6.3. Суть податкового регулювання ринку

Податкове регулювання - найбільш розвинута форма непрямого втручання держави в економічні процеси. Воно являє собою сукупність нормативно-правових заходів, які здійснюються відповідними державними інститутами у сфері оподаткування з метою його впливу на соціально-економічні процеси в державі

Саме правові норми затверджують у суспільстві ту чи іншу податкову систему в якості головного інструмента регулювання економічних відносин між державою та юридичними й фізичними особами (платниками податків) і сприяють їх подальшому розвитку та вдосконаленню. Важливе місце в цьому процесі відводиться формуванню системи оподаткування на основі економічно обґрунтованого податкового законодавства, спрямованого на розвиток ринкової економіки


 
Основні напрями впливу податкових важелів


Система оподаткування, з одного боку, забезпечує наповнення бюджету потрібними коштами, а з іншого - слугує дієвим механізмом економічного впливу на суспільне виробництво, його структуру і динаміку, розміщення, стимулювання інвестицій та прискорення науково-технічного прогресу

Ключові терміни і поняття

Податкова політика, фіскальна політика, економічна політика, дискреційна фіскальна політика, рестрикційна (обмежувальна) фіскальна політика, критерії' податкової політики, напрями податкової політики, принципи податкової політики, податковий механізм, податкове регулювання ринку, податкове стимулювання, податкові важелі прискорення економічного зростання

Питання для самоконтролю знань

У чому полягає сутність податкової політики?

Які питання охоплює податкова політика в широкому плані?

Які питання охоплює податкова політика у вузькому плані?

Перелічить принципи, на основі яких проводиться податкова політика.

Назвіть етапи становлення ринкової економіки та охарактеризуйте особливості податкової політики на кожному з них.

Назвіть податкові важелі прискорення економічного зростання та стимулювання інвестицій.

Охарактеризуйте особливості податкової політики в умовах дефіцитності бюджету та інфляції.

Навчальні завдання

Завдання 1.

Проаналізуйте відповідність сучасної податкової політики України критеріям оптимального оподаткування.

Завдання 2.

З'ясуйте зміст поняття „податкова політика" та траєкторію її впливу на соціально-економічний розвиток країни. Розгляньте структуру та обсяги ВВП України за категоріями доходу та з'ясуйте ступінь впливу змін у структурі та обсягах ВВП на структуру та обсяги податкових надходжень у бюджет за останні 5 років. Складіть відповідні таблиці, зробіть висновки.

Завдання 3.

Дослідіть вплив податкової політики та різних макроекономічних чинників на формування дохідної частини державного бюджету. Сформулюйте висновки.

Завдання 4.

Дослідіть вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу та розвиток підприємництва. Сформулюйте висновки.

Завдання 5.

Викладіть своє бачення напрямів удосконалення податкової політики в Україні.

Тестові завдання

Податкова політика - це:

а)         процес діяльності держави у сфері встановлення, справляння і
контролю за надходженнями податків;

б)         динамічний процес діяльності держави, який змінюється і
коригується у зв'язку з об'єктивною необхідністю розвитку фінансових
відносин;

в)         сталий процес діяльності держави, який не потребує коригування
у зв'язку з уже затвердженими економічною та фінансовою програмами
розвитку країни;

г)         фіскальний інструмент формування доходів бюджету.

Головним інструментом здійснення податкової політики є:

а)         Фонд нагромадження підприємств;

б)         грошові фонди підприємств;

в)         державний бюджет;

г)         державні цільові фонди.

3.         Знайти неправильну відповідь. Основними принципами
податкової політики є:

а)         соціальна справедливість;

б)         рівнонапруженість;

в)         багатоцільовий характер;

г)         економічна ефективність;

д)         стабільність і гнучкість.

Уряд може знизити податки для того, щоб:

а)         зменшити інвестиційні видатки;

б)         зменшити трансферти;

в)         зменшити витрати на споживання;

г)         збільшити витрати на споживання.

В умовах рестрикційної фіскальної політики уряд може:

а)         збільшити державні видатки;

б)         зменшити податки;

в)         застосувати певну комбінацію перших двох заходів;

г)         зменшити державні видатки;

д)         немає правильної відповіді.