5.3. Принципи оподаткування

Принцип (від лат. ргіпсіріит - начало, основа, підвалина) - це фундаментальне положення, первісне начало, найсуттєвіша основа певної концепції, теорії

Принципи оподаткування - це ті найважливіші підвалини та практичні засади, на яких ґрунтується податкова система

Ключові терміни і поняття

Доходи бюджету, видатки бюджету, податкова система, структура податково/системи, відносини власності, ідеали оптимального оподаткування, принципи оподаткування

Питання для самоконтролю знань

Що таке податкова система держави ? Вкажіть її складові.

Назвіть складові елементи наукового підходу до побудови податкової системи та проаналізуйте їх.

У чому полягає сутність вимоги системності, яку враховують при побудові податкової системи?

Поясніть, чому визначальною базою побудови податкової системи є обсяг бюджетних видатків?

Поясніть, чому правову основу системи формування доходів бюджету, а також юридичних і фізичних осіб становлять відносини власності?

Навчальні завдання

Завдання 1.

Проаналізуйте джерела формування та напрями використання доходів бюджету держави. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 2.

Проаналізуйте можливі варіанти співвідношення між фіскальною та регулюючою функціями податків, між різними видами податків у податковій системі держави.

Завдання 3.

Проаналізуйте існуючі теоретичні підходи щодо визначення змісту поняття „податкова система", визначте власну позицією з цього питання та обґрунтуйте її.

Завдання 4.

Прокоментуйте взаємозвязок між відносинами власності та системою формування як доходів бюджету, так і доходів юридичних та фізичних осіб.

Завдання 5.

З'ясуйте і поясніть, яким чином форми власності впливають на вибір видів і об'єктів оподаткування?

Тестові завдання

Податкова система - це:

а)         сукупність окремих ланок фінансових відносин, за допомогою яких
держава формує і розподіляє централізовані фонди грошових ресурсів;

б)         сукупність обов'язкових платежів до бюджетів, що справляються в
державі;

в)         сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів
та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому
законами України порядку;

г)         немає правильної відповіді.

Податкова система відображає:

а)         зовнішню і внутрішню політику;

б)         рівень розвитку економіки;

в)         стан соціальної сфери;

г)         географічне положення;

д)         рівень розвитку культури.

Недоліками податкової системи як макроекономічного важеля регулювання економіки є:

а)         обов'язковий характер;

б)         ефективність;

в)         залежність від політичного тиску, низька мобільність;

г)         висока мобільність.

Дайте правильну відповідь. До сучасних принципів оподаткування відносяться такі:

а)         рівномірність сплати;

б)         компетенція;

в)         економічна обґрунтованість;

г)         усі відповіді правильні.

Знайдіть правильну відповідь. Сутність принципу оподаткування „стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної активності" полягає в такому:

а)         забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання
при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів;

б)         застосування диференційованого і прогресивного оподаткування;

в)         уведення пільг щодо оподаткування прибутку, спрямованого на
розвиток виробництва;

г)         забезпечення сплати рівних податків і зборів на рівні прибутку і
пропорційно більших податків і зборів - на більші доходи.