5.1. Наукові основи побудови податкової системи. Поняття податкової системи і вимоги до неї

Податкова   система   (система   оподаткування)   - це

сукупність законодавчо встановлених у державі різних видів податків і зборів, а також принципів, форм, методів оподаткування та організація податково/роботи і контролю за дотриманням податкового законодавства

Податкова система - це сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, що справляються в установленому законами України порядку /Закон України „Про систему оподаткування"у редакціївід 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР (зі змінами та доповненнями)

Важливими складовими системи оподаткування є: ^ процес установлення і впровадження в дію податків; ^ види податків;

^ права та обов'язки платників податків;

^ порядок розподілу податків між бюджетами різних рівнів;

^ відповідальність учасників податкових відносин

Побудова та функціонування податковоїсистеми повинно здійснюватися відповідно до основоположних, фундаментальних принципів оподаткування

 

Суб'єкти податкових відносин

Держава

- розробляє та приймає податкове законодавство

Податкові органи

- контролюють дотримання податкового законодавства

Платники податків

- виконують визначені податковим законодавством обов'язки та несуть відповідальність

- вести в установленому порядку бухгалтерський облік і звітність про фінансово-господарську діяльність, подавати податковим органам бухгалтерські звіти і баланси, розрахунки податків

 

[

г

-  подавати  документи,   що  засвідчують   право на отримання податкових пільг

 

 

-   своєчасно   і   в   повному   обсязі   сплачувати у встановленому порядку податкові платежі

 

 

- допускати службовців податкових органів для обстеження   територій,   які   використовуються для

            J проведення господарської діяльності та приміщень, що

використовуються для одержання доходів

Рис. 5.2 Обов'язки платників податків


Експериментальний,

тобто розробка та проведення експерименту з реально функціонуючими структурними елементами податкової системи

Екстраполяційний. Цей метод бере за основу розрахунки звітного року

щодо результатів діяльності юридичних і фізичних осіб (платників податків) і припускається, що і в майбутньому буде передбачено

збереження динаміки темпів і пропорцій, що склалися, з метою визначення проміжних і кінцевих показників обсягу податкових надходжень)

Інтерполяційний передбачає розробку й реалізацію нової моделі податкової системи. При цьому використовується метод, відповідно до якого держава, виходячи з поставленої мети, визначає тривалість періоду та

проміжні планові показники обсягу податкових надходжень за допомогою економіко-математичного імітаційного моделювання


 

На підставі досвіду зарубіжних країн


Рис.


5.3. Методи побудови податкової системиНАУКОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ


Типи систем оподаткування визначаються джерелами формування доходів як об'єкта оподаткування

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВТИПИ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ


            СІ.

Глобальна

оподатковується весь сукупний доход незалежно від джерел надходження

~~1

Шедулярна

доходи поділяються на окремі групи (шедули) залежно від джерел надходження і оподатковуються за окремими ставками


 

Рис. 5.6. Типи систем оподаткування


ОСНОВНІ ЕТАПИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

—7       Визначення основних видів податків за рахунок різних ( джерел

 

 

Визначення податкового навантаження


Подпись:

Розрахунок планових сум податків, які будуть сплачуватися за рахунок різних джерел


 


Подпись: