4.4. Переваги і недоліки прямих та непрямих податків, їх місце в податковій системі

Таблиця 4.2

~Т~ 2
           


Переваги прямих податків та недоліки непрямих податків
Недоліки прямих податків та переваги непрямих податків

 

з/п

Характеристика переваги (недоліку)

1.

При формуванні державного бюджету вони не можуть бути стабільним джерелом його доходів, оскільки, наприклад, податок на прибуток -- це результат ефективної діяльності виробника. І навпаки, непрямим податкам властиве швидке їх надходження і перерахування до бюджету, що здійснюється відразу після реалізації продукції. Крім того, фіскальна ефективність непрямих податків пов'язана з тим, що вони охоплюють величезну кількість людей, які їх сплачують під час придбання кожної одиниці оподаткованого товару, через що вони дають фіску більш стабільний дохід.

2.

Оскільки прямими податками обкладаються прибутки та доходи підприємств і населення, то досить низькою є ймовірність їх повного надходження. Більш надійнім об'єктом оподаткування є товари і послуги, процес використання яких зупинити ніхто не в змозі

3.

Прямі податки є досить поблажливими для платників ніж непрямі, де одразу вимагається сплата значної суми. Непрямі ж податки менш помітні для споживачів, оскільки вони сплачуються невеликими частками, шляхом включення їх до ціни товарів, що купуються. Перевага цих податків полягає ще й в тому, що їх стягнення не пов'язане з неприємним для платника втручанням податкових органів у його приватне життя. Тому протидія непрямим податкам зі сторони платників є значно меншою

4.

Пряма форма оподаткування потребує складного механізму стягнення податків, оскільки пов'язана з досить складною методикою проведення бухгалтерського та податкового обліку і звітності

5.

Контроль за сплатою прямих податків також досить складний, оскільки органи податкової служби мають справу з великою групою платників. А це, у свою чергу, вимагає розширення податкової служби і розробки різноманітних методів обліку та контролю доходів громадян і підприємств. Недосконалість законодавства й відсутність належного контролю за сплатою податків створюють сприятливі умови для ухилення від їх сплати

6.

Ухилення від сплати прямих податків є протиправною дією і карається в передбаченому законом порядку різними санкціями, тоді як платники непрямого податку можуть цілком легально ухилитися від сплати цього податку, особливо, коли це товар не першої необхідності. Отже, споживач, збільшуючи або зменшуючи задоволення своїх потреб, сам регулює суму непрямих податків, не порушуючи при цьому чинних правових норм

7.

Найкраща система прямих податків не може гарантувати того, що всі види доходу, дійсно, будуть оподатковані. Ті види та частини доходу, що вислизають з-під прямого оподаткування, охоплюються непрямими податками, які дають змогу оподатковувати платника за його індивідуальною платоспроможністю

Ключові терміни і поняття

Класифікація податків, суб'єкт оподаткування (юридичні особи, фізичні особи), об'єкт оподаткування (доходи, майно, споживання), форма стягнення податків (грошова, натуральна), прямі податки, особисті прямі податки, реальні прямі податки, податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб, податок на землю, податок з власників транспортних засобів, непрямі податки, універсальні акцизи, специфічні акцизи, податок на додану вартість, акцизний збір, мито, загальнодержавні податки, місцеві податки і збори, податок з реклами, комунальний податок, окладні податки, розкладні податки, разові податки, систематичні податки

Питання для самоконтролю знань

У чому полягає сутність прямих податків? Назвіть їх види. У чому полягає сутність непрямих податків? Назвіть їх види. Відповідно до класифікації податків назвіть їх види, які належать до кожної з груп.

Розкрийте особливості загальнодержавних та місцевих податків. У чому полягає сутність розкладних податків? У чому полягає сутність окладних податків? На які підгрупи поділяються прямі податки? У чому полягає сутність особистих прямих податків? У чому полягає сутність реальних прямих податків? Назвіть переваги та недоліки прямого оподаткування. Назвіть переваги та недоліки непрямого оподаткування.

Навчальні завдання Завдання 1.

Ознайомившись з елементами системи оподаткування та класифікацією податків, спробуйте створити свою класифікацію податків.

Завдання 2.

Проаналізуйте та поясніть переваги й недоліки прямих і непрямих податків.

Завдання 3.

Визначте, який непрямий податок більш вигідний підприємству і державі: податок з продажу (купівлі), податок з обороту чи податок на додану вартість?

Завдання 4.

Визначте, який прямий податок більш вигідний державі: податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб, податок на майно?

Завдання 5.

Яка ознака класифікації податків, на Ваш погляд, є головною? Відповідь аргументуйте.

Завдання 6.

Які підгрупи прямих податків найбільш поширені в сучасних умовах? Чому?

Завдання 7.

Чому встановлення податку на прибуток потребує певного розвитку ринкових відносин? Відповідь аргументуйте.

Завдання 8.

Чому прямі податки, на відміну від непрямих, відіграють більш важливе значення у фінансовому регулюванні економіки? Відповідь аргументуйте.

Завдання 9.

Поясніть, у чому полягає регулюючий механізм окремих видів прямих податків?

Тестові завдання

1. Значна питома вага непрямих податків у структурі податкової системи свідчить про:

а)         фіскальний характер податкової системи;

б)         низьку податкову культуру;

в)         регулюючий характер податкової системи;

г)         усі відповіді правильні.


До прямих податків відноситься:

а)         мито;

б)         плата за землю;

в)         податок на додану вартість;

г)         акцизний збір.

До непрямих податків відноситься:

а)         мито;

б)         податок на прибуток підприємств;

в)         податок з доходів фізичних осіб;

г)         плата за землю.

До загальнодержавних податків відноситься:

а)         комунальний податок;

б)         податок з реклами;

в)         ринковий збір;

г)         плата за землю.

До місцевих податків відноситься:

а)         податок на промисел;

б)         податок з реклами;

в)         єдиний податок;

г)         плата за землю.