АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010

ББК 65.261.4я73 УДК 336.2.027(075.8) О-61

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-1848 від 16.07.2008)

Рецензенти:

Косарчук В. П. — директор Департаменту масово-роз'яснювальної ро­боти та звернень громадян Державної податкової адміністрації України;

Шинкаренко С. В. — кандидат економічних наук, голова Державної податкової адміністрації України у Дніпропетровській області;

Сазонець І. Л. — доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету.

Дєєва Н. М., Редіна Н. І., Дулік Т. О. та ін.

0-61 Оподаткування в Україні: Навч. посіб. / За ред. Н. І. Редіної. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 544 с.

ISBN 978-966-364-846-0.

У навчальному посібнику розглянуто основи оподаткування й адміністрування податків в Україні, сутність та види прямого і непрямого оподаткування, порядок нарахування й сплати окремих видів податків та обов'язкових платежів відповідно до чинного податкового законодавства, а також відповідальність платників за його порушення.

Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів навчальних зак­ладів економічного профілю, працівників органів податкової служби та фахівців, які застосовують норми чинного податкового законодавства у практичній роботі, а також широкого кола читачів, що цікавляться питаннями оподаткування.

ББК 65.261.4я73 УДК 336.2.027(075.8)

ISBN 978-966-364-846-0       © дЄЄва Н. М., Редіна Н. І., Дулік Т. О.

та ін., 2009 © Центр учбової літератури, 2009