4.2. Класифікація податків за характерними ознакамиТаким чином, економічно обґрунтована класифікація податкових платежів сприяє більш повному пізнанню їх економічної природи та ролі в економічній системі держави, більш тісній ув'язці та охопленню об'єктів і суб'єктів оподаткування, визначенню вектору впливу податків на соціально-економічний розвиток держави

Вагомого обґрунтування та значення набув поділ податків залежно від суб'єкта оподаткування (з юридичних осіб та з фізичних осіб), оскільки він визначає перелік податків, що сплачуються конкретним платником та характеризує роль кожного платника у процесі перерозподілу ВВП. Отже, податки з юридичних та фізичних осіб - це встановлена законом примусова форма отримання державою частки вартості валового внутрішнього продукту від юридичних та фізичних осіб, фінансовий гарант ефективного виконання державою її функцій та інструмент регулювання економічного розвитку


ВІД СУБ'ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ


Подпись:
Обов'язкові платежі, що       Обов'язкові платежі, що

сплачуються юридичними   сплачуються фізичними особами

особами (наприклад, податок на     (наприклад, податок з доходів

прибуток, комунальний податок)   фізичних осіб)

Рис. 4.2. Класифікація податків за ознакою суб'єкта оподаткування

ВІД СПОСОБУ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКІВ


Подпись:
Обов'язкові платежі, що встановлюються для окремих платників за певними ставками від чітко визначеного об'єкта оподаткування (прибутковий податок)

Обов'язкові платежі, визначення яких здійснюється спочатку в загальній сумі, а потім розпо­діляються між платниками порівну або пропорційно до відповідного показника (подушні податки)


 

Рис. 4.3. Класифікація податків за способом стягнення


ВІД ОБ'ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ


Податки на доходи


Податки на майно, ресурси


Податки на

споживання


 

об'єктом оподаткування яких є дохід (прибуток, зарплата тощо), вони сплачуються власниками цих доходів (наприклад, податок на прибуток)

об'єктом оподаткування яких є майно та ресурси, вони сплачуються власниками або користувачами цього

майна, ресурсів (наприклад, плата за землю, податок із власників транспортних засобів, рентні платежі)

об'єктом оподаткування яких є вартість або додана вартість продукції, вони сплачуються споживачами товарів, робіт, послуг та визначаються розмірами споживання (наприклад, ПДВ)


 

Рис. 4.4. Класифікація податків за ознакою об'єкта оподаткування


Подпись:
ВІД РІВНЯ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПОДАТКИ


Подпись:  Подпись:

Платежі   що встановлюються

вищими органами влади, вони є

обов'язковими до сплати на всій території держави (наприклад, ПДВ)

Платежі, що встановлюються місцевими органами влади, вони

є обов'язковими до сплати на певній території держави (наприклад, комунальний податок, курортний збір)


 

Рис. 4.5. Класифікація податків за ознакою рівня державних структур, що встановлюють податки


СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ


Загальнодержавні податки і збори


Місцеві податки і збори


податок на додану вартість


податок з реклами


акцизний збір


податок на прибуток підприємств


комунальний податок


податок на доходи фізичних осіб


збір за припаркування автотранспорту


 


державне мито


ринковий збір


податок на нерухоме майно (нерухомість)


збір за видачу ордера на квартиру


плата (податок) за землю

рентні платежі


курортний збір


податок з власників транспортних інших самохідних машин і механізмів


засобів та


збір за участь у бігах на іподромі


податок на промисел


збір за виграш на бігах на іподромі


збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

збір за спеціальне використання природних ресурсів збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі


збір за забруднення навколишнього природного середовища збір за право використання місцевої символіки


збір на обов'язкове соціальне страхування


плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності збір за право проведення кіно- і телезйомок


збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу та розповсюд­ження лотерей


єдиний податок


єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через Державний кордон України збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг


збір за проведення гастрольних заходів


збір з власників собак


Рис. 4.6. Складові податкової системи України


ЗА ФОРМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ


прямі податки


 

непрямі податки |

 

 


Обов'язкові платежі, що стягуються з доходів або майна їх власників та прямо залежать від розміру об'єкта оподаткування (наприклад, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, плата за землю тощо)

Обов'язкові платежі, що стягуються при купівлі товару, і сплачуються платниками опосе­редковано через механізм цін (наприклад, податок на додану вартість, акцизний збір, мито)


 

Рис. 4.7. Класифікація податків за формою оподаткування

Ознаки поділу податків на прямі та непрямі