3.2. Елементи податку

Таблиця 3.1

Ілюстрація елементів податку та їх підпорядкування

 

Елементи податку

 

суб'єкт - хто сплачує податок?

 

об'єкт оподаткування - що оподатковується?

 

одиниця оподаткування - як вимірюється об'єкт оподаткування?

 

джерело сплати податку - з чого сплачується податок?

 

податкова ставка - скільки сплачується з одиниці об'єкта оподаткування?

 

податкова квота - яка частка доходу утримується?

 

податкові пільги - на яку величину зменшується база оподаткування або податок?


Подпись:

Основні елементи податку


 

Суб'єкт податку (платник податку) - це юридична чи фізична особа, яка безпосередньо перераховує податок до бюджету, а ' носій податку є реальним платником податку


Подпись:

Об'єкт оподаткування - це фізична чи вартісна величина відносно якої нараховується податок (наприклад, доходи (прибуток), майно тощо)


Подпись:

Джерело сплати податку - це доходи юридичних і фізичних осіб, за рахунок яких сплачується податок


Подпись:

Податкові пільги - це повне або часткове звільнення платника податку від його сплати


Подпись:

Одиниця оподаткування - це чисельна одиниця виміру (фізичного чи грошового) об'єкта оподаткування відносно якого встановлюються податкові ставки (наприклад, при оподаткуванні доходів фізичних осіб - це грошова одиниця країни, а при оподаткуванні земельних ділянок - це гектар, акр)


ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ" У РЕДАКЦІЇ ВІД 18 ЛЮТОГО 1997 РОКУ № 77/97-ВР (ЗІ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ)


Податок і збір (обов'язковий платіж)

Система оподатку­вання

Платники податків і

(ободових

платежів)

Об'єкт оподаткуванняобов'язковий внесок до бюджету в ідповідного

рівня або державного цільового фонду, що здійснюється платниками у порядку і на умовах, які визначаються

законами України про оподаткування


 

майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування

Рис. 3.2. Основні податкові терміни відповідно до Закону України "Про систему оподаткування"


Податкова ставка - це законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування. Податкова ставка виражена у відсотках носить назву податкової квоти або податкового окладу, тобто це сума податку, що сплачується з одного об'єкта

 

Щ     МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ СТАВОК

 

 

 

 

 

 

 

 

Емпіричний

 

Моделювання

 

Інтуїтивний

суть якого полягає у визначенні ставок на базі існуючого досвіду оподаткування з ураху­ванням забезпеченості видатків держави і впливу кожного податку на фінансові ресурси платників

 

суть якого полягає в розробці математичної моделі, яка враховує інтереси платника і визначальні чинники, що діють у сфері стягнення того чи іншого податку

 

базується на передбаченнях тих,

хто ці ставки розробляє і затверджує

Рис. 3.3. Методи встановлення податкових ставок

 

^1                          ПОДАТКОВІ СТАВКИ

НІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базова ставка

 

Знижена ставка

 

Підвищена ставка

не враховує вид діяльності платника податку (наприклад,

базова ставка податку на прибуток - 25%, ПДВ - 20%)

 

ураховує певні особливості

діяльності платника та зменшує податковий тягар на нього (наприклад, оподаткування прибутку страхових організацій резидентів ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ за ставкою 3%)

 

ураховуЄ сПЄцифіЧні види діяльності платника або отримання доходу і пЄрЄвищуЄ ба3ову ставку (наприклад, 3астосування повної ставки мита)

 

Рис. 3.4. Класифікація податкових ставок відповідно до виду діяльності

платника податку


ПОДАТКОВІ СТАВКИ


І


1


Абсолютні (тверді)

Відносні (відсоткові)


Подпись:  Подпись:

розмір податку встановлюється у твердій фіксованій величині на одиницю виміру об'єкта податку

співвідношення ставки до об'єкта оподаткування


 

Рис. 3.5. Класифікація податкових ставок за методом установлення

Ключові терміни і поняття

Термінологія оподаткування, суб'єкт оподаткування, об'єкт оподаткування, одиниця оподаткування, джерело сплати податку, податкова ставка, податкова квота, податкові пільги, базова податкова ставка, методи встановлення податкових ставок, знижена податкова ставка, підвищена податкова ставка, тверді податкові ставки, процентні податкові ставки, види процентних податкових ставок (пропорційні, прогресивні, регресивні)

Питання для самоконтролю знань

Укажіть вид правового акту, в якому визначено основні елементи податку?

Визначте елементи податку.

Якими нормативно-правовими актами можуть встановлюватися ставки, механізм справляння податків, пільги?

Назвіть існуючі підходи до встановлення податкових ставок. Які методи можуть бути покладені в їх основу?

5.         Назвіть елементи оподаткування, що відіграють найбільше
значення в реалізації регулюючої функції податків.

Навчальні завдання

Завдання 1.

Опрацюйте Закон України „Про систему оподаткування", складіть словник термінології оподаткування.

Завдання 2.

Поясніть твердження: „Термінологія оподаткування функціонує і розвивається не ізольовано, а в тісному причинно-наслідковому взаємозв'язку й утворює єдину цілісну систему; характеризується чіткою ієрархічністю та супідрядністю елементів, що забезпечує її цілісність; її поява, функціонування й еволюція зумовлена розвитком економічної системи держави".

Завдання 3.

Назвіть вид податкової ставки, якщо:

а)         вона зменшується в міру зростання об'єкта оподаткування;

б)         вона зростає по мірі збільшення об'єкта оподаткування;

в)         вона не залежить від розміру об'єкта оподаткування.

Тестові завдання

1.         Ставки, механізм справляння податків, пільги
встановлюються:

а)         відповідно до законів України про оподаткування;

б)         відповідно до Указів Президента України;

в)         відповідно до Закону України про Державний бюджет на відповідний

рік;

г)         відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України.

Назвіть елементи оподаткування, що відіграють найбільше значення в реалізації регулюючої функції податків:

а)         ставки податків;

б)         суб'єкт оподаткування;

в)         одиниця оподаткування;

г)         податкова квота.

Платником (суб'єктом) податку є:

а)         юридичні та фізичні особи, які нараховують податок за
відповідний період;

б)         юридичні та фізичні особи, на яких законодавством покладено
зобов'язання щодо внесення податків і зборів в бюджети різних рівнів;

в)         юридичні та фізичні особи, які сплачують податки продавцю
(постачальнику) в ціні товарів (послуг).

Носій податку - це:

а)         юридична чи фізична особа, яка безпосередньо перераховує
податок до бюджету;

б)         суб'єкт підприємницької діяльності, який сплачує податки;

в)         фізична особа, яка є споживачем товарів і послуг та яка
сплачуючи їх вартість, сплачує і всі податки;

г)         юридична особа, яка сплачує прямі податки за рахунок доходів,
отриманих від реалізації товарів і послуг.

Об'єкт оподаткування - це:

а)         фізична чи вартісна величина, щодо якої нараховується податок;

б)         фізична величина, щодо якої нараховується податок;

в)         вартісна величина, щодо якої нараховується податок;

г)         особа, на яку законом покладено обов'язок сплачувати податок.

Джерело сплати податку - це:

а)         предмет, який підлягає оподаткуванню;

б)         дохід суб'єкта, з якого сплачується податок;

в)         майно, з якого сплачується податок;

г)         товари, з яких сплачується податок.

Одиниця оподаткування - це:

а)         чисельна одиниця виміру об'єкта оподаткування;

б)         величина податку;

в)         частка податку в доході платника;

г)         податкова ставка.

Податкова ставка - це:

а)         одиниця виміру об'єкта оподаткування;

б)         розмір податку;

в)         величина податку на одиницю оподаткування;

г)         частка податку в доході платника.

Податкові пільги - це:

а)         зменшення розміру податкової ставки;

б)         повне або часткове звільнення платника податку від
оподаткування;

в)         частка, яка зменшує базову ставку;

г)         відстрочка сплати податку.