2.3. Функції податків. Співвідношення функцій податків

Функція - це „зовнішній прояв властивостей будь-якого об'єкта в даній системі відносин". Щодо економічноїкатегоріїподатку, „функції означають виявлення їїсутності в дії, тобто вираз суспільного призначення даної економічної категорії... " „як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів держави"


Ш


 

ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ


 


ФІСКАЛЬНА

1


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА


 


контрольна


розподільча


стимулююча


регулююча


 


підфункції


підфункції


 

Рис. 2.7. Функції податків


Подпись:  Подпись:

ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ


ФІСКАЛЬНА


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА


 


Здійснюється головне суспільне призначення податків - формування фінансових ресурсів держави, необхідних їй для виконання власних функцій та проведення соціально-економічної політики

Полягає у впливі податків на різні сфери діяльності їх платників (на рівень і структуру сукупного попиту та сукупної пропозиції; рівень доходів юридичних і фізичних осіб тощо)


 

Рис. 2.8. Сутність функцій податків

Ключові терміни і поняття

Фінансові категорії, податок, проста фінансова категорія „податок", універсальна фінансова категорія „податок", матеріальний аспект податків, суспільний аспект податків, платежі; відрахування (обов'язкові збори), функціїподатків, фіскальна функція податків, соціально-економічна функція податків (регулююча)

Питання для самоконтролю знань

Яке призначення податків в економічній системі держави?

Чим зумовлена поява податків у суспільстві?

Розкрийте етимологію поняття „податок".

Прокоментуйте, у чому полягає відмінність між поглядами на сутність і необхідність податків видатних науковців минулих століть?

Дайте визначення поняттю „податок" згідно з теорією Е.Селігмена.

Дайте визначення поняттю „податок" з точки зору його суспільного змісту.

Дайте визначення поняттю „податок" з точки зору його матеріального змісту.

Назвіть і охарактеризуйте об'єктивні ознаки податків.

9. Що являють собою податки ? Дайте їх визначення.

Які існують форми обов'язкових платежів крім податків? У чому полягає різниця між ними?

Які ще, крім податкового, існують методи формування бюджету?

Назвіть і охарактеризуйте функції податків.

У чому полягає сутність фіскальної функції податків та який механізм її реалізації?

У чому полягає сутність регулюючої функції податків та який механізм її реалізації?

З'ясуйте ступінь співвідношення функцій податків.

Навчальні завдання

Завдання 1.

Проаналізуйте еволюцію поглядів видатних науковців минулих століть на сутність і необхідність податків, обґрунтуйте тенденції в їх розвитку.

Завдання 2.

Здійсніть порівняльну характеристику змісту класичних економічних теорій про податки в контексті науки про державне господарство. Поясніть, який існує взаємозв'язок між цими теоріями?

Завдання 3.

Проаналізуйте і поясніть взаємозв'язок податків з іншими елементами економічної системи держави та визначте їх роль у системі фінансових категорій.

Завдання 4.

Складіть схему, яка характеризує перерозподіл вартості створеного ВВП між державою і юридичними та фізичними особами. На підставі складеної схеми охарактеризуйте податки як елемент перерозподілу

ВВП.

Завдання 5.

На підставі об'єктивних ознак податків та сутності їх функцій, проаналізуйте, які податки найповніше виконують фіскальну функцію, а які регулюючу.

Тестові завдання

Податки являють собою ту частину економічних відносин, які виникають з приводу:

а)         розподілу і перерозподілу грошових фондів;

б)         розподілу і перерозподілу грошових засобів шляхом формування
та використання грошових фондів;

в)         розподілу ВВП шляхом формування та використання коштів
грошових фондів;

г)         перерозподілу частини вартості ВВП шляхом мобілізації та
використання її на загальносуспільні потреби.

Податки - це:

а)         обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів
залежно від розміру доходів;

б)         обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету
залежно від вартості майна;

в)         обов'язкові платежі до бюджету відповідного рівня, здійснювані
платниками в порядку і на умовах, що визначаються законами про
оподаткування;

г)         усі відповіді правильні.

До характерних ознак податків відносяться:

а)         встановлюються за умови певної еквівалентності відносин
платника з державою;

б)         встановлюються за умови безеквівалентності відносин платника з
державою;

в)         встановлюються для утримання окремих верств населення;

г)         передбачають цільове призначення.

4.         Суспільний зміст податків формується через систему
економічних відносин та відображає ту частину відносин, що
виникають на стадії:

а)         виробництва суспільного продукту;

б)         розподілу (перерозподілу) суспільного продукту;

в)         обміну суспільного продукту;

г)         споживання суспільного продукту.

5.         Матеріальний зміст податків свідчить про те, що вони є:

а)         особливою сферою фінансових відносин;

б)         частиною вартості ВВП у грошовій формі;

в)         засобом стимулювання самоінвестування;

г)         засобом контролю за розподілом грошових коштів.