2.2. Призначення і роль податків. Економічна сутність та об'єктивні ознаки податків

Важливим компонентом життєдіяльності суспільства та обов'язковим елементом економічної системи держави є податки. За своєю природою вони пронизують усі сфери суспільного життя. Як економічне явище податки носять відносно самостійний характер і їх розвиток відбувається на основі своїх власних об'єктивних закономірностей. Але сутнісний аналіз цього економічного явища не може бути повним і зрозумілим без виявлення його взаємодії з іншими явищами і процесами економічного простору суспільного життя, тобто з основними інституційними регулюючими механізмами економічної системи держави

Економічна система є набором інституційних регулюючих механізмів, що використовуються для розподілу обмежених ресурсів..., які одночасно з відмінностями у національних економічних політиках та природних умовах впливає на результати економічної діяльності країни


До основних інституційних регулюючих механізмів відносяться гроші, фінанси, кредит, ціни, податки (прямі, непрямі) тощо, які одночасно являють собою систему фінансових категорій. Кожна із вказаних складових має свою сферу діяння і принципи функціонування, складні внутрішні та зовнішні зв'язки. Проте найважливішим є їхня взаємодія. Вона визначає ефективність господарювання

Фінансові категорІЇслід представляти як формутеоретичного мислення, наукову абстракцію, що є відображенням реального економічного життя суспільства. Вони носять історичний характер і виникли за умов становлення товарно-грошових відносин під впливом розвитку функцій і потреб держави. Первинним відносно до них є реальний світ економіки і фінансових відносин даного суспільства, тобто об'єктивна реальність, предметно-практична діяльність людей


Подпись:  Подпись:

ФІНАНСОВІ КАТЕГОРІЇ


 

|               ЗА ЗМІСТОМ

 

ЗА ФОРМОЮ

 

 

 

 


Об'єктивні, оскільки ті загальні властивості та родові ознаки, що притаманні фінансовим категоріям, існують в об'єктивній дійсності, незалежно від волі та свідомості суб'єкта, людини

Суб'єктивні, оскільки вони є продуктом розумової діяльності суб'єкта, тобто конкретної людини


Характерні ознаки фінансових категорій


Рис. 2.1. Загальні ознаки фінансових категорій


ПОДАТОК


ПРОСТА ФІНАНСОВА КАТЕГОРІЯ

УНІВЕРСАЛЬНА ФІНАНСОВА КАТЕГОРІЯ


 


Податок - це „фінансова клітинка", її м ожна виділити як найпростіше відношення у сфері державних фінансів

Універсальність категорії „податок" проявляється у відображенні нею основних сутнісних рис, властивос­тей та системи фінансових відно­син тільки за умов розвинутої еко­номічної системи ринкового типу


Рис. 2.2. Зміст фінансової категорії „податок"


 

Інструмент перерозподілу ВВП, доходів

юридичних і фізичних осіб

База економічного розвитку держави

Головне джерело формування фінансових

ресурсів держави, що забезпечує її розвиток


 


Мірило можливостей держави у світовому економічному просторі

Податок


Інструмент впливу на виробництво, його динаміку і структуру, процеси нагромадження


 


Критерій ефективності інвестиційної активності, конкретної виробничої діяльності

Найважливіше

джерело задоволення соціальних потреб

Інструмент впливу на розвиток науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки


 

Рис.2.3. Призначення і роль податків за умов ринкової економіки
 


Подпись:
примусові платежі;

джерело бюджетних доходів;

фінансова опора людської цивілізації;

засіб утримання державного апарату.

Система соціально - економічних відносин (проявляється через призму розподільчих та перерозподільчих відносин)


 

Рис. 2.4. Економічний зміст податків

Податки - це закономірне об'єктивно-суб'єктивне явище, система соціально-економічних та організаційно-правових відносин, що складаються між державою, юридичними і фізичними особами з приводу мобілізаціїдо бюджету держави і використання частини вартості ВВП, які не мають конкретного цільового призначення і діють законодавчо на будь-якій стадії розвитку суспільства з метою фінансового забезпечення виконання державою своїх функцій, соціально-економічної підтримки населення та суб'єктів господарювання


„Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, який здійснюється платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування" / Закон України „Про систему оподаткування" у редакціївід 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР (зі змінами та доповненнями) /
Таблиця 2.7


Співвідношення ВВП, податкових та неподаткових надходжень до Зведеного бюджету України

 

Показники

2000 рік

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

ВВП

(млрд. грн.)

170,1

204,2

225,8

267,3

345,9

418,5

Доходи

 

 

 

 

 

 

бюджету(млрд.

49,1

54,9

62,0

75,3

91,5

131,8

грн.) у т.ч.

 

 

 

 

 

 

податкові

 

 

 

 

 

 

надходження

30,5

36,3

40,6

46,1

52,3

76,8

(млрд. грн.)

 

 

 

 

 

 

неподаткові

 

 

 

 

 

 

надходження

18,6

18,6

21,4

29,2

39,2

55

(млрд. грн.)

 

 

 

 

 

 

Частка доходів

 

 

 

 

 

 

бюджету у

28,9

26,9

27,4

28,2

26,5

31,5

ВВП,%

 

 

 

 

 

 

Частка

 

 

 

 

 

 

податкових надходжень у ВВП, %

17,9

17,8

18,0

17,2

15,1

18,4

15       

10       

5         

0 -І      ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,

1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005 2006

Роки

Рис. 2.6. Перерозподіл ВВП через Зведений бюджет України*

*2006 р. - прогноз

Таким чином, оподаткування як елемент економічного устрою суспільства притаманне всім державним економічним системам як ринкового, так неринкового типу. Процес справляння податків регламентується державою шляхом створення відповідної правової бази і є його функцією. Податок є платою суспільства за виконання державою таких їїфункцій, як відрахування частини вартості валового внутрішнього продукту (ВВП) у бюджет держави на загальносуспільні потреби, без задоволення яких сучасне суспільство існувати не може (див. рис. 2.5., рис. 2.6, табл. 2.7)