РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЧАСТИНИ III

Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Постанова Правління Фонду від 26.06.01 р., № 16.

Інструкція про порядок розрахунку і сплати підприємствами, організаціями, установами і громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також облік їх надходжень до Пенсійного фонду України // Постанова правління ПФУ від 03.06.1999 р.

Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р.

№ 339.

Інструкція про порядок розрахунку і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України: Постанова Правління ПФУ від 19.02.03 р. № 21-1.

Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України: Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.01 р. № 12.

Інструкція зі статистики заробітної плати: Постанова Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5, із змінами та доповненнями.

Постанова управління фонду соціального страхування з тимчасової працездатності від 25.12.03 р. № 119 (з коментарем) "Про затвердження Порядку накладання адміністративних штрафів органами фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" // Баланс. - 2004. - № 6, с. 31.

Про внесення змін до закону України "Про основи соціального захисту інвалідів в Україні": Закон України від 05.07.01р.

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.03 р. № 11058-IV.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 01.04.01 р.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України № 1533- III від 02.03.2000р.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, що пов'язані з народженням і похованням: Закон України № 2240- III від 18.01.01 р.

Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього середовища і стягнення цього збору: Постанова КМУ № 303 від 01.03.99 р.

Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій: Постанова КМУ № 1740 від 03.11.98 р.

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.97р. № 400/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.91 р. № 1264-ХІІ.

Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами: Закон України від 20.12.2000 р. № 2181-ІІІ, із змінами та доповненнями.

Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного страхування: Закон України № 2213-ііі від 11.01.01

Про страхові тарифи на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України № 2272-ііі від 22.02.01 р.

Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість: Закон України № 3483-іУвід

23.02.2006 р.

Про деякі питання загальнообов'язкового державного соціального страхування   на   випадок  безробіття:   Постанова   КМУ   № 357 від

20.03.2006 р.

Про деякі питання, пов'язані зі сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Постанова КМУ

№ 745 від 25.05.2006 р.

Щодо застосування адміністративних стягнень: Лист ПФУ від

13.12.2005 № 15935/07-20.

Про порядок відображення у звітності перерахунку пенсійних внесків за працюючих інвалідів: Лист ПФУ від 22.03.2006 № 3331/03-30.

Щодо обліку органами Пенсійного фонду частини коштів єдиного та фіксованого податків: Лист ПФУ від 21.12.2005 № 16515/03-30.

Про доплату пенсійних внесків підприємцями-спрощенцями: Лист ПФУ від 15.05.2006 № 5970/03-20.

Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: НІОС. - 2002. -

608 с.

Василик О.Д. Податкова система України. К.: НІОС. - 2004. 448 с.

Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник .-К: НІОС, 2000.

Все про податки: Довідник / М.Я. Азаров, В.Д. Кольга, В.А. Они-щенко. - К: Експерт-про, 2000.

Гордєєва Л.П., Редіна Н.І. Фінанси України: Навч. посібник. -Дніпропетровськ: Наука и образование, 1997.

Государственные финансы: Учебник / Под редакцией д.э.н. В.М.Федосова, - К: Лыбидь. - 1991.

Данілов О.Д., Жеребних A.M. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів: Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 459 с.

Держава - податки - бізнес // Під ред. В.Л. Андрущенко, В.М. Федосова, В.М. Суторміної. - К: Либідь. - 1992.

Завгородній В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К: «АСК», 2000.

Нору Г. Сплата юридичними особами єдиноподатківцями страхових внесків до пенсійного фонду // Баланс. - 2004. - № 13. - С. 77.

Овчаренко Р.Ф. Три рівні системи пенсійного забезпечення // Всеукраїнський бухгалтерський тижневик Баланс. - 2003. - № 36. - С.71-

74.

Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. - К: "НІОС". - 1998.

Юрій С.І., Бескид И.М. Бюджетна система України. - К: НІОС,

2000.

Якимець В. Соціальний захист населення - практика і проблеми. // Праця і заробітна плата. - 2000. - № 28.

Яценко А. Пенсійна система України на порозі кардинальних змін. // Економіка. Фінанси. Право: - 2000. - № 2.

http: // www.rada.gov.ua.

http: // www.kmu.gov.ua.

http: // www.minfin.gov.ua.

http: // www.sta.gov.ua.


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ДЄЄВА Надія Миколаївна РЕДІНА Наталія Іванівна ДУЛІК Тетяна Олександрівна АЛЕКСАНДРЮК Тетяна Юріївна

МАРКОВА Лариса Геннадіївна ТАРАНЕНКО Вікторія Євгенівна ТЕРЕЩЕНКО Тетяна Євгенівна

ПАСІЧНИК Алла Геннадіївна КАЩЕНКО Світлана Анатоліївна

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов Редактори — Л. І. Малигіна, Г. Б. Клименко, В. В. Савельева Коректори — Г. Б. Клименко, В. В. Савельєва Технічний редактор — Т. Г. Пунтус

Підписано до друку 20.11.2009. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 30,6. Наклад 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006