7.2. Спеціальні фонди фінансових ресурсів місцевих органів влади

Підставою для рішення відповідноїради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно закон про Державний бюджет України

Передача коштів між загальним і спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення відповідної ради.

Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до цього фонду за відповідною метою

Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономно/Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.

Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, що дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.

Спеціальним фондом можуть прийматися з дефіцитом виключно бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети в частині дефіциту бюджету розвитку, що покривається за рахунок запозичень

З точки зору цільового призначення місцевих фінансів слід також виділити бюджет розвитку місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів

Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:

кошти від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

надходження дивідендів, нарахованих на акції(частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної тери­торіальної громади;

кошти від повернення позик, що надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності цим Кодексом, а також відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, що передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законами України;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів

До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

1)         погашення основноїсуми боргу відповідно Автономної
Республіки Крим та місцевого самоврядування;

2)         капітальні вкладення;

3)         внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприєм-
ницької діяльності

Ключові терміни та поняття

Завдання місцевого самоврядування, позабюджетні фонди, місцевого самоврядування, спеціальні фонди місцевого самовря­дування, бюджет розвитку, повноваження місцевого самоврядування

Питання до самоконтролю знань

Укажіть передумови створення спеціальних і позабюджетних фондів місцевих органів влади.

Чи мають такі фонди власні повноваження? Розкрийте їх взаємозв'язок із місцевими бюджетами.

Розкрийте сутність бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Які повноваження мають місцеві органи влади щодо створення відокремлених фондів фінансових ресурсів?

Навчальні завдання

Завдання 1.

Визначити перелік та питому вагу складових спеціального фонду місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством. Визначити перспективні джерела наповнення спеціального фонду місцевих бюджетів. Зробити висновки про достатність наповнення спеціального

фонду.

Тестові завдання

1. Із прийняттям Бюджетного кодексу України чи мають право місцеві органи влади створювати позабюджетні фонди:

а)         так;

б)         так, тільки в обмеженому обсязі;

в)         не мають права;

г)         створюють неофіційно.

Створення спеціального фонду місцевого бюджету регламентується:

а)         Бюджетним кодексом України;

б)         рішеннями місцевих органів влади;

в)         постановами Кабінету міністрів України;

г)         Законом України «Про державний бюджет».

Спеціальний фонд місцевого бюджету включає:

а)         бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно
визначених джерел надходжень;

б)         гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпо-
рядниками бюджетних коштів з конкретною метою;

в)         допомогу у грошовому вираженні з державного бюджету;

г)         добровільні внески фізичних і юридичних осіб.

Бюджет розвитку є:

а)         складовою спеціального фонду місцевих бюджетів;

б)         самостійним фондом місцевих органів влади;

в)         складовою державного бюджету;

г)         позабюджетним фондом місцевих органів влади.

Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:

а)         добровільні внески підприємств, організацій та установ;

б)         кошти від відчуження майна, що знаходиться в комунальній
власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільсько-
господарського призначення;

в)         надходження загальнодержавних податків і зборів;

г)         надходження місцевих податків і зборів.

До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

а)         озеленення території, прилеглої до місцевих органів влади;

б)         надання кредитів підприємствам та організаціям;

в)         внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької
діяльності;

г)         фінансування загальнодержавних культурно-масових заходів і
програм.