6.1. Ретроспективний огляд інших цільових фондів фінансових ресурсів, що діяли в Україні за часів незалежності

В Україні за часів її незалежності було створено певні фонди, що мали за мету вирішити економічні питання, які неможливо вирішити за допомогою ринкових інструментів. Так, деякий час діяли Державний інноваційний фонд, фонд сприяння конверсії, фонд ліквідаціїнаслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції тощо. Розглянемо окремі з них

Фонд сприяння конверсії було створено у 1992 році. Формування коштів цього фонду відбувалося за рахунок:

- відрахувань від собівартості товарної продукції, робіт і послуг, що випускаються підприємствами оборонного комплексу, перед­бачених Програмою надзвичайних заходів стосовно стабілізації економіки та виходу її з кризи;

50% від сум виручки від продажу незавершених будівництв об'єктів, які передбачались для виробництва і розробок військової техніки й озброєнь, що не можуть бути використані цивільним виробництвом;

10% від амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів підприємств та організацій, що підлягають конверсії (за їхньою згодою);

частки коштів, одержаних від продажу військової техніки й озброєнь, що вивільняються у процесі скорочення збройних сил;

цільових асигнувань із державного бюджету;

добровільних внесків українських і зарубіжних юридичних та фізичних осіб, інших надходжень.

Розпорядником фонду було Міністерство економіки України

Кошти фонду використовувалися на такі цілі:

реконструкцію й технічне переоснащення військового виробництва для випуску цивільної продукції, у тому числі товарів народного споживання;

проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, пов'язаних із розробкою нових наукових зразків цивільної продукції (соціальний захист працівників, перепрофілювання дослідного виробництва);

здійснення заходів щодо соціального захисту працівників, зайнятих розробкою та виробництвом військової техніки й озброєнь;

відшкодування збитків від списання залишків товарно-матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, комплекту­ючих виробів, готової спеціальної продукції, що не можуть бути реалізовані або використані в цивільному виробництві;

покриття збитків від списання основних фондів підприємств оборонного комплексу або їхньої консервації, а також від утримання потужностей, необхідних для розробок і виробництва військової техніки й озброєнь

Фінансування заходів стосовно соціального захисту працівників, зайнятих розробкою та виробництвом військової техніки й озброєнь, здійснювалося за такими напрямами:

виплата компенсацій працівникам при звільненні в результаті конверсії' виробництва;

фінансування видатків на перекваліфікацію кадрів у зв'язку з конверсією військового виробництва;

утримання об'єктів соціально-культурної сфери підприємств, що підлягають конверсії'

Відповідно до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічноїдіяльності" було створено Державний інноваційний фонд України для фінансування заходів щодо забезпечення розвитку й використання досягнень науки і техніки. Фонд мав відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Кошти фонду формувалися за рахунок бюджетних асигнувань, що виділялися державою для підтримання науково-технічної діяльності, відрахувань підприємств, об'єднань та організацій, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.

Підприємства, об'єднання й організації відраховували до фонду кошти у розмірі до 1% від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) із віднесенням їх на собівартість продукції.

З метою забезпечення фінансування галузевоїнауки підпри­ємствам, об'єднанням, організаціям та установам дозволялося перераховувати 70% від обсягу зазначених відрахувань до спеці­ального фонду позабюджетних коштів, що створювалися в міністерствах, відомствах, концернах, корпораціях та в інших формуваннях для фінансування галузевих, міжгалузевих науково-дослідних робіт, а також заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції.

При регіональних відділеннях було створено ради, до складу яких входили представники наукових закладів, науково-виробничих об'єднань, промислових і сільськогосподарських організацій, фахівці, представники державної адміністрації. Ці ради розробляли пропозиції' щодо визначення найперспективніших науково-технічних програм і проектів, затверджували витрати на їх здійснення, звіти про виконання проектів