5.3. Порядок нарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища є суб'єкти підприємницько/діяльності незалежно від форм власності, в тому числі їх об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичноїособи, розташовані на території іншої територіальної громади; бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи у країні; громадяни, які здійснюють на територіїУкраїни та в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів

ОБ'ЄКТИ ЗБОРУ


для стаціонарних джерел забруднення

для пересувних джерел забруднення


 


Обсяги забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферу або скида­ються безпосередньо у водний об'єкт

Обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

Обсяги фактично використаних видів пального, унаслідок спалення яких утворюються забруднювальні речовини


 

Рис. 5.5. Об'єкти нарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища

Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища встановлюються як фіксовані суми у гривнях за одиницю основних забруднювальних речовин та розміщення відходів.

Нормативи збору, що справляється за викиди основних забруднювальних речовин від стаціонарних джерел забруднення, наведено у таблиці 5.1.

Нормативи збору, що справляється за викиди забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу небезпечності наведено у таблиці 5.2

Нормативи збору, що справляється за викиди основних забруднювальних речовин від стаціонарних джерел забруднення

 

Назва забруднювальної речовини

Норматив збору, гривень/тонну

Азоту оксиди

80

Аміак

15

Ангідрид сірчистий

80

Ацетон

30

Бенз(о)пірен

101807

Бутилацетат

18

Ванадію п'ятиокис

300

Водень хлористий

3

Вуглецю окис

3

Вуглеводні

4,5

Газоподібні фтористі сполуки

198

Тверді речовини

3

Кадмію сполуки

633

Марганець та його сполуки

633

Нікель та його сполуки

3225

Озон

80

Ртуть та її сполуки

3390

Свинець та його сполуки

3390

Сірководень

257

Сірковуглець

167

Спирт н-бутиловий

80

Стирол

584

Фенол

363

Формальдегід

198

Хром та його сполуки

2147

 

Для забруднювальних речовин, що не ввійшли до таблиці 5.1, нормативи збору слід застосовувати залежно від установленого класу небезпечності забруднювальної речовини згідно з таблицею 5.2

Нормативи збору, що справляється за викиди забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу

небезпечності

 

Клас небезпечності

Норматив збору, гривень/тонну

I

572

II

131

III

19,5

IV

4,5

 

Для забруднювальних речовин, що не ввійшли до таблиці 5.1 та на які не встановлено клас небезпечності, нормативи збору застосовуються залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу згідно з таблицею 5.3.

Для забруднювальних речовин, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, нормативи збору встановлюються як за викиди забруднювальних речовин I класу небезпечності.

Таблиця 5.3


Нормативи збору, що справляється за викиди забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу

Нормативи збору, що справляється за викиди в атмосферу забруднювальних речовин залізничним транспортом

 

Вид пального

Норматив збору, гривень/тонну

Дизельне пальне

4,5


Нормативи збору, що справляється за викиди в атмосферу забруднювальних речовин морськими та річковими суднами

 

Вид пального                Норматив збору, гривень/тонну

Бензин

9

Дизельне пальне

6

Мазут

4,5

 

Таблиця 5.7

Нормативи збору, що справляється за скиди основних забруднювальних речовин у водні об'єкти, у тому числі в морські води

Назва забруднювальної речовини

Норматив збору, гривень/тонну

Азот амонійний

52,5

Органічні речовини (за показниками БСК 5)

21

Завислі речовини

1,5

Нафтопродукти

309

Нітрати

4,5

Нітрити

258

Сульфати

1,5

Фосфати

42

Хлориди

1,5

Нормативи збору, що справляється за скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти залежно від концентрації забруднювальних речовин

 

Концентрація забруднювальних речовин

Норматив збору, гривень/тонну

Забруднювальні  речовини  з  гранично допус­тимою концентрацією у воді рибогосподарських водоймищ (мг/літр):

 

до 0,001

4128

0,001 - 0,09

2993

0,1 - 1 (включно)

516

1 - 10

52,5

вище 10

10,5

 

Для забруднювальних речовин, що не ввійшли до таблиці 5.7, за нормативи збору беруться нормативи, наведені у таблиці 5.8.

За скиди забруднювальних речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно-безпечний рівень впливу, за гранично допустиму концентрацію береться найменша величина гранично допустимої концентрації, наведена у таблиці 5.8.

У разі скидання забруднювальних речовин в озера, ставки норматив збору, що справляється за скид забруднювальних речовин у ці водні об'єкти, збільшується в 1,5 рази.

Норматив збору, що справляється за розміщення відходів


Норматив збору, що справляється за захоронення забрудню­вальних рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, береться відповідно до таблиці 5.7 чи 3.5.8 з коефіцієнтом 10

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, за норматив збору береться норматив, установлений за розміщення відходів I класу небезпеки

Суми збору обчислюються платниками самостійно з ураху­ванням встановлених лімітів. Ліміти викидів стаціонарними джерелами забруднення встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України у формі видачі дозволів на викиди і скиди строком на 5 років.

За понадлімітні скиди та розміщення відходів збір обчислюється в п'ятикратному розмірі від установлених нормативіввключаються до складу валових витрат

справляються за рахунок власного прибутку

сплачуються з доходу

зараховуються на видатки передбачаються в кошторисі доходів і видатків


 

Рис.5.6. Джерела покриття нарахованих сум збору за забруднення навколишнього природного середовища

Суми збору, що справляються за скиди, викиди пересувними джерелами забруднення та розміщення відходів, обчислюються платником щоквартально наростаючим підсумком від початку року на підставі затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів скидів, нормативів збору та коригувального коефіцієнту.

На випадок відсутності у платників збору затверджених лімітів скидів і розміщення відходів збір справляється як за понадлімітні скиди та розміщення відходів відповідно до їх обсягів.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 626 «Про внесення зміни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища та стягнення цього збору та визнання таким, що втратив чинність, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2003 р. № 402» платники збору починаючи з 1 січня 2007 р. проводять індексацію його нормативів за формулою:

Ні = Нп * І /100,

де Ні - проіндексований норматив у поточному році;

Нп - базовий норматив збору, гривень за 1 тонну (1 одиницю);

І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.

У разі, коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, індексація нормативів збору не проводиться.

Під час проведення індексації базовими вважаються значення нормативів збору на 31 грудня 2006 р., а для нововведених нормативів - на 31 грудня року їх уведення

Платники щоквартально складають розрахунки збору за встановленою формою та подають до органів державної податкової служби протягом 40 днів по закінченні звітного кварталу.

Збір сплачується платниками щоквартально протягом 50 днів по закінченні звітного кварталу

Фінансові санкції за окремі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища