13.7. Прогнозування інвестиційної привабливості

підприємства

У табл. 13.6 систематизовані основні індикатори інвестицій­ної привабливості, які характеризують макро- й мікрорівні. Інвес­тиційна привабливість підприємства тісно пов'язана з інвести­ційною привабливістю країни, галузі й регіону в цілому. У зв'язку з цим вважаємо доцільним оцінити, наскільки є сприятли­вим зовнішнє середовище для функціонування підприємств.

У сучасний період існує методика оцінки сприятливого зов­нішнього економічного середовища для діяльності підприємств. Завдання такої оцінки полягає в тому, щоб, по-перше, запропону­вати регіональним і муніципальним органам спосіб, що допома­гає цілеспрямовано управляти станом підприємницького клімату в регіоні й, по-друге, дати підприємствам інструмент для аналізу своїх взаємин з регіональною сферою управління. Вона прово­дпться експертним шляхом за допомогою анкетування. Такий пі­дхід дозволяє безпосередньо керівництву підприємств оцінити ступінь ефективності зовнішнього середовища для функціону­вання підприємства. Оцінка проводиться в розрізі таких секторів зовнішнього середовища: податкового, соціально-культурного, фінансово-кредитного, державно-правового, інвестиційного, ін­формаційного, ресурсного за одинадцятьма критеріями. Оцінка критеріїв визначених у табл. 13.6 проводиться за шкалою з трьо­ма градаціями:

2 бали — викликає збільшення обсягу реалізації;

1 бал — не впливає на обсяг реалізації;

0 балів — викликає зменшення обсягу реалізації.

При позитивній оцінці всієї сукупності критеріїв максима­льна кількість балів складе — 130 балів (65 критеріїв х на 2).

Для аналітичної оцінки представленої сукупності викорис­товують коефіцієнт оцінки сприятливого зовнішнього середови­ща для діяльності підприємств (Косзс):

К°сзс    £Бм ; (13.15)

де Косзс — коефіцієнт оцінки сприятливого зовнішнього се­редовища для діяльності підприємств;

Ба — сума балів, набрана підприємством у процесі анкету­вання;

Бм — максимальна кількість балів, що може набрати підпри­ємство при оцінці.

Оптимальне значення коефіцієнта є 1 (або 100%). Ріст дано­го показника в динаміці буде свідчити про підвищення ефектив­ності зовнішнього середовища для функціонування підприємства й збільшення його інвестиційної привабливості.


 

VI. Якість управління діяльністю підприємства  

Оцінка факторів впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства, економічна стабіль­ність діяльності підприємства, фінансовий стан підприємства.

 

Крім оцінки ефективності зовнішнього середовища для фу­нкціонування підприємства в табл. 13.6, пропонуються критерії оцінки віддачі підприємства в зовнішнє середовище. Обрано дев'ять основних груп показників, які характеризують різни се­редовища: економічне, ринкове, податкове, фінансово-кредитне, соціально-культурне, державно-правове, інвестиційне, інформа­ційне, ресурсне, екологічне. Оцінка критеріїв в анкеті проводить­ся за шкалою із трьома градаціями:

2 бали — сприятливий вплив;

1 бал — несприятливий вплив;

0 балів — відсутність впливу.

При позитивній оцінці всієї сукупності критеріїв максима­льна кількість балів складе 48 (24 критерії х на 2). Для аналітич­ної оцінки представленої сукупності використовують коефіцієнт оцінки віддачі від підприємства в зовнішнє середовище ( К~ов):

У Б

К°в = ТГ, (із.іб)

/    : М

де Ков — коефіцієнт оцінки віддачі від підприємства в зовні­шнє середовище;

Ба — сума балів, набрана підприємством у процесі анкету­вання;

Бм — максимальна кількість балів, що може набрати підп­риємство при оцінці.

Оптимальне значення показника визначимо як 1.

На підставі даних коефіцієнтів можна надалі спрогнозувати тенденції росту інвестиційної привабливості суб'єктів господа­рювання на найближчу перспективу.

Наукові дослідження в теорії прогнозування дозволяють ви­значити прогнозування як спеціальне наукове дослідження, пре­дметом якого виступають перспективи розвитку явищ. Основна відмінність прогнозування від перспективного планування сфор­мульована у його меті. Якщо метою прогнозування є пророку­вання основних напрямів і тенденцій розвитку, то метою перспе­ктивного планування виступає розробка конкретних заходів щодо досягнення вже сформованих цілей діяльності підприємства.

Сутність економічного прогнозування з позицій ймовірнісно-статистичного підходу полягає в зменшенні ступеня невизначеності майбутнього шляхом обмеження області можливих станів системи або об'єкта. Основним критерієм диференціації прогнозів є пробле­мно-цільовий критерій. При цьому виділяють два види прогнозу:

пошуковий прогноз — визначення можливих станів об'єкта в майбутньому;

нормативний прогноз — визначення шляхів і строків дося­гнення можливих станів явища, прийнятих за мету. Маєть­ся на увазі прогнозування досягнення бажаних станів на основі заздалегідь заданих норм, ідеалів, стимулів, цілей.

Метою прогнозування є одержання інформації про майбутній стан досліджуваного об'єкта (у нашому прикладі — це оцінка пер­спективної інвестиційної привабливості господарюючих суб'єктів).

Об'єктом прогнозування є фінансовий стан аналізованих пі­дприємств, виражений через коефіцієнти взаємодії підприємства зі зовнішнім середовищем.

Якщо значення показників коефіцієнту оцінки віддачі від підприємства у зовнішнє середовище і коефіцієнта оцінки спри­ятливого зовнішнього середовища для діяльності підприємства дорівнюють, це означає, що підприємство одержує із зовнішнього середовища рівно стільки, скільки й віддає. Різниця між даними коефіцієнтами буде означати перспективні напрями розвитку біз­несу досліджуваних суб'єктів господарської діяльності.

Прогнозний перспективний рейтинг інвестиційної приваб­ливості (ППРШ) має вигляд:

ППРШ = РШзвіт х(Ков - Косзс); (13Л7)

де РІРзвіт — рейтинг інвестиційної привабливості звітного періоду.

Таким чином, якщо Ков перевищує Косзс то рейтинг інвести­ційної привабливості буде покращуватися і навпаки.

Контрольні питання до теми

Дайте визначення інвестиціям та інвестиційної діяльно­сті підприємства.

Що є основою організації процесу аналізу інвестиційної діяльності підприємства?

Хто є суб'єктами організації процесу аналізу інвести­ційної діяльності підприємства?

Назвіть основні етапи процесу організації аналізу інвес­тиційної діяльності підприємства?

Основна мета аналізу інвестиційної діяльності підпри­ємства

Визначите основні завдання інвестиційної діяльності пі­дприємства?

Укажіть основні прийоми і засоби, що використовують­ся при аналізі інвестиційної діяльності підприємства?

Назвіть основні види аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

Дайте  характеристику   інформаційного забезпечення аналізу інвестиційної діяльності підприємства?

Назвіть основні методи аналізу і оцінки реальних інвес­тицій.

Назвіть та охарактеризуйте методи, засновані на обліко­вих оцінках.

Назвіть та охарактеризуйте методи, засновані на дискон­тованих оцінках.

У чому полягають особливості застосування методів і моделей аналізу реальних інвестицій?

Яку мету має аналіз фінансових інвестицій?

Що таке технічний аналіз фінансового ринку?

Що таке фундаментальний аналіз фінансового ринку?

Вкажіть основні етапи аналізу інвестиційної привабли­вості суб'єкта господарювання?

Назвіть основні напрями аналізу фінансового стану під­приємства при проведенні оцінки інвестиційної привабливості.

Вкажіть послідовність етапів проведення оцінки інвес­тиційної привабливості підприємства?

У чому полягає рейтингова оцінка інвестиційної при­вабливості підприємства?

Назвіть основні показники, що використовуються для прогнозування інвестиційної привабливості підприємства.

Тестові завдання

Організація процесу аналізу інвестиційної діяльності підприємства це:

а)         сукупність дій, які застосовуються суб'єктом до об'єкта
дослідження для досягнення сформованої мети;

б)         процедури аналізу (виміру) фактичного стану об'єктів;

в)         процес порівняння результатів аналізу із встановленими
законодавчими актами;

г)         процес проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Сукупним об'єктом аналізу інвестиційної діяльності підприємства є:

а)         фінансова діяльність підприємства;

б)         маркетингові дослідження підприємства;

в)         основна діяльність підприємства;

г)         фінансовий стан підприємства.

Методи, використовувані в аналізі інвестиційної дія­льності, можна підрозділити на:

а) три групи;

б)         дві групи;

в)         п'ять груп;

г)         дев'ять груп.

Період часу, необхідний для повернення вкладених коштів це:

а)         термін дії інвестиційного проекту;

б)         строк закінчення кредитного договору;

в)         строк виплати відсотків за використання інвестицій;

г)         строк окупності інвестицій;

Середня фондовіддача проекту розраховується спів­відношенням:

а)         чистого прибутку до середньої залишкової вартості осно-
вних засобів, придбаних за рахунок інвестованих грошових кош-
тів;

б)         адміністративних витрат до середньої залишкової вартос-
ті основних засобів, придбаних за рахунок інвестованих грошо-
вих коштів;

в)         чистого прибутку до середньої залишкової вартості осно-
вних засобів, придбаних за рахунок банківських кредитів;

г)         чистого прибутку до середньої залишкової вартості усіх
необоротних активів, придбаних за рахунок інвестованих грошо-
вих коштів.

Дисконтування це:

а)         номінальна вартість майбутнього потоку реальних гро-
шей;

б)         генерований грошовий потік;

в)         процедура приведення різночасових платежів до базової

дати;

г)         період, протягом якого інвестиційний проект генерує
притік грошових коштів.

Норма дисконту, при якій дисконтована вартість над­ходження чистого грошового потоку дорівнює дисконтованій вартості інвестицій це:

а)         чиста теперішня вартість (NPV);

б)         внутрішня норма рентабельності (IRR);

в)         індекс доходності (PI);

г)         теперішня вартість інвестицій (PVI).

Основні етапи проведення оцінки інвестиційної при­вабливості підприємства:

а)         підготовчий, основний, заключний;

б)         організаційний, інформаційний;

в)         підготовчий, методичний, дослідницький;

г)         організаційний, фінансовий, інвестиційний.

Прогнозний перспективний рейтинг інвестиційної привабливості (ППРІП) має вигляд:

а)         У Б ;

б)         CFI — TPх (1 - IT) + A;

в)         TITIPJTJ — РІП   .   х (Кпя + Кпг„г);
'       ш звіт.     ов осзс-"

г)         ППР7Т7 — РІП   ■   х (Кпр_ - Кпгяг).
'       ш звіт.     ов осзс

Практичні завдання

Задача 13.1

Інвестиційні витрати складають 65000 тис. грн. Загальний строк використання інвестиційного проекту 6 років. Норма при­бутку 18%. Інформація про грошові доходи наведена в табл.1.

Визначити індекс дохідності. Зробити висновки.


Задача 13.2

Вартість основних засобів склала 48000 тис. грн., термін ви­користання — 8 р., амортизаційні відрахування складають 8000 тис. грн. Планований щорічний дохід — 15000 тис. грн., щоріч­ний прибуток — 8000 тис. грн., залишкова вартість вкладень — 18000 тис. грн.

Визначити норму прибутку на капітал. Зробити висновок. Задача 13.3

Підприємство планує купити нові потужності на суму 70000 тис. грн. Експлуатаційні витрати оцінені в сумі 8000 тис. грн. на рік. Економія на оплату праці складає 17000 тис. грн. Термін ви­користання — 9 літ. Обладнання може бути реалізовано за 12000 тис. грн. Визначити чисту вартість проекту.

Задача 13.4

Підприємство збирається придбати нове обладнання. Капі­тальні вкладення дорівнюють 25 тис. грн., очікуваний дохід підп­риємства буде на рік 8 тис. гри. Термін окупності 7 р. Прибуток підприємства на рік складає 2 тис. грн., амортизаційні відраху­вання 1,2 тис. грн. Ставка податку на прибуток 25%. Необхідно визначити термін окупності обладнання?

Задача 13.5

Підприємство планує придбати обладнання за 30000 тис. гри. Експлуатаційні витрати на рік склали 5000 тис. грн. Еконо­мія з оплати праці -7000 тис. гри. на рік. Термін експлуатації 6 років. Обладнання може бути реалізовано за 5000 тис. гри. Норма прибутку — 15% на рік. Визначити чисту приведену вартість з урахуванням коефіцієнту дисконтування?

Задача 13.6

За даними Додатку Б проведіть оцінку інвестиційної при­вабливості підприємства.

Література [2, 3, 6, 7, 10-15, 16, 17, 18, 20-25, 19, 26, 28, 30, 34, 35, 41, 45, 49-54, 56-58, 60, 61, 67-69, 70, 77-80].