13.2. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу інвестиційної діяльності підприємства

Якісний аналіз інвестиційної діяльності має велике значення не тільки для майбутнього положення підприємства, але і для економіки країни у цілому. За його допомогою керівництвом приймаються більш ефективні управлінські рішення по розши­ренню, відтворенню основних засобів як виробничого, так і неви­робничого характеру, а також по укріпленню матеріально — тех­нічної бази суб'єктів господарювання. Це дозволяє їм збільшити об'єкти виробництва продукції, прибуток, поліпшити умови праці і побуту робітників. Від них залежить: собівартість, асортимент, якість, новизна і привабливість продукції, її конкурентоздатність.

Метою аналізу інвестиційної діяльності підприємств є дос­лідження ключових (найбільш інформаційних) параметрів, що дають об'єктивну і точну картину процесу інвестування і впли­вають на структуру активів і пасивів балансу.

Загальна мета аналізу інвестиційної діяльності досягається в результаті розв'язання повного взаємозалежного набору аналітич­них задач. Задачі представляють собою конкретизацію цілі аналізу інвестиційної діяльності з урахуванням організаційних, інформа­ційних, технічних і методичних можливостей його проведення.

Таким чином, аналіз інвестиційної діяльності узагальнює у собі процес накопичення, трансформації і використання аналі­тичної інформації про інвестиції і має ціль:

оцінити поточний і перспективний стан процесу інвесту­вання у діяльність підприємства;

визначити можливі і доцільні темпи розвитку підприємст­ва з позиції здійсненого інвестування;

виявити доступні джерела грошових коштів і оцінити мо­жливість та доцільність їх використання для процесу інве­стування;

оцінити та спрогнозувати фінансовий стан підприємства після здійснення процесу інвестування.

Зі цих цілей аналізу випливає загальна задача аналізу , яка заключається в оцінці динаміки, ступеню виконання плану і по­шуку резервів збільшення обсягів інвестицій та підвищення їх ефективності.

Також, задачами є:

обґрунтування розміру загальної величини короткостроко­вих (поточних) і довгострокових інвестицій;

обґрунтування розміру основного і оборотного капіталу у результаті прийняття керівництвом підприємства рішення про інвестування у короткострокові і довгострокові інвес­тиції;

оцінка ефективності використання короткострокових та довгострокових інвестицій;

обґрунтування і кількісне вимірювання факторів, що впли­вають на ефективність використання інвестицій;

оцінка інвестиційної привабливості підприємств, визна­чення його рейтингу та ін.

Для реалізації мети і задач аналізу інвестиційної діяльності необхідно відповідне інформаційне забезпечення.

Інформаційне забезпечення (база) аналізу інвестиційної дія­льності підприємства — сукупність інформаційних ресурсів, які характеризують об'єкти аналізу інвестицій і необхідні для досяг­нення поставленої мети аналізу.

Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності підприємства включає:

Основні нормативно-правові документи:

Про інвестиційну діяльність: Закон України за станом на 1 січня 1992 р..

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливо­сті підприємств та організацій від 23.02.98 № 22: за станом на 01.02.1998 р.

Про затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення державної експертизи інвестицій: постанова від 15.08.1992 р. № 473.

Про затвердження форми інформаційного повідомлення про іноземну інвестицію в Україні та форми інвестиційного свідо­цтва і розміру плати за державну реєстрацію іноземної інвестиції та видачу інвестиційного свідоцтва : наказ від 09.07.1993 р. № 47.

Положення про Експертну комісію з питань залучення ін­вестицій в рибопромислову галузь і розвитку її інфраструктури : постанова від 12.05 2004 р. № 604 : док. 604-2004-п , ред. від

21.12.2005.

Про утворення Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України: постанова від 24.01.2007 р. № 37.

Про утворення Міжвідомчої ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку : постанова від 07.03 2007 р. № 424.

Про утворення Державного агентства України з інвести­цій та інновацій : постанова від 16.05 2007 р. № 749-2007-п.

Про затвердження Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України: постанова від 30.07 2007 р. № 977.

10.       Про затвердження Порядку ведення Державного реєст-
ру уповноважених рейтингових агентств та видачі Свідоцтв про
включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових
агентств : рішення від 23.06.2006 № 444.

11. Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою економіки, суб'єктів господарювання : рі­шення від 21.05.2007 р. № 1042 та ін.

Фактографічна інформація:

на макрорівні: офіційна інформація Державного комітету статистики України «Інвестиції та будівельна діяльність» (http://www.ukrstat.gov.ua/); статистика Платіжного балан­су України Національного банку України (http://www.bank. gov.ua/Statist/index_PB.htm);

на мікрорівні:

облікова: облікові регістри (прибуткові та вибуткові доку­менти, товарно-транспортні накладні; інвентаризаційні описи, облікові регістри за рахункам 14, 35 тощо);

первинна: договори, бланки акцій, сертифікатів, прибутко­вий касовий ордер, виписка банку з поточного рахунку, реєстр цінних паперів, інвентаризаційний акт тощо;

позаоблікова: документи, що фіксують ухвалене рішення (накази, розпорядження, постанови, інструкції, протоко­ли); результати наукових, маркетингових досліджень, пе­редового досвіду.

Звітна інформація:

статистична:

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредитор­ську заборгованість (ф. № 1-Б).

«Звіт про іноземні інвестиції в Україну) (ф. № 10-ЗЕЗ).

«Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу) (ф. №13-ЗЕЗ).

Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріори­тетного розвитку (ф. № 1-ІП).

Капітальні інвестиції(ф. № 2 — інвестиції).

облікова: ф. № 1 «Баланс), ф. № 2 «Звіт про фінансові ре­зультати), ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів).