13.1. Організація аналізу інвестиційної діяльності

підприємства

Поняття «інвестиції» на сьогоднішній день активно викори­стовується в економічній літературі.

У загальному розумінні, з точки зору економічної теорії, ін­вестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення, тобто інвестиції можуть розглядатися як рушійна сила самозростання вартості капіталу суб'єкта господарювання і, відповідно, подальшого економічного зростання в масштабі дер­жави. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім для то­го, щоб компенсувати інвестору відмову від використання наявних коштів на споживання в поточному періоді, винагородити його за ризик, відшкодувати втрати від інфляції в наступному періоді.

Як свідчать статистичні дані, через стагнацію світової еко­номіки обсяги інвестування в Україну у сучасний час продовжу­ють знижуватись. За І кв. 2009 р. обсяги притоку прямих інозем­них інвестицій в Україну, оцінені в 957 млн. дол. США, що на 17,1% менше ніж у IV кв. 2008 р. (Додаток Д т.12) Накопичений обсяг інвестицій в економіку України на кінець І кв. 2009 р. оці­нений в 47,6 млрд. дол. США. Із загального обсягу накопичених інвестицій у фінансовому секторі зосереджено 30,1% капіталу іноземних інвесторів, в оптовій торгівлі — 21,1%, у посередницт­ві в оптовій торгівлі — 7,2%, у металургійному виробництві — 12,7%. Частки інших видів економічної діяльності не перевищу­ють 5%. У розрахунку на одну особу, обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій склав 1 034 дол. США, що на 2% більше ніж на початок року.

Організація процесу аналізу інвестиційної діяльності підп­риємства — це сукупність дій, які застосовуються суб'єктом до об'єкта дослідження для досягнення сформованої мети. Графічна інтерпретація організації процесу аналізу інвестиційної діяльнос­ті підприємства представлена на рис. 13.1.

Отже, структурно сама організація процесу аналізу інвести­ційної діяльності підприємства складається з процедур аналізу (виміру) фактичного стану об'єктів, а також процедур порівняння результатів із встановленими законодавчими актами і нормами, стандартами нормативними показниками. За межами процесу ор­ганізації аналізу інвестиційної діяльності підприємства перебу­вають необхідні умови його реалізації: організаційне, методичне та інформаційне забезпечення. Проявом останнього є встанов­лення параметрів стану об'єктів дослідження.

У зв'язку з цим виникає об'єктивна потреба у детальному вивченні об'єктів і суб'єктів організації процесу аналізу інвести­ційної діяльності підприємства.

Зазначимо, що сукупним об'єктом аналізу є основна діяль­ність підприємства.3. Встановлення но­рмативних показни­ків (закон, стандарт)


4. Процедура порівняння

Результат


 

5. Аналіз

У


Відповідають


Не відповідають


 

6. Відсутність коригувальних дій

Рис. 13.1. Організація процесу аналізу інвестиційної діяльності підприємства та елементи його забезпечення

Акцентуємо увагу на суб'єктах організації аналізу інвести­ційної діяльності підприємства.

Можна припустити, що суб'єкти інвестиційного ринку мо­жуть виступати й суб'єктами аналізу. Суб'єктами інвестиційної діяльності в Україні є: інвестори, виконавці, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, постачальники товарно-матеріальних цінностей, устаткування й проектних розробок, юридичні особи, громадяни України, іноземні юридичні або фізичні особи, держа­вні й міжнародні організації та ін.

Послідовність етапів організації процесу аналізу інвести­ційної діяльності підприємства можна представити, як:

організаційне;

інформаційне;

методичне.


Система інвес­тиційної діяль­ності підпри­ємства


Керівна підсистема — Керова­на підсистема


Система інвес­тиційного ме­неджменту підприємства (керівна систе­ма)

Система аналізу


 

Планування — Організація — Облік — Контроль — Аналіз — Регулювання

Економічний аналіз — Аналіз комерційної діяльності — Ана­ліз фінансового стану — Інвес­тиційний аналіз — Аналіз інве­стиційної привабливості — Проектний аналіз


 


Система ана­лізу інвести­ційної діяль­ності підприємства


 

Групи показників, що характе­ризують окремі напрями аналі­зу інвестиційної діяльності підприємства


 

Рис. 13.2. Система аналізу інвестиційної діяльності підприємств

Основою наукової організації процесу аналізу інвестиційної діяльності підприємства є системний підхід, що являє собою одну

з найважливіших сторін діалектичного методу дослідження, одну з форм конкретизації принципів діалектики, насамперед принци­пу взаємозв'язку явищ.

Однією з відмітних рис системи є наявність її складових елементів, які у свою чергу можуть виступати в ролі системи більш низького порядку й які так само складаються з окремих взаємозалежних елементів. Аналіз інвестиційної діяльності підп­риємств може розглядатися як самостійна система і як один з елементів у системі більш високого порядку (рис. 13.2).

Очевидним є той факт, що аналіз інвестиційної діяльності підприємств виступає підсистемою в системах більше високого порядку і є одним із елементів, що забезпечує ефективне функці­онування всієї системи.