8.2. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу майна підприємства

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у ак­тиви, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

Основними джерелами інформації для аналізу формування капіталу підприємства є:

нормативно-правова інформація:

Цивільний Кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ГУ (Глава 8. Підприємницькі товариства, Книга третя. Права власності та інші речові права);

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 2 «Ба­ланс», 6 «Примітки до фінансової звітності»;

планова: бізнес-план підприємства, обґрунтування інвес­тиційних проектів;

звітна фінансова: баланс (ф. 1), примітки до фінансової звітності (ф. 5);

звітна статистична:

Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів 4-МТП (місячна);

Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів, які містяться у приладах, устаткуванні та інших виробах (4-дм);

Звіт про наявність обчислювальної техніки — 2-інф (рі­чна);

звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за 200_ рік — 11-03 (річна);

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі - 1-опт (квартальна);

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 200_ рік — 1-опт;

Звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства — 3-торг.

облікова: регістри за рахунками класу 1 «Необоротні акти­ви», класу 2 «Запаси», класу 3 «Грошові кошти, розрахун­ки та інші активи»;

інша: інвентаризаційні описи, акти про оцінку майна і майнових прав тощо.

Основою інформаційного забезпечення при аналізі майна підприємства є бухгалтерський баланс, який являє собою момен­тальний знімок фінансово-господарського стану фірми на певну дату. Баланс дозволяє зробити оцінку найсуттєвіших ознак фір­ми. Саму процедуру оцінок прийнято називати читанням балансу. Вміння читати баланс — важлива професійна характеристика фі­нансиста, яка надає йому можливість складати прогнозні баланси й управляти найважливішими фінансовими параметрами фірми. До того ж, вміння читати фінансові звіти допомагає фінансовому аналітику скласти правильну думку про фінансовий стан і опера­ційну діяльність інших компаній. Баланс — звіт про фінансовий та майновий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майно­вий стан підприємства на звітну дату.

Загальна вартість майна підприємства дорівнює валюті ба­лансу (ф. № 1, р. 280 або 640).

Підсумок І розділу активу несе інформацію про сукупну ва­ртість необоротних активів у складі: нематеріальних активів (р. 010), незавершеного будівництва (р. 020), основних засобів (р. 030), довгострокових фінансових інвестицій (р. 040) та ін.

Інформацію про вартість оборотних активів наведено у розді­лі II активу балансу: сукупна вартість (р. 260), виробничі запаси (р. 100), незавершене виробництво (р. 120), готова продукція (р. 130), дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (р. 160) та за розрахунками (p.p. 170 — 190, 210), поточні фінансові інвестиції (р. 220), грошові кошти та їх еквіваленти (р. 230, 240).

Інформація про витрати майбутніх періодів підприємства наведена у розділі III активу балансу, а про необоротні активи та групи вибуття у розділі IV.

Ціль аналізу майна підприємства — дослідження абсолют­них і відносних змін статей активу балансу за певний період, відс-теження тенденцій їх змін та визначення джерел їх фінансування.

Задачі аналізу майна підприємства:

дослідження складу, динаміки і структури майна підпри­ємства;

аналіз стану майна підприємства;

оцінка складу і джерел утворення майна підприємства;

-           визначення ефективності фінансування і використання майна підприємства.