7.3. Методика аналізу фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства — одна з найважливіших характеристик його фінансового стану, що визначає стабільність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі.

Вона пов'язана з загальною фінансовою структурою підпри­ємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Фі­нансова стійкість підприємства — це надійно гарантована плато­спроможність, незалежність від випадків ринкової кон'юнктури і поводження партнерів.

Показники фінансової стійкості характеризують стан і стру­ктуру активів підприємства і забезпеченість їх джерелами пок­риття (пасивами), групуються таким чином:

показники, які характеризують стан оборотних засобів: забезпеченість матеріальних запасів власними оборотними коштами; коефіцієнт маневреності власних коштів;

показники, які характеризують стан основних засобів: ін­декс постійного активу, коефіцієнт реальної вартості майна;

показники, які характеризують структуру капіталу: коефі­цієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіці­єнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу), коефіцієнт фінансової залежності і коефіцієнт співвідно­шення позикових і власних коштів (коефіцієнт капіталізації).

Система показників фінансової стійкості:

коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами (к03) — показник того, якою мірою матеріальні запаси покриті власними джерелами:

власні   оборотні кошти

к03 =   :           :           . (7.1)

матеріальні   запаси  у '

Величина власних оборотних коштів (ВОК) (власного обо­ротного капіталу, робочого капіталу, функціонуючого капіталу) розраховується двома способами:


1)         різниця суми власного капіталу, довгострокових зо-
бов'язань і необоротних активів:

ВОК = Ір. П + IIр. П + IIIр. П -1р. А - IVр. А =

= ряд.380 ф.І+ряд. 430 ф.1+ряд.480 ф.І - (7.2)

- ряд.080 ф.1 - ряд. 275 ф.1,

де р. П — розділ пасиву балансу; р. А — розділ активу балансу; ряд. ф. 1 — рядок форми 1.

2)         різниця оборотних активів і поточних зобов'язань

ВОК= IIр. А + Пір. А - IVр. П - Vр. П = (7.3) = ряд.260 ф.1 + ряд.270 ф.1 -ряд.620 ф.1 -ряд.630 ф.1.

Для ЗАТ «Продмаш» розрахунок виконаємо по формулі (7.3): на початок періоду ВОК0 = 12929 + 1 - 7427 = 5503 тис. гри. на кінець періоду ВОК1 = 11358 - 3658 = 7700 тис. гри.

Приріст власного оборотного капіталу за рік склав: А ВОК = ВОК1 - ВОК0 = 7700 - 5503 = 2197 тис. гри.

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами:

на початок року к03° = 5503/(687 + 6144 + 2060 + 434) = 0,59; на кінець року к03х = 7700/(762 + 6394 + 2651 + 375) = 0,756; приріст коефіцієнта А к03 = к031 -к03 = 0,756 - 0,59 = 0,166.

Графічну інтерпретацію власного оборотного капіталу наве­дено на рис. 7.2.

Залежно від співвідношення матеріальних запасів і власних оборотних коштів виділяють такі типи фінансової стійкості підп­риємства:

1. Абсолютна стійкість фінансового стану, якщо запаси (3) менше суми власного оборотного капіталу (ВОК) і кредитів під товарно-матеріальні цінності (КР):<


Необоротні активи

Оборотні активи

Власний капітал


Зобов'язання

\1

Рис. 7.2. Графічна інтерпретація власного оборотного капіталу

З < ВОК + КР. (7.4)

Нормальна стійкість, при якій гарантується платоспро­можність підприємства, якщо:

З = ВОК + КР. (7.5)

Хитливий (передкризовий) фінансовий стан, при якому порушується платіжний баланс, але залишається можливість від­новлення рівноваги платіжних коштів і платіжних зобов'язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел коштів (Ктв) в оборот підприємства (кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних коштів, перевищення нормальної кредиторської забо­ргованості над дебіторською тощо):

З = ВОК + КР + Кт,в (7.6)

При цьому фінансова нестійкість вважається припустимою, якщо дотримуються такі умови: виробничі запаси і готова продук­дія дорівнюють або перевищують суму короткострокових креди­тів і позикових коштів, що беруть участь у формуванні запасів; незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів дорівню­ють або менше суми власного оборотного капіталу.

4. Кризовий фінансовий стан (підприємство знаходиться на грані банкрутства):

З > ВОК + КР + Кт,е. (7.7)

ЗАТ «Продмаш» не використовує кредити банків під това­рно-матеріальні цінності, на поповнення оборотних коштів, не має тимчасово вільних коштів, для нього виконується нерівність (7.7), оскільки значення к03 менше одиниці. Це дозволяє зроби­ти висновок про кризовий фінансовий стан, але збільшення ве­личини власного оборотного капіталу і к03 є позитивною тенде­нцією.

- коефіцієнт маневреності власних коштів (км) показує, яка частина власного капіталу використовується для фі­нансування поточної діяльності підприємства, тобто вкла­дена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована:

власний   оборотний капітал м   власний   капітал + довгострокові   зобов' язання'   ^ ' '

Значення цього показника може варіювати залежно від структури капіталу і галузевої специфіки підприємства. З фінан­сової точки зору, чим вище коефіцієнт маневреності, тим краще фінансовий стан.

Коефіцієнт маневреності власних коштів в умовах ЗАТ «Продмаш»:

на початок року км° = 5503/(5271 + 206 + 5634) = 0,495; на кінець року к,1 =7700/(5059 + 229 + 7825) = 0,587; приріст коефіцієнта А км = км1- км0 = 0,587 - 0,495 = 0,092.

Власні кошти підприємства є досить маневреними і харак­теризуються тенденцією до її зростання.

індекс постійного активу (I„a) характеризує частку необо­ротних активів у джерелах власних коштів:

необоротні активи

Ina=                 (7^)

па  власний   капітал + довгострокові   зобов' язання '

Індекс постійного активу в умовах ЗАТ «Продмаш»: на початок року Да = 5608/(5271 + 206 + 5634) = 0,505; на кінець року і\а = 5413/(5059 + 229 + 7825) = 0,413; приріст коефіцієнта АIna = Гпа- fna = 0,413 - 0,505 = -0,09.

Власні кошти в умовах досліджуваного підприємства на по­чаток року приблизно порівну покривають необоротні і оборотні активи, динаміка коефіцієнта є від'ємною, оскільки збільшилась вартість власних оборотних коштів.

коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (кдз) характеризує структуру капіталу, ступінь залежності підприємства від довгострокових кредиторів:

довгострокові   зобов' язання дз   власний     капітал   +   довгострокові   зобов'язання ' (7.10)

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів в умовах ЗАТ «Продмаш»:

на початок року kd30 = 5634/(5271 + 206 + 5634) = 0,507;

на кінець року kd3l = 7825/(5059 + 229 + 7825) = 0,597;

приріст коефіцієнта А kd3 = kd3l - kd30 = 0,597 - 0,507 = 0,09.

Підприємство значно залежить від зовнішніх кредиторів, оскільки більше половини у структурі довгострокових коштів мають зобов'язання, оцінка динаміки свідчить про зростання цієї залежності.

коефіцієнт реальної вартості майна (кре) визначає, яку частку у вартості майна складають засоби виробництва:

основні   засоби + матеріальні   оборотні засоби
рв        підсумок   балансу    ' (7.11)

Цей коефіцієнт визначає рівень виробничого потенціалу під­приємства, забезпеченість операційної діяльності засобами вироб­ництва.

Коефіцієнт реальної вартості майна в умовах ЗАТ «Прод­маги»:

на початок року:

крв0 = (5354 + 687 + 6144 + 2060 + 434)/18538 = 0,792;

на кінець року крв1 = (5124 + 762 + 6394 + 2651 + 375)/16771 = = 0,913;

приріст коефіцієнта А кре = крв1 - крв0 = 0,913 - 0,792 = 0,121.

Досліджуване підприємство має високий рівень виробничо­го потенціалу, який збільшився протягом аналізованого періоду.

коефіцієнт автономії (ка) характеризує стабільність і не­залежність від зовнішніх кредиторів:

власний капітал а   підсумок   балансу ' (7.12)

Найбільше поширена думка, що частка власного капіталу має бути достатньо велика, нижню межу вказують — 0,6 (або 60%). У підприємство з високою долею власного капіталу креди­тори вкладають кошти більш охоче, оскільки воно з більшою по­тенцією може погасити борги за рахунок власних коштів.

Коефіцієнт автономії в умовах ЗАТ «Продмаш»:

на початок року: ка0 = 5271/18538 = 0,284; на кінець року: к 1 = 5059/16771 = 0,302;

приріст коефіцієнта А ка = кха - ка° = 0,302 - 0,284 = 0,018.

Досліджуване підприємство має низьку автономію, але рі­вень її незначно збільшився протягом аналізованого періоду.

- коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (кс) показує, яких коштів у підприємства більше — пози­кових або власних:

зобов' язання

К=       :           :           . (7.13)

0   власний     капітал           у '

Чим більше коефіцієнт перевищує одиницю, тим більше за­лежність підприємства від позикових коштів. Припустимий рі­вень залежності визначається умовами роботи кожного підпри­ємства, і в першу чергу, швидкістю обороту оборотних коштів.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів в умовах ЗАТ «Продмаш»:

на початок року: кс0 = (18538 - 5271)/5271 = 2,517;

на кінець року кс1 = (16771 - 5059)/5059 = 2,315;

приріст коефіцієнта А кс = кс1 - кс° = 2,315 - 2,517 = -0,202.

У досліджуваного підприємства на 1 грн. власного капіталу приходиться більше ніж 2 грн. зобов'язань.

Таким чином, фінансовий стан підприємства можна визна­чити як нестійкий.

Стійкість фінансового стану може бути відновлена шляхом прискорення оборотності капіталу в поточних активах, у резуль­таті чого відбудеться відносне його скорочення на гривню вируч­ки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); обґрунтовано­го зменшення запасів і витрат; поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.