6.6. Методика виявлення резервів збільшення прибутку як підстава підвищення рентабельності

підприємства

Різноманітність показників рентабельності визначає альтер­нативність пошуку шляхів її підвищення. При аналізі шляхів під­вищення рентабельності важливо розрізняти вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. Підприємства насамперед звертають увагу на проблеми контролю за змінами зовнішніх факторів і намага­ються знизити їх вагомість. Оскільки основним внутрішнім фак­тором, який визначає рентабельність підприємства є прибуток, то головним напрямком визначення резервів підвищення рентабель­ності підприємства є саме визначення резервів збільшення прибу­тку підприємства.

Основними джерелами резервів збільшення суми прибутку є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигі­дних ринках збуту, тощо.

1. Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок

збільшення кількості реалізації продукції (Р Т    ^)) необхідно

виявлений раніше резерв росту кількості реалізації продукції (р Т кі) помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду (І71г):

р Т п(К) = X р Т к, • ли. (6.11)

Резерви збільшення прибутку за рахунок зниження собі­вартості товарної продукції і послуг (р Т ^(о) підраховуються наступним чином: попередньо виявлений резерв зниження собі­вартості кожного виду продукції (р і Сі) збільшується на мож­ливий обсяг її продажів. Який визначається як сума фактичної кі­лькості реалізованої продукції (к1г) та можливого резерву її зростання (р Т кі):

Р Т піс) = Xр і Сг х (к1г + р Т кг). (6.12)

Аналогічно тому, як був підрахований резерв збільшення прибутку за рахунок зменшення собівартості, можна підрахувати резерв   збільшення   прибутку   за   рахунок   збільшення ціни

(Р Т П(ц)):

р Т п(Ц) = X р Т цг х (ки + р Т кг), (6.13)

де р Т цг — можливий резерв збільшення ціни одиниці про­дукції окремого виду.

Для підрахунку резервів підвищення рентабельності прода­жу (р Т ЯОБ) може бути використана наступна модель:

р Т ЯОБ = ЯО8м - ЯОБф =

=          пф +Р Т П       *Е±, (6.14)

X (яи +р Т к,) х    + р Т цг) дрф

де   р^ЯОБ — резерв росту рентабельності продажу; ЯОБм — рентабельність продажу можлива; ЯОБф — рентабельність продажу фактична;

ЩП — резерв зростання прибутку від реалізації продукції.

На закінчення аналізу необхідно узагальнити усі виявлені резерви зростання прибутку та на цій підставі визначити резерви підвищення рентабельності підприємства.

Контрольні питання до теми

Що характеризують показники рентабельності? Які їх осо­бливості та переваги у порівнянні з абсолютними показни­ками фінансових результатів?

Які показники рентабельності використовуються для оцін­ки ефективності діяльності підприємства? Охарактеризуй­те їх.

У чому полягає значення та які задачі стоять перед аналі­зом рентабельності підприємства?

Які форми фінансової звітності застосовуються для оцінки рентабельності підприємства?

Яка методика застосовується для оцінки впливу факторів на показники рентабельності підприємства?

У чому полягає сутність методів розширення та подовжен­ня часткових моделей рентабельності?

Які приклади подовження часткових моделей рентабель­ності ви можете навести?

Яка особливість оцінки рентабельності підприємства з ви­користанням моделі Дюпона?

Які внутрішні резерви підвищення рентабельності підпри­ємства?

У чому полягає сутність методики оцінки резервів підви­щення рентабельності підприємства?

Тематика доповідей

Взаємозв'язок рентабельності власного капіталу та ефекту фінансового важеля.

Багатофакторна оцінка рентабельності виробничої діяльності.

Аналіз рентабельності основних виробничих засобів: мож­ливості методики подовження часткової моделі.

Тестові завдання

Показники рентабельності це — ...

а)         результати фінансової діяльності підприємства;

б)         відносні характеристики фінансових результатів та ефек-
тивності діяльності підприємства;

в)         відносні показники, які характеризують доходи та витра-
ти підприємства.

Визначите, показник рентабельності, який має насту­пну характеристику: «характеризує ефективність викорис­тання власних коштів акціонерів; величину прибутку, отри­ману на кожну гривню вкладень акціонерів в підприємство».

а)         рентабельність власного капіталу;

б)         рентабельність майна підприємства;

в)         рентабельність витрат.

Показники рентабельності можуть бути використані в процесі прогнозування прибутку підприємства у зв'язку з тим, що...

а)         визначають зв'язок між сумою прибутку та величиною
вкладеного капіталу;

б)         можуть бути застосовані для оцінки динаміки;

в)         вони є основою для визначення суми прибутку підприєм-
ства.

Основними джерелами інформації, яка використову­ється для оцінки рентабельності підприємства є:

а)         форми 1 та 3 фінансової звітності;

б)         форма 2 фінансової звітності та статистична звітність
«Звіт про фінансові результати, дебіторську та кредиторську за-
боргованість»;

в)         форми 1 та 2 фінансової звітності.

Для обчислення показників рентабельності можуть використовуватись наступні види прибутку:

а)         чистий прибуток;

б)         будь який вид прибутку підприємства;

в)         прибуток від операційної діяльності або чистий прибуток.

Рентабельність продажу       визначається як:

К08 =   чистий  прибуток   _ ^
'           доход   від   реалізації '

Ю8 = чистий   прибуток ^ _

'           товарообіг '

прибуток   від   фінансової діяльності
в) КОо =         100%

'           доход   від реалізації

Розширення часткової моделі рентабельності активів за рахунок введення показника доходу від реалізації дає змогу визначити вплив наступних факторів:

а)         рентабельності продажу та рентабельності поточних ак-
тивів;

б)         оборотності активів та рентабельності власного капіталу;

в)         рентабельності продажу та оборотності активів.

Модель рентабельності Дюпона характеризує вплив наступних факторів на рентабельність власного капіталу:

а) чистого прибутку та середньої величини власного капіталу;

б)         рентабельності продажу, оборотності активів та коефіціє-
нта фінансової залежності;

в)         рентабельності активів, коефіцієнта фінансової залежнос-
ті та чистого прибутку.

9.         Резервами підвищення рентабельності підприємства є:

а)         збільшення кількості реалізованої продукції, ціни реалі-
зації та зменшення собівартості продукції;

б)         збільшення прибутку від усіх видів діяльності підприємс-
тва;

в)         збільшення кількості реалізованої продукції за рахунок
розширення ринків збуту та зменшення загальної суми витрат пі-
дприємства.

10.       Резерви збільшення прибутку за рахунок зниження
собівартості товарної продукції і послуг (Р Т П(с)) підрахову-
ються наступним чином:

а)         Р Т П(с) = X Р і С, х Ки ;

б)         Р Т П(с) = X Р і Сг X (Ки + Р Т Кг);

в)         Р Т П(с) = X Р Т Ц, + Р і С, + (Ки + Р Т К,);

де Р і Сг — резерв зниження собівартості кожного виду про­дукції;

Кц — фактична кількість реалізованої продукції;

Р Т Кі — резерв росту кількості реалізації продукції;

Р Т Ці — можливий резерв збільшення ціни одиниці проду­кції окремого виду.

Практичні завдання

Задача 6.1

На підставі наведеної інформації:

розрахуйте можливі показники рентабельності;

кількісно виміряйте вплив факторів на показники рентабе­льності основних засобів та поточних активів.


Зробить висновки.

Задача 6.3


На підставі наведеної інформації кількісно виміряйте вплив рентабельності продажу, оборотності активів та коефіцієнта фі­нансової залежності на показник рентабельності власного капіта­лу (модель Дюпона). Зробить висновки.

Задача 6.4

На підставі наведеної інформації визначте резерв збільшен­ня прибутку підприємства за рахунок:

збільшення кількості реалізованої продукції;

зменшення собівартості реалізованої продукції;

збільшення ціни реалізованої продукції. Зробить висновки.

 

 

Показники

Продукція

А

Продукція Б

Продукція В

Фак­тич­ні

Мо­жли­ві

Фак­тич­ні

Мо­жли­ві

Фак­тич­ні

Мо­жли­ві

Кількість реалізованої продукції, тис. шт.

1,25

1,27

2,15

2,20

1,97

2,04

Собівартість реалізованої продукції, грн.

64,5

64,3

45,8

45,5

38,9

38,1

Ціна реалізованої проду­кції, грн.

71,2

71,3

54,2

54,8

42,4

42,6

 

Література [1, 5, 7, 8, 10-15, 16, 17, 21-26, 28, 31, 32, 36, 37-40,   42-44,   46,   47,   56,   58,   70,   71,   76,   77, 80].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. «АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА»