6.5. Аналіз рентабельності підприємства з використанням моделі Дюпона

У практиці фінансового аналізу в розвинених країнах рента­бельність власного капіталу вважають найважливішим підсумко­вим показником, де фокусуються результати всіх напрямків дія­льності підприємства. При цьому розглядаються три- і п'ятифакторні моделі рентабельності.

Система фінансового аналізу менеджерів фірми «Дюпон» (The DuPont System of Analysis) в першу чергу досліджує здатність підприємства ефективно генерувати прибуток, реінвестувати його, нарощувати обороти. В основу аналізу покладено жорстко детер­міновану факторну модель, що дозволяє ідентифікувати і дати по­рівняльну характеристику основних моментів, що впливають на зміну того або іншого показника діяльності підприємства.

Менеджери фірми «Дюпон» запропонували рентабельність власного капіталу (ROE) визначати як добуток рентабельності продажу (ROS), оборотності активів (ОбА) та коефіцієнта фінан­сової залежності (відношення сукупного капіталу до власного) (Кфз), тобто:

ЧП   ЧП   ДР   ВБ   ЧП   ДР   ВБ    пглс  ^ґ тг

ROE = ^ = ^х^—х     =          х^—       = ROS х Об, х К,   (6 10)

ВК   ВК   ДР   ВБ   ДР   ВБ   ВК 4»,yv.iv)

де   ВБ — валюта балансу підприємства.

Розщеплювання ключових показників на їх складові, дозво­ляє визначити і дати порівняльну характеристику основних при­чин, що вплинули на зміну того або іншого показника.

Методика заснована на тому, що при розкладанні показни­ків на складова частини, стає ясно, що зміна показника прибутко­вості власного капіталу залежить від великої кількості найважли­віших показників основної діяльності підприємства. Значущість виділених чинників пояснюється тим, що вони узагальнюють всі сторони основної діяльності підприємства.

Отже, рентабельність власного капіталу залежить від змін рентабельності продукції (операційна діяльність підприємства), ресурсовіддачі (інвестиційна діяльність) і співвідношення сукуп­ного та власного капіталу (фінансова діяльність).

З наведеної трифакторної моделі рентабельності власного капіталу випливає, що на її значення істотно впливає зміна кое­фіцієнта фінансової залежності, тобто так званий фінансовий ле-веридж (важіль), який супроводжується підвищенням ризику втрати підприємством фінансової незалежності.

З огляду на цей ризик фінансовий аналітик визначає і регу­лює рівень фінансового важеля, з'ясовує, на скільки відсотків зміниться рентабельність власного капіталу при зміні валового прибутку (ВП) на 1% за умов різних часток позикового капіталу в пасивах підприємства.

Розглянемо на прикладі інформації відображеної в фінансо­вій звітності ЗАТ «Продмаш» (додаток Б) методику оцінки рен­табельності підприємства за моделлю Дюпона:

ROEa = SE± = 1337 = 0,254 ВКо   5271 '

ROEi = ££l =3253 = 0,247

1   BKi   5059 '

ВПо   ДРо   ВБо    1337   7484 18538
ROE0 =           х^-—- х^=°- =           х          х          =

0          ДР0   ВБ0   ВК о   7484   18538 5271

= 0,179 х 0,404 х 3,517 = 0,254

ВП,   ДР.   ВБ,    1251   5752 16771
ROE = — У(.     1 х        =      х          х          =

1          ДР,   ВБ,   ВК1   5752   16771 5059

= 0,217 х 0,343 х 3,315 = 0,247

Для розрахунку впливу факторів на рентабельність власного капіталу за моделлю «Дюпон», яка є мультиплікативною (права частина формули 6.10) використаємо спосіб абсолютних різниць.

Зміна рентабельності власного капіталу за рахунок:

рентабельності продаж:

ARO£(R0S) = (RO^1 - RO^) х ОбАо х Кфч = (0,217 - 0,179) х 0,404 х х 3,517 = 0,054.

оборотності активів:

&ROE(06&) = RO^1 х(ОбА -ОбА0)хКф3о = 0,217х(0,343 - 0,404)х х 3,517 = -0,046.

коефіцієнта фінансової залежності:

М0Е(^) = х0б\ х-^ф3о)=0,217х0,343х(3,315 - 3,517) = -0,015.

Перевірка:

0,054 - 0,046 - 0,015 = 0,247 - 0,254 - 0,007 = -0,007.

Проведені розрахунки проведено правильно. Вони показали, що рентабельність власного капіталу ЗАТ «Продмаш» у звітному періоді зменшилась в порівнянні з базисним. Негативно вплинуло скорочення оборотності активів та зменшення показника фінан­сового левериджу. Збільшення рентабельності продажу вплинуло позитивно.