6.4. Методи розширення та подовження часткових моделей рентабельності підприємства

Різноманіття показників рентабельності визначає альтерна­тивність пошуку шляхів її підвищення. Для більш повної оцінки рентабельності діяльності підприємства слід використовувати методи розширення або подовження факторної моделі. Кожний з початкових показників розкладається у факторну систему з різ­ним ступенем деталізації, що задає межі виявлення і оцінки внут­рішньогосподарських резервів. Розглянемо деякі варіанти подов­ження часткових моделей рентабельності:

Рентабельність активів підприємства знаходиться в пря­мій залежності від рентабельності продажу і оборотності активів (ОбА):

13ҐЛ.   ЧП   ЧП   ДР   ЧП   ДР    в„„ _

РОЛ = ^ = ^х^—=     = ЯО8 х Об, (65)

А     А    ДР   ДР    А . (5)

Економічний зв'язок полягає в тому, що факторна модель прямо указує шляхи підвищення рентабельності: при низькому рівні рентабельності продажу необхідно прагнути до прискорен­ня обороту активів.

Рентабельність основних засобів у частковій моделі без­посередньо залежить від середньої вартості основних засобів та чистого прибутку. Подовження моделі дає змогу визначити зале­жність показника рентабельності основних засобів від двох фак­торів: рентабельності продажу (РО5) та фондовіддачі (ФВ):

ЧП   ЧП   ДР    ЧП   ДР    _ ^е

0Ф   ОЗ    ОЗ   ДР   ДР   оз   • (0.0)

Аналогічним чином можна розширити часткову модель рентабельності трудових ресурсів, якщо доповнити її показником доходу від реалізації (ДР). В цьому випадку підвищення рентабе­льності трудових ресурсів стає можливим за умови збільшення рентабельності продажу (ROS) або підвищення продуктивності праці (ПГГ):

D     ЧП   ЧП   ДР    ЧП   ДР    _ ^

4    Ч     Ч   ДР   ДР    Ч          '    ^ ;

Для торгівельних підприємств подальше подовження моделі за рахунок застосування показника торгової площі (STopr) дає змо­гу отримати інші фактори впливу на показник рентабельності трудових ресурсів. А саме: рентабельність продажу (ROS), ефек­тивність використання торгової площі (Я), забезпеченість персо­налу торговою площею (Зп):

Р. = ™ = ™хх^ = ™хЖх V = ROSхЯхЗп (68)

4    Ч    Ч   ДР Smop2   ДР smop2    ч           ■ (6.8)

Останній фактор, по аналогії з показником фондоозброєно­сті, характеризує ступень забезпеченості персоналу торговельною площею, яка виступає в якості одного з елементів об'єктів основ­них засобів. Цей показник має особливе значення для підпри­ємств роздрібної торгівлі де наявність, достатність та ефектив­ність використання торговельної площі є одними з ключових показників оцінки основних засобів.

Ще одним прикладом подовження часткових моделей є визначення впливу рентабельності власного капіталу (ROE) та співвідношення власних та позикових коштів (Кс„) на показник рентабельності позикового капіталу:

D       ЧП    ЧП   ВК    ЧП   ВК    _ „
Р— = = = = х= = = х= = ROE х Кт     (6 9)
ПК   ПК   ПК  ВК   ВК   пк  к }

Це показує, що підвищення рентабельності позикових кош­тів стає можливим або за рахунок підвищення ефективності ви­користання власних коштів, або за рахунок їх збільшення в порі­


вняні з позиковими засобами. Розглянемо на прикладі останньої моделі методику подовження часткових моделей та вплив факто­рів на показники рентабельності на підставі даних, відображених в додатку Б.


Подпись: 1337 13061 1251

Р ПК 0

ПК о Ш7,

р

ПК1 11483'

1337 5477

-х-

ПК 1

ВК о ЇЖ о ЇЖ 1

5477 13об1

1251 5288

-х-

:о,Ю, : о,11,

Р

х

ПК о

ВК о

чи

р

х

= о,24 х о,42 = о,Ю = о,24 х о,46 = о,11.

ПК 1

ВК і ПК і 5288 11483 Можна спостерігати, що рентабельність власного капіталу не змінилась, тобто не вплинула на показник рентабельності позико­вого капіталу. Таким чином, збільшення рентабельності позиково­го капіталу на 0,01 (0,11 - 0,10) відбулося цілком за рахунок зрос­тання коефіцієнта співвідношення власного та позикового капіталу з 0,42 у базисному періоді до 0,46 у звітному періоді.

Факторні моделі рентабельності розкривають найважливіші причинно-наслідкові зв'язки між показниками фінансового стану підприємства і фінансовими результатами. Тому вони є незамін­ним інструментом оцінки ситуації, що склалася.