5.7. Оперативний аналіз рентабельності продукції

Зміна рентабельності продукції на конкретних підприємст­вах, її динаміка залежать від комплексу факторів, які відобража­ють зусилля колективів, спрямовані на підвищення ефективності виробництва. Оцінка й аналіз рентабельності продукції в підроз­ділах підприємства дають інформацію лише про минули події, ко­ли запобігти неефективним витратам та низькому рівню прибутку вже неможливо. Саме тому стає дуже актуальним питання опера­тивної оцінки рентабельності продукції з метою підвищення оперативності прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності виробничої діяльності.

Об'єктом глибокого дослідження повинна стати собівар­тість продукції. Це пов'язано з тим, що рентабельність продукції повністю визначається двома основними факторами: ціною реалі­зації продукції та її собівартістю. Перший фактор значною мірою залежить від таких зовнішніх факторів як попит та пропозиція, тоді як собівартість є тим внутрішнім фактором, який може бути змінений за рахунок прийняття управлінських рішень. Ефектив­ність функціонування системи управління підприємством визна­чає оптимальність показника собівартості, а значить, і показники рентабельності продукції.

Щоденний, тобто оперативний аналіз витрат дає можливість уникнути небажаних, нераціональних або непродуктивних ви­трат. Сутність оперативного аналізу полягає у щоденному вивче­ні відхилень від виробничого завдання для негайного усунення недоліків і причин, які заважають безперервному та ефективному функціонуванню підприємства. Відповідність фактичних витрат нормативним — гарантія виконання плану собівартості за місяць, квартал. Запровадження системи директ-костінг, розподіл витрат на постійні та змінні, облік лише прямих витрат, зумовлюють по­требу здійснення аналізу прямих витрат за відхиленнями.

Основним інструментом, який забезпечує ефективне здійс­нення оперативного аналізу витрат підприємства, є комп'ю­теризовані аналітичні системи.

У місцях виробництва оперативний аналіз здійснюють на підставі первинної документації оперативного та бухгалтерського обліку: складають щоденні відомості (акти) розкрою, карти замі­ни матеріалів, додаткові вимоги на одержання матеріалів понад норми; маршрутні листки; акти про брак; додаткові наряди для нарахування заробітної плати у зв'язку з відхиленнями від нор­мальних умов, доплатні листки, відомості на оплату наднормових робіт, акти про брак тощо.

Для оперативного управління собівартістю в цеху на вироб­ничих дільницях проводять групування відхилень від норм і змі­ни норм за місцями виникнення, причинами й винуватцями. Гру­пування проводяться щоденно, щодекадно, щомісячно за елементами витрат та статтями калькуляції.

Сьогодні основними напрямками зниження собівартості продукції є інтенсивні фактори:

вдосконалення техніки, технології та організації виробниц­тва, що здійснюється через організаційно-технічні заходи;

планомірне скорочення виробничих норм, погоджене зі щорічним планом науково-технічних і організаційних за­ходів;

впровадження системи стеження за виконанням і фактич­ною ефективністю заходів підприємства і його підрозділів із плану науково-технічного і організаційного розвитку виробництва.

Велике значення для оперативного аналізу мають терміни ви­явлення відхилень та прийняття необхідних управлінських рішень. Чим раніше надходить повідомлення про відхилення, тим скоріше можна припинити перевитрату ресурсів. Для цього користуються сигнальними документами, які або дають дозвіл на такі відхилення перед початком роботи, або повідомляють про них після закінчен­ня операції. У місцях виробництва для оперативного аналізу ви­трат на основі сигнальних документів складають відомість відхи­лень від норм, де зазначають причини й винуватців відхилень.

Із метою контролю витрат на виробництво фактичні значен­ня витрат узагальнюють, визначають відхилення від планових показників собівартості і на підставі узагальненої інформації приймають відповідні управлінські рішення, спрямовані на ско­рочення витрат підприємства. Такий аналіз забезпечує надійний контроль за собівартістю продукції, розробкою та впроваджен­ням у виробництво необхідних організаційно-технічних заходів, що сприятимуть зниженню собівартості.

Контрольні питання до теми

Що таке рентабельність, на які групи поділяються показ­ники рентабельності, які основні фактори впливають на рентабе­льність готової продукції?

У чому полягає значення та які задачі стоять перед аналі­зом рентабельності продукції?

Яка нормативно-довідкова та фактографічна інформації застосовується при оцінці рентабельності готової продукції? На­дайте її характеристику.

Які показники використовуються для аналізу обсягу і ди­наміки випуску та реалізації продукції?

Яка методика оцінки асортименту і структури виробниц­тва та реалізації продукції?

У чому полягає значення аналізу рівномірності та ритмі­чності виробництва і реалізації готової продукції? Які показники для цього застосовуються?

Від яких факторів залежить якість та брак готової проду­кції та методика їх оцінки?

Які групи факторів впливають на виробництво та реаліза­цію готової продукції; методика їх аналізу?

У чому полягає зміст та послідовність аналізу цінової по­літики підприємства?

Яка методика аналізу повної собівартості продукції в ці­лому і по елементах витрат?

За якою моделлю відбувається оцінка витрат на гривню готової продукції?

Які показники використовуються для аналізу собівартості порівнянної продукції?

За якою методикою відбувається оцінка собівартості окремих виробів?

Яким чином і з якою метою здійснюється аналіз окремих елементів і статей витрат?

Яка методика оцінки виконання плану та динаміки рента­бельності окремих видів продукції?

Яка методика оцінки впливу факторів першого та другого порядку на рентабельність окремих видів продукції?

У чому полягає необхідність та специфіка оперативного аналізу рентабельності продукції?

Тематика доповідей

Особливості аналізу виробництва та реалізації продукції в умовах інфляції.

Апробація політики ціноутворення на підприємстві.

Аналіз рентабельності готової продукції підприємства.

Проблеми практичного застосування оперативного аналі­зу рентабельності продукції.

Тестові завдання

Показники рентабельності поділяються на наступні групи:

а)         рентабельність окремих виробів; рентабельність реалізо-
ваної продукції; рентабельність виробництва;

б)         показники, які базуються на витратному підході; показ-
ники, основані на ресурсному підході; показники, які характери-
зують прибутковість продажу;

в)         рентабельність основного капіталу; рентабельність аван-
сованого капіталу; рентабельність доходності виробництва.

Рентабельність окремих видів продукції залежить від:

а)         ціни продукції та її собівартості;

б)         прямих та непрямих витрат;

в)         доходу від реалізації продукції та витрат на збут.

Коефіцієнт виконання плану виробництва продукції за асортиментом визначається за наступною моделлю:

Подпись: а)	Кас =
б)	Кас =
в)	Кас =
X (впй > ВПг „) вп0 ; X (впа < ВПг „) вп1 ; X (впп < ВП10) вп0 .

Випуск продукції однаковими частками за будь-які однакові проміжки робочого часу, це...

а)         синхронність роботи підприємства;

б)         виконання плану виробництва та реалізації готової про-
дукції;

в)         ритмічність роботи підприємства.

Виділяють наступні показники якості готової продукції:

а)         загальні та індивідуальні показники;

б)         загальні, індивідуальні і непрямі показники;

в)         прямі та непрямі показники.

Визначте коефіцієнт сортності продукції якщо було випущено продукції 1 сорту — 700 одиниць, 2 сорту — 540 одиниць, 3 сорту — 320 одиниць.

а)         0,49;

б)         0,45;

в)         0,94.

Для оцінки впливу структури виробництва продукції застосовується заступна модель:

а)         АВТП(а) = XхЦй;

б)         АВТП(,) = X #1       х Цл;

в)         АВТП(,) = X Кх хАсІг х Цм.

Фактори, які впливають на обсяг виробництва проду­кції, і вплив яких може бути кількісно виміряний за допомо­гою детермінованих моделей, можна об'єднати в три групи:

а)         трудові ресурси, фінансові ресурси, сировина і матеріали;

б)         трудові ресурси, основні засоби, сировина і матеріали;

в)         основні засоби, виробничі площі, трудові ресурси.

Витрати на гривню товарної продукції залежать від наступних факторів:

а)         витрат на виробництво та реалізацію готової продукції;
виробництва товарної продукції;

б)         витрат на виробництво готової продукції та ціни її реалі-
зації;

в)         виробництва товарної продукції, доходу від її реалізації,
собівартості виробленої продукції.

Для оцінки впливу факторів на витрати сировини та матеріалів (ВСМ) на виробництво одиниці продукції застосо­вується наступна модель:

а)         ВСМ, = X Мг х ЦМг ;

б)         ВСМ, = X Кг х І х ВСМг ;

в)         ВСМ, = X К х І х ЦМ1 .

Загальна сума прямої заробітної плати залежить від:

а)         кількості працівників та їх середньої заробітної плати;

б)         обсягу виробництва продукції, трудомісткості і рівня
оплати праці;

в)         обсягу виробництва продукції, її структури і рівня витрат
на окремі вироби.

Оцінка динаміки рентабельності готової продукції проводиться на підставі наступних показників:

а) абсолютне відхилення від планового завдання, темп росту;

б)         абсолютна зміна, темп росту, темп приросту;

в)         темп росту, темп приросту.

Для оцінки впливу факторів другого порядку на змі­ну рівня рентабельності застосовується:

а)         спосіб часткової участі;

б)         спосіб ланцюгових підстановок;

в)         спосіб абсолютних різниць.

Проведення оперативного аналізу рентабельності продукції спрямовано на:

а)         оперативну оцінку можливості підвищення ціни реалізації
готової продукції;

б)         здійснення поточного контролю за доходами та витра-
тами підприємства;

в)         уникнення небажаних витрат.

Практичні завдання

Задача 5.1

На підставі наведеної інформації про обсяг виробництва під­приємства та індекси цін обчисліть:

обсяг виробництва продукції у порівняльних цінах;

темп росту базисний та ланцюговий;

середньорічний темп росту.

 

Зробить

висновки.

 

Рік

Обсяг виробництва продукції в діючих цінах, тис. грн.

Індекси цін

1

2

3

1-й

25264

1,00

2-й

28547

1,16

3-й

30126

1,25

4-й

29817

0,96

5-й (звітній)

32154

1,15

Задача 5.2

На підставі наведеної інформації про плановий та фактич­ний обсяг виробництва готової продукції проаналізуйте ритміч-

Задача 5.3


На підставі наведеної інформації про кількість та ціну виро­бленої готової продукції проаналізуйте вплив загальної кількості виробленої продукції, структури виробництва та ціни окремого виду продукції на загальний обсяг виробництва товарної продук­ції. Зробить висновки.

Задача 5.4

На підставі наведеної інформації обчисліть:

середню вартість основних виробничих засобів;

вплив середньої вартості основних виробничих засобів та фондовіддачі на випуск товарної продукції.


Задача 5.5

На підставі наведеної інформації проаналізуйте вплив пос­тійної суми витрат (постійні витрати планові — 10215 грн., пос­тійні витрати фактичні — 9725 грн.), загальної кількості вироб­леної готової продукції, структури виробництва та змінних витрат на виробництво одиниці продукції на загальну суму ви­трат. Зробить висновки.

 

 

Вид продукції

Кількість виробленої продукції, шт.

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

План

Факт

План

Факт

А

2500

1584

25,13

29,34

Б

1720

2015

48,91

43,16

В

850

1108

12,67

11,96

Г

1880

1694

6,94

9,12

 

Задача 5.6

На підставі наведеної інформації проаналізуйте вплив кіль­кості виробленої продукції, рівня оплати праці та трудомісткості продукції на суму витрат на оплату праці. Зробить висновки.

Вид продукції

Кількість виробленої продукції, шт.

Рівень оплати праці, грн.

Трудомісткість продукції

 

План Факт

План Факт

План Факт

1

2 3

4 5

6 7

А

1250 1128

0,45 0,45

1,25 1,19

Б

2820 2981

0,84 0,88

1,74 1,83

В

3000 2874

0,73 0,85

2,00 1,94

 

Задача 5.7

На підставі наведеної інформації розрахуйте:

прибуток від реалізації кожного виду продукції;

можливі показники рентабельності окремих видів продук­ції;

-           вплив факторів на зміну показників рентабельності. Зробить висновки.

 

 

Вид продукції

Доход від реалізації, грн.

Собівартість продукції, грн.

План

Факт

План

Факт

А

284,0

286,3

197,2

201,5

Б

315,5

315,5

249,6

254,8

В

198,7

184,2

167,2

154,3

 

Література [1, 5, 7, 8, 10-15, 16, 17, 21-26, 31, 32, 36, 37­40, 42-44, 46, 47, 56, 58, 70, 71, 76, 77, 79].