5.5. Аналіз виконання плану, динаміки рентабельності окремих видів продукції

Аналіз виконання плану і динаміки рентабельності продук­ції відбувається за наступною системою показників:

Абсолютне відхилення від планових показників рентабе­льності:

АР = Рф -Рп, (5.35)

де   Рф— рентабельність фактична; Р„ — рентабельність планова.

Відсоток виконання плану рентабельності продукції:

%вп = ?± х 100%. (5.36)

п

3.         Абсолютна зміна показників рентабельності продукції:

АР = Р3 -Рб. (5.37)

де   Р3 — рентабельність звітного періоду; Рб — рентабельність базисного періоду.

Темп росту рентабельності продукції:

TP = І1 х 100%. (5.38)

Темп приросту:

ТП = ^-=^ х 100%. (5.39)

Гй


Перші два показника характеризують абсолютне та відносне виконання плану рентабельності продукції. За допомогою остан­ніх трьох проводиться оцінка динаміки рентабельності також в абсолютному та відносному виразі. Проведемо розрахунок осно­вних показників рентабельності продукції та проаналізуємо ви­конання плану і динаміку на підставі даних, відображених в табл.5.17.

Для систематизації проведених розрахунків сформуємо ана­літичну табл.5.18.

Рентабельність окремих виробів розраховується як відно­шення прибутку від реалізації виробу до собівартості самого ви­робу:

Рв = ^ х ШОо/о. (5.41)

де Рв — рентабельність окремих виробів; ПРв — прибуток від реалізації виробу; СВв — собівартість виробу.

Рентабельність реалізованої продукції розраховується як ві­дношення валового прибутку (або чистого прибутку) до виручки (доходу) від реалізації продукції:
Гр=Ж    ; (5-42)

де   Рр — рентабельність реалізованої продукції; ДРв — виручка (доход) від реалізації продукції; Пв(ч) — валовий (чистий) прибуток.

Проведені розрахунки в табл. 5.18 дозволили зробити на­ступні висновки:

Відносно самих показників рентабельності:

максимальні показники рентабельності виробів та рента­бельності реалізованої продукції, як в базисному, так і в звітному періоді спостерігаються по продукції Б;

продукція А має найнижчі показники рентабельності;

усі показники рентабельності реалізованої продукції нижчі за показники рентабельності окремих виробів.

Відносно виконання плану рентабельності по окремих видах продукції:

фактична рентабельність продукції Б в порівнянні с пла­новою не змінилася;

лише по продукції А спостерігається збільшення рентабе­льності — на 3,85% в абсолютному виразі або на 16,67% — у відносному;

рентабельність продукції В та Г зменшилась в абсолютно­му виразі на 11,07% та 8,01% відповідно; що склало 74,07% та 83,16% від запланованих показників;

аналогічна ситуація спостерігається і по показникам рентабельності реалізованої продукції: фактична рен­табельність реалізованої продукції Б відповідає запла­нованому рівню; рентабельність реалізованої продукції А збільшилась на 13,13% (у відносному виразі); рента­бельність реалізованої продукції В та Г зменшилась на 19,60% та 12,07% відповідно (також у відносному ви­разі).

Відносно оцінки динаміки показників рентабельності:


максимальне збільшення рентабельності продукції в абсо­лютному виразі спостерігається по продукції Б — на 13,16%; у відносному виразі найбільше зростання по про­дукції А — на 38,92%;

рентабельність продукції Г у звітному періоді в порівнянні з попереднім збільшилась на 3,31%; темп приросту склав

9,15%;

лише рентабельність продукції В зменшилась на 0,73% (у відносному виразі на 2,24%) у звітному періоді в порів­нянні з базисним;

аналогічна ситуація склалася і з показниками рентабель­ності реалізованої продукції: максимальне абсолютне збі­льшення по продукції Б — на 6,41%; найбільше відносне зростання по продукції А — на 30,67%; зменшення рента­бельності реалізації продукції В на 0,42%; незначне зрос­тання рентабельності реалізації продукції Г — на 6,56% у відносному виразі.

Рентабельність окремих видів продукції оказує безпосеред­ній вплив на ефективність роботи усього підприємства та відпо­відно на показники рентабельності діяльності підприємства. Змі­на асортименту та структури виробництва продукції є одним з найголовніших факторів: підвищення питомої ваги більш рента­бельної продукції позитивно впливає і на фінансові результати діяльності підприємства, і на його рентабельність. І навпаки: під­вищення частки менш рентабельної продукції погіршує фінансові результати діяльності підприємства.

Зміна собівартості продукції та ціни її реалізації також ока­зує безпосередній вплив на показники рентабельності окремих видів продукції. Ці фактори взаємопов'язані між собою: ціна реа­лізації продукції формується під впливом собівартості. Остання значною мірою залежить від зовнішніх факторів: ціни придбання сировини, матеріалів, палива; тарифів на електроенергію; норм нарахування на заробітну плату; норм амортизації основних за­собів, тощо.