4.3. Аналіз виконання плану, динаміки та структури інших доходів і витрат підприємства

Аналіз виконання плану, динаміки та структури інших до­ходів (ІД) та інших витрат (ІВ) підприємства відбувається за на­ступною системою показників:

1. Абсолютне відхилення від планових показників:

АІД = ІДф - ІДп; (4.1)

Ш = ІВф - ІВп, (4.2)

де ІДф, ІДп — інші доходи фактичні та планові відповідно; ІВф, ІВ„ — інші витрати фактичні та планові відповідно.

113


2. Рівень виконання (%вгі) плану інших доходів та коштори­су інших витрат:

%вп!Д =      ХІ00%; (4.3)

%впт = —?- х 100%

ІДф ІД їв

їв = Т^Аіии70. (4.4)

Абсолютна зміна інших доходів та інших витрат підпри­ємства:

АІД = ІД3 - ІДб ; (4.5)

АІВ = ІВз - ІВб, (4.6)

де ІД3, ІДб — інші доходи звітного та базисного періоду відповідно; ІВ3, ІВб — інші витрати звітного та базисного періоду відповідно.

Темп росту (ТР) інших доходів та інших витрат підпри­ємства:

ТРж = ^ ><100%; (4.7)

ІВ

             з

ТРІВ = —*- х100% (48)

5. Темп приросту (ТГГ) інших доходів і інших витрат підп­риємства:

70         ГБ

ТПт = б- х100%

ІВ,

ТПІД =           х100%; (4.9)

їв =      ™        хі00%. (4.10)

б

6. Структура інших доходів і витрат (сі) підприємства:

сщ = ~щ ; (4.11)

аів = —, (4.12)

де ІД і — сума інших доходів підприємства і-го виду; ІВі — сума інших витрат підприємства і-го виду. На підставі інформації, відображеної в табл. 4.2 щодо інших доходів підприємства, проведемо аналіз виконання плану, дина­міки та структури.

На першому етапі аналізу проведемо оцінку інших доходів підприємства. В табл. 4.3 представлений аналіз виконання плану інших доходів підприємства.

Представлені розрахунки дають можливість зробити насту­пні висновки:

у цілому по підприємству план інших доходів недовико­наний на 6,8 тис. грн., або на 23,94%;

найбільше перевиконання плану в абсолютному виразі в розрізі статей спостерігається по доходам від участі в ка­піталі у 3 кварталі. У порівнянні зі запланованим показни­ком фактичні доходи збільшились на 0,4 тис. грн. (що склало 8,0%). Але доходи за цією статтею в цілому за рік скоротилися на 7,3 тис. гри., що складає 26,07%, у т.ч. у 4 кварталі — на 2,8 тис. грн. або на 46,67%, а також у 1 та 2 кварталах (на 2,5 та 2,4 тис. грн. відповідно);

на 0,1 тис. гри., або на 25,00 % збільшили доходи за рік за статтею «Інші фінансові доходи». Це відбулося завдяки суттєвому зростанню доходів у 4 кварталі — на 50,00%. З'явилися інші доходи, які збільшили загальну суму на 0,4 тис. грн.;

всього за рік збільшилась сума інших доходів лише у 3 кварталі — на 0,3 тис. грн., або на 5,77%;

найбільше скорочення інших доходів спостерігається у 4 кварталі — на 2,6 тис. грн., або на 23,94%.

За аналогічною формою проведемо оцінку динаміки інших доходів підприємства — табл. 4.4. Аналіз динаміки інших дохо­дів підприємства дозволив зробити наступні висновки:

у цілому інші доходи підприємства у звітному періоді в по­рівнянні з базисним скоротились на 2,6 тис. гри., або на

10,74%;

найбільше зменшення інших доходів відбулося у 2 кварта­лі — на 2,4 тис. грн., або на 27,91%. Також суттєво змен­шились інші доходи у 1 кварталі — на 2,3 тис. грн. Саме тому зростання інших доходів у 3 кварталі на 2,5 тис. грн. не дало можливості отримати позитивну динаміку;

за рік суттєво скоротились доходи від інвестиційної діяль­ності — на 2,3 тис. грн. (що складає 10,00%). У тому числі у 1 та 2 кварталі вони зменшились на 2,4 та 2,5 тис. грн. відповідно.

У той же час збільшення суми цих доходів у 3 кварталі на 2,5 тис. грн. або на 86,21 % є максимальною позитивною динамі­кою, як в абсолютному, так і у відносному виразі;

за рік на 0,1 тис. грн. або на 33,33 % збільшились доходи лише за однією статтею — «Інші доходи»;

на 62,50 % скоротилися інші фінансові доходи у 4 кварталі звітного року в порівнянні з базисним.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього інших до­ходів

Надзвичайні дохо­ди

Інші доходи

Інші фінансові до­ходи

Доход від участі в капіталі

Статті

ІНШИХ

доходів

00

"иі

і

1

1

^00

1 квартал

План

^00

і

1

1

^00

2 квартал

у»

і

1

о

у» о

3 квартал

 

і

1

о

о

4 квартал

Ы

^00

о о

о о

о

Ы 00

Всього за рік

 

1

о

о

о

1 квартал

Факт

1

о

1

 

2 квартал

 

1

1

о

 

3 квартал

и>

СТ\

1

о

о

4 квартал

Ы СТ\

о о

о

о

Ы

о

Всього за рік

1

Ы

о о

о

о

 

1 квартал

Абсолютне відхилення від плану

1

о о

о

о о

 

2 квартал

о

о о

о

«ь

о

3 квартал

1

СТ\

о о

о

о

1

1° Ъо

4 квартал

1

Ъо

о о

о

о

1

Всього за рік

 

І

І

1

<1 о

1 квартал

Рівень виконання плану,

Ы

 

 

1

<1

Ъо

2 квартал

105,8

 

 

о о

108,0

3 квартал

00

 

 

о

и»

и>

4 квартал

<1

 

 

Ы

<1

и>

Всього за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього ін­ших доходів

Надзвичайні доходи

| Інші доходи

Інші фінан­сові доходи

Доход від участі в ка­піталі

Статті інших доходів

00 СТ\

і

о

1

00

1 квартал

Базисний період

00

і

1

1

00 СТ\

2 квартал

и> о

і

1

о

Ы

"чО

3 квартал

о

і

о

о

Ъо

и>

4 квартал

Ы

о о

о

о

"чО

Ы

и>

Всього за рік

 

1

о

о

 

1 квартал

Звітний період

1

о

1

 

2 квартал

 

1

1

о

 

3 квартал

и>

СТ\

1

о

о

4 квартал

Ы

о

о

о

Ы

о

Всього за рік

 

о о

о

о

 

1 квартал

Абсолютна зміна

 

о о

о

о о

1

і° "иі

2 квартал

 

о о

о о

о о

3 квартал

 

о о

о о

«ь

о

4 квартал

1

і°

о о

о

1

о 4Ь.

 

Всього за рік

<1

и>

1

о о

1

<1 4Ь.

1 квартал

Темп росту, %

<1

1

1

1

<1 о

"чо

2 квартал

183,3

1

1

о о

186,2

3 квартал

ЧО

о о

1

о о

и>

103,2

4 квартал

89,26

1

133,3

55,56

90,00

Всього за рік


На наступному етапі проведемо аналіз структури інших до­ходів підприємства. Цей вид оцінки може бути представлений за декількома напрямками: оцінка структури за видами інших дохо­дів; за звітними періодами; за структурними підрозділами підп­риємства тощо. Розглянемо перші два напрямки оцінки структури інших доходів: за видами доходів — табл. 4.5; та за звітними пе­ріодами — табл. 4.6.

Розрахунок структури інших доходів за видами дозволив зробити наступні висновки:

найбільшу питому вагу у складі інших доходів займають доходи від участі в капіталі. їх доля коливається від 77,5% у 4 кварталі базисного періоду до 100,0% у 2 кварталі;

порівнюючи фактичну структуру інших доходів зі запла­нованою, необхідно відзначити, що незначно зменшилась питома вага доходів від участі в капіталі. Це відбулося за рахунок збільшення питомої ваги інших фінансових дохо­дів у 4 кварталі (8,3% проти 3,2% за планом), а також поя­ви інших доходів, які не були заплановані. їх питома вага склала 3,2%, 1,6%, та 2,8% відповідно у 1, 2 та 4 кварталі;

у результаті оцінки динаміки структури інших доходів пі­дприємства видно, що за перше півріччя звітного періоду питома вага доходів від участі в капіталі трохи зменши­лась; у другому півріччі відбулася протилежна динамі­ка — питома вага збільшувалась. У 4 кварталі звітного пе­ріоду вона склала 88,9% проти 77,5% показника 4 кварталу базисного періоду;

зменшилась питома вага інших фінансових доходів підп­риємства;

у 2 кварталі звітного періоду з'явилися інші доходи, част­ка яких склала 1,6%. Порівнявши зміни їх питомої ваги у 1 та 4 кварталі, можна казати про їх збільшення у звітному періоді.


Аналіз структури інших доходів підприємства за періодами (табл. 4.6) показав:

інші доходи підприємства у розрізі кварталів формуються нерівномірно. Коливання питомої ваги інших доходів у базисному періоді склало від 12,4% у 3 кварталі до 35,5% у 1 та 2 кварталах. Аналогічна ситуація склалася і у звіт­ному періоді: мінімальна питома вага інших доходів скла­дає 15,0% у 4 кварталі, максимальна 29,1% — у 2 кварталі. У той же час необхідно відзначити, що планові показники мають менш суттєву амплітуду;

такі суттєві коливання обумовлені здебільшого нерівномі­рністю надходження доходів від участі в капіталі, які за­ймають дуже велику питому вагу у всій сукупності інших доходів підприємства;

у цілому також можна говорити, що на перше півріччя припадає більша частина інших доходів підприємства: 71% у базисному періоді, 57,7% — у звітному (при запла­нованому показнику 59,9%);

інші фінансові доходи та інші доходи підприємства не мають певно визначеної тенденції.

Аналогічним чином відбувається оцінка виконання плану, динаміки та структури інших витрат підприємства.