3.3. Аналіз валового прибутку підприємства

Факторна модель валового прибутку (ВП) має вигляд:

ВП = Дч - Ср = Др - ПДВ - А - В - Ср, (3.1) де Др — дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

Дч — чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг);

Ср — собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); ПДВ — податок на додану вартість; А — акцизний збір;

В — інші вирахування з доходу (надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (ви­ручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У табл. 3.1 наведено аналіз формування і динаміку валового прибутку підприємства ЗАТ <<Продмаш>> (додаток Б).


Валовий прибуток у звітному році становить 1251 тис. грн., що на 86 тис. грн. менше рівня минулого року (93,57%). Це обу­мовлено як скороченням чистого доходу від реалізації продукції (76,86% рівня минулого року), так і собівартості (73,22%).

Модель (3.1) є адитивною, тому для факторного аналізу ви­користаємо спосіб абсолютних різниць.

А ВП = А Др - А ПДВ - А А - А В - А Ср. (3.2)


У табл. 3.2 наведено методику факторного аналізу та її реа­лізацію для ЗАТ «Продмаш».

Основний негативний вплив на скорочення валового прибут­ку мало зменшення доходу від реалізації продукції на 2451 тис. грн. Позитивно вплинули на динаміку валового прибутку скоро­чення собівартості реалізації продукції (1646 тис. грн.), ПДВ (320 тис. грн.), інших вирахувань із доходу (399 тис. грн.).

Для аналізу впливу факторів операційної діяльності на ва­ловий прибуток підприємства можна використати такий алго­ритм:

ВП     К (Н0().     С0^.уМзмф)     Вуш^ст^ (3.3)

де ВП — валовий прибуток, грн.;

К — кількість реалізованої продукції (шт. або інші натураль­ні одиниці);

Цод. — оптова ціна одиниці продукції, грн./од.; С0д.Ум.зм. — умовно змінні витрати на одиницю продукції, грн./од.

Модель (3.4) є змішаною. Для розрахунку впливу факторів на валовий прибуток слід використати спосіб ланцюгових підста­новок.