2.3. Класифікація інформаційного забезпечення економічного аналізу

Ефективна реалізація аналітичної функції в системі управ­ління підприємством стає можливою лише при наявності чіткого, однозначного розуміння характеристик необхідної для цього ін­формації. Це оказує безпосередній вплив на вибір технології розв'язування сформованої аналітичної задачі. Інформаційне за­безпечення економічного аналізу класифікується за різними ознаками. Основні з них, які суттєво впливають на якісну реалі­зацію аналітичної функції в системі управління підприємством, наведені на рис. 2.4.

Сфера формування економічної інформації, яка використо­вується в процесі здійснення аналізу діяльності суб'єкта господа­рювання, поділяється на дві групи: внутрішня та зовнішня. Остання займає значно меншу питому вагу в сукупності інфор­маційного забезпечення економічного аналізу, але це не зменшує її значущість та необхідність застосування.


За сферою форму­вання


Внутрішнє

Зовнішнє


 


За періодичністю збирання


Регулярне

Епізодичне


 

Планове


За функціями управління

Організаційне

Облікове


 

Контрольне


За ступенем значу­щості


он


Суттєве

Не суттєве


 


За рівнем доступ­ності

Доступне

Конфіденційне


 


 

За структурою


Нормативно-
            довідкове      


Фактографічне


За організаційним регулюванням


Формальне


Неформальне

Рис. 2.4. Класифікація інформаційного забезпечення економічного

аналізу

До головних джерел з яких надходить зовнішня інформація належать:

Органи законодавчої і виконавчої влади: Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів, Національний банк України, Державний комітет статистики, тощо. Ці органи державного регулювання формують основні законодавчі та нор­мативні положення щодо усіх напрямків діяльності підприємства;

Контрагенти: постачальники, покупці, фінансові устано­ви. Вони надають інформацію, яка безпосередньо впливає або буде впливати на діяльність підприємства та може її суттєво змі­нити: ставки кредитування; тарифи на комунальні послуги; умови придбання або реалізації товарів, робіт, послуг тощо;

Засоби масової інформації: звіти державних агентств та акціонерних товариств, огляд експертів, наукові публікації тощо.

Завдяки внутрішній інформації реалізується аналітична фу­нкція системи управління. Саме внутрішня сфера формує майже 90% інформації, яка є необхідною для здійснення процесу управ­ління. До джерел формування внутрішньої інформації належать структурні підрозділи та відділи підприємства.

Збирання, як зовнішньої та і внутрішньої інформації відбу­вається регулярно, або епізодично. Епізодичне отримання інфор­мації пов'язано з вирішенням специфічних задач аналітичної оцінки: порівняння з підприємством-конкурентом; оцінка мож­ливості розширення ринку збуту; визначення доцільності заміни технологічного обладнання тощо. Регулярне інформаційне за­безпечення має місце при вирішенні задач аналізу, які періодич­но повторюються: оцінка виконання плану та динаміки вироб­ництва продукції, зіставлення продуктивності праці та витрат на оплату праці тощо.

Класифікація інформаційного забезпечення економічного аналізу за функціями управління дає змогу визначити той необ­хідний вид даних, застосування якого дозволить вирішити сфор­мовані задачі аналізу. Так застосування планового інформаційно­го забезпечення є необхідною умовою оцінки виконання плану розвитку суб'єкта господарювання.

Для досягнення мети застосовується і організаційна інфор­мація. Облікове інформаційне забезпечення є головним джерелом при оцінці динаміки та визначенні впливу факторів на об'єкт до­слідження. Застосування контрольного виду інформаційного за­безпечення є обов'язковою умовою отримання об'єктивних ре­зультатів аналізу.

Не викликає сумніву, що ефективна реалізація аналітичної функції управління стає можливою лише при наявності необхід­ного обсягу суттєвої інформації, яка, крім того, своєчасно надхо­дить до суб'єкта аналізу. Несуттєва інформація також має місце в інформаційному забезпеченні економічного аналізу і одна з осно­вних задач фахівця-аналітика — вміти виділяти та виключати не­суттєву інформацію.

Доступне інформаційне забезпечення включає законодавчі та нормативні акти, статистичні дані, фінансову звітність, яка оприлюднена, тощо. Планова, облікова, організаційна та контро­льна інформація підприємства при проведені внутрішнього аналі­зу є доступною; в той же час зовнішній аналіз господарської дія­льності не може бути проведений з застосуванням цієї інформації, яка по відношенню до зовнішніх аналітиків є найчас­тіше конфіденційною.