2. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИБІРКИ

Статистичні показники, що розкривають властивості вибірки, можна представити такими основними групами:

емпіричними розподілами (варіаційними, атрибутивними, ранжирова-ними), що характеризують структуру досліджуваної властивості;

вибірковими показниками (мірами центральної тенденції і мінливості), які представляють чисельні значення типових властивостей вибірки;

кореляційно-регресійними показниками (коефіцієнтами кореляції, ре­гресії), які дають можливість встановити приховані взаємозв'язки та законо­мірності явищ, спрогнозувати розвиток досліджуваних процесів.