АНОТАЦІЯ

В. М. Руденко

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2012


УДК 519.22(075.8) ББК 22.171я73 Р 83

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2918 від 08.04.2010р.)

Рецензенти:

Бомба А. Я. - доктор фізико-математичних наук, професор; Ямницький В. М. - доктор психологічних наук, професор.

Руденко В. М.

Р 83 Математична статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 304 с.

ISBN 978-611-01-0277-3

Розкриваються основи теорії ймовірностей та математичної статистики: пред­мет, методи, базові категорії, показники тенденцій і мінливості сукупностей, стати­стичне оцінювання, перевірка статистичних гіпотез з використанням параметрич­них і непараметричних критеріїв, кореляційний, регресійний, дисперсійний аналіз. Розглядаються технологічні прийоми і способи комп'ютерної реалізації статистич­ної обробки даних на базі табличного процесора MS Excel, організація діалогового інтерфейсу.

Пропонується матеріал для самостійної підготовки (лабораторно-практичні та тестові завдання). Приклади супроводжуються розрахунками, графічним ілюстра­тивним матеріалом.

Посібник може бути корисним для аспірантів і магістрантів, учителів і психо­логів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

УДК 519.22(075.8) ББК 22.171я73

ISBN 978-611-01-0277-3

© Руденко В. М., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.