1.4 Види ринкових процесів на товарному ринку

Предметом ринкових відносин є взаємовигідні угоди, що їх самостійно і вільно укладають суб'єкти стосовно купівлі-продажу об'єктів ринку.

Різноманіття угод зумовлює наявність різних видів ринкових процесів. Під ринковим процесом розуміють сукупність дій з підготовки та здійснення актів купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) та укладання ринкових угод.

Для кожного з видів ринку характерні конкретні види ринкових процесів. Так, на оптовому ринку провідним видом ринкового процесу є оптова торгівля, відповідно для роздрібного — роздрібна торгівля тощо.

Суттєве значення для характеристики ринкових процесів мають функціональне призначення та фізико-хімічні й конструктивні особливості об'єктів товарного ринку. Так, купівля-продаж товарів виробничо-технічного призначення значно відрізняється від купівлі-продажу споживчих товарів. Наприклад, процес купі-влі-продажу турбіни для атомної станції значно відрізняється від купівлі-продажу автомобіля.

Найпоширенішими видами ринкових процесів є оптова та роздрібна торгівля. Оптовою торгівлею називають продаж товарів з метою перероблення або подальшого перепродажу, здійснюваний великими партіями. Роздрібну торгівлю визначають як сферу підприємницької діяльності з продажу товарів чи послуг на підставі усного або письмового договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для особистого некомерцій-ного використання.

Існують також й інші форми ринкових процесів.

Доволі відомими у світовій і вітчизняній практиці є бартер, що означає прямий обмін товарами або послугами.

І

Примітка. Світовий ринок бартерного обміну становить 275 млрд. дол. на рік.

Твори мистецтва, антикваріат, раритети, майно неплатоспроможних боржників тощо часто продають на аукціонах.

У торгівлі новими товарами неабиякого поширення набула ярмаркова торгівля, а також торгівля на ярмарках-виставках.

Продаж товарів масового виробництва — кількісно та якісно стандартизованих, взаємозамінних та транспортабельних — зазвичай здійснюють у формі біржової торгівлі. На ринку товарів виробничо-технічного призначення, які застосовують для виготовлення інших товарів і мають тривалий термін використання, поширеними є такі види ринкового процесу, як оренда та лізинг.

Розвиток інформаційних технологій і телефонних мереж, формування глобальної комп'ютерної мережі Інтернет сприяли появі й швидкому поширенню нових ринкових процесів, які дістали назву «електронна комерція».


Подпись:
ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Поняття та види нужди.

Потреба та її види.

Поняття попиту та товару.

Поняття обміну.

Угода: поняття, види, обов'язкові умови.

Ринок: поняття та ознаки.

Класифікація ринків за економічним призначенням.

Поняття товарного ринку.

Елементи товарного ринку.

Складові ринкового механізму.

Предмет ринкових відносин.

Поняття ринкового процесу.

Найпоширеніші види ринкових процесів. їх сутність.

Інші види ринкових процесів, тенденції їх розвитку.

Функції товарного ринку.

Умови функціонування товарного ринку.

Показники функціонування товарного ринку

Структура товарного ринку.

Закритий сектор: поняття та сегменти.

Відкритий сектор: поняття та сегменти.

Довгострокові комерційні угоди.

Види класифікації товарних ринків.

Класифікація товарного ринку за товарно-галузевою ознакою.

Складові обігу ринку товарів споживчого призначення.

Складові обігу ринку товарів виробничо-технічного призначення.

Суб'єкти товарного ринку.

Роль інфраструктури на товарному ринку.

Складнощі розвитку товарного ринку в Україні.

Переваги товарного ринку порівняно з іншими господарськими системами.

Характеристики сучасного товарного ринку.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ


Подпись:

1 У чому полягає сутнісна різниця між нуждою і потребою? Наведіть приклади.


Подпись:
Визначте роль і місце товарного ринку у загальній ринковій інфраструктурі.

За наявності яких основних умов функціонування товарного ринку є можливим?

4 Прокоментуйте здобутки національного товарного ринку та проблемні місця його розвитку.