11.2 Основні види лізингових угод та їх специфічні риси

втручання третіх сторін, тобто має місце двостороння угода, згідно з якою власник майна (виробник) самостійно здає об'єкт у лізинг, тим самим постачальник і лізингодвець об'єднані в одній особі.

Різновидом прямого лізингу є зворотний лізинг, або ліз-6єк — це вид фінансової лізингової угоди, відповідно до якої лізингода-вець інвестує лізингоотримувача за умови продажу у власність лізингодавцю майна, що належало лізингоотримуавчу. При цьому майно залишається у користуванні лізингоотримуавча. Таким чином, майно здається в лізинг тій самій особі, у якої воно було придбано (рис. 11.2).

Вартість устаткування (купівля-продаж) ■—

            1

Лізингова компанія     ^       Підприємство

Лізингові платежі

Різновидом лізингу нерухомості є груповий (великомасштабний) лізинг, що застосовується при оренді майнових комплексів або дорогого майна (заводів, бурових платформ, літаків, судів). Більш детальну характеристику групового лізингу буде наведено при визначенні видів лізингу залежно від способів фінансування. Характерний для майна, що вже перебувало в експлуатації або морально застаріло за час збереження, при цьому об'єкт лізингу передається у користування не за первісною, а за оцінною вартістю.

Примітка. На внутрішньому ринку країни груповий лізинг має перспективи розвитку в зв'язку із скороченням платоспроможного попиту на окремі товарно-матеріальні цінності, розба-лансованістю оптової торгівлі засобами виробництва, відносно невеликими масштабами діяльності товарних бірж.

3. Залежно від терміну окупності майна розрізняють:

фінансовий (капітальний) лізинг;

оперативний лізинг.

Фінансовий лізинг — це договір лізингу, за яким лізингооде-ржувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, близький до терміну амортизації (не менший строку, за який амортизується 75 % вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору, з обов'язковим переходом права власності до лізингооотримувача. Таким чином, цей вид лізингу має місце при умові, що:

—термін дії угоди наближається до терміну експлуатації й амортизації всієї або більшої частини вартості майна;

—за час дії договору лізнгодавець за рахунок лізингових платежів повертає собівартість майна і дістає прибуток від лізингової угоди;

— зобов'язання з технічного обслуговування, страхуванню лягають на лізингоотримувача, тобто ризики несподіваної втрати або ушкодження об'єкта і усі види цивільної відповідальності, що можуть виникнути в зв'язку з використанням лізингового майна, а також витрати на капітальний ремонт несе лізнгоотри-муавч;

—передбачається участь третьої сторони (постачальника або виробника);

—після закінчення строку договору фінансового лізингу об'єкт лізингу, переданий лізингоодержувачу згідно з договором, переходить у власність лізингоодержувача або викупається ним за залишковою вартістю, при цьому право власності на матеріальні цінності, передані в лізинг, залишаються у лізнгодавця протягом усього терміну лізингу;

— не дозволяється розривати договір під час основного терміну оренди, що на практиці здійснюється за рахунок збільшення вартості операції.

Примітка. У країнах середнього рівня інтенсивність фінансового лізингу зростає більш високими темпами, ніж у країнах, де лізинг традиційно розвинутий. Він застосовується для ви-соковартісного обладнання.

Оперативний лізинг — це вид лізингу, в результаті якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший строку повної амортизації вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Йому притаманні такі основні властивості:

часткова компенсація вартості зданого в лізинг майна;

термін договору значно коротший, ніж нормативний термін використання майна;

лізингові платежі не покривають повної вартості орендованого майна протягом одного лізингового контракту;

може включати право орендаря на довгострокове припинення оренди і повернення устаткування, що страхує на випадок морального старіння техніки;

зобов'язання щодо технічного обслуговування, усі види цивільної відповідальності, що можуть виникнути в зв'язку з використанням лізингового майна, а також страхування від ризиків несподіваної втрати або ушкодження об'єкта лягають на лізинго-

давця;

після закінчення терміну дії договору оперативного лізингу предмет лізингу повертається власникові або знову здається у фінансову оренду. При цьому не виключається можливість реалізації устаткування третім особам

Лізнгодавець обирає оперативний лізинг для виконання разової роботи або для реалізації в життя одного індивідуального проекту, а також при досить швидкому моральному зносі орендованого майна. При цьому ставка лізингових платежів більш висока, ніж при фінансовому лізингу, що пов'язано з різним розміром комерційних ризиків (ризик не знайти лізингоотри-мувача на весь обсяг наявного устаткування, ризик ушкодження об'єкта угоди, ризик припинення довгострокового договору підвищенням вартості послуг і ін.). Це вимагає від лізингодав-ця в досконалості знати кон'юнктуру ринку інвестиційних товарів, як нових, так і тих, які вже були у використанні. Зазначені особливості оперативного лізингу визначили його поширення в таких галузях, як сільське господарство, транспорт, будівництво, гірничодобувна промисловість, електронна обробка інформації.

5. Залежно від обсягу майна, що передається в лізинг, розрізняють:

чистий лізинг;

«мокрий лізинг»;

лізинг із частковим набором послуг.

Чистий лізинг — це лізинг, при реалізації якого основні зобов'язання по обслуговуванню майна бере на себе лізингоотри-мувач (оплачує всі податки і збори, здійснює страхування, несе всі інші витрати, пов'язані з використанням устаткування, зобов'язується зберігати об'єкт лізингу в робочому стані, обслуговувати його і після закінчення терміну лізингу повернути лізин-годавцю в належному стані з урахуванням нормального зносу), витрати по обслуговуванню не включаються в лізингові платежі. Звідси і назва: чистий лізинг — «чисті» платежі, платежі «нетто». Даний вид лізингу характерний для фінансового лізингу.

«Мокрий лізинг» — це лізинг із повним набором послуг (повний), угоди за яким передбачають обов'язкове повне технічне обслуговування устаткування, його ремонт, страхування й інші операції, що бере на себе лізингодавець. Це один з найбільш дорогих видів лізингу. Він властивий для оперативного лізингу.

Примітка. В Україні мокрим лізингом вже кілька років займається компанія «МВМ-Арнхольд», надаючи в лізинг будівельне устаткування, надаючи послуги з його установлення.

Лізинг із частковим набором послуг — це вид лізингу, коли лізингодавець виконує окремі функції з обслуговування майна.

Примітка. Лізинг із частковим набором послуг є характерним для нашої країни, де технічна база для застосування «мокрого лізингу» майже відсутня. У той час у ряді випадків лізинго-давці (головним чином іноземні лізингові фірми) беруть на себе виконання окремих послуг (постачання запчастин, профілактичний огляд і т.п.).

6. Залежно від сектора ринку, де здійснюються лізингові операції, розрізняють:

внутрінаціональний лізинг, коли всі учасники угоди знаходяться в одній країні;

зовнішній (міжнародний) лізинг, коли в лізинговій угоді хоча б одна із сторін одночасно належить різним країнам. Цей вид лізингу включає також угоди, укладені між лізингодавцем і лізингоотримувачем однієї країни, якщо хоча б одна із сторін здійснює свою діяльність і має капітал разом із закордонною фірмою (є спільним підприємством).

Примітка. Міжнародний лізинг регулюється Конвенцією Міжнародного інституту з уніфікації приватного права з міжнародного фінансового лізингу майна, прийнятою в 1998 р. у м. Оттава. Як правило, лізингова компанія, що займається зовнішнім лізингом, розміщується в країні, законодавство якої сприяє проведенню подібних угод.

Міжнародний лізинг можна поділити на такі види: — експортний лізинг — виробник майна або посередницька фірма продають його лізинговій компанії, яка укладає договір з лі-зингоотримувачем майна, що знаходиться за кордоном (рис. 11.3);


Вартість устаткування (купівля — продаж)


Оренда


Виробник

Країна А

Лізингова

компанія

Країна А


Лізинго-отримувач

Країна Б


Рис. 11.3. Експортний лізинг

—імпортний лізинг — лізингодавець купує об'єкт лізингу в іноземної фірми, а потім надає його вітчизняному лізингоотри-мувачу (рис. 11.4);


Вартість устаткування (купівля — продаж)


Оренда


Виробник

Країна А

Лізингова

компанія

Країна Б


Лізинго-отримувач

Країна Б


 

Рис. 11.4. Імпортний лізинг


— транзитний лізинг — майно продається лізинговій компанії з іншої країни, а вона, у свою чергу, укладає угоду з лізингоо-тримувачем, що знаходиться в третій країні (постачальник має своє місцезнаходження в країні А, лізингова компанія — в країні Б, а лізингоотримувач — у країні В) (рис. 11.5);


Виробник

Країна А


Купівля -

продаж


Лізингова

компанія

Країна Б

Оренда


Лізинго-отримувач

Країна В


Рис. 11.5 — Транзитний лізинг

— спеціальний лізинг — пов'язаний із здійсненням великого промислового будівництва.

Примітка. Міжнародний лізинг розвивається високими темпами. Уже в даний час обсяг інтернаціональних лізингових операцій, за різними оцінками, склав близько 3 % світового експорту-імпорту техніки. Для найбільш розвинутих країн є характерним головним чином лізинговий експорт, для країн із середнім рівнем економічного розвитку — лізинговий імпорт.

За цільовим призначенням лізинг може бути:

дійсним (нормативним), при проведенні одержання додаткових і амортизаційних пільг не є головною і визначальною метою;

фіктивним (спекулятивним), метою якого є отримання високого прибутку за рахунок одержання необгрунтованих податкових і амортизаційних пільг.

Залежно від способів фінансування розрізняють:

лізинг за рахунок власних коштів, який передбачає використання власного капіталу для фінансування лізингових програм;

лізинг за рахунок залучених коштів (рис. 11.6), при здійсненні якого лізингові компанії для фінансування великих і дорогих лізингових проектів користуються кредитами;

роздільний лізинг (лізинг із частковим фінансуванням лізи-нгодавцем) — це найбільш складний різновид лізингу, оскільки пов'язаний із залученням різних каналів фінансування і використовується для реалізації дорогих проектів. Його особливістю є те, що лізи-нгодавець, купуючи предмет лізингу, оплачує із своїх коштів не всю суму, а 75—80 %. Для сплати інших 20—25 % він бере кредит в одного або декількох кредиторів. Виплачується борг при одержанні від декількох клієнтів лізингових платежів протягом усього терміну лізингу.


Примітка. Постачальник (виробник) предмета лізингу може також брати пайову участь. Але в цьому випадку лізингода-вець несе відповідальність перед постачальником (виробником) за повне і своєчасне повернення раніше не оплаченої їм частини вартості предмета лізингу.


 

6


Лізингодавець

2


1^    3 і           

^          ~ Джерело додаткових коштів

п І      

7

Виробник


 
11. Залежно від тривалості розрізняють такі види лізингу:

короткостроковий — до 1-го року;

середньостроковий — від 1-го до 3-х років;

довгостроковий — більш 3-х років.

У цілому класифікація видів лізингу за різними ознаками показана на рис. 11.7. Значне поширення у світовій практиці лізинг одержав завдяки перевагам, що надаються учасникам угоди. Основними з них є:

можливість використання нової, більш дорогої техніки, високих технологій без значних одноразових витрат;

порядок здійснення лізингових платежів більш гнучкий, ніж за кредитними угодами;

можливість випробування устаткування до його придбання, а в сезонних галузях можливість оренди лише на час його фактичної експлуатації;

—уникнення витрат, пов'язаних з моральним старінням машин і устаткування;

податкові пільги, державна підтримка лізингу: зменшення оподатковуваного прибутку за рахунок віднесення лізингових платежів на собівартість продукції; звільнення від ПДВ платежів за договором фінансового лізингу; майно за лізинговою угодою не становлять на баланс лізингоотримувача, що не збільшує його активів і звільняється від оподаткування, його вартість не включається в залишок кредитної заборгованості та ін., що покращує фінансові показники підприємства-орендаря і відповідно дозволяє йому залучати додаткові фінансові ресурси (через це сучасний лізинг часто кваліфікують як позабалансове фінансування);

лізинг доступний малим і середнім підприємствам, у той час як отримання банківських кредитів на вигідних умовах є більш проблематичним; деякі лізингові компанії не вимагають від лізингоотримуавча ніяких додаткових гарантій, тому що забезпеченням угоди є саме устаткування. У такий спосіб підвищується ступінь захисту кредитора;

можливість вибору: викупити об'єкт лізингу за залишкову вартість, продовжити договір або залучити нове сучасне устаткування;

можливість одержання від лізингодавця додаткових інформаційних, консультативних, юридичних послуг;

розвиток і диверсифікованість ринку засобів виробництва: залучення нових об'єктів у сферу лізингу, розширення ринку збуту для товаровиробників, підтримка платоспроможного попиту на техніку;ЛІЗИНГ

Рис. 11.7. Класифікація видів лізингу


—реалізація державних інтересів: залучення приватних інвестицій в економіку країни, збільшення податкових надходжень у бюджет за рахунок активізації підприємництва, МВФ не враховує суми лізингових угод у національній заборгованості.

В умовах ринкових відносин лізинг дає можливість вижити малим, середнім і великим підприємствам. Для підприємств-виробників лізинг вирішує проблему одержання оплати за продукцію. Для орендодавця лізинг — це вигідний спосіб вкладення капіталу, що дозволяє ефективно використовувати грошові активи. Крім того, якщо лізингодавцем виступає банк, то він може мати свої вигоди: розширюється коло банківських операцій, зростає число клієнтів, знижується ризик утрати від неплатоспроможності клієнтів, величина лізингових платежів може бути вищою, ніж процентна ставка по кредиту.

У той же час лізинг має ряд недоліків:

кількість учасників лізингової угоди більша, ніж при покупці майна за рахунок позички, тому операції відрізняються складною організацією; на підготовку фінансової лізингової угоди може знадобитися більше часу, ніж на підготовку контрактів на покупку;

ризик морального старіння майна лягає на лізингодвця;

у результаті НТП використовуване майно моральне старіє, у той час як лізингові платежі не припиняються до закінчення контракту;

значні адміністративно-господарські витрати.

Наведені переваги і недоліки лізингових операцій дають можливість зробити висновок, що позитивних моментів, притаманних лізингу, набагато більше, ніж негативних, і за державної підтримки, хоча б на період становлення, лізинговий бізнес стане ще більш привабливим.