1 СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО РИНКУ 1.1 Ринок як економічна категорія та об'єкт дослідження у маркетингу

Для визначення сутності товарного ринку розглянемо основні маркетингові поняття, які до нього належать: це нужда, потреба, попит, товар, обмін, угода.

Нужда — це почуття, що виникає у людини при гострій, життєво необхідній нестачі чого-небудь. Розрізняють нужду фізичну (в одязі, їжі, безпеці, сні), соціальну (в духовній близькості, впливовості, взаєморозумінні) і особистісну (в знаннях, самовираженні). Вона завжди об'єктивна, і людина прагне задовольнити різними шляхами.

Потреба — це нужда, підкріплена певним соціально-культурним рівнем людини.

ПРИКЛАД 1.1

Щоб зрозуміти сутність потреби, достатньо порівняти два соціально протилежних типи людини. Візьмемо, як приклад, двох молодих людей, один з яких через певні обставини не закінчив школу і не зумів знайти собі застосування, а інший отримав елітарну освіту, має престижну роботу і прагне до соціальної досконалості. Обидва парубки зголодніли: один радіє черствій шкоринці хліба, а іншому їсти просто хліб на очах здивованої публіки соромно, оскільки його не зрозуміють у суспільстві. Перший буде радіти знайденій монеті або ґудзику, другий — особняку, спорудженому на даху хмарочоса.

Потреби суспільства у товарній продукції поділяються на:

потреби, пов'язані з певними зобов'язаннями кожної людини в родині, особистому житті;

потреби, продиктовані суспільними умовами проживання людей, що передбачають підпорядкування законам, підзаконним актам і прийнятим правилам гуртожитку;

потреби, що виникають унаслідок спілкування і діяльності в малих соціальних групах (наприклад, компанії друзів);

потреби, що виникають унаслідок включення людей у діяльність великих колективів (завод, фірма, майстерня, цех, бригада, робоча ділянка) і невиробничих (театр, спортивна організація, наукова і конструкторська установа, кафедра, профспілка, мерія та ін.).

Людські потреби безмежні, і чим більше людина має, тим більше вона бажає. Але ресурси для задоволення потреб обмежені, тому із всього різноманіття товарів людина вибирає лише ті, які найбільшою мірою задовольняють її потреби у межах фінансових можливостей. З цією проблемою пов'язана категорія попиту.

Попит (запит) — це потреба, підкріплена платоспроможністю споживача.

Тоеар — це все те, що пропонується на ринку з метою задоволення попиту. Товар може мати як матеріальну (опредметнену), так і нематеріальну (послуги) форму.

Обмін — це акт отримання бажаного об'єкту від будь-кого з пропозицією чого-небудь на заміну. Обмінним продуктом можуть бути гроші, речі, продукти або послуги. Обмін — категорія маркетингу як науки, тобто теоретична. Одиницею ж вимірювання або категорією маркетингу як практичної діяльності є угода.

Угода — добровільна згода двох або кількох осіб (економічних суб'єктів), що укладається на предмет виконання кожним із них обов'язків відносно інших учасників, зокрема щодо комерційного обміну цінностями між ними. Розрізняють грошові і бартерні угоди. Вони передбачають наявність кількох умов: не менше двох ціннісно значущих об'єктів, узгодження умов здійснення, часу та місця проведення.

Всі угоди укладаються на ринку. Ринок, який виник водночас з товарним виробництвом як його невід'ємний елемент, пройшов історично тривалий і складний шлях розвитку, органічно пов'язаний з еволюцією і поглибленням суспільного розподілу праці, спеціалізацією і господарською відокремленістю виробників. Тому поняття ринок можна розглядати як у вузькому, так і в широкому розумінні. У першому — це форма економічного обміну, тобто будь-яка впорядкована структура, що забезпечує нормальну взаємодію суб'єктів ринкових відносин.

Часто під ринком розуміють сукупність наявних і потенційних виробників і споживачів товару. Однак для того, щоб здійснити акт купівлі-продажу товару, необхідно виготовити сировину, потім товар і доставити його до споживача. У багатьох випадках розрахунки за поставки здійснюються через банківську систему, окремі суб'єкти ринку збирають і надають інформацію, здійснюють комунікаційні послуги тощо.

Примітка. Історично слово «ринок» визначало певне місце, де продавалися та купувалися товари. Як правило, це була торгова площа в центрі міста або спеціально обладнане приміщення, де зустрічалися продавці (власники товару) і покупці (власники грошей), які досягали домовленості за допомогою ціни.

Пізніше це поняття стало більш широким.

Тому таке визначення «ринку» як економічної категорії не відображає систему відносин, які складаються у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання.

Сьогодні ринок виступає як сукупність фірм та організації співробітництва суб'єктів господарювання, він є складним механізмом виявлення й узгодження економічних інтересів. Тому у широкому розумінні «ринок» — це певний спосіб організації економічного життя, характерними ознаками якого є:

самостійність учасників ринкового процесу;

комерційний характер їх взаємодії;

конкуренція між суб'єктами господарювання;

формування економічної пропозиції під впливом динаміки цін та конкурентної боротьби;

формування цін під впливом попиту та пропозиції.

За економічним призначенням розрізняють такі види ринків:

ринок праці;

ринок капіталів;

ринок товарів та послуг (товарний ринок);

ринок науково-технічних знань тощо.

Серед існуючих видів ринку маркетологи приділяють особливу увагу вивченню та дослідженню товарного ринку.

Товарний ринок являє собою складну соціально-економічну категорію, сутність якої розкривається найбільш повно, якщо розглядати її у різних аспектах. По-перше, товарний ринок виступає як сфера товарного обміну. По-друге, являє собою господарську діяльність, систему організаційно-економічних дій, спрямованих на просування товару від виробника до споживача. Такі дії пов'язані, наприклад, із розвитком конкретного господарського механізму виробництва й реалізації товарів, форм та методів продажу, управлінським рішенням щодо збуту, проведенням реклами товарів, вивченням і формуванням попиту та пропозиції.


Таким чином, товарний ринок — це сфера товарного обміну, де діють відносини щодо купівлі-продажу товарів та здійснюється конкретна господарська діяльність, пов'язана з реалізацією товарів.