ВСТУП

В ринкових умовах ефективність функціонування підприємств значною мірою визначається роботою інфраструктури товарного ринку і формуванням оптимальної поведінки на товарному ринку підприємств, зокрема щодо вибору видів транспорту, постачальників, посередників, формування системи розподілу продукції.

Можливість визначення правильної поведінки на товарному ринку залежить від наявних знань щодо особливостей діяльності різновидів кожного з елементів інфраструктури товарного ринку, можливих варіантів умов угод з ними, теоретичних основ діяльності сучасних елементів інфраструктури товарного ринку тощо. З цих позицій, у теоретичній частині навчального посібника викладено понятійний апарат інфраструктури товарного ринку та теоретико-методологічні основи діяльності кожного з її елементів.

Окрім цього, навчальний посібник містить матеріал, який дозволяє закріпити теоретичні знання щодо інфраструктури товарного ринку, забезпечити вивчення функцій і теоретичних принципів роботи складових інфраструктури товарного ринку, сформувати практичні навички у виявленні взаємодії елементів інфраструктури товарного ринку та визначенні оптимальної поведінки підприємства на товарному ринку, підготувати інформаційну базу для обґрунтування і вибору управлінських рішень на рівні окремого суб'єкта господарювання.

Викладення теоретичного матеріалу супроводжується численними прикладами, переважно з практики вітчизняних підприємств. У кінці кожного розділу подано питання для повторення та обговорення матеріалу. Особливо сприяє закріпленню теоретичних знань поданий в книзі практикум, який містить практичні завдання, тести, контрольні питання, кросворд тощо.

Навчальний посібник є актуальним і корисним для вивчення студентами дисципліни «Інфраструктура товарного ринку», загальною метою викладання якої є навчання студентів сучасним теоретичним основам і принципам роботи інфраструктури товарного ринку та формування у студентів знань та навичок щодо визначення оптимальної поведінки підприємства на конкретних товарних ринках.

Структура і зміст навчального посібника повністю відповідають вимогам Стандарту освіти України, типовій програмі Міністерства освіти та науки України та навчальному плану. До того ж, навчальний курс «Інфраструктура товарного ринку» є недостатньо забезпеченим літературою.

Даний посібник містить значну частину авторських матеріалів. Він апробований в навчальному процесі в Сумському державному університеті та інших вищих навчальних закладах України. Застосування посібника в навчальному процесі повинно полегшити та прискорити процес навчання, збільшити глибину засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок його застосування.

Видання буде корисним не тільки для підготовки студентів економічних спеціальностей, а також аспірантам, викладачам, слухачам шкіл бізнесу, керівникам підприємств, працівникам маркетингових підрозділів та іншим спеціалістам, чия діяльність пов'язана з практичним маркетингом.