8.2 Види угод та відповідальність сторін

при посередницькій діяльності у сфері товарообігу

За різноманітністю економічних взаємовідносин між суб'єктами господарювання склалася система договорів, у якій можна виділити декілька типів. Економічні взаємовідносини партнерів у сфері товарообігу оформляються у вигляді таких угод.

1. Договори, спрямовані на передачу майна у власність, повне господарське володіння або оперативне управління. Залежно від об'єкта майнових правовідносин розрізняють такі види угод:

об'єкт угоди — товар ;

об'єкт угоди — робота;

об'єкт угоди — послуга.

Першу групу угод складають угоди купівлі-продажу та постачання.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність іншої сторони (покупця), який, у свою чергу, зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього визначену грошову суму. Він може укладатися не лише між юридичними, а й між фізичними особами — індивідуальними підприємцями. Крім наявних умов, необхідних для будь-якого договору, договір купівлі-продажу передбачає додаткові умови, без яких угода може бути визнана судом або арбітражем недійсною. Так, для договору купівлі-продажу такими додатковими умовами є:

найменування, кількість і розгорнутий асортимент товарів, що підлягають постачанню;

якість (сортність) і комплектність;

загальний термін дії договору і терміни (періоди) постачання;

ціна і загальна сума договору;

вимоги до тари та пакування;

порядок відвантаження, доставки, здачі та приймання товарів;

порядок і терміни узгодження графіку централізованої доставки товарів;

порядок і форма розрахунків;

платіжні, поштові, відвантажувальні реквізити постачальника та одержувача;

інші умови, що повинні бути передбачені відповідно до законодавства, а також умови, які постачальник і покупець визнають за необхідне передбачити в угоді;

♦          майнова відповідальність за загальними умовами договору.

Крім того, сторони договору купівлі-продажу (постачання) визначають базисні умови: хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів; обов'язки продавця за встановлену в договорі ціну доставити вантаж у визначену географічну точку, підготувати його до навантаження, передати транспортній організації; обов'язки продавця з упаковування і маркування товарів; обов'язки сторін із страхування вантажів; обов'язки сторін з оформлення комерційної документації; де і коли переходять від продавця до покупця права власності на товар, а також ризик його пошкодження або втрати.

Існують такі форми договору купівлі-продажу:

звичайна, або угода купівлі-продажу (угода з негайним пе-реданням товару, що у продавця є в наявності). Відносини партнерів при укладанні такої угоди оформляються договором постачання або договором купівлі-продажу (для продажу послуг складається договір про надання послуг або договір про сервісне обслуговування). Сторонами такого договору виступають продавець і покупець або постачальник і споживач;

форвардна, або термінова угода, що укладається на термін (як правило, від 6 до 14 місяців);

купівлі-продажу товарів на термін, у тому числі попередньої купівлі-продажу і постачання в зумовлений у контракті час;

з передання інформації типу ноу-хау — відносини партнерів у переданні, як правило, одного або декількох незапатентованих «секретів виробництва» за певну винагороду;

із встановлення прямих виробничих зв'язків — відносини партнерів, що ґрунтуються на безпосередньому співробітництві між фірмами, підприємствами, установами у виробничій, науково-технічній та інших галузях діяльності. Оформлення угоди здійснюється у вигляді контракту, господарського договору або протоколу про наміри (на попередній стадії);

спот (від англ. spot — відразу, негайно) — вид операцій з купівлі-продажу наявного товару з негайною оплатою і доставкою. Найчастіше така угода практикується в біржовій торгівлі, а також під час продажу наявної валюти;

з експорту товару — договір про постачання товару партнерові іншої країни. Оформлення угоди здійснюється у вигляді контракту;

з реекспорту — відносини, за яких один з партнерів придбає товар. Укладенню договору передує копітка робота, пов'язана з вивченням кон'юнктури ринку, вибором форм і методів роботи на ньому, визначенням постачальників і покупців (сегментація ринку). По суті, і продавець, і покупець проводять маркетингове дослідження ринку (або доручають провести відповідне дослідження спеціалізованій фірмі).

Різновидом договору купівлі-продажу є договір роздрібної ку-півлі-продажу. За таким договором продавець, що здійснює підприємницьку діяльність із продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного або домашнього користування, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

Договір постачання — найпоширеніший вид договору, що опосередковує товарообмін на внутрішньому і зовнішньому ринках. За договором постачання постачальник (продавець), що здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін (або терміни) вироблені (або закуповувані) ним товари покупцеві для використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним і домашнім використанням. Він, як правило, укладається між виробниками й оптовими торговельними підприємствами, виробниками і підприємствами роздрібної торгівлі.

До договору постачання застосовуються правила про договір купівлі-продажу, якщо інше не передбачене законодавчими актами або договором. Особливості постачання товарів для державних потреб визначаються спеціальним законодавством. Договір постачання, на відміну від договору купівлі-продажу, урегульований більш детально і тому краще відповідає інтересам підприємців.

Різновидом договорів постачання і купівлі-продажу є договір про взаємні постачання продукції і товарів. Найчастіше такі договори використовують у бартерних постачаннях товарів народного споживання в обмін на продукцію виробничо-технічного призначення. Бартерний договір належить до різновиду договору міни, відповідно до якого між сторонами проводиться обмін одного майна на інше. До договору міни застосовуються відповідні правила, що діють для договорів купівлі-продажу і постачання. При цьому кожний учасник договору міни є продавцем майна, яке він одержує. Варто мати на увазі, що регулювання сторонами окремих умов договору проводиться аналогічно до інших договорів постачання і купівлі-продажу — за згодою сторін.

Ще одним видом договору постачання є договір контрактації, на підставі якого виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати заготівнику такої продукції (контрактанту) у власність (повне господарське володіння) вироблену ним продукцію в терміни, у кількості й асортименті, що передбачені договором, а контрактант зобов'язується забезпечити виробникові сприяння у виробництві сільськогосподарської продукції, прийняти її та сплатити за неї визначену ціну. На контрактанта покладається також обов'язок вивезення продукції, якщо інше не передбачене договором.

Другу групу угод складають договори на виконання робіт (усі види договорів підряду).

За договором підряду підрядчик зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника з використанням його або своїх матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти роботу та сплатити її вартість. Замовник вправі повсякчас перевіряти хід і якість робіт, не втручаючись у господарську діяльність підрядчика.

За договором підряду на капітальне будівництво підрядчик повинен побудувати і здати у встановлений термін визначений договором об'єкт або виконати обумовлені договором будівельні роботи, а замовник надає підрядчику будівельний майданчик або забезпечує фронт робіт, приймає їх і оплачує. Договір підряду на капітальне будівництво укладається на здійснення будівництва, капітального ремонту, реконструкції підприємств, будинків, споруджень, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних із місцем перебування об'єкта.

За договором підряду на виробництво, проектні і дослідні роботи підрядчик зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію і виконати дослідні роботи, а замовник зобов'язується прийняти й оплатити їх. Підрядчик відповідає за недоліки проекту, у тому числі за ті, що виявлені під час його реалізації, а також у процесі експлуатації об'єкта. За виявлення недоліків підрядчик зобов'язується безоплатно переробити проект, а також відшкодувати замовнику збитки, викликані недоліками проекту, якщо законодавством або договором не встановлений інший розмір відповідальності.

За договором про виконання науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені завданням наукові дослідження, розробити зразок нового виробу і конструкторської документації на нього, нову технологію виробництва або інше виробниче нововведення, а замовник зобов'язується прийняти роботу й оплатити її. Договір із виконавцем може охоплювати як весь цикл проведення досліджень, розробки та виготовлення виробничих нововведень, так і окремі види досліджень, розробки, виготовлення нововведень. При виявленні в ході наукових досліджень неможливості досягти очікуваних результатів замовник зобов'язується оплатити виконавцеві витрати на ті дослідження, що були проведені до виявлення неможливості одержання потрібних результатів. При недосягненні в ході дослідно-конструкторських робіт заданих показників виготовленого зразка замовник вправі скоротити розмір винагороди.

Договори на надання господарських послуг і на розрахункове обслуговування банків складають третю групу договорів.

За договором про перевезення вантажу транспортна організація (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй відправником вантаж у пункт призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену платню.

Укладення договору перевезення вантажів проводиться в порядку, встановленому транспортними статутами (кодексами).

Однією із сторін договору складського зберігання є товарний склад, що зобов'язується за винагороду зберігати товари, передані йому товаровласником, і повернути ці товари в цілості. При цьому товарним складом визнається організація, що здійснює як підприємницьку діяльність зберігання товарів і надає послуги, пов'язані із зберіганням. Предметом такого договору повинні бути лише товари. Він оформлюється в письмовій формі.

Між торговельними підприємствами і сервісними організаціями може бути укладений договір на технічне обслуговування торгового устаткування. Оскільки контрольно-касове устаткування є інструментом контролю за грошовим обігом з боку держави, то договір на технічне обслуговування контрольно-касових машин має свою специфіку.

Під час укладення договору про рекламу торговельного підприємства необхідно враховувати, що він повинен відповідати вимогам законодавства України.

За договором банківського рахунку банк зобов'язується берегти кошти на рахунку клієнта, зараховувати на цей рахунок суми, що надходять, виконувати розпорядження клієнта про їх перерахування, видачу, проведення інших банківських операцій, передбачених законодавчими актами, банківськими правилами і договором.

За договором банківського вкладу банк зобов'язується берегти вкладені клієнтом кошти, виплачувати за ними прибуток у вигляді відсотків або в іншій формі, виконувати доручення вкладника з розрахунків із внеску і повернути суму внеску на першу вимогу вкладника на в порядку і умовах, передбачених для внеску даного виду законодавством і договором.

За договором позики (кредитним договором) позикодавець (кредитор) передає позичальнику (боржнику) у власність (повне господарське володіння або оперативне управління) гроші або речі, визначені родовими ознаками, а потім позичальник зобов'язується своєчасно повернути таку ж суму грошей або рівну кількість речей того ж роду і якості.

2. Договори, спрямовані на передачу майна в тимчасове володіння і користування (усі види договорів оренди, у тому числі лізингові).

Договір оренди є договором майнового наймання, за яким орендодавець (наймодавець) надає орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або в тимчасове користування. У оренду можуть бути передані земельні ділянки, підприємства, будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби та ін. Особливою формою договірних майнових відносин є лізинг, більш детально його розглянуто у розділі 11.

Характеризуючи економічні відносини між партнерами, необхідно більш детально зупинитися на відповідальності сторін за порушення умов договору. Укладаючи договори, сторони повинні застосовувати правові засоби, що гарантують у тій чи іншій мірі виконання договірних зобов'язань. При невиконанні або неналежному виконанні договірних зобов'язань у потерпілої сторони виникають збитки, які боржник повинен відшкодувати кредитору.

Штраф встановлюється у відсотковому вираженні або певній грошовій сумі за невиконання або неналежне виконання того або іншого договірного зобов'язання.

Неустойка (одноразовий платіж) стягується з постачальника за прострочення постачання або недопоставку товарів у відсотковому вираженні до вартості не поставлених у строк товарів за окремими найменуваннями асортименту.

Пеня — неустойка, що наростає; вона нараховується за прострочення виконання зобов'язань (наприклад, пеня в розмірі 0,03 % за кожний день прострочення оплати рахунку). Крім стягнення санкцій, кожна із сторін управі жадати від іншої сторони відшкодування заподіяних порушенням договору збитків у частині, що не покривається цими санкціями.

Свої витрати посередник може покрити тільки з винагороди, отриманої ним від продавців чи покупців. До того ж він хоче ще дістати прибуток на вкладений капітал, що був б не нижчим середньої норми прибутку в країні збуту.

Угоди можуть містити такі зобов'язання посередників:

здійснювати передпродажну доробку товарів;

здійснювати монтаж і пуск машинно-технічної продукції в експлуатацію і її технічне обслуговування.

Посередник прагне, щоб його виробничі витрати за цими зобов'язаннями були не вище, ніж у посередників фірми, що конкурують. Припустимо, що товар, що поставляється українськими виробниками, за якісними характеристиками і технічним рівнем поступається подібній продукції інших фірм. Виходить, витрати на його передпродажну доробку будуть вищими, ніж у конкурента, і перевищення це не завжди можливо компенсувати ціною реалізації товару. Єдиним джерелом покриття додаткових витрат може бути ріст величини винагороди посереднику, а це знижує ефективність збуту, іншими словами, знижується прибуток.

Способи винагороди. Існує кілька основних способів нарахування і виплати винагороди посередникам. Спосіб винагороди обов'язково фіксується в угоді.

Посередники залишають собі різницю між цінами реалізації товарів на ринку збуту і цінами виробників, що стимулює посередника до розширення обсягів збуту, однак не створює в нього зацікавленості в збільшенні цін, що привело б до росту ефективності операцій. Виробник при цьому способі повинен добре знати ціни реалізації на товари, щоб заздалегідь прогнозувати різницю цін, яка покриває витрати посередника, і сприяти одержанню посередником оптимального прибутку.

На користь посередника можуть нараховуватися узгоджені відсотки з ціни реалізації, що стимулює посередника до збільшення обсягу збуту і до підвищення цін, що в результаті приводить до росту ефективності продаж.

Змішана форма винагороди у вигляді відсотків з фактурної ціни і різниці цін. Ця форма досить поширена в торгівлі. Вона відповідає інтересам виробників, якщо вони мають можливість оперативно контролювати фактичний рівень цін реалізації товарів на ринку.

При виконанні посередником окремих послуг виробнику доцільніше встановлювати винагороду у твердій, заздалегідь узгодженій сумі. Такими послугами можуть бути дослідження ринків нових товарів, рекламні кампанії, правові консультації і т.д.

Винагорода за системою «кост плас» — посередник подає виробнику (продавцю) документи, що підтверджують понесені витрати. Продавець відшкодовує посереднику витрати, збільшені на узгоджені відсотки, що і становлять прибуток посередника.

Цей спосіб застосовується, коли заздалегідь важко визначити витрати посередника.

Способи винагороди обираються залежно від виду посередників. Повірникам винагорода нараховується у відсотках до суми контрактів. Додаткові зобов'язання оплачуються у твердих або сумах за системою »кост плас». Комісіонерам виплачується комісійна винагорода, агентам — агентська; для них і для збутових посередників можуть використовуватися всі способи винагороди. Послуги рекламного характеру звичайно оплачуються за системою «кост плас».

Безпосередньо в торгівлі застосовуються два способи виплати винагороди:

посередник утримує належні йому суми з платежів виробникам за поставлені товари;

здійснюється зворотний переклад продавцем винагороди з отриманих від посередника платежів за поставлені товари, що дає можливість контролювати і регулювати виплати залежно від виконання посередниками своїх зобов'язань.


Подпись:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Основні форми посередницької діяльності у торгівлі.

Визначення прав і обов'язків посередників.

Основні групи посередників за повноваженнями, їх різновиди.

Поняття посередницької операції.

Види посередницької операціїу міжнародному законодавстві, основні їх риси.

Види посередницьких угод в Україні.

Сутність договору комісії.

Особливості договору консигнації.

Поняття договору-доручення.

Доручення, порядок його оформлення, дія та основні види.

Види посередників за обсягом переданих прав.

Характеристики та особливості угоди про просте агентство.

Сутність виняткового права продажу.

Характеристики угоди про надання агенту монопольного права продажу.

Сутність переважного права продажу.

Типи договорів за різноманітністю економічних взаємовідносин.

Види договорів, спрямованих на передачу майна у власність, повне господарське володіння або оперативне управління.

Обов'язки сторін, особливі умови та форми договору купівлі-продажу.

Особливості договору роздрібної купівлі-продажу.

Обов'язки сторін та умови договору постачання.

Умови та правила застосування договору про взаємне постачання.

Обов'язки сторін та умови договору контрактації.

Різновиди договорів про виконання робіт.

Права та обов'язки сторін за договором підряду.

Обов'язки сторін та умови застосування договору підряду на капітальне будівництво.

Обов'язки сторін за договором підряду на виробництво, проектні і дослідні роботи та за договором про виконання науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт.

Різновиди договорів на надання господарських послуг і на розрахункове обслуговування банків.

Обов'язки сторін та умови укладення договору про перевезення вантажу.

Сторони, предмет та порядок оформлення договору складського зберігання.

Особливості укладення договорів на технічне обслуговування та про рекламу торговельного підприємства.

Обов'язки банку за договором банківського рахунку та договором банківського вкладу.

Сутність та обов'язки сторін за договором позики.

Види договорів, спрямованих на передачу майна у тимчасове володіння і користування.

Умови договору оренди. Вид майна, що може надаватися в оренду.

Економічна сутність і порядок нарахування штрафу, неустойки, пені.

Джерела покриття витрат посередників.

Способи нарахування винагороди посередникам. Вибір способу нарахування винагороди залежно від виду посередника.

Способи виплати винагороди посередникам у торгівлі.


Подпись:

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Охарактеризуйте основні форми здійснення посередницької діяльності у торгівлі.

Яким чином організовано функціонування посередницьких угод в Україні?

Якими угодами оформлюються економічні взаємовідносини партнерів у сфері товарообігу?

4 Поясніть основні способи нарахування і виплати винагороди посередникам.