5.3 Показники діяльності підприємств оптової торгівлі

Діяльність підприємств оптової торгівлі оцінюють за системою показників, які поділяють на дві групи: статистичні та фінансові.

Статистичні використовують для формування загальних показників оптової торгівлі макроекономічного рівня. На їх підставі оцінюють розвиток оптової торгівлі загалом і за найважливішими групами товарів, частку оптової торгівлі у валовому внутрішньому продукті тощо.

Фінансові показники дають можливість оцінити ефективність діяльності оптового підприємства, проаналізувати джерела витрат і формування прибутку, визначити резерви підвищення рентабельності всіх видів діяльності оптового підприємства та покращення якості обслуговування споживачів.

До статистичних показників належать: загальний товарооборот у тис. грн., зокрема: оптовий товарооборот; роздрібний товарооборот; оборот від посередницької діяльності; оборот від інших видів діяльності.

Загальний оборот включає загальну вартість відвантаженого товару (виконаних робіт, послуг) без ПДВ та акцизу незалежно від надходження платежів на рахунок підприємства та зобов'язань зі сплати податків за всіма видами діяльності підприємства. Не включають до нього виручку підприємства від нетипових видів діяльності, як то продаж власного устаткування, та від нетипових фінансових операцій, наприклад прибуток на акції, дивіденди. Повернуті покупцем товари мають вираховуватися з обороту.

Примітка. На підприємствах оптової торгівлі України останніми роками склалася така структура загального обороту:

оптовий товарооборот 92,2 %;

роздрібний товарооборот 3,4 %;

оборот від посередницької Діяльності 0,3 %;

оборот від інших видів Діяльності 4,1 %%.

Роздрібний товарооборот має місце на підприємствах оптової торгівлі споживчими товарами. З метою збільшення обсягів виручки вони здійснюють продаж товарів особистого споживання безпосередньо населенню як за готівку, так і підставі інших платіжних засобів.

Основним видом обороту підприємств оптової торгівлі є оптовий, сутність якого розглянуто в попередній темі.

Планування оптового товарообороту на наступний за звітним період здійснюють на підставі даних стосовно прогнозованого обсягу закупівлі товарів для реалізації споживачам у вартісному обчисленні (Тз), очікуваних залишків товарів, призначених для реалізації, на складах оптового підприємства на початок прогнозованого періоду (Зп) та норм товарних запасів на кінець прогнозованого періоду (Зк) за формулою:

Топт = Тз + Зп - Зк. (5.1)

В свою чергу нормативний запас на кінець прогнозованого періоду (Зк) обчислюють як добуток одноденного обсягу реалізації (Од) на встановлений норматив товарних запасів на кінець прогнозованого періоду в днях (Зн):

Зк = ОдЗн. (5.2)

Величину одноденної реалізації визначають за формулою:

Т + З

Од = —з         п-, (5.3)

д   365+Зн

де 365 — тривалість прогнозованого періоду в днях (рік).

Ці розрахунки необхідні для формування інших взаємопов'язаних показників: витрат обігу, прибутку тощо.

У сучасній статистичній звітності відображують розподіл оптового товарообороту щодо продукції виробничо-технічного призначення та споживчих товарів.

Перелік товарних груп продукції виробничо-технічного призначення містить 62 товарні позиції.

Споживчі товари розподілено на дві групи — продовольчі товари, які охоплюють 32 товарні позиції, та непродовольчі товари — 25 позицій.

Щодо кожної товарної позиції із загального обсягу продажу у вартісному обчисленні виокремлюють продажі іншим підприємствам оптової торгівлі. На підставі отриманих даних визначають коефіцієнт ланковості і показники структури оптового товарообороту.

До фінансових показників діяльності оптового підприємства належать:

—доходи за видами діяльності;

—витрати за видами діяльності;

—прибуток (збиток) від звичайної та незвичайної діяльності;

—чистий прибуток (збиток) оптового підприємства.

На підставі фінансових показників в абсолютному обчисленні розраховують низку відносних показників. Це передусім коефіцієнт прибутковості.

Розглянемо сутність й методику визначення окремих фінансових показників. Об'ємним фінансовим показником основної операційної діяльності є валовий обсяг продаж (виручка від реалізації товарів) (Др).

Валовий обсяг продаж (Др) визначають як загальну суму виручки від реалізації товарів у цінах продажу.

Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів (Дч) визначають як різницю між валовим обсягом продаж (Др) та суми відрахувань з доходу: суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають відрахуванню до бюджету, вартості повернених покупцями товарів та інших вирахувань (Вп):

Дч = Др - Вп. (5.4)

Валовий прибуток від реалізації (Пр) формується як різниця між чистим доходом від реалізації (Дч) та собівартістю реалізованої продукції (Ср):

Пр = Дч - Ср. (5.5)

Собівартість товарів, призначених для реалізації, визначається на підставі цін закупівлі товарів, так званої первинної вартості товару без податку на додану вартість.

До собівартості не включають:

—наднормативні втрати і недостачі товарів;

—відсотки за користування позиками;

—витрати на збут;

—загальногосподарські та інші аналогічні витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою товарів.

Згідно із чинним законодавством, ці витрати включають до відповідних статей витрат обігу.

Після визначення валового прибутку (збитку) від реалізації як основної операційної діяльності, обчислюють дохід від іншої операційної діяльності. Інші операційні доходи (Діо) включають суму надходжень від оренди складських приміщень та інших активів, надання транспортних, виробничо-технологічних та інших послуг, отримання і сплати пені, штрафів, неустойок та інших санкцій.

Суму інших операційних доходів (Діо) враховують при визначенні фінансових результатів від операційної діяльності.

Прибуток від операційної діяльності (Поп) визначають як різницю між сумою валового прибутку від реалізації (Пр) та інших операційних доходів (Діо) і загальною сумою витрат операційної діяльності оптового підприємства (В0) за формулою:

Поп = (Пр + Діо) - Во. (5.6)

Витрати операційної діяльності становлять частину поточних витрат підприємства оптової торгівлі.

Поточні витрати підприємств оптової торгівлі — це грошове відбиття витрат живої та вречевленої праці на здійснення поточної господарсько-торговельної діяльності підприємства, що за натурально-речовим складом становлять спожиту частину матеріальних, нематеріальних трудових і фінансових ресурсів.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснювалися. При цьому витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображають у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Витратами не визнаються:

—платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

—погашення отриманих позик;

—попередня оплата товарів (робіт, послуг);

—інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, які не призводять до зменшення власного капіталу підприємства;

—витрати, які відображаються шляхом зменшення власного капіталу.

Поточні витрати підприємств оптової торгівлі класифікують за видами діяльності на такі групи: витрати операційної діяльності; витрати фінансової діяльності; витрати інвестиційної діяльності; інші витрати звичайної діяльності; витрати від незвичайної діяльності.

До складу витрат обігу включають операційні витрати, транспортно-заготівельні витрати, що припадають на реалізовані товари, та відсотки за кредит, що належать до витрат фінансової діяльності.

Крім операційної діяльності деякі підприємства оптової торгівлі здійснюють інвестиційну та фінансову діяльність. Доходи від цих видів діяльності (відповідно Ді, Дф) та відповідні витрати В;, Вф враховують при визначенні фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування прибутку (Пзв):

= (Поп + Ді + Дф) - (Ві + Вф). (5.7)

Після вирахування з прибутку від звичайної діяльності до оподаткування суми податку на цей прибуток (Впз), визначеної за встановленою ставкою оподаткування, отримують кінцевий фінансовий результат від звичайної діяльності (Пк):

Пк =     - Впз. (5.8)

Чистий прибуток П оптового підприємства визначають після врахування доходів (Дн), витрат (Вн) та податку на прибуток від незвичайної діяльності (Впн), якщо вони мали місце, за формулою:

П = Пк + (Дн - Вн - Впн). (5.9)

Коефіцієнт прибутковості (Кп) обчислюють як відношення чистого прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів за формулою:

Кп = д-, (5.Ю)

де П — чистий прибуток підприємства оптової торгівлі, тис. грн; Дч — чистий дохід (виручка) від реалізації товарів.


Подпись:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Переваги співпраці товаровиробника із підприємствами оптової торгівлі.

Переваги співпраці торговців із підприємствами оптової торгівлі.

Види послуг підприємств оптової торгівлі.

Представники оптового ринку.

Види підприємств оптової торгівлі за формами власності.

Основні вимоги до роботи підприємств оптової торгівлі.

Джерела надходження товарної продукції до підприємств оптової торгівлі.

Ознаки класифікації підприємств оптової торгівлі.

Класифікація підприємств оптовоїторгівлі за дислокацією, сферою діяльності та товарною спеціалізацією.

Класифікація підприємств оптової торгівлі за розміром, показники визначення розмірності.

Основні завдання підприємств оптової торгівлі.

Групи функцій підприємств оптової торгівлі.

Організаційні та реалізаційні функції підприємств оптової торгівлі.

Торгово-посередницькі функції підприємств оптової торгівлі.

Види супутніх послуг, що надають підприємства оптової торгівлі.

Принципи діяльності підприємств оптової торгівлі.

Переваги роботи торгово-складських комплексів.

Комерційно-посередницькі фірми (КПФ): види продукції, що ними постачаються, та види КПФ.

Дрібнооптові магазини.

Характерні риси господарської діяльності оптових підприємств.

Типи поведінки КПФ на оптовому ринку.

Найбільш поширені посередницькі структури за кордоном.

Діяльність торговельних будинків.

Види супутніх послуг торговельних будинків.

Переваги роботи торговельних будинків порівняно з біржами і основна їх відмінність від останніх.

Необхідність діяльності торговельних будинків для малого бізнесу.

Організаційно-правові основи діяльності торговельних будинків.

Класифікація торговельних будинків за видами діяльності. Функції торговельних будинків.

Додаткові послуги торговельних будинків: порядок визначення ціни та порядку оплати.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Якими основними організаційно-правовими формами господарювання представлена оптова діяльність на сьогодні в Україні?

Розкрийте основні функції підприємства оптової торгівлі.

Охарактеризуйте роль і значення прогнозування у діяльності підприємств оптової торгівлі.

Прокоментуйте діяльність торговельних домів як посередницьких структур.