Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнуша

ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

®

Киів - 2007

УДК 339.138(075.8) ББК 65.290-2я73 П 80

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18-Г-814 від 28.09.2006 р.)

Рецензенти:

Яковлев А.І. - доктор економічних наук, професор (Харківський національний технічний університет „ХПІ");

Мельник Л.Г. - доктор економічних наук, професор (Сумський державний університет);

Козьменко С.М. - доктор економічних наук, професор (Українська академія банківської справи, м. Суми)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. П 80 Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 296 с.

ISBN 966-364-392-7

Викладено систему методів та алгоритмів аналізу внутрішнього та зовнішнього (макро- та мікро-) маркетингового середовища підприємств, підходи до прогнозування зміни основних показників кон'юнктури ринку, дослідження споживачів, конкурентів та інших економічних контрагентів. Наведено правила інтерпретації результатів ринкових досліджень та їх документування. Аналізується велика кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.

Навчальний посібник містить практикум з основних розділів курсу.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших спеціалістів, чия діяльність пов'язана з практичним маркетингом.

ISBN 966-364-392-7   © Прокопенко О.В., Школа В.Ю.,

Дегтяренко О.О., Махнуша С.М., 2007 © Центр учбової літератури, 2007