РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 5.1. Класифікація зобов'язань та забезпечень

Зобов'язання виникають в результаті минулих подій і ведуть в процесі їх погашення до зменшення економічних вигод в майбутньому.

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на: довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов'язання, доходи майбутніх періодів [63].

Довгострокові зобов'язання погашаються протягом терміну, який не менший 12 місяців і дати складання балансу. Вони не пов'язані з операційною діяльністю, виникають в результаті придбання та продажу необоротних активів, фінансових інвестицій, при користуванні довгостроковими кредитними ресурсами, в операціях фінансової оренди, є відстроченими податковими зобов'язаннями.

Поточні зобов'язання погашаються або протягом операційного циклу, або протягом терміну, що не перевищує 12 місяців з дати складання балансу.

Сума погашення зобов'язання - недисконтована сума грошових коштів, яка, як очікується, буде сплачена (визначається на момент виникнення забезпечення).

Теперішня вартість зобов'язання - дисконтована сума майбутніх платежів, яка як очікується, буде необхідна для погашення забезпечення.

Забезпечення - це зобов'язання, термін погашення якого та сума погашення визначається розрахунково за даними попередніх звітних періодів.

Крім зазначених балансових зобов'язань підприємство обліковує на позабалансовому обліку (рахунок 042) непередбачені зобов'язання, які суттєво можуть вплинути на фінансовий результат та розрахунок яких на дату балансового обліку здійснити практично неможливо.
 

 

 

 

 

 

 

 

Види зобов'язань

Класифікація зобов'язань за видами

Критеріальна ознака

Рахунки обліку

1

2

3

4

Забезпечення

для

відшкодування майбутніх витрат

На виплати відпусток працівникам (з урахуванням зборів на соц. страхування)

Суму утворених забезпечень визнають витратами

471

На додаткове пенсійне забезпечення

472

На виконання договірних зобов'язань

473

На реструктуризацію

474

На виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами

474

Створення забезпечень для відшкодування майбутніх витрат


Методику створення забезпечень показано в таблиці 5.2.

Забезпечення

Методика створення

Рахунок обліку

1

2

3

На виконання

гарантійних

зобов'язань

Відношення фактичних витрат на гарантійне обслуговування за минулий рік до річних обсягів реалізації товарів (послуг), що мали гарантійне обслуговування в минулому році, помножене на отриману виручку від реалізації товарів (послуг) звітного періоду на умовах гарантійного обслуговування.

473