4.3. Документування операцій по статтях власного капіталу

Документ, що підтверджує внесення часток засновників, — нотаріально завірений засновницький опис майна.

Основними документами для обліку формування статей власного капіталу, в першу чергу, є:

для неоплаченого капіталу, пайового капіталу: статут, довідки бухгалтерії, видаткові та прибуткові касові ордери, протоколи зборів акціонерів (засновників), установчі договори, накладні, акти оприбуткування, накази тощо;

для додаткового капіталу: акти приймання-передачі основних засобів, довідки, бухгалтерії, накладні, виписки банку, накази, установчі договори, протоколи зборів акціонерів та учасників, акти переоцінок необоротних активів тощо;

для вилученого капіталу: реєстр акціонерів, видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, довідки бухгалтерії тощо;

для резервного капіталу: довідок бухгалтерії, виписки банку, накази, установчі договори, рішення зборів учасників тощо.

Акціонерне товариство не пізніше шести місяців після реєстрації зобов'язане видати акціонерам акції (сертифікати акцій). При цьому закриті акціонерні товариства мають право випускати тільки іменні акції. Обіг акцій фіксується незалежним реєстратором в спеціальному журналі. Реєстраційною інформацією є дані про всіх власників акцій, про час їх придбання, про пакет акцій кожного акціонера.

Для випуску акцій акціонерне товариство подає до реєстраційного органу документи, наведені в таблиці 1.1 додатка 1

Після реєстрації випуску емітенту видається свідоцтво, яке є підставою для друку бланків сертифікатів акцій (при документарній формі випуску) або для оформлення глобального сертифікату в депозитарії (при бездокументарній формі випуску).

Документування операцій зменшення розміру статутного капіталу господарського товариства наведено в таблиці 1.2 додатка 1.

Питання для контролю

Що значить термін «капітал» у буквальному розумінні?

У чому полягає сутність авансованого капіталу?

На які частини поділяють авансований капітал за характером витрачання?

Як поділяється постійний капітал з урахуванням використання та характеру кругообороту?

Охарактеризуйте економічний зміст залученого власного капіталу.

Для яких суб'єктів господарювання чинним законодавством регламентований мінімальний розмір статутного капіталу?

Чи підлягають державній реєстрації зміни по внесках до статутного капіталу?

Який термін відкритої підписки на акції?

Яка умова видачі акції покупцеві?

Який документ підтверджує внесення часток засновників до статутного капіталу?

Наведіть основні документи для обліку формування статей власного капіталу.

Що є підставою для друку емітентом бланків сертифікатів акцій або оформлення глобального сертифікату в депозитарії?

З якого моменту починається бухгалтерський облік статутного капіталу підприємства і коли припиняється?

Опишіть особливості організації обліку акцій.

Які особливості ведення аналітичного обліку власного капіталу?