4.2. Бухгалтерський облік статей власного капіталу

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України і припиняється в день вибуття підприємства з Державного реєстру в результаті завершення діяльності, банкрутства, реорганізації тощо.

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку залишків по статтях власного капіталу підприємства та облік операцій по їх формуванню наведено в таблиці 4.2.


Таблиця 4.2

 

Стаття власного капіталу

Сальдо на рахунку бух. обліку

Зміст статті, відображення її формування на рахунках бухгалтерського обліку

1

2

3

2. Пайовий

капітал

(ПК)

41

Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності. ПК складається з сум пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок та інших господарюючих суб'єктів, а також паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств: Дт46-Кт41

3. Додатковий вкладений капітал.

421

Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, що перевищують номінальну вартість : Дт46-Кт421

4. Інший

додатковий

капітал.

423

Розмір дооцінки необоротних активів: Дт10,11,12-Кт423

424

Справедлива вартість безкоштовно отриманих необоротних активів: Дт10,11,12-Кт424

5. Резервний капітал (РК)

43

Сума резерву, створеного за рахунок прибутку, що використовується підприємством відповідно до напрямів, передбачених в установчих документах (як правило, на покриття непередбачених витрат, погашення боргів перед кредиторами при ліквідації товариства, виплати дивідендів за привілейованими акціями тощо). В акціонерному товаристві РК створюється у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного капіталу. Щорічні відрахування на поповнення РК передбачаються установчими документами та здійснюються за рахунок чистого прибутку, але не можуть бути менше 5 % його загальної вартості: Дт443-Кт43

6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

441(442)

Кінцевий фінансовий результат господарської діяльності:

Дт79-Кт441- нерозподілений прибуток; Дт443 - Кт79 - непокритий збиток

Стаття власного капіталу

Сальдо на рахунку бух. обліку

Зміст статті, відображення її формування на рахунках бухгалтерського обліку

1

2

3

7. Неоплаче-ний капітал.

(46)

Сума статутного капіталу, що на дату реєстрації підприємства заявлена, але фактично не внесена засновниками: сальдо за Дт46

8. Вилучений капітал (ВК)

(451 -453)

Фактична собівартість акцій власної емісії, вилучених товариством у своїх акціонерів. Суми ВК відображають вартість акцій власної емісії, які на певний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучені акції повинні бути або перепродані, або анульовані протягом року з моменту вилучення: сальдо за Дт 451 - 453

Особливістю організації обліку акцій є те, що крім організаційних витрат, пов'язаних зі створенням акціонерного товариства, виникають витрати на випуск акцій: гонорар юриста, гонорар аудиторів, витрати на друк сертифікатів та поштові витрати, витрати, які пов'язані з реєстрацією на фондовій біржі, канцелярські та адміністративні витрати, витрати на рекламні проспекти. Такі витрати відносяться до інших операційних витрат підприємства.

Організація обліку власного капіталу має певні особливості ведення аналітичного обліку:

аналітичний облік неоплаченого капіталу здійснюється за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) господарюючого суб'єкта;

аналітичний облік додаткового капіталу ведеться за видами та за кожним засновником (учасником). Він організується таким чином, щоб забезпечити керівництво інформацією про напрями використання фондів господарюючого суб'єкта;

аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв);

аналітичний облік резервного капіталу ведеться в окремих відомостях за його видами і напрямами використання.

В таблиці 1.3 додатка 1 наведено кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку власного капіталу.