РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 4.1. Класифікація статей власного капіталу

Капітал у буквальному розумінні означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення діяльності [15, с.101].

Синонімом капіталу в сучасному економічному трактуванні є авансований капітал - грошова сума, яка вкладається засновниками та учасниками в підприємство з метою виконання статутних завдань. За характером витрачання (придбання засобів виробництва і найманої робочої сили) авансований капітал поділяється відповідно на постійний та змінний. В свою чергу, постійний капітал з урахуванням використання та характеру кругообороту розділяється на основний і оборотний.

Основний капітал — це частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці (будівель, машин, устаткування) та обертається протягом кількох періодів виробництва.

Оборотний капітал - частина постійного капіталу, що витрачається на придбання на ринку предметів праці (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів), на оплату праці робочої сили.

За джерелами формування капітал підприємства ділиться на власний та залучений.

Залучений капітал формується на тимчасовій основі у вигляді довгострокової та короткострокової позики, яка здійснюється у формі банківського кредиту, кредиторської заборгованості підприємства, отриманих цільових та бюджетних коштів на реалізацію статутної діяльності.

Власний капітал це — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Економічну сутність власного капіталу можемо виразити у вигляді рівняння [61]:

Власний капітал = Активи - Зобов'язання.

У зв'язку з необмеженим терміном використання власний капітал є джерелом довгострокового фінансування господарської діяльності підприємства, свідчить про відповідальність засновників за ризики підприємницької діяльності в межах належної їм частки в статутному капіталі, є гарантом платоспроможності в межах його розміру.

Згідно з чинним законодавством мінімальний розмір статутного капіталу регламентований лише для господарських товариств та деяких специфічних видів діяльності, пов'язаних з фінансовими операціями.

До моменту реєстрації господарського товариства кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30% свого внеску, що підтверджується документами, які видає банк.

Для підприємств всіх інших організаційно-правових форм господарювання його розмір визначається засновниками та залежить, насамперед, від виду та масштабу діяльності.

Вартість внесених до статутного (пайового) капіталу об'єктів інтелектуальної власності та інших нематеріальних активів визначається на договірних засадах між власниками підприємства і суб'єктами права власності на ці об'єкти. Майно, передане в рахунок внесків до статутного капіталу підприємства, оцінюється за погодженою засновниками вартістю.

Якщо на внесок до статутного капіталу майном відсутні документи про підтвердження його вартості, вона визначається за взаємною згодою засновників, про що складається протокол засновницьких зборів. Якщо засновники не можуть прийти до спільної думки з оцінки майна, проводиться експертна оцінка в бюро технічної інвентаризації або в торгово-промисловій палаті.

У випадку змін по внесках до статутного капіталу вносяться зміни до засновницьких документів, що підлягають державній реєстрації. Товариство зобов'язане в п'ятиденний термін повідомити орган, який здійснив реєстрацію, про зміни.

Зміни по статтях власного капіталу за даними річної форми звітності Ф№4 «Звіт про власний капітал» наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Зміни по статтях власного капіталу

Статутний капітал (графа 3 ф. №4*; рядок 300 ф. №1**)


формування розміру с статутного капіталу; (+)

випуск нових акцій (для акціонерних товариств); (+) збільшення номінальної вартості акцій; (+)

збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+) реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)

зменшення номінальної вартості акцій; (-)

анулювання акцій (на суму номінальної вартості), викуплених в акціонерів; (-)

повернення частки статутного капіталу при виході учасників на суму, яка зафіксована в установчому договорі; (-)


Пайовий капітал (графа 4 ф. №4; рядок 310 ф. №1 )

реєстрація пайових внесків; (+)

повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. №4; рядок 320 ф. №1 )

емісійний доход (розміщення акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість); (+)

реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номінальної вартості; (+)

анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищувала номінальну вартість; (-)

реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)

Інший додатковий капітал (графа 6 ф. №4; рядок 330 ф. №1 )


дооцінка необоротних активів; (+) безплатно одержані необоротні активи ; (+)

уцінка необоротних активів; (-) нарахування амортизації за безплатно одержаними необоротними активами; (-)


Резервний капітал (графа 7 ф. №4; рядок 340 ф. №1 )

спрямування частини прибутку на його формування та поповнення; (+) виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-) покриття збитків; (-)

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. №4)

чистий прибуток, одержаний за звітний період (рядок 350 ф.№1 «Баланс» або рядок 220 ф. №2 «Звіт про фінансові результати»); (+)

виплата дивідендів; (-)

чистий збиток за звітний період (рядок 350 ф.№1 «Баланс» або рядок 225 ф. №2 «Звіт про фінансові результати»); (-)

відрахування до резервного капіталу; (-)

При коригуванні залишків на початок звітного періоду:

зміна облікової політики (рядок 020 ф. №4 «Звіт про власний капітал»);

(+) або (-)

виправлення помилок (рядок 030 ф. №4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

інші зміни (рядок 040 ф. №4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (-)

Неоплачений капітал (графа 9 ф.№4; рядок 360 ф. №1 )

заборгованість за внесками учасників до статутного капіталу; (+)

погашення заборгованості шляхом внесення внесків до статутного капіталу; (-)

заборгованість за неоплаченими акціями (частками), які раніше з метою перепродажу були викуплені в інших учасників; (-)

*Ф№4 «Звіт про власний капітал» ** Ф№ 1 «Баланс»

Засновники відкритого акціонерного товариства (емітенти) повинні публікувати згідно з вимогами законодавства інформацію про випуск акцій, зміст та порядок реєстрації якої встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6-ти місяців. Емітент видає

Вилучений капітал (графа 10 ф.№4; рядок 370 ф. №1 )

фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених в акціонерів (учасників); (+)

вилучення капіталу у випадку виходу учасника; (+)

реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емісії (часток) - на суму фактичної собівартості; (-)

анулювання викуплених акцій - на суму фактичної собівартості; (-)

акції покупцеві лише за умови повної оплати їх вартості. Акціонеру замість цінних паперів може бути виданий сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій, які йому належать.

Важливим питанням є правильне процедурне проведення та документальне оформлення виходу учасника. Для того, щоб уникнути розбіжностей між учасниками в статуті товариства наводиться порядок виходу учасника з товариства, в якому обов'язково слід передбачити терміни розгляду заяв зборів, порядок голосування тощо.

При виході (виключенні) учасника йому виплачуються: сума його внеску до статутного капіталу (крім акціонерних товариств), частка прибутку, отримана товариством у поточному році.

Вартість частки учасника при цьому виплачується не раніше затвердження фінансового звіту товариства за рік, в якому учасник вийшов з нього, але в строк до 12 місяців з дня виходу.