АНОТАЦІЇ РОЗДІЛІВ

(На укр.та англ. мовах)


РОЗДІЛ 1. Основи організації бухгалтерського обліку

Організація бухгалтерського обліку — це система умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства, здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової продукції. Організація праці облікового апарату - це комплекс науково обґрунтованих організаційно-технічних заходів, що забезпечують виконання облікового процесу. Концептуальними основами організації бухгалтерського обліку є:

безперервність його ведення з дня реєстрації до ліквідації підприємства;

відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, документування та збереження документів покладено на власника або уповноваженого органа, що здійснює керівництво підприємством;

самостійність підприємства: у виборі організаційних та методологічних форм обліку, визначенні облікової політики, розробці форм управлінського обліку, звітності і контролю господарських операцій; в питаннях відокремлення підрозділів з відповідними зобов'язаннями ведення окремого обліку та звітності;

відповідальність керівника за створення належних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку,

SECTION 1. Fundamentals of Accounting Organization

Accounting organization is a system of terms and elements of accounting process design aimed at receiving reliable and timely information on economic activity of an enterprise, and at controlling of rational production resources and final products use. Job management of accounting personnel is a complex of scientifically-grounded technical and organizational measures which ensure the fulfilment of accounting process. The conceptual fundamentals of accounting organization are the following:

its continuity from starting till winding up a business;

the owner or authorized body running a business is responsible for accounting organization, recording and keeping the documents;

an enterprise is independent in choosing organizational and methodological accounting forms, determining accounting policy, developing forms of managerial accounting, recording, controlling business transactions, and departments separating with corresponding duties of recording and accounting;

a managing director is responsible for creating appropriate conditions for accounting. He ensures the fulfilment of the chief accountant's забезпечення виконання ним правомірних вимог головного бухгалтера (бухгалтера) щодо дотримання правил та принципів організації облікового процесу;

відповідальність головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) за: дотримання встановлених на підприємстві єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та підготовку фінансової звітності; контроль за безперервністю та повнотою облікового процесу; правильне відшкодування втрат від нестач, крадіжок і псування активів підприємства; перевірку стану бухгалтерського обліку в структурних підрозділах;

відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, покладається на утворену відповідно до законодавства ліквідаційну комісію. Організація бухгалтерського обліку

складається з трьох взаємопов'язаних етапів: методичного, технічного, організаційного.

На методичному етапі організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, на яких базуються документування, інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов'язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та звітність. На цьому етапі здійснюється вибір конкретного застосування елементів методу бухгалтерського обліку, зокрема:

проводиться комплекс заходів, що забезпечують організацію первинного документування;

requirements to follow the rules and principles of accounting organization;

a chief accountant is responsible for adhering to unified methodological accounting principles, preparing financial statements; controlling the continuity and completeness of accounting pro-cess;correct recovering of losses caused by shortages, thefts and damage of enterprise's assets; and auditing in departments;

a legal liquidation committee is responsible for accounting of business transactions connected with winding up the business. Accounting organization consists

of three interrelated stages: methodical, technical and organizational.

The methodical stage of accounting deals with the choice of certain means and techniques used for documentation, inventory, synthetic and analytical accounts, double-entry method, assets and liability valuation, calculation, balance sheet and reporting. On this stage there comes the choice of the specific use of accounting method elements, in particular:

the entity conducts the complex of measures which provide the organization of primary documentation;

determination of terms and procedure of inventory;

choice of assets and liabilities evaluation method of an enterprise;

determination of expense elements and of prime cost calculation method;

встановлення строків та порядку проведення інвентаризації;

вибір методу оцінки активів та зобов'я зань підприємства;

визначення елементів витрат, способу калькулювання собівартості;

вибір робочого плану рахунків бухгалтерського обліку; визначення переліку форм внутрішньої звітності і порядку їх заповнення.

Другий етап організації бухгалтерського обліку — технічний — полягає у виборі способу обробки облікових даних, розробці переліку і форм облікових регістрів (що в більшій мірі залежить від вибору підприємством повної або спрощеної системи обліку);встановленні порядку здійснення записів в регістрах і переносу даних в форми звітності.

В залежності від організаційної структури підприємства організаційний етап передбачає:

встановлення найбільш ефективної системи обліку (облік централізований, децентралізований або змішаний);

визначення оптимальної штатної структури облікового апарату;

встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності бухгалтерів;

набір кадрів та їх навчання;

раціональну організацію робочих місць бухгалтерів;

мотивацію працівників бухгалтерії (оплата праці, різні види стимулювання);

налагодження дієвої системи обліку роботи працівників та контролю за виконанням ними своїх функцій;

організацію архіву бухгалтерських документів;

choice of working chart of accounts; determination of forms of internal reporting and the order of their completing.

The technical stage of accounting organization deals with the method of accounting data processing; developing of the list and forms of accounting registers (it to a greater extend depends on an enterprise's choice of the complete or simplified accounting system); fixing the order of recording in registers and data posting to reporting documents.

The organizational stage depends on the organizational structure and provides the following:

establishment of the most effective accounting system (centralized, decentralized or mixed accounting);

determination of optimal staff;

establishment of labour and time regulations necessary to perform work and determination of optimum quantity of accountants;

personnel recruitment and their training;

rational organization of accountants' workplaces;

motivation of employees (labour compensation, fringe benefits);

development of the effective system of recording of employees' work;

organization of accounting documents archive;

protection of accounting information.

Accounting organization at an enterprise is regulated by the list of documents, regulations on account-

організацію безпеки та захисту облікової інформації.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регламентується переліком документів, серед яких обов'язковими є положення про бухгалтерську службу, положення про головного бухгалтера, графіки документообігу тощо.

Законодавче регламентування в Україні двох видів обліку — бухгалтерського (фінансового) і внутрішньогосподарського (управлінського) на сьогодні не вирішило питання співіснування бухгалтерського та управлінського обліку - окремо або як одна облікова система. Вважаємо, що нівелюється межа між поняттями та завданнями бухгалтерського обліку і функціональними обов'язками бухгалтера: бухгалтер не тільки обліковує господарську діяльність та готує звітність, а також виконує певні види аналітичної роботи, що є основою для прийняття адміністрацією підприємства ефективних управлінських рішень. На даний час все більшої актуальності набуває проблема узгодження бухгалтерського і податкового обліку. Для цього потрібно здійснити ряд важливих кроків, насамперед:

-           змінити податкове законодавство про оподаткування прибутку підприємства, де використано критерії визнання витрат та доходів, що не відповідають методичним засадам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

внести зміни до форми податкової звітності по податку на прибуток: розробити форму, що розкривала б перехід від фінансового результату ing service, regulations on a chief accountant, and charts of document circulation being obligatory ones.

Today, Ukrainian legislative regulation suggests two types of accounting - financial and managerial accounting - this has not solved the problem of coexistence of financial and managerial accounting - separately or as one accounting system. We think that the difference between the concepts and tasks of accounting and functional duties of an accountant is smoothed: an accountant does not only perform accounting of economic activity and prepares reports, s/he also analyses them to help management to make wise decisions.

Nowadays, the problem of concordance of accounting and tax accounting is getting very urgent. It is necessary to take a number of important steps, first of all:

to change tax legislation on enterprise's income taxation, as it uses the criteria of expenses and profits' acknowledgment which do not correspond to methodical principles of Accounting Regulations (Standards);

to change the form of tax reporting on the income tax: to develop a form which would expose a transition from the financial result of F#2 «Report on financial results» to the taxable income according to the data of tax declaration of enterprise profits;

to specify the method of reflection of tax credit sums which give

Ф№2 «Звіт про фінансові результати» до оподатковуваного прибутку за даними Декларації з податку на прибуток підприємства; — уточнити методику відображення на рахунках бухгалтерського обліку сум податкового кредиту, які дають право платнику податку на додану вартість зменшити відповідні податкові зобов'язання та ін.

Питання для контролю

У чому полягає сутність організації бухгалтерського обліку?

Якими документами регламентується порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні?

Перерахуйте концептуальні основи організації бухгалтерського обліку.

З яких етапів складається організація бухгалтерського обліку?

Що здійснюють на кожному з етапів організації бухгалтерського обліку?

Як ви розумієте різницю між поняттями «організація» та «ведення» обліку?

Які кроки необхідно здійснити для вирішення проблеми узгодження бухгалтерського та податкового обліку?

a right to a value added tax payer to decrease the corresponding tax liabilities.

Control questions:

What is the sence of accounting organization?

What documents regulate the procedure of accounting and its management in Ukraine?

List conceptual fundamentals of accounting organization.

What stages does accounting organization consist of?

What is performed on each of the stages of accounting organization?

How do you understand the difference between the concepts of «ac-counting organization» and «ac-counting» itself?

What steps must be taken to solve the problem of concordance of accounting and tax accounting?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Зміст операції

Закон про прибуток

Закон про ПДВ

Стаття Закону про прибуток

Стаття Закону про ПДВ

ВД

ВВ

ПЗ

ПК

11.

12.

13.

Придбано ліцензію на введення господарської діяльності

-

ВВ

-

-

5.4.7

 

Нараховано відсотки за отриманий кредит

-

ВВ

-

-

5.5.1

 

Нараховано основну і додаткову заробітну плату працівникам підприємства

-

ВВ

-

-

5.6.1

 

14.

Нараховано страхові внески на обов'язкове державне соціальне страхування

-

ВВ

-

-

5.7.1

 

15.

Отримано і оприбутковано товари (роботи, послуги) від постачальників на умовах оплати в звітних або в наступних періодах

-

ВВ

-

ПК

11.2.1

7.5.1

16.

Перераховано попередню оплату за ТМЦ (постачальник - платник податку на прибуток)

-

ВВ

-

ПК

11.2.1

7.5.1

17.

Визнано підприємством претензії (штрафи, пені, неустойки), пред'явлені зі сторін договору

-

-

-

-

5.3.5

 

18.

Відображено витрати на придбання літератури, передплату спеціалізованих періодичних видань

-

ВВ

-

-

5.4.2

 

19.

Перераховано кошти до Державного бюджету України або місцевого бюджету (2-5% оподатковуваного прибутку попереднього

року)

-

ВВ

-

-

5.2.2

 

№ з/п

Зміст операції

Закон про прибуток

Закон про ПДВ

Стаття Закону про прибуток

Стаття Закону про ПДВ

ВД

ВВ

ПЗ

ПК

20.

Перераховано кошти підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи для проведення благодійницької діяльності (не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього року)

-

ВВ

-

-

5.2.3

 

21.

Перераховано кошти для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам тощо (не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього року)

-

ВВ

-

-

5.2.13

 

22.

Придбано спецодяг, взуття тощо для забезпечення виконання працівниками своїх професійних обов'язків на умовах оплати в звітному або в наступних періодах

-

ВВ

-

ПК

5.4.1

7.5.1


РОЗДІЛ 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку

Систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні можна представити п'ятьма рівнями, кожен з яких охоплює ряд документів:

Закони України, тобто нормативно-правові акти вищої юридичної сили, зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". В ньому безпосередньо викладено принципи та форми організації бухгалтерського обліку. В свою чергу, Господарський кодекс України, Закон України "Про господарські товариства" в загальному викладають вимоги до ведення бухгалтерського обліку і подання звітності.

Постанови Кабінету Міністрів України, що регламентують певні питання обліку та звітності суб'єктів господарювання.

3.         Положення (стандарти) бухгалтер-
ського обліку (П(С)БО), інші норма-
тивно-правові документи з бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності,
що затверджуються Міністерством фі-
нансів України.

4.         Нормативно-правові акти (ін-
струкції, положення, вказівки) та ме-
тодичні рекомендації Міністерства
фінансів України та інших органів, що
розробляються і затверджуються на
основі П(С)БО з урахуванням особли-
востей і потреб певних видів діяльності.

5.         Рішення (накази, розпорядження)
щодо форм організації бухгалтерського
обліку і застосування конкретної облі-
кової політики, які приймаються влас-
ником (керівництвом) підприємства
на підставі попередніх чотирьох груп
документів нормативно-правового за-
безпечення.

SECTION 2. Legal and Regulatory security of Accounting

The system of regulatory security of accounting in Ukraine can be represented by five levels each of which embraces a number of documents:

1.         Laws of Ukraine, i.e. statutory
acts having the highest legal force. For
instance, the Law of Ukraine "On Ac-
counting and Financial Reporting in
Ukraine". This law defines principles
and forms of accounting organiza-
tion. In its turn, the Economic Proce-
dural Code of Ukraine and the Law of
Ukraine "On Business Associations"
define in general the requirements for
accounting and financial reporting.

Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine which regulate certain matters of accounting and reporting of business entities.

National Accounting Regulations (Standards) (NAR(S)), other normative and legal documents in accounting and reporting which are passed by the Ministry of Finance of Ukraine.

Statutory acts (instructions, regulations, guidelines) and methodical recommendations of the Ministry of Finance of Ukraine and other bodies which are elaborated and passed on the basis of NAR(S), the peculiarities and needs of certain kinds of activity being taken into consideration.

5.         Organizational resolutions (or-
ders, directions) regarding the forms
of accounting organization, manuals on
accounting policy which are decided by
the enterprise owner (management) on
the basis of the preceding four groups of
statutory security.

The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine"


 

Закон   України   "Про   бухгал-      determines National Accounting Regu-

терський облік та фінансову звіт-   lations (Standards) as the main regula-

ність в Україні" визначає основним           tory document in the system of account-

нормативно-правовим документом у         ing regulation.

системі регулювання бухгалтерсько-         Beginning on the 1st of January,

го  обліку національні положення  2000, accounting and auditing stan-

(стандарти) бухгалтерського           dards and practices in Ukraine became

В Україні почався процес рефор-    the subject to be changed. The identifi-

мування системи бухгалтерського об-       cation of the directions of International

ліку та звітності з 1 січня 2000 року.          Accounting Standards (IAS) and In-

Ідентифікацію положень міжнарод-           ternational Financial Reporting Stan-

них стандартів фінансової звітності           dards (IFRS) are given in table 2.1
(МСФЗ) та Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (МСБО) на-
ведено у табл. 2.1.

Table 2.1

Таблиця 2. 1      Comparative Table of National

Порівняльна таблиця національних           NAR(S) and IAS, IFRS

П(С)БО, МСБО, МСФЗ       


IAS


NAR(S)


Подпись: МСБО 2 "Запаси"    ПБО 9 "Запаси" Подпись: 12

МСБО, МСФЗ 1

МСБО 1" Подання фінансових звітів"

МСФЗ 1 „Перше застосування МСФЗ"

МСБО 7 "Звіти про рух грошових коштів" ПБО

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"

П(С)БО 2

ПБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" ПБО 2 "Баланс" ПБО 5 "Звіт про власний капітал" ПБО 16 "Витрати"

4 "Звіт про рух грошових коштів"

ПБО 3 "Звіт про фінансові результати" ПБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

IAS 1 "Presentation of Financial Statements"

IAS 2 "Inventories"

IAS 7 "Cash Flow Statements"

IAS 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"

NAR(S) 1 "General Requirements for Financial Statements" NAR(S) 2 "Balance Sheet" NAR(S) 5 "Equity Statement" NAR(S) 16 "Costs"

NAR(S) 9 "Inventories"

NAR(S) 4 "Cash Flow Statements"

NAR(S) 3 "Statement of Financial Results"

NAR(S) 6 "Correlation of Errors and Changes in Financial Statements"

MCБО 10 "Події після дати балансу"

МСБО 11 "Будівельні контракти"

МСБО 12 "Податки на прибуток"

МСБО 14 "Звітність за сегментами"

МСБО 16 "Основні засоби"

МСБО 17 "Оренда"

МСБО 18 "Дохід"

МСБО 19 "Виплати працівникам"

МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу"

МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів"

МСБО 22 "Об'єднання підприємств"

МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу»

МСБО 23 "Витрати на позики"

МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін"

ПБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

ПБО 18 "Будівельні контракти"

ПБО 17 "Податок на прибуток"

ПБО 29 "Фінансова звітність за сегментами"

ПБО 7 "Основні засоби"

ПБО 14

"Оренда"

ПБО 15 "Дохід"

ПБО 26 „Виплати працівникам"

ПБО 15 "Дохід"

ПБО 21 "Вплив

змін валютних курсів"

ПБО 19 "Об'єднання підприємств"

ПБО 31 „Фінансові витрати"

ПБО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

IAS 10 "Events After the Balance Sheet Date"

IAS 11 "Construction Contracts"

IAS 12 "Income Taxes"

IFRS 14 "Segment Reporting"

IAS 16 "Fixed assets "

IAS 17 "Leases"

IAS 18 "Revenue"

IAS 19 "Employee Benefits"

IAS 20 "Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance"

IAS 21 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"

IAS 22 "Business Combinations"

IAS 23 "Borrowing Costs"

IAS 24 "Related Party Disclosures"

NAR(S) 6 "Correlation of Errors and Changes in Financial Statements"

NAR(S) 18 "Construction Contracts"

NAR(S) 17 "Income Taxes"

NAR(S) 29 "Segment Reporting"

NAR(S) 7 "Fixed assets "

NAR(S) 14 "Leases"

NAR(S) 15 "Revenue"

NAR(S) 26 "Employee Benefits"

NAR(S) 15 "Revenue"

NAR(S) 21 "The

Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"

NAR(S) 19 "Business Combinations"

NAR(S) 31 "Financial Costs"

NAR(S) 23 "Related Party Disclosures"

МСБО 26 "Облік

і звітність щодо програм пенсійного забезпечення"

МСБО 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти"

МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства"

МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

МСБО 31 "Частки у спільних підприємствах"

МСБО 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання"

МСБО 33 "Прибуток на акцію"

МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність"

МСБО 35 "Діяльність, що припиняється"

МСФЗ 5 «Непо-точні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

МСБО 36 "Зменшення корисності активів"

ПБО 2б "Виплати працівникам"

ПБО 20 "Консолідована фінансова звітність" ПБО 12 "Фінансові інвестиції"

ПБО 12 "Фінансові інвестиції"

ПБО 22 "Вилив

інфляції"

ПБО 12 "Фінансові інвестиції"

ПБО 1З "Фінансові інструменти"

ПБО24 "Прибуток на акцію"

ПБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

ПБО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

ПБО 28 "Зменшення корисності активів"

IAS 26 "Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans" IAS 27 "Consolidated and Separate Financial Statements"

IAS 28 "Investments in Associates"

IAS 29 "Financial Reporting in Hyperinflationary Economies" IAS 31 "Interests in Joint Ventures"

IAS 32 "Financial Instruments: Presentation"

IAS 33 "Earnings
per Share"
IAS 34 "Interim
Financial Report-
ing"     

IAS 36 "Impairment of Assets"

IAS 37 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" IAS 38 "Intangible Assets"

NAR(S) 8 "Intangible Assets"

IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement"

NAR(S) 2б "Employee Benefits"

NAR(S) 20 "Consolidated Financial Statements"

NAR(S)12 "Financial Investments"

NAR(S) 12 "Financial Investments"

NAR(S) 22 "Influence of Inflation"

NAR(S) 12 "Financial Investments"

NAR(S) 13 "Financial Instruments"

NAR(S) 24 "Earnings per Share" IAS 35 "Discontinuing activity"

NAR(S) 28 "Impairment of Assets"

NAR(S) 11 "Liabilities"

NAR(S) 8 "Intangible Assets"

NAR(S) 8 "Intangible Assets"

NAR(S) 13 "Financial Instruments"


 


МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи"

ПБО 11 "Зобов'язання"

МСБО 38 "Нематеріальні активи"

ПБО 8 "Нематеріальні активи"

МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"

МСФЗ 4 „Страхові контракти"

ПБО 13 "Фінансові інструменти" ПБО 10 "Дебіторська заборгованість"

ПБО 12 "Фінансові інвестиції"

МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість"

ПБО 32 „Інвестиційна нерухомість"

МСБО 41 "Сільське господарство"

ПБО 30 "Біологічні активи"

МСБО немає. Є керівні принципи ISAR UNCTAD

ПБО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

Побудова Плану рахунків припускає поєднання методологічної єдності в системі рахунків із самостійністю підприємства в її організації. Конкретну номенклатуру субрахунків кожне підприємство обирає самостійно та при необхідності вводить додаткові субрахунки.

Порядок обліку та складання фінансової звітності в банках віднесено до компетенції Національного банку України.

Державному казначейству України надані повноваження щодо встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ. Основними нормативними документами, відповідно до яких

NAR(S) 10 "Accounts Receivable"

 

 

NAR(S) 12 "Financial Investments"

IAS 40 "Investment Property"

NAR(S) 32 "Investment Property"

IAS 41 "Agriculture"

NAR(S) 30 "Biological Assets"

There is no IFRS. There are guiding principles ISAR UNCTAD

NAR(S) 25 "Financial Statements of Small Business Entities"

The embodiment of the chart of accounts stipulates combination of methodological unity in the system of accounts with independence of the enterprise in its organization. Each enterprise chooses the exact nomenclature of sub-accounts on its own and if needed imposes additional sub-accounts.

The procedure for maintaining accounting records and preparing financial statements by banks is stipulated by the National Bank of Ukraine.

The State Treasury of Ukraine has an authority to establish a unified approach to accounting and financial reporting on the execution of budgets and self-financing operations of budget institutions. The main statutory documents according to which budget institutions organize their accounting are the following: the Budget Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, orders of the State Treasury of Ukraine on accounting and reporting.

організовується облік у бюджетних установах, є Бюджетний кодекс України, Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України, накази Державного казначейства України з питань бухгалтерського обліку та звітності.

Процес адаптації МСФЗ до вітчизняних економічних та правових умов сповільнюється у зв'язку із неузгодженістю законодавчої та нормативно-правової бази, її нестабільністю та непрозорістю в трактуванні окремих положень.

Недоліком нормативно-правової бази є те, що в чинних документах не зазначено, чим повинні займатися працівники обліку, які їх права, обов'язки і відповідальність. Для вдосконалення нормативно-правової бази бухгалтерського обліку слід реалізувати, в першу чергу, наступні заходи:

удосконалити методологію та порядок ведення бухгалтерського обліку основних засобів (обгрунтувати альтернативний підхід до обліку витрат на позики; чітко визначити методи нараховування амортизації), запасів (докладної регламентації правил бухгалтерського обліку виробничих запасів, тари, готової продукції; запропонувати один - два методи списання запасів), операцій в іноземній валюті (порядку відображення в обліку курсових різниць) та ін.;

примітки до річної звітності підприємства при їх оприлюдненні доцільно доповнювати інформацією, що характеризує особливості підприємства, суттєво впливає на формування фінансових результатів діяльності (поточного періоду та на перспективу);

регламентувати методологію бухгалтерського обліку в різних галузях народного господарства;

The process of adapting IFRS to domestic economic and legal conditions is being slowed down due to the inconsistency of legal and regulatory framework, its instability and non-transparency in the interpretation of certain provisions.

The shortcoming of the legal and regulatory framework is that the current documents do not state what accounting employees should do, what their rights, duties and responsibilities are. In order to improve the legal and regulatory framework of accounting one should implement the following measures:

to improve the methodology and accounting order for fixed assets (substantiate the alternative approach to accounting for costs associated with loans, clearly define the methods for calculating depreciation), inventories (detailed regulation of accounting rules for business inventories, tare, finished goods; to suggest one - two methods of inventories' write-down), operations in foreign currency (reflecting the changes in foreign exchange rates in accounting) etc.;

notes on annual reporting of the enterprise when they are made public should be supplemented by the information which describes peculiarities of the business, and influences considerably the formation of the financial results (current period and for perspective);

to regulate accounting methodology in different fields of national economy;

in tax legislation: while calculating taxable income one should use the method provided by NAR(S) and IAS (in the Law of Ukraine "On Company Income Tax" the method of calculating financial results should - у податковому законодавстві при визначенні оподатковуваного прибутку використовувати   методику, передбачену П(С)БО та МСБО (в Законі України «Про податок на прибуток підприємств» має бути використано методику визначення фінансового результату відповідно до національних Положень бухгалтерського обліку) - затвердити Положення про головних (старших) бухгалтерів підприємств, організацій і установ, що чітко регламентувало б функції та повноваження працівників обліку.

Питання для контролю

Охарактеризуйте склад кожного рівня системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку.

Який закон визначає правові засади регулювання організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні?

На яких суб'єктів господарської діяльності поширюється даний закон і яка його особливість?

оли в Україні розпочався процес реформування бухгалтерського обліку та звітності?

Скільки національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку запроваджено на даний час?

До чиєї компетенції віднесено порядок обліку і складання звітності у банках?

Хто наділений повноваженнями щодо встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ?

Що пропонується для усунення недоліків в українській нормативній базі?

be used in conformity with national accounting regulations);

- to approve Regulations on (Chief) Accountants of the Enterprises, Organizations and Institutions which would clearly regulate the functions and responsibilities of accounting employees.

Control questions:

Please, describe the composition of each level of accounting regulatory framework.

Which law defines legal basis of accounting organization and financial reporting in Ukraine?

Which business entities does this law act for and what is its peculiarity?

When did accounting and reporting in Ukraine become the subject to be changed?

How many National Accounting Regulations (Standards) are introduced at the time?

What body stipulates the procedure for maintaining accounting records and preparing financial statements by banks?

Who has an authority to establish a unified approach to accounting and financial reporting on the execution of budgets and self-financing operations of budget institutions

What is offered to remedy deficiencies in Ukrainian regulatory framework?

РОЗДІЛ 3. Організація облікового процесу

Основні передумови раціональної організації обліку на підприємстві наступні.

Вивчення структури, особливостей технології та організації виробництва, що забезпечує правильну організацію обліку господарських процесів, визначення порядку документації господарських операцій і документообороту, реєстрації господарських операцій в системі рахунків синтетичного та аналітичного обліку, методики калькулювання собівартості продукції, порядок узагальнення облікової інформації.

Вивчення характеру й обсягу необхідної інформації. Для ринкової економіки виникає потреба в організації такого внутрішньогосподарського обліку, який, будучи часткою бухгалтерського обліку, виконував би завдання, пов'язані з управлінням як підприємства в цілому, так і внутрішніми підрозділами.

Вивчення законодавчих і нормативних актів щодо обліку і звітності. Бухгалтерський облік повинен здійснюватися відповідно до чинних законодавчих актів з питань організації обліку, а також галузевих інструкцій.

Встановлення облікових взаємовідносин бухгалтерії з оперативно відокремленими підрозділами підприємства. На цьому етапі важливо розподілити ведення обліку та підготовку внутрішньої звітності за окремими підрозділами (матеріально-відповідальними особами).

Однією з передумов запровадження наукової організації праці в бухгалтерії є характер технології облікового процесу (табл. 3.1).

SECTION 3. Organization of Accounting Process

Main starting conditions for rational organization of accounting at the enterprise are the following.

Study of the structure, technology peculiarities and production organization which provides correct organization of economic processes' accounting, determination of the transaction records order and document flow, transactions' registration in the accounts system of synthetic and analytical accounting, methods of calculating product cost, order of generalization of accounting information.

Study of the nature and volume of the information needed. Market economy needs the organization of such enterprise cost records which as a part of accounting would fulfill the tasks related to management of an enterprise in general and its units in particular.

Study of the legislative and normative acts concerning financial accounting and reporting. Accounting should be carried out according to the current legislative acts on accounting organization as well as to the branch rules.

Establishment of accounting relations between the accounting department and operationally isolated units of an enterprise. At this stage it is important to divide accounting and preparation of internal reporting among separate subdivisions (responsible persons).

One of the preconditions of implementing scientific management of labour in accounting is the technology nature of accounting cycle (table 3.l).

Техніка обліку - найбільш трудомістка частина облікового процесу, що передбачає вибір форми ведення обліку, організації бухгалтерської служби та формування її взаємозв'язків з іншими службами, робочого плану рахунків, технології обробки даних тощо.

Таблиця 31

Порівняльна характеристика етапів систем облікового процесу в Україні та США

Accounting technique is one of the most laborious parts of accounting cycle. It anticipates choosing accounting forms, organization of accounts department and forming its interrelation with other departments, working chart of accounts, technology of data processing etc.

Table 3.1

Comparative description of the steps of accounting cycle in Ukraine and the USA


 


США

Етапи облікового процесу

Україна


Steps of accounting cycle

Ukraine      I USA


обробка первинних документів

запис проводок до спеціальних журналів (відомостей)

перенесення даних з журналів до Головної книги

перевірка балансу рахунків

Головної книги

перенесення даних Головної книги до форм фінансової звітності обробка первинних документів запис проводок до загального журналу обліку господарських операцій перенесення даних з журналу до Головної книги зведення пробного балансу підготовка робочого облікового звіту

підготовка фінансових   звітів на базі робочого облікового звіту виконання регулюючих проводок виконання заключних проводок зведення повного пробного балансу складання фінансових звітів виконання зворотних проводок

processing of the primary documents

recording of entries   in the appropriate journals(sheets) posting of data from journals to the ledger checking of accounts balance of the ledger posting of data from the ledger to the financial statements.

recording of entries in the ledger posting of data from the journal to the ledger preparation of the trial balance preparation of the operational report

preparation of the financial statements based on the operational accounting report

making adjusted entries

making final entries

offsetting of the complete trial balance

preparation of financial statements

making reverse entries


 


Найбільшу частку в бухгалтерській роботі складають облікові процеси, що поділяються за об'єктами обліку (основні засоби, виробничі запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість тощо); за комплексами облікових операцій (облік оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, списання запасів, касові операції, розрахунки з постачальниками тощо).

Технічні операції (не потребують значних розумових зусиль, легко автоматизуються) - записи до регістрів обліку, підрахунок даних первинних документів, відомостей, регістрів; сортування документів перед передачею до архіву; виписка та розмноження первинних документів.

Логічні операції - упорядкування масивів вихідних даних (кодування документів та їх сортування перед записом до накопичувальних відомостей та регістрів обліку); підготовка на підставі облікових даних довідок; звірка розрахунків з підприємствами та особами; листування з дебіторами.

Аналітичні операції містять елементи різних співставлень: приймання, формальна та логічна перевірка звітів матеріально відповідальних осіб, виявлення та виправлення помилок в обліку; звірка даних бухгалтерського та первинного обліку; складання бухгалтерських розрахунків; інвентаризація.

Творчі операції - складні розрахунки, вибір варіантів рішень на підставі критеріїв, що часто визначаються самим виконавцем.

Організаційні операції відрізняються від попередньої групи адміністративною направленістю, наприклад, підтвердження висновків комісії про списання недостачі чи списання або псування матеріальних цінностей, затвердження та контроль виконання планів роботи бухгалтерії.

Accounting processes is the biggest share in the accountant's work. They can be divided by accountability units (fixed assets, production stocks; cash; accounts receivable etc.); by package of accounting operations (accounting of tangible asset entering, inventory write-off, cash operations, payments for suppliers etc.) Technical operations don't require significant intellectual efforts, and are easily automated. These are records to accounting registers, data calculation of the primary documents, sheets,registers; sorting of the documents before their transfer to the archive; extraction and copying of the primary documents. Logical operations include arrangement of the groups of output data (coding the documents and their sorting before recording to accumulative sheets and accounting registers); preparation of the references based on the accounting data; verification of the payments with enterprises and individuals; correspondence with debtors. Analytical operations contain the elements of different comparisons: acceptance, formal and logical examination of the reports of responsible persons, identification and correlation of errors in accounting; data verification of prime records; making up accounting payments; stocktaking. Creative operations are complicated payments, choice of alternative decisions based on the criteria which are often determined by the executor him/herself.

Organizational operations differ from the previous group by their administrative trend. They confirm committee's conclusions regarding writing-off of the deficiency or physical deterio

Допоміжні - операції з матеріального забезпечення бухгалтерії, ведення діловодства, підшивки документів та архівне їх зберігання; різні разові роботи, що не увійшли до попередніх груп операцій.

З урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних підприємство може застосовувати ручну (меморіально-ордерну, журнально-ордерну, спрощену тощо), механізовану або автоматизовану форми бухгалтерського обліку.

Обираючи певну форму бухгалтерського обліку, підприємство повинно дотримуватись її протягом певного періоду часу (не менше 1 року). Про можливу зміну прийнятої форми бухгалтерського обліку в наступному обліковому періоді необхідно вказати в наказі про облікову політику або Примітках до річної фінансової звітності, обґрунтувавши при цьому доцільність змін.

Підприємство самостійно визначає облікову політику. Рекомендований перелік питань облікової політики для суб'єктів наведено в табл. 3.2.

Організація управлінського обліку передбачає участь бухгалтера на всіх етапах управління.

Основою удосконалення бухгалтерського обліку для будь-якого суб'єкта є безперервне підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації працівників обліку. Вони повинні володіти певним рівнем знань в галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу, контролю (аудиту), права, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для опрацювання обліково-економічної інформації.

ration of the tangible assets, approval and monitoring the fulfillment of the plans by the accounting department. Auxiliary operations deal with material supply of the accounting department, office work, filing and their archival storage; different casual work which was not included into previous groups of operations.

Taking into consideration the features of the activity and the technology of accounting data processing an enterprise can apply manual (debit memo, general-ledger, simplified etc.) mechanized or automated accounting systems.

While choosing a certain accounting system an enterprise must keep it for some period of time (not less than 1 year). One needs to indicate the possible change of the accepted accounting form in the next accounting period in the administrative order on accounting policy or in the Footnote to the annual financial reporting. At the same time it is necessary to prove the practical need for the change.

An enterprise determines accounting policy independently. Suggested list of accounting policy issues for the entities is presented in Table 3.2.

Organization of managerial accounting anticipates the participation of the accountant at all management stages.

The basis of accounting improvement for any entity is the continuous increase of the level of economic knowledge and business proficiency of accounting staff. They must have a certain level of knowledge in the sphere of planning, financing, crediting, economic analysis, control (audit), law. They have to use effectively modern computers for processing accounting and economic data.


Таблиця 3.2    Table 3.2

політику суб'єкта господарської діяльності

Структура наказу про облікову       The Structure of the Administrative

Order on Accounting Policy of an Economic Entity

for economic entities


п


 

a

о

•9 *

et

ena

ich ther

s s e

in

si

u

-Q

Issues that need definition and approval

І           І        2 І2

3.

4.

5.

6.

7.


Методи оцінки вибуття запасів

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів

Порядок обліку та розподілу транспортно-заготівельних витрат

Окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат

Методи амортизації необоротних активів

Вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів

Застосування класу 8 або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


Періодичність зарахування сум о оцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку

Метод обчислення резерву сумнівних боргів

Перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів

Порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг

Сегменти, пріоритетного виду сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках

Перелік і склад змінних і постійних агально виробничих витрат, базу їх розподілу.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

Порядок визначення ступеню завершеності робіт за будівельним контрактом

Дата визнання придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів

База розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу


+ +


18.

19.

20.


Поріг суттєвос-ті щодо окремих об'єктів обліку

Переоцінка (індексація) необоротних активів

Періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань

+ - ь21.

Окремий баланс філій та інших відокремлених підрозділів суб'єкта

Обумовлені нормативною системою організації облікового процесу (додатково до рекомендацій Мінфіну)

22"

+

Відповідність принципам національних Положень бухгалтерського обліку

23.

Склад комісії для визначення строку корисного використання необоротних активів, вибору методу їх амортизації

24.

+ +

+ +

Робочий план рахунків (з субрахунками аналітичного обліку)

Переоцінка запасів

Порядок оприбуткування матеріальних цінностей, одержаних на безоплатній основі

27.

+

Оприбуткування та списання дорогоцінних металів

28.

Форми самостійно створених первинних документів


 29.

Програмне забезпечення для автоматизованої обробки даних (ліцензійний номер)

30.

Перелік осіб, які мають право підпису первинних документів (платіжно-розрахункових, документів на зовнішнє переміщення матеріальних цінностей)

31.

Умови зберігання первинних документів та облікових регістрів

32

+ +

Перелік осіб, що зобо-
в'язані здійснювати
внутрішній контроль
(внутрішній аудит)
результатів обліку та
даних звітності         

Питання для контролю

Яким є критерій раціональної організації обліку?

Назвіть основне джерело управлінської інформації на підприємстві.

Що необхідно здійснити на етапі встановлення облікових взаємовідносин бухгалтерії з оперативно відокремленими підрозділами підприємства?

Охарактеризуйте розподіл облікових процесів у бухгалтерській роботі.

Скільки змістових груп складають виконувані в ході облікового процесу операції?

Глибокі знання в яких галузях необхідні для раціональної організації обліку?

Які елементи наказу про облікову політику характерні для підприємств?

Які елементи наказу про облікову політику характерні для бюджетних установ та організацій?

Control questions:

What is the criterion of the rational accounting organization?

Name the main source of managerial information in the enterprise.

What needs to have been done on the stage of establishment of accounting relations between the accounting department and operationally isolated units of an enterprise?

Please, describe the allocation of accounting processes in accountant's work.

How many semantic groups do the executed operations form throughout the accounting cycle?

What special knowledge is necessary for rational accounting organization?

Which elements of the administrative order on accounting policy are typical for the enterprises?

Which elements of the administrative order on accounting policy are typical for budget institutions and organizations?

РОЗДІЛ 4. Організація обліку власного капіталу

4.1. Класифікація статей власного капіталу

Капітал у буквальному розумінні означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення діяльності.

Синонімом капіталу в сучасному економічному трактуванні є авансований капітал - грошова сума, яка вкладається засновниками та учасниками в підприємство з метою виконання статутних завдань. За характером витрачання (придбання засобів виробництва і найманої робочої сили) авансований капітал поділяється відповідно на постійний та змінний. В свою чергу, постійний капітал з урахуванням використання та характеру кругообороту розділяється на основний і оборотний.

Основний капітал - це частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці (будівель, машин, устаткування) та обертається протягом кількох періодів виробництва.

Оборотний капітал - частина постійного капіталу, що витрачається на придбання на ринку предметів праці (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів), на оплату праці робочої сили.

За джерелами формування капітал підприємства ділиться на власний та залучений.

Залучений капітал формується на тимчасовій основі у вигляді довгострокової та короткострокової позики, яка здійснюється у формі банківського кредиту, кредиторської заборгованості підприємства, отриманих цільових та

SECTION 4. Organization of Owner's Equity Accounting

4.1. Owner's Equity Items

In literal sense capital means the main amount of money necessary to start and maintain the operations of a business.

Advanced capital is the synonym of capital in the modern interpretation. It is simply the funds or capital that is collected from various investors.

According to the ways of spending (means of production and labour purchasing) advanced capital in divided into constant and working ones. According to the consumption and turnover constant capital is divided into fixed and circulating ones.

Fixed capital is a part of constant capital which is invested in fixed assets (such as land, buildings, vehicles and equipment) which stay in the business almost permanently.

Circulating capital is a part of constant capital which is invested in labour-subjects purchasing (raw materials, operating expenses and component parts) , and remuneration of labour.

By formation sources the capital of an enterprise is divided into equity and debt capital.

Debt capital is one which is raised by taking out a loan. Debt capital may include bank loan, payable accounts, directed and budgetary funds aimed at maintenance of business operations.

Owner's equity is the owners' share in the assets of the enterprise after deducting all its liabilities. The бюджетних коштів на реалізацію статутної діяльності.

Власний капітал це - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Економічну сутність власного капіталу можемо виразити у вигляді рівняння:

Власний капітал = Активи -Зобов'язання.

У зв'язку з необмеженим терміном використання власний капітал є джерелом довгострокового фінансування господарської діяльності підприємства, свідчить про відповідальність засновників за ризики підприємницької діяльності в межах належної їм частки в статутному капіталі, є гарантом платоспроможності в межах його розміру .

До моменту реєстрації господарського товариства кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30% свого внеску, що підтверджується документами, які видає банк.

Вартість внесених до статутного (пайового) капіталу об'єктів інтелектуальної власності та інших нематеріальних активів визначається на договірних засадах між власниками підприємства і суб'єктами права власності на ці об'єкти. Майно, передане в рахунок внесків до статутного капіталу підприємства, оцінюється за погодженою засновниками вартістю.

У випадку змін по внесках до статутного капіталу вносяться зміни до засновницьких документів, що підлягають державній реєстрації. Товариство зобов'язане в п'ятиденний термін повідомити орган, який здійснив реєстрацію, про зміни.

Зміни по статтях власного капіталу за даними річної форми звітності Ф№4 "Звіт про власний капітал" наведено в табл. 4.1.

economic sence of the owner's equity can be presented by the given equation:

Owner's Equity = Assets - Liabilities.

Due to its indefinite service life owner's equity is a source of long-term financing of the enterprise activity. It certifies that the owners are responsible for entrepreneurship risks within their share in the authorized capital. It is a the solvency guarantor within its amount.

Before the registration of the company each of the shareholders has to invest not less than 30% of his/her share. This fact should be acknowledged by the documents issued by the bank.

The value of the intellectual property and other intangible assets invested into authorized capital is to be determined on a contractual basis among the owners of the enterprise and the copyright proprietors. The value of the assets signed over the contribution to the authorized capital of the enterprise is estimated as agreed by the owners.

Changes in the authorized capital shares need to be reflected in the statutory documents which are subjected to state registration. The company must inform the authority which registered it about the changes within five days.

The changes in the owner's equity items according to the data from the annual statement # 4 called "Equity Statement" are listed in Table 4.1.

Таблиця 4.1 Зміни по статтях власного капіталу

Table 4.1 Changes in Owner's Equity Items


Статутний капітал (графа 3 ф. №4*; рядок 300 ф. №1**)

Authorized Capital (column 3 f. №4*; line 300 f. №1**)


формування розміру с статутного капіталу; (+)

випуск нових акцій (для акціонерних товариств); (+) збільшення номінальної вартості акцій; (+) збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+) реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+)

зменшення номінальної вартості акцій; (-) анулювання акцій (на суму номінальної вартості), викуплених в акціонерів; (-) повернення частки статутного капіталу при виході учасників - на суму, яка зафіксована в установчому договорі; (-) formation of the authorized capital stock (+) issue of new shares (for joint-stock companies); (+) increase  of the par value of the shares; (+) quantity increase of the par value shares; (+) reinvestment dividend in the form of shares; (+) decrease of the value of the shares; (-)

cancellation of the treasury stock (to the amount of par value); (-) repayment of the authorized capital share at the time of the members' withdrawal from the company - to the amount evidenced in the association memorandum;

(-)


Пайовий капітал (графа 4 ф. №4; рядок 310 ф. №1 )

реєстрація пайових внесків; (+) повернення внесків (паїв) при виході учасника; (-)

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. №4; рядок 320 ф. №1 )

емісійний доход (розміщення акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість); (+) реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номінальної вартості; (+) анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищувала номінальну вартість; (-) реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)

Share Capital (column 4 f. №4;
            line 310 f. №1 )          

share registration; (+)

repayment of the installments (shares) at the time of the shareholders' withdrawal from the company; (-)

Additional Paid-in Capital (column 5 f. №4; line 320 f. №1 )

share issue profit; (+) sales of repurchased shares at the price which exceeds their par value; cancellation of the share stock which price is less than par value;

(+)

cancellation of the treasury stock which price is above par value; (-) sales   of  repurchased  shares at the price which is less than the repurchase price; (-)

Інший додатковий капітал (графа 6 ф. №4; рядок 330 ф. №1 )

Other Additional Capital (column 6 f. №4; line 330 f. №1 )


дооцінка необоротних активів; (+) безплатно одержані необоротні активи; (+) уцінка необоротних активів; (-) нарахування амортизації за безплатно одержаними необоротними активами; (-) long-term

assets'

revaluation; (+) long-term assets received free of charge; (+)

long-term assets'

allowance; (-) depreciation of the long-term assets received free of charge;

(-)


Резервний капітал (графа 7 ф. №4; рядок 340 ф. №1 )

Reserve capital (column 7 f.

№4; line 340 f. №1 )


спрямування частини прибутку на його формування та поповнення; (+)

виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-) покриття збитків; (-)

direction of the profits' share toward it generation and replenishment; (+) payments by means of reserve (preference dividends; bond interest charges); (-) cover of losses; (-)

Retained Profit (column 8 f. №4)


Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. №4)

чистий прибуток, одержаний за звітний період (рядок 350 ф.№1 "Баланс" або рядок 220 ф. №2 "Звіт про фінансові результати"); (+) виплата дивідендів; (-) чистий збиток за звітний період (рядок 350 ф.№1 "Баланс" або рядок 225 ф. №2 "Звіт про фінансові результати"); (-)

відрахування до резер. капіталу; (-) net profit received during the accounting period (line 350 f.№1 "Balance Sheet" or line 220 f. №2 "Statement of Financial Results"); (+)

distribution of dividents to owners; (-)

net loss for the accounting period

(line 350 f.№1 "Balance Sheet" or line 225 f. №2 "Statement of

Financial Results"); (-) additions to reserve; (-)


*Ф№4 «Звіт про власний капітал» ** Ф№ 1 «Баланс»

Засновники відкритого акціонерного товариства (емітенти) повинні публікувати згідно з вимогами законодавства інформацію про випуск акцій, зміст та порядок реєстрації якої встановлюється Державною комісією *F№4 "Owner's Equity Statement" ** F№ 1 "Balance Sheet"

Promoters of the public corporation have to list information about their share issue according to the legislation. The content and the registration order are established by the State Commission of Securities and Stock Market of


з цінних паперів та фондового ринку. Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6-ти місяців. Емітент видає акції покупцеві лише за умови повної оплати їх вартості. Акціонеру замість цінних паперів може бути виданий сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій, які йому належать.

При виході (виключенні) учасника йому виплачуються: сума його внеску до статутного капіталу (крім акціонерних товариств), частка прибутку, отримана товариством у поточному році.

4.2. Бухгалтерський облік статей власного капіталу

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку залишків по статтях власного капіталу підприємства та облік операцій по їх формуванню наведено в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 Статті власного капіталу

Ukraine. The term of the public offer for shares can not exceed 6 months. The issuer releases the shares to a buyer on the condition of full payment of their cost. A shareholder can get a certificate for par value of the shares that s/he owns instead of securities.

In case of members' withdrawal (exclusion) from the company s/he receives the following payments: his/her contribution amount to the authorized capital (except joint-stock companies), and the share of the profit received by the company in the current year.

4.2 .Accounting of Owner's Equity Items

Reflection of the balance for owner's equity items and accounting of the operations on their formation are listed in Table 4.2.

Table 4.2 Owner's Equity Items


Стаття власного капіталу


Зміст статті, відображення її формування на рахунках бухгалтерського обліку
 

 

 

 

діяльності. ПК складається з сум пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок та інших господарюючих суб'єктів, а також паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств: Дт46-Кт41

3.

Додатковий вкладений капітал.

421

Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, що перевищують номінальну вартість : Дт46-Кт421

4. Інший додатковий капітал.

423

Розмір дооцінки необоротних активів: Дт10,11,12-Кт423

424

Справедлива вартість безкоштовно отриманих необоротних активів: Дт10,11,12-Кт424

5. Резервний капітал (РК)

43

В акціонерному товаристві РК створюється у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного капіталу. Щорічні відрахування на поповнення РК передбачаються установчими документами: Дт443-Кт43

6. Нероз-поділений прибуток (непокритий збиток).

441 (442)

Кінцевий фінансовий результат господарської діяльності: Дт79-Кт441- нерозподілений прибуток; Дт443 - Кт79 - непокритий збиток

 

 

butions from the members of consumer society, housing cooperatives, credit unions and other business entities, as well as the shares of agricultural enterprises' members: Dr46-Cr41

 

3. Additional Paid-in Capital.

421

Income received from own shares promotion at the prices which exceed par value: Dr46-Cr421

 

4. Other

Added

Capital.

423

Amount of long-term assets' revaluation: Dr10,11,12-Cr423

 

424

True value of the long-term assets received free of charge: Dr10,11,12-Cr424

 

5. Surplus

43

In a joint-stock company surplus is created in the amount established in company's memorandum (articles). However it can not be less than 25 % of the authorized capital. Annual with-holdings for surplus replenishment are anticipated in the articles of the association: Dr443-Cr43

 

6. Retained Earnings (Uncovered Loss).

441

(442)

Closing financial result of the business activity:

Dr79-Cr441  - Retained Earnings; Dr443-Cr79 -Uncovered Loss

 


 


7.

Неопла-

чений

капітал.

8.

Вилучений капітал (ВК)

(46)

(451 453)


Сума статутного капіталу, що на дату реєстрації підприємства заявлена, але фактично не внесена засновниками: результуюче сальдо за Дт46 та Кт46

Суми ВК відображають вартість акцій власної емісії, які на певний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучені акції повинні бути або перепродані, або анульовані протягом року з моменту вилучення: Дт 451 - Кт 311 - на суму коштів, витрачених на придбання акцій


7.

Unpaid Capital.

8.

Exempt capital (46)

(451 453)


Authorized capital amount which is stated on the enterprise's registration date but infact is not deposited by the promoters: total balance by Dr46 and Cr46

The amounts of exempt capital reflect the own stock value which at a certain moment is not distributed among the shareholders. Exempt shares have to be either oversold or cancelled within a year from the date of exemption: Dr 451-Cr 311 - with the amount of money spent on share acquisition


4.3. Документування операцій по статтях власного капіталу

Документом, що підтверджує внесення часток засновників, є нотаріально завірений засновницький опис майна.

Основними документами для обліку формування статей власного капіталу, в першу чергу, є:

-           для неоплаченого капіталу, пайового капіталу: статут, довідки бухгалтерії, видаткові та прибуткові касові ордери, протоколи зборів акціонерів (засновників), установчі договори, накладні, акти оприбуткування, накази тощо;

-           для додаткового капіталу: акти приймання-передачі основних засобів, довідки, бухгалтерії, накладні, виписки банку, накази, установчі договори, протоколи зборів акціонерів та учасників, акти переоцінок необоротних активів тощо;

4.3. Documentation of the Operations on Owner's Equity Items

Document that acknowledges promoters' paying up of the share contributions is a notarized promoters' property register.

The main documents for accounting of owner's equity items' formation, first of all, are the following:

-           for unpaid capital, share capital: company

statute, references of the accounting department, cash vouchers, minutes of stockholders' (promoters') meetings, memorandums of associations, invoices, posting initials, orders etc.;

-           for additional capital: fixed assets acceptance certificates, references of the accounting department, invoices, bank statements, orders, memorandums of associations, minutes of stockholders' and members' meetings, long-term assets' revaluation certificates etc.;

для вилученого капіталу: реєстр акціо-

нерів, видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, довідки бухгалтерії тощо;

для резервного капіталу: довідок бухгалтерії, виписки банку, накази, установчі договори, рішення зборів учасників тощо.

Після реєстрації випуску емітенту видається свідоцтво, яке є підставою для друку бланків сертифікатів акцій (при документарній формі випуску) або для оформлення глобального сертифікату (при бездокументарній формі випуску).

Питання для контролю

Що значить термін „капітал" у буквальному розумінні?

У чому полягає сутність авансованого капіталу?

На які частини поділяють авансований капітал за характером витрачання?

Як поділяється постійний капітал з урахуванням використання та характеру кругообороту?

Для яких суб'єктів господарювання чинним законодавством регламентований мінімальний розмір статутного капіталу?

Чи підлягають державній реєстрації зміни по внесках до статутного капіталу?

Який термін відкритої підписки на акції?

Які операції ведуть до збільшення (зменшення) основних статей власного капіталу? Вкажіть їх облік.

Наведіть основні документи для обліку формування статей власного капіталу.

-           for exemt capital: stockholders list, cash vouchers, orders, bank statements, references of the accounting department etc.;

-           for reserve: references of the accounting

department, bank statements, orders, memorandums of associations, resolutions of the members' meetings etc.

After the issue having been registered the issuer receives a certificate which entitles for printing share certificate forms (under documentoryform of issue) or for drawing-up of the global certificate (under undocumented issue form).

Control questions:

What does the term "capital" mean in literal sense?

What does the substance of the advanced capital lie in?

What parts is advanced capital according to spending divided into?

How is constant capital divided taking into consideration its use and circulation pattern?

For which legal entities the authorised capital minimum is regulated be the current legislation?

Are the changes in the authorised capital shares subjected to the state registration?

What is the term of the public offer for shares?

Which operations lead to increase (decrease) of the owner's equity items? Please, indicate their accounting.

Please, list the main documents for accounting of owner's equity items' formation.

РОЗДІЛ 5. Організація обліку зобов'язань

5.1. Класифікація зобов'язань та забезпечень

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на: довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов'язання, доходи майбутніх періодів.

Довгострокові зобов'язання погашаються протягом терміну, який не менший 12 місяців і дати складання балансу. Вони не пов'язані з операційною діяльністю, виникають в результаті придбання та продажу необоротних активів, фінансових інвестицій, при користуванні довгостроковими кредитними ресурсами, в операціях фінансової оренди, є відстроченими податковими зобов'язаннями.

Поточні зобов'язання погашаються або протягом операційного циклу, або протягом терміну, що не перевищує 12 місяців з дати складання балансу.

Сума погашення зобов'язання - не-дисконтована сума грошових коштів, яка, як очікується, буде сплачена (визначається на момент виникнення забезпечення).

Теперішня вартість зобов'язання -дисконтована сума майбутніх платежів, яка як очікується, буде необхідна для погашення забезпечення.

Забезпечення - це зобов'язання, термін погашення якого та сума погашення визначається розрахунково за даними попередніх звітних періодів.

SECTION 5. Organization of Liabilities Accounting

5.1. Classification of Liabilities and Provisions

For accounting purposes liabilities are divided into: long-term, current liabilities, provisions, contingent liabilities and deferred revenues.

Long-term liabilities are reasonably expected not to be liquidated within a year after balance-sheet date. They are not related to operating activity. They appear as a result of buying and selling long-term assets, financial investments, while using credit resources, in operations of financial lease. They are deferred income tax liabilities too.

Current liabilities are reasonably expected to be liquidated either within an operation cycle or not more than a year after balance-sheet date.

Maturity value of liabilities is non-discounted amount of money which is expected to be paid (it is determined when the provision appears).

Present value of liabilities is the value on a given date of a future payment or series of future payments, discounted to reflect the time value of money and other factors.

Provisions are liabilities of uncertain value or timing. Their value or timing can be estimated basing on the prior period data.


Таблиця 5.1 Класифікація зобов'язань та забезпечень


Подпись: Види зобо-в'я¬зань
Подпись: 681
642

Класифікація зобов'язань за видами

12

ві

о к о р т с о г в о

Д

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

ні

ч о т о

П

Короткострокові векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, посЛуги)

Поточна заборгованість за отриманими авансами

Поточна заборгованість з бюджетом

Поточна заборгованість за позабюджетними платежами

Критеріальна ознака

3

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються %, відображаються на балансі за теперішньою вартістю, визначення якої залежить від умов та виду зобов'язання

Відображаються в балансі за теперішньою вартістю


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна за-

 

651-655

 

боргованість

 

 

 

зі страхування

 

 

 

Поточна за-

 

661-662

 

боргованість з

 

 

 

оплати праці

 

 

 

Поточна за-

 

671-672

 

боргованість з

 

 

 

учасниками

 

 

 

Поточна заборгованість

 

682-684

 

за внутрішні-

 

 

 

ми розрахунками

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

 

685

 

На виплати

 

471

 

відпусток пра-

 

 

Забез-печення для відшкодування майбутніх витрат

цівникам (з

 

 

урахуванням зборів на соц. страхування)

 

 

На додаткове

Суму

472

пенсійне забезпечення

утворених забезпечень

 

На виконання

визнають

473

договірних зобов'язань

витратами

 

На реструктуризацію

 

474

На виконання

 

474

зобов'язань за обтяжливими контрактами

 

 

 

Current

 

651-655

 

 

Liability For Insurance

 

 

 

 

Current Liability For

 

661-662

 

 

Remuneration of Labour

 

 

 

 

Current

 

671-672

 

 

Liability For

 

 

 

 

Participants

 

 

 

 

Current Liability For Internal Accounts

 

682-684

 

 

Other

 

685

 

 

Current

 

 

 

 

Liabilities

 

 

 

 

For Vacation Pays (including social

 

471

 

r Deffered Expenses

insurance benefits)

 

 

 

For Supple-

 

472

 

mentary Pen-sion provision

The value of created

 

 

For Fulfillment Of

provisions is consid-

473

 

Provisions Fo:

Contractual Obligations

ered to be costs

 

 

For Conversion

474

 

For Fulfill-

 

474

 

ment Of Obligations on Onerous Contracts

 

 

 

Методику створення забезпечень показано в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 Створення забезпечень для відшкодування майбутніх витрат

The methods of creating provisions are provided in table 5.2.

Table 5.2

Creating Provisions for the Reimbursement of Deferred Expenses


Забезпе-

чення


Методика створення

Рахунок обліку

Provision


Methods of Creation

Financial Accounts


1


1


На виплату відпусток працівникам (з урахуванням внесків на соц. страхування)

На додаткове пенсійне забезпе-

чення

На виконання гарантійних

зобов'язань


Частка фактично нарахованих відпускних (обов'язкових страхових внесків на відпускні) за минулий рік в загальному фонді оплати праці минулого року, помножена на фактичний фонд оплати праці звітного періоду з урахуванням змін штатного розпису

Частка нарахувань на додаткове пенсійне забезпечення за минулий рік в загальному фонді оплати праці минулого року, помножена на фактичний фонд оплати праці звітного періоду з урахуванням зміни контингенту працівників, які уклали відповідну угоду з пенсійним фондом

Відношення фактичних витрат на гарантійне обслуговування за минулий рік до річних обсягів реалізації товарів (послуг), що мали гарантійне обслуговування в минулому році, помножене на отриману виручку від реалізації товарів (послуг) звітного періоду на умовах гарантійного обслуговування.


471\ відп. 471\соц. стр.

472

473

For Vacation Pays (including social insurance benefits)

For

Supplementary Pension provision

For Warranty Costs


The share of accrued vacation pays (required premium for vacation pays) for the prior year in the last-year total labour compensation fund multiplied by the actual labour compensation fund of the accounting period with a glance to the staff changes.

The share of accruals for supplementary pension for the prior year in the last-year total labour compensation fund multiplied by the actual labour compensation fund of the accounting period with a glance to the employees who made a corresponding agreement with the retirement fund.

The ratio of the
last-year actual
warranty costs to
the last-year sales
(goods, services)
which had war-
ranty during last
year multiplied by
the received in the
accounting period
sales with warranty
terms. 


471\vac. 471\soc. ins

472

473


 


5.2. Бухгалтерський облік зобов'язань та забезпечень

Особливості обліку забезпечень:

обґрунтування створення забезпечення, визначення його первісної величини та методика списання затверджуються відповідними розпорядженнями керівника підприємства;

облікова вартість створеного забезпечення на дату створення та розрахунок щомісячного його списання визначається розрахунком, підписаним відповідними посадовими особами;

залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та в разі потреби коригується з урахуванням зміни показників, що впливають на розрахунок забезпечення;

під час проведення річної інвентаризації забезпечення інвентаризуються: перевищення суми створення над фактичним його списанням сторновується, у випадку перевищення суми списання над розрахунковою сумою створення забезпечення розмір його до нараховується.

5.3. Облік доходів майбутніх періодів

За кредитом рахунка 69 «Доходи майбутніх періодів» узагальнюється інформація щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах. За дебетом цього рахунка відображається списання таких доходів на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

5.2. Accounting of Liabilities and Provisions

Peculiarities of provisions' accounting:

motivation for creating a provision, determination of its original value and methods of depreciation are approved by corresponding order of the enterprise manager;

book value of the created provision as of its creation date and calculation of its monthly depreciation is determined by the estimation signed by corresponding officials;

the balance of the provision is up for review as of every balance sheet date and when needed it is adjusted with account of the changes of the indexes which influence the provision's calculation;

during the annual inventory the provisions are inventoried: excess of the created total over its actual depreciation is reversed, in case of the excess of the depreciation charges total over the calculated amount of the provision's creation its amount is written off additionally.

5.3. Accounting of Deferred Revenues

On credit side of the account 69 «Deferred Revenues» one generalizes the information on revenue earned in the accounting period which is subject to including into revenues of the future business periods. On debit side of this account one represents writeoff of such revenues to corresponding revenue accounts and introduction to the accounting period revenues.

Analytical accounting of deferred revenues is carried out by their kinds,

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами утворення і визнання доходами звітного періоду.

Доходами майбутніх періодів, зокрема, є: отримані кошти за культмасові заходи, що будуть відбуватись в наступних періодах, оплата за гарантійне обслуговування протягом визначеного часу в перспективі тощо.

5.4. Документування зобов'язань

Кредитні взаємовідносини встановлюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником в письмовій формі.

Первинними документами з обліку зобов'язань з оренди є розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку, акти приймання-передачі основних засобів, видатковий касовий ордер тощо.

Відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань за виконані роботи (надані послуги) здійснюється на підставі акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

Бухгалтерські документи, на підставі яких проводиться нарахування податків до бюджету, виступають:

по ПДВ - податкова накладна;

по податку на прибуток - первинні документи за операціями, що формують валові доходи і валові витрати, довідки бухгалтерії;

по податку з доходу - розрахунково-платіжна відомість;

по ресурсних податках та платежах - розрахунки бухгалтерії;

штрафні санкції податкових органів оформляються за допомогою актів або протоколів.

formation dates and their recognition as revenues of accounting period.

In particular, deferred revenues include: funds received for social events which will take place in the future periods, deferred revenue for a warranty service under which services will be provided over the long term.

5.4. Liabilities Documentation

Credit relations are established basing on the credit agreement which is drawn up between a creditor and a debtor in written form.

Primary accounting documents for lease liabilities are the following: calculations and references of the accounting department, payment orders, bank statements, fixed assets acceptance-receipt certificates, cash vouchers etc.

Reflection of liabilities for performed work (provided services) in accounting is conducted basing on acceptance-receipt certificate (works, services).

Accounting documents on the basis of which tax charges to the budget are carried out are the following:

for VAT (value added taxation) -tax invoice;

for income tax - primary documents by the operations that form gross income and total costs, references of the accounting department;

for resource taxes and payments -calculations of the accounting department;

the penalties of the tax authority are legalized by certificates and protocols.

Transfer of the taxes and mandatory fees is conducted on the basis of payment orders.

Перерахування податків та обов'язкових платежів здійснюється на підставі платіжних доручень.

Перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника здійснюється за допомогою платіжного доручення. Підтвердженням здійснення оплати постачальнику є виписка банку по розрахунковому рахунку підприємства.

Питання для контролю

Як поділяються зобов'язання з метою бухгалтерського обліку ?

Дайте визначення довгострокових і поточних зобов'язань.

Які зобов'язання є забезпеченнями?

Опишіть особливості обліку забезпечень.

У якому випадку на річну дату звітності здійснюється інвентаризація суми забезпечень?

Що вважають підставою кредитних взаємовідносин?

Перелічіть первинні документи з обліку зобов'язань з оренди, за розрахунками по бюджетних платежах і податках.

За якими ознаками здійснюють аналітичний облік доходів майбутніх періодів?

Transfer of the funds to the supplier's bank account is conducted on the basis of the payment order. The bank statement on the operating account of the enterprise serves as the evidence of the payment.

Control questions:

How are liabilities for accounting purposes divided?

Please, define long-term and current liabilities.

Which liabilities are provisions?

Describe the peculiarities of provision accounting.

In what case is the provision inventory conducted by the annual reporting date?

What is considered to be the basis of credit relations?

Please, list primary accounting documents for lease liabilities and for the accounts in budgetary payments and taxes.

By which characteristics can one carry out analytical accounting of deferred revenues?

РОЗДІЛ 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів

6.1. Облік основних засобів

Основні засоби (ОЗ) - це необоротні активи, що використовуються в господарській діяльності підприємства не менше року, мають свою вартісну оцінку та матеріальну основу.

Одиницею обліку основних засобів відповідно до П(С)БО 7 є об'єкт основних засобів.

Об'єкт основних засобів визнається як актив у тому випадку, якщо існує вірогідність, що підприємство отримуватиме від використання його у майбутньому економічні вигоди.

ОЗ, які не мають балансової (залишкової) вартості, але від використання яких підприємство очікує отримати економічну вигоду, підлягають переоцінці до їх справедливої вартості.

Основні засоби класифікуються по групах:

земельні ділянки (рах.101);

капітальні витрати на поліпшення земель (рах.102);

будинки, споруди та передавальні пристрої (рах.103);

машини та обладнання (рах.104.);

транспортні засоби (рах.105.);

інструменти, прилади, інвентар (меблі) (рах.106 );

робоча і продуктивна худоба (рах.107);

багаторічні насадження (рах.108);

інші основні засоби (рах.109).

ОЗ оприбутковуються по первісній вартості, яка включає:

суми, які сплачують постачальникам і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

SECTION |division| 6. Organization of long-term assets accounting and analysis

6.1. Fixed assets account

Fixed assets (FA) are inactive assets used in the economic activity of an enterprise not less than a year, they have their assessed valuation and tangible basis.

The unit of the fixed assets account in accordance with|according to| NAR(S) is an object of the fixed assets.

The object of the fixed assets is acknowledged as an asset in case if there is a future breakeven probability of |truth|ofofan enterprise.

Fixed assets which|what| do not have a balance sheet value, but their usage ensures a profit for an enterprise|, are subjected to revaluation to|by| their true value.

Fixed assets are classified on the following groups:

lots (acc.101);

capitalized expenses for land improvement (acc.102);

houses |building|, buildings |erection| and transmission devices |transm (acc.103);

machines|vehicle| and equipment |EQP| (acc.104.);

transport vehicles (acc.105.);

instruments |tool|, devices, inventory (furniture) (acc.106 );

draught and productive live-stock

(acc.107);

long-term plants|attachment| (acc.108);

other fixed assets (acc.109).

Fixed assets are entered on an acquisition cost which includes:

sums|amount|what| paid out for the suppliers and contractors for the fulfillment of construction and installation operations;

registration meeting |collection|, government duty and similar payments

-           реєстраційні збори, державне мито та

аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів;

витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

витрати на встановлення, монтаж, наладку основних засобів;

інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. Первісна вартість основних засобів,

створених господарським способом, визначається як сума прямих та загаль-новиробничих витрат, безпосередньо пов'язаних з їхнім виготовленням, але остаточна величина ОЗ по завершенню робіт не повинна перевищувати справедливої вартості створених основних засобів.

Типовими елементами витрат по виготовленню основних засобів можуть бути (П(С)БО 16):

а)         прямі виробничі витрати: вар-
тість використаних на виробництво
виробничих запасів, заробітна пла-
та з нарахуваннями по соціальному
страхуванню задіяних в операціях
робітників, амортизація виробничих
основних фондів. Облік операцій
формування прямих виробничих ви-
трат: Дт152 - Кт201, 661, 651-653, 131.

б)         загальновиробничі витрати: ви-
трати на управління виробництвом,
амортизація необоротних активів вироб-
ничого підрозділу, комунальні послуги
для виробничого підрозділу та інші еле-
менти виробничих витрат, що безпосе-
редньо вплинули на вартість створених
основних засобів. Облік операцій: Дт152

Кт661, 651-653, 631, 131-133.

|paymant| carried out in connection with the acquisition of rights on the fixed assets object ; sums|amount| of import duty; |amoindirect taxes sums connected with the fixed assets acquisition (or creation|making|) ;

risks insurance charges of the fixed assets delivery;

sums|amount|what| paid out for the suppliers and contractors for the fulfillment of construction and installation operations;

registration meeting |collection|, government duty and similar pay-ments |paymant| carried out in connection with the acquisition of rights on the fixed assets object ; sums|amount| of import duty; |amoindirect taxes sums connected with the fixed assets acquisition (or creation|making|) ;

risks insurance charges of the fixed assets delivery;

sums|amount|what| paid out for the suppliers and contractors for the fulfillment of construction and installation operations;

registration meeting |collection|, government duty and similar payments |paymant| carried out in connection with the acquisition of rights on the fixed assets object ; sums|amount| of import duty; |amoindirect taxes sums connected with the fixed assets acquisition (or creation|making|) ;

risks insurance charges of the fixed assets delivery;

other expenses, directly connected |with carrying the fixed assets to the state|figure| in which|what| they are available for the use|utillizing| in the plan targets. setting up, erection and adjusting |checkout| costs of the fixed assets;

У випадку безоплатного отримання, внеску до статутного фонду основний засіб оприбутковується за справедливою вартістю. У випадку безоплатного отримання необоротних активів дохід визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням.

Подібні об'єкти - об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість (п.4 П(С)БО 7).

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого основного засобу.

Первісна вартість основних засобів, одержаних у результаті неподібного обміну, дорівнюватиме справедливій вартості переданих активів, відкоригованій на суму грошових доплат (відшкодувань), якщо такі мали місце.

Витрати, пов'язані з модернізацією основних засобів, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від використання відремонтованих об'єктів, додаються до первісної вартості об'єктів.

Переоцінка може проводитись підприємством не частіше одного разу на рік у випадку, коли балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої (більш як на 10 відсотків).

Сума дооцінки залишкової вартості включається до складу додаткового капіталу. Сума уцінки зменшує додатковий капітал, а у випадку перевищення розміру уцінки над кредитовим сальдо по рах.423 — списується на витрати. Якщо після уцінки підприємство проводить дооцінку основних засобів, на суму попередніх витрат визнається дохід.

The acquisition cost of the fixed assets created by the economic method is determined as a sum of direct expenses and total production expenses directly connected with their making, but the final fixed assets size must not exceed the true value of the created fixed assets.

The typical|model| elements of the fixed assets production expenses can be (NAR(S)16):

a)         direct production expenses: the
cost of the production supplies used for
the production, wages including social
insurance of the workers involved in the
operations, depreciation of the main pro-
duction funds. Accounting of operations
of the direct production expenses forma-
tion: Dr152 - Cr201, 661, 651-653, 131.

b)         total production expenses: man-
agement expenses, inactive assets depre-
ciation of the production department,
public utilities for the production depart-
ment and other elements of the produc-
tion expenses which directly influenced
the cost of the created fixed assets. Ac-
counting of operations: Dr152 - Cr661,
651-653, 631, 131-133.

In the case of free of charge receipt and to statutory fund application a fixed asset is entered on true value. In the case of free of charge receipt of inactive assets, profit is determined according to the sum of these assets depreciation simultaneously with its charge.

Similar objects are the objects which have the identical function and identical true value (p.4 of NAR(S)7).

The acquisition cost of the fixed assets object got|receive| in an exchange|transput| of a similar|like| object equals the reproduction new cost of the fixed asset.

The acquisition cost of the fixed assets got|receive| as a result of unsimilar|like|

Амортизація основних засобів здійснюється за методами, визначеними П(С)БО 7. Сума, що амортизується, визначається по кожному об'єкту основних засобів:

А=С\В — ЛВ (6.1)

де С\В - первісна вартість або переоцінена вартість об'єкта основного засобу;

ЛВ - ліквідаційна вартість його, встановлена підприємством на момент передачі в експлуатацію.

Метод амортизації підприємство визначає самостійно, як елемент облікової політики.

Методи нарахування амортизації: виробничий; прямолінійний; зменшення залишкової вартості; метод прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; податковий.

6.2. Облік інших необоротних активів

Інші необоротні матеріальні активи обліковуються на рах.11 і класифікуються за групами:

бібліотечні фонди (рах.111);

малоцінні необоротні матеріальні активи (рах.112);

тимчасові  (нетитульні) споруди

(рах.113);

природні ресурси (рах.114);

інвентарна тара (рах.115);

предмети прокату (рах.116);

інші необоротні матеріальні активи (рах.117).

Вартісна ознака віднесення малоцінних необоротних активів до основних засобів визначається в наказі про облікову політику підприємства.

Облік інших необоротних матеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО 7 (аналогічно основним засобам) в питаннях переоцінки, поліпшення, оприбуткування та вибуття.

exchange|transput| will equal the true value of the passed|pass| assets corrected according to the amount of compensations if such took place.

Expenses connected with the fixed assets modernization which can increase the future economic|economical| profits of the repaired objects usage|utillizing| are added|add| to the acquisition cost of the objects.

A reapprisal can be conducted by an enterprise not more than once a year in the case when a book value substantially differs from a true one (more than 10%).

The sum|amount| of depreciated cost estimation is included|switch| into the composition of additional capital. The sum|amount| of write-down | diminishes|reduce| the additional capital, and|but| if the write-down size|dimension| exceeds the credit balance according to acc.423 - it is written off on expenses. If an enterprise conducts an estimation | of the fixed assets after a write-down, || the amount of previous|preliminary| charges is acknowledged as a profit|acuests|.

Depreciation|amortization| of the fixed assets is carried out according to the methods determined by (NAR(S) 7). An amortization sum|amount| is determined for each object of the fixed assets:

A=A\C — LV (6.1)

where A\C is an acquisition or estimated cost of fixed asset object|;

LV is its liquidation value set by the enterprise at the moment of transfer in exploitation |maintainance|.

An enterprise determines the method of depreciation|amortization| independently, as an element of accounting policy|politics|.

Methods of depreciation charges are: production; straight-line; diminishing |tickle-off| of depreciated cost;

При придбанні будь-яким способом (купівля, самостійне виготовлення) для обліку використовується рахунок 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».

Метод амортизації інших необоротних активів обирається підприємство самостійно, з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від їх використання. П(С)БО 7 передбачає прямолінійний та виробничий методи амортизації.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може також нараховуватись у першому місяці використання об'єкта у розмірі 50% вартості, яка амортизується, і решта 50% вартості у місяці їх виключення зі складу активів, або відразу у першому місяці використання у сумі 100% вартості.

6.3. Облік нематеріальних активів

Нематеріальний  актив   (НА) -

немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду, більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, надання послуг, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Підприємство здійснює облік нематеріальних активів на рахунку 12, ввівши субрахунки аналітичного обліку:

121      — права користування природ-
ними ресурсами;

122      - права користування майном;

method of the speed-up |abnorinal| diminishing|tickle-off| of depreciated cost; sum-of-the-digits [sum-of-the-years] depreciation method |cunsulative|; taxation.

6.2. Accounting of other inactive |inconvertible| assets

Other inactive |inconvertible| tangible assets are taken on acc.11 and classified into following groups:

library |libr| funds (acc.111);

of low value|inactive| inconvertible! tangible assets (acc.112);

temporal (untitle) buildings (acc.113);

natural resources (acc.114);

inventory container (acc.115);

articles of rent (acc.116);

other inactive tangible assets (acc.117). An estimated parameter of low value

|inactive|inconvertible||inconvertible| assets classified into|by| the fixed assets is determined in the order about the accounting policy|politics| of an enterprise.

The record of other inactive inconvertible tangible assets satisfies the requirements|claiming|of NAR(S) 7 (like the fixed assets) as for reapprisal, improvement, taxing|and withdrawing. Acquiring by any|some|methods |heliochrome| (purchase, independent |self-maintained| making) an account|counting| №153 «Acquisitions (making) of other inactive |inconvertible| tangible assets»is used for the record.

The depreciation method |amortiza-tion| of other inactive |inconvertible| assets can be chosen independently by an enterprise taking into account the expected mode |heliochrome| of economic|economical| profit receipt from their usage|utillizing|. NAR(S) 7 foresees the straight-line and production methods of depreciation|amortization|.

Depreciation|amortization| of low value inactive|inconvertible| tangible

- права на комерційні прозна-чення;

- права на об'єкти промислової власності;

- авторське право та суміжні з ним права;

127 - інші нематеріальні активи.

Облік операцій з нематеріальними активами відповідає принципам обліку аналогічних операцій з основними засобами.

Нарахування амортизації по НА здійснюється в більшості випадків із застосуванням прямолінійного методу протягом строку корисного використання активу, який встановлюється підприємством при його оприбуткуванні, але не більше 20 років.

Особливості обліку фінансових

інвестицій

Облік довгострокових фінансових вкладень Планом рахунків передбачено вести на таких рахунках:

141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі у капіталі»;

142 «Інші інвестиції пов'язаним сторонам»;

—        143 «Інвестиції непов'язаним сторонам».

Пов'язані сторони — особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень пішою стороною.

Облік довгострокових векселів

Довгострокові векселі поділяються на два види.

1. Довгострокові векселі, виписані або індосовані безпосередньо боржником. Такі векселі прибуткуються на рахунок «Довгострокові векселі assets and library|libr| funds can be also placed to an account in the first|first-run| month|Lunar/Mars| of the object use|utillizing| in the size of 50% cost which|what| is amortized, and the rest of 50% cost in the month|Lunar/Mars| of their withdrawn |exclusionfrom the assets composition or at once|immediately| in the first|first-run| month|Lunar/Mars| usage in the sum|amount| of 100% cost.

6.3. Accounting of intangible |non-material| assets

Intangible asset (IA) is a nonmonetary asset which does not have a tangible form, can be identified and kept by an enterprise in order to use it during a period, more than one year (or one operating cycle, if it exceeds one year) for a production, services, in administrative aims or to lease other persons.

An enterprise implements the record of intangible assets on account №12 using the sub-accounts of the analytical accounting:

— rights for |use| natural resources use;

- property rights |pecunia|;

- rights for commercial purporses|;

- rights for the objects of industrial property;

- copyright and contiguous rights; 127 - other intangible |non-material|assets.

The record of operations with intangible |non-materiaassets satisfies the principles of analogous operations record with the fixed assets.

Depreciation charges of IA are mostly carried out with the application of straight-line method during|for| the term of the profitable asset benefiusage |utillizing| which|what| is set|establish|| by an enterprise at its|its| entering|, but not more than|more than| 20 years|Hecht|.

одержані» і показуються у звітному балансі за рядком 050 «Довгострокова дебіторська заборгованість». Ці довгострокові векселі, подібно до короткострокових з аналогічної групи, визнаються дебіторською заборгованістю (рах.162).

2. Довгострокові векселі, придбані з метою отримання інвестиційного доходу, тобто такі, що використовуються як довгострокові фінансові вкладення.

Такі векселі прибуткуються на рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (крім рахунка 141) і показуються в однойменній статті звітного балансу за рядком 045. Зазначені довгострокові векселі визнаються борговими цінними паперами або фінансовими векселями.

6.6. Документування операцій з необоротними активами

Для первинного обліку всіх видів основних засобів (далі — ОЗ), застосовують інвентарну картку обліку основних засобів. Інвентарну картку ведуть у бухгалтерії на кожний об'єкт або групу об'єктів.

Підставою для відміток про вибуття об'єктів ОЗ при переданні їх іншому підприємству (організації), а також про переміщення в середині підприємства служить «Акт (накладна) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (форма № ОЗ-1); при списанні об'єкта ОЗ внаслідок старіння та зносу - «Акт на списання основних засобів» (форма № ОЗ-3). Записи про закінчені роботи з добудування, дообладнання, реконструкції та модернізації, ремонту об'єкта ведуть у картці на підставі «Акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів» (форма №ОЗ-2).

6.4.      Peculiarities of financial|cost|
investments accounting

According to Card of accounts long-term |long term| financial |cost| investments |enclosure| accounting is provided on such accounts|counting|:

—        141 «Investments of the concerned parties by the method of capital participation»;

142 «Other investments of the concerned parties»;

143 «Investments of the unconcerned parties».

Concerned parties are the persons whose relations stipulate the possibility of one side to control other one or fulfil the substantial influence on the acceptance of financial and operative decisions by the other party.

6.5.      Accounting of long-term|long

term| bills

Long-term|long term| bills are divided into two groups|appearance|.

Long-term bills which are written out or endorsed directly by a debtor. Such bills are entered on an account «Long-run bills obtained» and shown in a balance sheet on a line 050 «Long-term receivables». These long-term bills like short-term of an analogous group, are acknowledged as receivables (acc.162).

Long-term bills purchased with the purpose of investment profit, i.e., such ones which are used as long-term financial investments. Such bills are entered on account 14 «Long-term financial investments» (except account 141) and shown in an analogous balance sheet item on line 045. Above-mentioned long-term bills are acknowledged as stock notes or finance bills.

Вибуття об'єкта основних засобів зазначають в інвентарній картці основних засобів, яку вилучають із картотеки. Цю інформацію обов'язково відображають у графі «Відмітка про вибуття» форми № ОЗ-7. Акт списання основних засобів (форма № ОЗ-3) не поширюється на списання автотранспортних засобів. Для них затверджена інша форма акта, а саме

-           Акт на списання автотранспортних засобів ( форма № ОЗ-4).

Відомість нарахування амортизації відноситься до групувальних та накопичувальних відомостей, являє собою відомість розрахунку балансової вартості об'єктів ОЗ і визначення суми амортизаційних відрахувань по кожному з них.

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма №МШ-2) застосовується для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, виданих під розписку працівнику для тривалого користування.

Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма №МШ-4) застосовується для оформлення поломки та втрати предметів.

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів (форма №МШ-6) застосовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами.

6.7. Аналіз необоротних активів

Аналіз необоротних активів підприємства має свої особливості, зокрема:

-           структурно - динамічний аналіз передбачає співставлення результатів для встановлення їх оптимальних 6.6. Documenting of operations with inactive |inconvertible| assets

An inventory card of fixed assets accounts is used for the primary accounting of all types of the fixed assets (FA). The inventory card is recorded in the accounting department, each object or group of objects is recorded separately.

«Act (invoice) of acceptance-transmission (internal transferring) of the fixed assets» (form № FA-1) is the cause for withdrawal marks of the FA objects by their transmission to the other enterprise (organization) as well as internal transfer-ing; «Act on writing off of the fixed assets» (form № FA-3) is for writing off of a fixed assets object as a result of its obsolescence and depreciation is the. Records about complete works of erection, reequipment, reconstruction and modernization, repair of an object are conducted in a card on the basis of the «Act of acceptance- commissioning of the repaired, reconstructed and modernized objects» (form № FA-2).

Removal of a fixed assets object is marked in the inventory card of the fixed assets, which is withdrawn from a card index file. This information is necessarily represented in the column «Marks of re-moval» of form № FA-7. The writing off act of the fixed assets (form № FA-3) does not spread on vehicles. The other form of the act is ratified for it, namely - the Act on vehicles writing off (form №FA-4).

The depreciation charge sheet belongs to group and storage rolls and is a statement of book value calculation of fixed assets objects, determination of depreciation charge amount on each of them.

The account card of low value and excessively worn objects (form № LE-2) is applied for the record of low value and excessively worn objects, allowed against receipt for a worker in a long -term use.

співвідношень з основними показниками господарської діяльності відповідного періоду;

параметричний аналіз доцільно проводити за даними основних форм фінансової звітності.

Предметом аналізу необоротних активів є:

аналіз складу та структури необоротних активів;

аналіз надходження та вибуття необоротних активів;

аналіз забезпеченості необоротними активами;

аналіз ефективності використання необоротних активів. Інформаційною базою для аналізу

необоротних активів є первинна документація руху необоротних активів, зведена інформація в відомостях, регістрах, журналах-ордерах, основні форми фінансової звітності підприємства.

Показниками параметричного аналізу можуть бути: коефіцієнт їх оновлення, коефіцієнти зношення та придатності, фондоозброєність праці, коефіцієнт технічної озброєності, коефіцієнт потенційної та фактичної енергоозброєності.

Питання для контролю

Які критерії визнання основних засобів активами?

Які групи основних засобів ви знаєте?

Що включає первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного на умовах компенсації грошового виразу їх вартості?

Чим характеризуються подібні об'єкти?

Перерахуйте методи нарахування амортизації та дайте коротку характеристику кожного метода.

The removal act of low value and excessively worn objects (form № LE-4) is applied for registration of breakage and objects loss.

The personal account card of working overalls and protective equipment (form № LE-6) is applied for the record of working overalls and protective equipment, which are given out the workers of an enterprise in the individual use according to the set norms.

6.7. Analysis of inactive|inconvertible|

assets

The analysis of inactive |inconvert-ible| assets of an enterprise has its own peculiarities, in particular:

structure|structure-dynamic analysis provides the result comparison to establish their optimum|quality-controlled correlations with the basic|main economic indicators of the proper period;

it is expediently to conduct a parameter (variation) analysis due to the data of basic |main| forms|shape| of the financial reporting.

The subject of inactive|inconvertible|

assets analysis is:

composition|storage| and structure analysis of inactive |inconvertible| assets;

receipt|entrance| and removal analysis of inactive |inconvertible| assets;

analysis of inactive assets maintenance;

analysis of inactive |inconvertible| assets effectiveness.

The informative base|baseline| for the inactive|inconvertible| assets analysis is|appear| a primary documentation |docu-mentation| of the inactive|inconvertible| |inconvertiblassets movement, restricted information in the sheets|list|, registers, journal - orders, basic|main| forms|shape| of the enterprise financial reporting.

На яких субрахунках здійснюється облік нематеріальних активів?

Наведіть термін, по закінченню якого припиняється нарахування амортизації по нематеріальним активам.

На яких рахунках ведуть облік фінансових інвестицій?

Охарактеризуйте види довгострокових векселів.

Які документи використовують для первинного обліку основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів?

11.За допомогою яких показників визначають рівень забезпеченості підприємства необоротними активами, ефективність їх використання?

The indices |metric| of parameter (variation) analysis can be: updating coefficient|coeff. ||renovation|, coefficients |coeff.| of depreciation and feasibility, capital labour coefficient|, coefficient |coeff.| of technical maintenance, coefficient|coeff.| of potential and actual energy| maintenance.

Control questions:

What are the criteria to acknowledge the fixed assets as assets?

What groups of fixed assets do you know?

What does the acquisition cost of the fixed assets object include|switch| if it is purchased on the conditions of money compensation|compensation| of their cost?

How are|describe| the analogous |like| objects characterized?

Name |enumerate| the methods of depreciation charge and give|giveth| a short description of each method|.

What sub-accounts|sub-account| is the intangible |non-material| assets record carried out on?

Point|lead| out the deadline when depreciation charge for the intangible |non-material| assets is stopped.

What accounts |counting| are financial |cost| investments registered on?

Characterize the types of long-term |long term| bills.

What documents|paper | are used |utillize| for the primary fixed assets, |non-material| intangible assets and other inactive|inconvertible| tangible assets accounting?

|by means of | What indices |metric| help to determine the level |Y-level of enterprise maintenance with inactive assets and their effectiveness |utillizing|?

РОЗДІЛ 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів.

7.1. Облік запасів

Запаси - активи, які: утримуються для подальшого продажу; перебувають у процесі виробництва утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу.

Аналітичний та синтетичний облік запасів здійснюється на рахунках 20,21,22,23,24,25,26,27,28.

Облік операцій, пов'язаних із запасами, регламентує П(С)БО 9.

З метою відображення на рахунках бухгалтерського обліку запаси класифікуються:

виробничі запаси (рах.201-209);

поточні біологічні активи (рах. 211213)

малоцінні    та швидкозношувані предмети (рах.22);

виробництво (рах.23);

брак у виробництві (рах.24);

напівфабрикати (рах25);

готова продукція (рах.26);

продукція сільськогосподарського виробництва (рах. 27);

товари (рах. 281-285) Придбані (утримані) або вироблені

запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат на їх придбання.

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами під

SECTION 7. Organization of circulating assets accounting and analysis.

7.1Accounting of stocks

Stocks are assets which are kept for a subsequent sale; they are used in the process of production to fulfil work and provide services, and to run enterprise during an operating cycle or within 12 months since the date of balance.

The analytical and synthetic accounting of stocks are carried out on accounts 20, 21, 22, 23, 24, 25,26,27,28.

The accounting of operations connected with the stocks is regulated by NAR(S) 9.

With the purpose of reflection on the book-keeping|accounting| accounts |counting| supplies are classified in the following way:

production supplies (acc.201-209);

current biological |life-form| assets

(acc|. 211-213)

low value and excessively worn objects (acc.22);

production (acc.23);

shortage |marriage| in production

(acc.24);

semiproducts (acc.25|);

finished products  |  production | (acc.26);

output  |production|of agricultural |farin| production (acc|. 27);

commodities |primage| (acc |. 281285)

Purchased (retained |contains| ) or produced stocks are included into a balance sheet at an acquisition cost.

The acquisition cost of stocks purchased at a charge is a cost of supplies which consists of actual acquisition expenses.

приємства, визнається собівартість їх виробництва, яка складається з прямих та розподілених загальнови-робничих витрат.

Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, безкоштовно отриманих запасів визнається погоджена сторонами, які приймають участь в операції, справедлива вартість.

Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість.

У випадку, якщо транспортні витрати можна ідентифікувати до певної поставки, вартість послуг включається до первісної вартості отриманих запасів з розрахунком на одиницю оприбуткування:

Дт 20,22 - Кт631 - транспортні послуги без ПДВ;

Дт 641(644) - Кт631 - ПДВ в розрахункових документах.

Якщо в підприємства немає можливості конкретно визначити вартість доставки певних запасів відповідна сума витрат визначається розрахунком за місяць. Облік транспортних витрат доцільно вести на рах.209 (для торгівельних підприємств - на рах.289).

При відпуску запасів у виробництво, продажі та іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за одним з таких методів:

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

The acquisition cost of supplies produced by the enterprise is considered their production cost which\what\ consists of direct and allocated production \ expenses.

The acquisition cost of stocks included into the authorized capital of an enterprise and free of charge supplies \rec\gratuitou\agreed-upon\ is acknowledged by the parties participated in an operation as a true value.

The acquisition cost of stocks units purchased as a result of similar stocks exchange equals the book value of the submitted supplies. If the book value of the submitted stocks exceeds their true value, the acquisition cost of the received stocks is their true value.

If transportation expenses can be identified to the|by| certain|definite| delivery, the cost of services is included into the acquisition cost of the received|receive| stocks adjusted for unit entering|:

Dr 20,22 - Cr631 — transport|cargo-carrying| services without|senza| VAT (value added taxation);

Dr641(644) - Cr631 — VAT is in accounting|computation| documents |paper|.

If there is no possibility|potentialitie| to define exactly the delivery cost of certain |definite| stocks, the proper amount of expenses is determined by the |computation| month calculation |Lunar/Mars|. Accounting of transportation |cargo-carrying| expenses is rational to register on acc.209 (for commercial facilities - on acc.289).

When the stocks are used in production, sold or withdrawn, the estimation|appraisal| of stocks is carried out after one of such methods:

identified product cost of the proper unit of stocks;

нормативних затрат;

ціни продажу.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Чиста вартість реалізації запасів

очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

Порядок проведення інвентаризації визначено Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, документів та розрахунків. Проведення інвентаризації є обов'язковим:

перед складанням річної фінансової

звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року (інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів може проводитись один раз у три роки, а бібліотечних фондів — один раз у п'ять років; інвентаризація готівки та бланків цінних паперів є щоквартальною);

при зміні матеріально відповідальних осіб;

при встановленні фактів крадіжок або зловживань;

за приписом судово-слідчих органів;

у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха;

у разі ліквідації підприємства.

average cost per unit;

cost of the first|first-run|- time stocks receipt|entrance| (FIFO|);

standard cost;

sale prices.

Stocks are represented in accounting and reporting at the least of two costs: the acquisition cost or net cost of realization.

A net realization cost of stocks is the expected cost of realization of stocks in the conditions of the ordinary activity with the expected expenses on their production and realization.

The order of inventory procedure is determined by the Instruction of fixed assets inventory, intangible assets and amounts of money, matirials and stocks inventories, documents and calculations. An inventory procedure is obligatory:

before completing the annual financial reporting, except property, values, amounts of money and obligations, which inventory was conducted not early than October, 1 of financial year (inventory of buildings, erections and other realproperty objects of capital assets can be conducted once three years, and library funds - once five years; inventory of cash and blank forms of securities are conducted quarterly);

at the change of responsible persons;

at verification of thefts or abuses facts;

after the order|binding over| of judiciary

|viscus|;

in the case of technogenic disasters, fire|conflagration| or natural calamity;

in the case of enterprise liquidation. jcomputationj


 


7.2. Облік грошових коштів та розрахунків Каса й касові операції

Підприємство може зберігати у своїй касі готівку в межах ліміту 7.2 Accounting of cash and payments Cashier's desk and cash operations

An enterprise can keep cash in hand within the limits of cash surplus in the залишку готівки в касі на кінець робочого дня, що встановлюється установою банку основного рахунку підприємства. Уразі, якщо ліміт залишку готівки в касі підприємства взагалі не встановлено, вся наявна готівка в касі на кінець дня має бути здана до банку.

У випадку наявності податкової заборгованості здійснюються виплати, пов'язані з оплатою праці, виключно за рахунок коштів, отриманих в установах банку.

Підприємства мають право зберігати протягом 3 робочих днів понад встановлений ліміт у касах готівку, що одержана в банку для виплати заробітної плати, допомоги, компенсацій, стипендій, відряджень. Готівка, що видана під звіт, але через якісь причини не витрачена (частково або в повній сумі), має бути повернена до каси підприємства протягом двох робочих днів, включаючи день отримання готівкових коштів під звіт (за відрядженням — не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження).

Протягом одного операційного дня за одним або кількома документами певному суб'єкту не можна видавати більше як 10000 гривень.

Не рідше одного разу на квартал проводиться раптова ревізія каси. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі. У разі виявлення ревізією нестачі або лишку готівки в касі в акті вказується сума нестачі або надлишку та обставини їх виникнення.

Облік безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватись:

1. Платіжними дорученнями - розрахунок за ініціативою платника (найбільш поширена форма).

cashier's desk at the end of a working day which is set by a bank establishment of basic enterprise account. In the case if the limit of cash surplus in the cashier's desk of the enterprise is not set at all, all present cash in the cashier's desk at the end of a day must be handed over to the bank.

In the case of tax debt|indebtendness| payments connected with wages are effected| exceptionally|only| by money received|receive| in the bank|banque.

Enterprises have a right to keep cash in hand (received in a bank for payments of wages, benefits, indemnifications, grants, business trips) in the cashier's desk during 3 working days beyond the limit. Cash issued against and receipt but for some reasons has not been spent (partly or in a complete sum) must be returned to the cashier's desk of an enterprise during two working days, including the day of cash receipt (for a business trip — not later than three working days after returning from the business trip).

Withinfor \ one operating day it is impossible for one certain entity to issue more than 10000 gryvnyas due to one or several documents.

Not rarer than once a quarter the sudden cash audit of the cashier's desk is conducted. Cash surplus in the cashier's desk is collated with data of accounting in a cash-book. In the case of the shortage or surplus of cash in the cashier's desk the sum of shortage or surplus and circumstances of their origin are specified in a revision act.

Clearing accounting

Clearing can be carried out:

1. By floats - it is a payment on a

payer's initiative (the most wide-spread

form).

Розрахунковими чеками - платіж здійснюється за ініціативою підприємства-платника шляхом використання ліміту розрахункової чекової книжки.

Платіжними вимогами-доручен-нями — оплата за ініціативою одержувача платежу. Зокрема, в окремих випадках заборгованість за отримані послуги (водопостачання тощо) погашається після акцепту керівником підприємства платіжної вимоги-доручення надавача послуг.

Векселями - цінними паперами, які гарантують оплату за домовленою відстрочкою.

Інколи практикують розрахунки через відкриття акредитиву — доручення банку покупця іногородньому банку постачальника про оплату його рахунків на умовах, передбачених в акредитивній заяві покупця.

By clearing house checks - payment is arranged on initiative of an enterprise-payer by the use of check book limit.

By requisitions and orders- it is a payment on initiative of the recipient of payment. In particular, in exceptional cases a debt of the received services (water-supply and others) are paid off after acceptance of the service- supplier requisition and float by a top-manager of an enterprise.

By the bills of exchange -these are securities which guarantee a delay in payment under a prior arrangement.

Sometimes payments are |computa-tion| practiced by opening of letter of credit - it is a banker's order of a buyer to an out-of-town bank of a supplier about payment of his/her accounts on terms provided |in the letter of credit application |jiling| of the buyer.


 


Вид рахунку

Призначення рахунку

1

2

Поточний

Зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій

Бюджетний

Зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій, надходження бюджетних компенсацій

Кредитний

Отримання кредитних ресурсів та їх використання

Депозитний

Операції за депозитним договором (крім розрахункових операцій та видачі готівки)

Type of account

Function of account

 

1

2

 

Current

Storage of money amounts and realization of all types of bank transactions

 

Budgetary

Storage of money amounts and realization of all types of bank transactions, receipt of budgetary indemnifications

 

Credit

Receipts of credit resources and their usage

 

Deposit

Operations of a deposit agreement (except calculation operations and cash issue)

 


Облік операцій в іноземній валюті

регламентує П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

The accounting of operations in foreign currency is regulated by NAR(S) 21 «Influence of changes of exchange rates».

Операційна курсова різниця виникає в операційній діяльності, до якої належать, насамперед, реалізація підприємством зайвих активів, операційна оренда та інші операції статутної діяльності, що здійснюються в іноземній валюті. Позитивна курсова різниця обліковується по Кт714, від'ємна - по Дт945.

Неопераційна курсова різниця виникає в операціях інвестиційного та фінансового характеру, що пов'язані з рухом необоротних активів, фінансових інвестицій, залученням кредитних ресурсів тощо. Позитивна курсова різниця обліковується по Кт744 від'ємна - по Дт974.

На відміну від податкового законодавства, на дату складання балансу та на момент завершення операції авансові платежі згідно П(С)БО 21 не перераховуються.

7.3. Облік дебіторської заборгованості

Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»..

Довгостроковою дебіторською заборгованістю визнається заборгованість, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість (короткострокова) — це заборгованість, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Для обліку сум дебіторської заборгованості застосовується декілька видів оцінок.

1. Дисконтована вартість майбутніх платежів, що очікуються для по-

An operating exchange rate difference emerges in operating activity which includes, first of all, realization of surplus assets, operating lease and other operations of regulation activity, which are carried out in foreign currency. A difference of positive exchange rate is taken into account for Cr714, negative

-           for Dr945.

An unoperating exchange rate difference emerges in the investment and financial operations connected with inactive assets motion, financial investments, involving credit resources etc. A positive exchange rate difference is taken into account for Cr744, negative

—        for Dt974.

Unlike tax legislation, advance payments \paymant\according to NAR(S)21 are not transferred on a date of balance making and at the moment of operation completion \enumerate\.

7.3. Accounting of accounts receivable

Accounting order|accounting| of accounts receivable and its reflection in the financial reporting are regulated by NAR(S)10 «Accounts receivable»..

A long-term accounts receivable is considered a debt which does not emerge in a normal operating cycle and will be liquidated during 12 months from a date of balance.

A current accounts receivable (short-term) is a debt which emerges in a normal operating cycle or will be liquidated during 12 months from a date of balance.

A few|a little| types of estimations are used for the accouning |melancholy|of accounts receivable amounts|appraisal|.

1. A discounted cost of deferred payments which are expected for this debt liquidation. It is happened in the гашення цієї заборгованості. Виникає в обліку орендодавця при наданні в фінансову оренду необоротного активу (ПБО 14).

Чиста реалізаційна вартість -різниця між первісною вартістю поточної дебіторської заборгованості і сумою резерву сумнівних боргів.

Первісна вартість - вартість дебіторської заборгованості на момент виникнення.

Безнадійна дебіторська заборгованість списується в момент її визнання за рахунок резерву сумнівних боргів. Якщо для списання безнадійної заборгованості покупців (замовників) не вистачило резерву сумнівних боргів, різниця списується на витрати періоду.

Методи нарахування резерву сумнівних боргів (РСБ):

виходячи  із платоспроможності окремих дебіторів;

питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації;

на основі класифікації дебіторської заборгованості.

РСБ нараховується за рахунок операційних витрат: Дт944 - Кт38

7.4. Основні документи первинного обліку оборотних активів

Типовими первинними документами для запасів є наступні форми.

Форма М-1 «Журнал обліку вантажів, що надійшли», використовується для обліку і контролю за надходженням і оприбуткуванням усіх запасів, що надійшли до підприємства.

«Прибутковий ордер» складається в одному примірнику матеріально відповідальною особою (комірником) у день надходження цінностей.

Форма М-7 «Акт про приймання матеріалів» використовується для accounting of a holder at the financial lease of inactive asset (NAR14).

A net realization cost is a difference between the acquisition cost of the current accounts receivable and a reserve sum of doubtful debts.

An acquisition cost is a cost of accounts receivable at the moment of its emerging.

A hopeless accounts receivable is written off at the moment of its admission due to the reserve of doubtful debts. If there is not enough of the reserve of doubtful debts for writing off hopeless buyers'(customers') debt, a difference is written off on the charges of current period.

Extra charge methods of reserve

doubtful debts|duty| (RDD):

depend on solvency of single debtors;

specific gravity of hopeless debts in a net profit from realization;

on the basis of accounts receivable classification.

RDD is counted due to operating |op-eration| charges: Dr944 - Cr38

7.4. Basic|main| documents|paper| of circulating|convertible| assets primary accounting

Typical |model| primary documents |paper| for stocks are|appear| the following forms|shape|.

Form M-1 «Accounting journal of received loads» is used for the accounting and control of receipt and entering of all stocks received by the enterprise.

«A profitable warrant» is drafted in one copy by the responsible person (by the storekeeper) in the day of values receipt.

Form M-7 «Act of materials accep-tance» is used to register the acceptance of wealth with quantitative or qualitative deviations of the data mentioned in the agreement.

оформлення приймання матеріальних цінностей з кількісними або якісними відхиленнями від даних, вказаних у договорі.

Форма М-11 «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» використовується для обліку руху запасів всередині підприємства, а також стороннім юридичним і фізичним особам.

Форма М-14 «Відомість обліку залишків матеріалів на складі» призначена для відображення залишків запасів на складі підприємства на кінець облікового періоду.

7.5. Аналіз оборотних активів

Для того, щоб визначити, якою мірою підприємство забезпечено запасами, необхідно:

вивчити порядок розрахунку й обґрунтованість договорів про поставку матеріальних ресурсів, умови поставок;

визначити характер запасів і зміну їх структури;

перевірити обґрунтованість використання запасів та потребу в них;

виявити можливості зменшення за-

пасів, реальну потребу в матеріальних ресурсах;

розробити заходи щодо зниження вартості зайвих запасів.

Основні показники аналізу запасів:

планова потреба підприємства в надходженні запасів від постачальників;

забезпеченість виробничими запасами.

За даними Балансу можна визначити зміни в структурі активів, тенденції структурних змін в запасах з наступним співставленням отриманих результатів з показниками фінансового стану підприємства.

Form M-11 «Invoice-requisition to deal (internal transferring) materials» is used for accounting of stocks flow inside the enterprise, and also for extraneous legal entities or persons.

Form M-14 «Account sheet of remnants in the store» is intended for the reflection of remnants in the store of the enterprise at the end of registration period.

7.5. Analysis of circulatingjconvertiblej assets

In an order to define how well an enterprise is provided with stocks, it is necessary:

-           to learn|study| the order of calculation|computation| and validity of agreements|contract| about material resources supply, and delivery conditions|COND|;

to define the pattern |nature| of stocks

and |changin their structure change;

to check the validity of the stocks us-

age and their demand; -to find|expose| out possibilities |potenti-alitie| of stocks diminishing|tickle-off|, and real demand of material resources;

to develop measures|step| to decrease surplus stocks |lowering| in cost.

The basic|main| indices of | stocks analysis:

the planned demand of an enterprise in the receipt|entrance| of stocks from providers;

production stocks cover.

Due to the data of Balance it is possible to define changes in the assets structure, tendencies of structural changes in stocks with the further comparison of the received results with the indices of the enterprise financial state.

Basic|main| indices|metric| of parameter (variation) analysis of stocks:

-           coefficient of|coeff.| stocks cover in fact;

Основні показники параметричного аналізу запасів

коефіцієнт забезпеченості запасами за фактом;

коефіцієнт співвідношення витрат і надходжень запасів;

коефіцієнт оборотності запасів (обороти);

період одного обороту запасів (днів); Основні показники параметричного

аналізу дебіторської заборгованості:

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти);

період погашення дебіторської заборгованості (днів).

Питання для контролю

Наведіть обов'язковий критерій визнання запасів.

З яких фактичних витрат складається первісна вартість запасів, придбаних за плату?

Яким чином можуть обліковуватись транспортні витрати, що понесло підприємство при доставці запасів?

Перерахуйте методи оцінки запасів при відпуску у виробництво, продажі та іншому вибутті.

Як часто проводиться раптова інвентаризація каси?

За допомогою яких документів можуть здійснюватись безготівкові розрахунки?

У яких випадках виникають операційні та неопераційні курсові різниці?

Перелічіть види оцінок, що використовують для обліку сум дебіторської заборгованості.

Дайте характеристику типовим первинним документам для обліку запасів.

10 За яких умов може виявитись надлишок запасів чи недостатні розміри їх залишків?

11. Які основні показники використовуються для параметричного аналізу оборотних активів?

coefficient|coeff.| of correlation of expenses and stocks arrivals;

coefficient|coeff.| of stocks circulation |convertible| (turnover)|;

a period of one turnover|Felge| of supplies (days);

Basic|main| indices|metric| of parameter analysis of accounts receivable:

circulating coefficient |coeff.| |convert-ibleof accounts receivable (turnover |Felge|);

a period of debt liquidation (days).

Control questions:

Point|lead| out the obligatory criterion of stocks acknowledgement.

What actual expenses does the acquisition cost of purchased stocks consist of|from|?

How can incurred transportation |cargo-carrying| expenses be taken into account at delivery of stocks?

Count |enumerate| the methods of stocks estimation|appraisal| at production, sales, and other withdrawals.

How often is the sudden|subitaneous| inventory of a cashier's desk conducted?

What documents |paper| can help to carry clearing out |by means of|?

When do the operating and unoperating |operation | exchange rate differences difference! occur?

Count all |enumerate| types of estimations |appraisal| which are used |util-lize| for the accounting of accounts receivable.

Characterize the typical |model| primary documents|paper| for the accounting of stocks.

What terms can surplus|overabundance| of stocks or insufficient ammount of their remnants be occured|turn| on?

What basic|main| indices|metric| are used|utillize| for the parameter analysis of circulating|convertible| assets?

РОЗДІЛ 8.

Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємства

8.1. Облік доходів та витрат

За принципами національних П(С)БО доходи підприємств обліковуються в розрізі операційної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Доходи від операційної діяльності включають (Кт70,71):

доходи від реалізації продукції, товарів, послуг, передбачених статутними документами як основний вид діяльності;

інші операційні доходи (від реалізації іноземної валюти, реалізації інших оборотних активів, списання кредиторської заборгованості, відшкодування раніше списаних активів тощо).

Визнання доходів від операційної діяльності визначено П(С)БО 15 в разі реалізації умов:

покупцеві (споживачеві) передаються всі ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукт реалізації;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод;

сума доходу і витрат, пов'язаних з операцією реалізації, може бути достовірно визначена;

у випадку реалізації послуг достовірно визначена ступінь завершеності операції з надання послуг. Підприємства мають можливість

створювати філії, розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках, отримуючи пасивні доходи,

SECTION 8. Organization of accounting and analysis of expenses, income and results of enterprise activity

8.1. Accounting of income and expenses

According to the principles of NAR(S) income |acuests| accounting of enterprises is performed from operating |operation| activity, financial|cost| operations, other ordinary |usual| activity and extraordinary |emergency| events|timeevent|.

Operating|operation| income includes |switch| (Cr70, 71):

Income from realization |acuests| of products|production|, commodities |primage|, services foreseen by regulation documents |paper| as a basic|main| type of activity;

other operating|operation| profits |acuests| (from realization of foreign currency, other circulating |convertible | assets, accounts payable writing off, compensation of earlier| written-off assets etc). Acknowledgement of operation |oper-

ation| income is determined by NAR(S) 15 in the case of terms realization:

all risks and benefits|lurce| related |ties| to the right of ownership of the realization product are assigned to the buyer (to the user|consumer|);

there is a certainty that the increase of economic|economical| benefits will occur in the result of operation;

the sum|amount| of income|acuests| and expenses related|ties| to the operation of realization can be truely determined|definite|;

the degree of service operation completeness is truely determined in the case of service realization.

а також отримувати від обслуговуючого банку відсотки за користування тимчасово вільними коштами на поточному рахунку — інші фінансові доходи (Кт72,73).

Порядок визнання інших інансо-вих доходів:

проценти визнаються в тому звітному періоді, до якого вони належать;

роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

дивіденди визнаються доходами в період прийняття рішення про їх виплату.

Операції з необоротними активами, а також операції реалізації фінансових інвестицій, списання позитивної неопераційної курсової різниці, дохід від безоплатно одержаних необоротних активів формують інші доходи (Кт74).

В результаті співставлення доходів та витрат формуються прибутки (збитки) в розрізі видів діяльності, що дає змогу не тільки здійснювати аналітичний облік, а й аналізувати напрямки діяльності підприємства та джерела покриття витрат.

Витрати визнаються в періоді їх здійснення (нарахування), незалежно від дати оплати.

Витратами операційної діяльності можуть бути (Дт92,93,94):

витрати по забезпеченню господарської діяльності підприємства;

-           витрати по виконанню програм (проектів), що мають цільове фінансування, інші витрати операційної діяльності, які обліковуються на рахунку 94. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування отриманими кредитами, за фінансовою орендою тощо) та інші

Enterprises have a possibility to create branches, to place temporary free funds on deposit, getting inactive income, and also to get interest from the attendant bank for the usage of temporary free funds on the current account — these are other financial income (Cr72, 73). Acknowledgement order of other financial | income|acuests|:

interests are acknowledged in the accounting period which|what| they belong to|by|;

-           royalties are acknowledged by the principle of charging in accordance with the|according to| economic content |economical| of the proper agreement;

dividends|dividend| are acknowledged as profits|acuests| in the period of decision-making about their payment. Operations with inactive assets, and

also operations of financial investments realization, writing off of positive un-operating exchange rate difference, the profit of free received inactive assets form other profits (Cr74).

As a result of income|acuests| and expenses comparison profits (losses) are formed |forms| regarding activity types, which enables not only to carry|perform| out the analytical accounting but also to analyse|assaid| activity directions of the enterprise and sources|spring| of expenses coverage.

Expenses can be acknowledged in the period of their implementation (accounting) regardless of the payment date.

Expenses of the operating activity

can be (Dr92, 93, 94):

expenses providing|ADM| economic activity of the enterprise;

expenses on program (project) implementation  which  have special витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу. Облік таких витрат здійснюється на рахунках 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі».

До складу інших витрат включаються витрати, що виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (робіт, послуг).

Протягом звітного періоду ці витрати обліковуються на рахунку 97 «Інші витрати».

Фінансовими результатами від надзвичайних подій є наслідки подій, які не може передбачити підприємство.

Доходами в таких випадках будуть отримані підприємством майнові та грошові цінності, які списуються на результат надзвичайних подій:

Дт20,301,311 — Кт75 — визнання доходів;

Витрати, пов'язані з ліквідацією чи попередженням надзвичайних подій, теж будуть списуватись на результат надзвичайних подій:

Дт99 - Кт20,661,651-653 — фактично понесені витрати;

Витрати майбутнх періодів облі-оквуються на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Насамперед, до таких витрат відносяться сплачені авансом орендні платежі, оплата страхового поліса, передплата на періодичні видання тощо.

8.2. Реформація фінансових результатів діяльності

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій обліковується на рахунку purpose, other expenses of the operating |operation| activity accounted on

account |counting| 94.

Financial expenses include interests allocation (for the usage of the received credits, financial lease etc.) and other expenses connected with involving the loan capital. The accounting of such expenses is carried out on accounts 95 «Financial expenses» and 96 «Losses of participating in capital».

Other expenses include the expenses which emerge in the process of ordinary activity (except financial expenses) but which are not connected directly with production or realization of products (works, services).

During|for| the accounting period these expenses are accounted on account |counting| 97 «Other expenses ».

Financial |cost| results of extraordinary |emergency | events|timeevent| are|appear| consequences of these events|timeevent | which|what| can not be foreseen by an enterprise.

In such cases profits |acuests| will be considered as values and tangible wealth received by an enterprise and written off as a result of extraordinary |emergency| events|timeevent|:

Dr20,301,311 — Cr75 is acknowledgement of profits|acuests|;

expenses connected with liquidation or accident prevention|timeevent| |too| will also be written off as the result of extraordinary|emergency| events|timeevent|:

Dr99  -  Cr20,661,651-653 —

actually|in fact| incurred expenses;

Expenses of deferred periods are accounted on account|counting| 39 «Deferred expenses». First of all such expenses involve prepaid expenses for lease|paymant|, insurance policy, periodicals subscription etc.

79 «Фінансові результати». За кредитом рахунку відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Сума використаного прибутку списується в межах наявного кредитового сальдо рахунку 441 за дебетом цього рахунка, а на суму, що перевищує сальдо, - за дебетом рахунка 442.

8.3. Аналіз фінансових результатів

Відповідно до забезпеченості запасів варіантами фінансування можливі наступні типи фінансової стійкості:

Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів достатньо власних оборотних коштів;платоспро-можність підприємства гарантована.

Нормальна стійкість - для забезпечення запасів крім власних оборотних коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована.

Нестійкий фінансовий стан -для забезпечення запасів крім власних оборотних коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити і позики; платоспроможність порушена, але її можна відновити.

Кризовий стан — для забезпечення запасів не вистачає власних оборотних коштів, кредитів і позик. Підприємству загрожує банкрутство.

Серед відносних показників фінансової стійкості, в першу чергу, варто зупинитись на таких коефіцієнтах:

8.2. Reformation of financial|cost| activity results

Generalization of information about the financial |cost| results of ordinary |usual| enterprise activity and extraordinary |emergency| events |timeevent | are accounted on account |count-ing | 79 «Financial |cost| results». At the credit account|counting| |amount | sums are reflected in order of closing accounts|counting | of profit accounting, at the debit — sums|amount| in order of closing accounts|counting| of expenses accounting, and also a proper sum|amount| of the charged income tax. Balance account is written off on account|counting| 44 «Retained profits (uncovered losses)».

The sum|amount| of the used|utillize| income is written off within the limits of an explicit credit of account 441 at the debit of this account|counting|, and|but| on the sum|amount| which exceeds balance -at the debit of account|counting| 442.

8.3. Analysis of financial|cost| results

According to |according to| the provision (of stocks) with the variants of financing the followings|downstream| types|typestyle| of financial|cost| stability |resistibilare possible|possibly|:

Absolute stability - there are sufficient circulating assets to provide stocks; solvency of an enterprise is assured.

Normal stability -besides of property circulating assets, long-term credits and loans are also attracted for providing of stocks; solvency is assured.

Unstable financial state- besides of property circulating assets and long-term credits and loans, short-term credits and loans are also attracted for providing of stocks; solvency is broken, but it can be reactivated.


коефіцієнт   забезпечення запасів власними коштами;

коефіцієнт маневреності власного капіталу;

стабільність структури оборотних коштів

Фінансова рівновага являє собою співвідношення власних і позикових коштів, при якому за рахунок власних коштів повністю погашаються боргові зобов'язання.

Основні показники платоспром-лжності наведено в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

з/п

Показник

Показники оцінки ліквідності та платоспроможності

Порядок розрахунку

4. Crisis state — there is a lack of the property circulating assets, credits and loans for providing of supplies. An enterprise is on the verge of bankruptcy.

Among the relative indices|metric| of financial stability |cost| |resistibil-ity|, first of all, it is worth pointing out |worth| such coefficients|coeff.|:

coefficient of stocks providing with own money;

coefficient|coeff.| |slewability| of property assets mobility;

stability of circulating assets structure.

Monetary equilibrium is a correlation of own money and a loan, debt obligations are fully paid off at the expense of own money.

The basic|main| indices|metric| of solvency | are inquired|pointed| in a table 8.1.
Коефіцієнт покриття запасів

Стабільні джерела покриття запасів : Запаси

Коефіцієнт автономії (незалежності)

Власний капітал : Майно підприємства

 

Питання для контролю

З чого складається дохід від операційної діяльності?

Які доходи вважають фінансовими, іншими доходами та результатами надзвичайних подій?

Наведіть умови визнання доходу від операційної діяльності.

Що являє собою пасивний доход?

Які витрати вважаються витратами звітного періоду?

Перерахуйте види витрат операційної діяльності.

Який порядок реформації фінансових результатів?

За допомогою яких критеріїв можна оцінити фінансову стійкість підприємства?

Опишіть чотири типи фінансової стійкості відповідно до забезпеченості запасів варіантами фінансування.

Назвіть основні показники оцінки ліквідності та плдато-спроможності.

6

A share of the

Own circu-

 

own circulating

lating   funds :

 

assets in

Stocks

 

Coverage of

 

 

stocks

 

7

Coverage coeffi-

Stable sources

 

cient of stocks

of stocks

 

 

coverage: Stocks

8

Independency

Owner's equity:

 

coefficient

Property of an

 

 

enterprise

 

Control questions:

What does income of |from| operating |operation| activity consist of?

What profits |acuests| are considered as financial |cost|, other profits |acuests| and results of extraordinary |emergency| events (accidents) |timeevent|?

Give the examples of acknowledgement terms of profits|acuests| from operating|operation| activity.

What is an inactive profit|acuests|?

What expenses are considered as expenses of an accounting period?

Count allenumerate| the types of operating|operation| activity expenses.

What is the order of financial|cost| results reformation ?

What criteria can help to estimate|evaluate| financial|cost| stability |resistibility| of an enterprise |by means of|?

Describe four types |typestyle| of financial|cost | stability |resistibility| according to |according to| the provision with the variants of financing.

Name the basic|main| indices|metric| of|appra liquidity and solvency estimation |.

РОЗДІЛ 9. Окремі питання організації обліку

9.1. Організація обліку біологічних активів

Довгострокові біологічні активи тваринництва (ДБАТ) - це тварини, які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільгосппродукцію та\або додаткові біологічні активи, іншим чином приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців, крім тварин на вирощуванні та відгодівлі (п. 4 П(С) БО 30 «Біологічні активи»).

ДБАТ, залежно від їх оцінки, обліковуються на субрахунках:

«Довгострокові біологічні активи тваринництва, оцінені за справедливою вартістю»;

«Довгострокові біологічні активи тваринництва, оцінені за первісною вартістю».

При зарахуванні на баланс ДБА оцінюються за вартістю, яка залежить від джерел надходження тварин на підприємство:

придбання за плату - за первісною вартістю;

безоплатне отримання - за справедливою вартістю;

внесок до статутного капіталу - за погодженою справедливою вартістю;

переведення зі складу поточних біологічних активів - за справедливою вартістю БА на дату їх переведення, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями біологічних активів, визнаються витратами основної діяльності, відображаються на окремих субрахунках рахунка 23 «Виробництво».

SECTION |division| 9. Special questions of accounting organization

9.1. Accounting organization of biologicaljlife-formj assets

Long-term   biological   assets of

stock-raising (LBAS) are animals which are able to give agricultural commodities and \ or additional biological assets in the process of biological transformations and in other way bring benefits during a period which exceeds 12 months, except fatteners (p. 4 NAR(S) 30 «Biological assets»).

LBAS depending on their estimation |appraisal| are accounted on such sub-accounts |sub-account|:

«Long-term biological|life-form| assets of stock-raising estimated at true value»;

«Long- term biological|life-form| assets of stock-raising estimated at acquisition cost».

Being accounted on balance, LBA are-estimated |evaluate| at the cost which |what| depends on the sources|source| of animals receipt |entrance| |animal| to an enterprise:

Acquisition at the cost- at an acquisition cost;

Free of charge| receipt -at true value;

payment|deposit| to|by| the ownership capital- at agreed true|agreed-upon|truettttt value;

transmission|storage| of current biological |life-form| assets structure - at true value of BA upon the date of their transferring,|transfer| diminished on the expected expenses in a place of sale. Expenses connected with biological

|life-form| transformations |transforma-tion| of biological |life-form| assets are acknowledged as the expenses of a basic

ДБАТ, що обліковуються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, не амортизуються. Амортизація ДБА нараховується в бухгалтерському обліку щомісяця згідно з П(С) БО 7 «Основні засоби» протягом строку їх корисного використання, метод амортизації ДБАТ вибирається підприємством самостійно і відображається в наказі про облікову політику.

Вартість ДБАТ може змінюватися протягом строку їх корисного використання. Це, зокрема, відбувається в результаті: переоцінки таких активів на дату балансу; зменшення їх корисності.

Галузі садівництва та виноградарства базуються на вирощуванні плодоносних багаторічних насаджень, облік яких ведеться відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи».

Витрати, понесені підприємством на створення садів, виноградників та ягідників обліковуються за дебетом субрахунку 155 «Придбання (виготовлення) довгострокових біологічних активів».

На підставі акта багаторічні насадження зараховуються до складу незрілих ДБАР, які залежно від оцінки обліковуються:

або на рахунку 165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю»;

або на рахунку 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю».

Затрати на утримання плодоносних багаторічних насаджень, прийнятих в експлуатацію, тобто зрілих ДБАР, відносяться до складу витрат виробництва і відображаються за дебетом окремого субрахунку 231 «Рослинництво».

|main| activity, and are represented on the special sub-accounts|sub-account| of account|counting | 23 «Production».

LBAS accounted at true value are not amortized. Depreciation |amortiza-tion| of LBA is calculated in accounting monthly |once a month| in accordance with|according to| NAR(S)7 «Fixed assets» for|for| a term of their profitable |benefit| use |utillizing|, the method of LBAS depreciation|amortization| is chosen by an enterprise independently and represented in an order about accounting policy|politics|.

The cost of LBAS can change |variate| during |for| the term of their profitable |benefit| use |utillizing|. In particular, it ocurres in consequence of: reapprisal of such assets upon the date of balance; diminishing|tickle-off| of their use.

Industries of gardening and viticulture are based on growing of the high-yielding perennial plantings which are accounted in accordance with NAR(S) 30 «Biological assets».

Incurred expenses of an enterprise for creation|making| of gardens, vineyards|vinegrove| and berry patches are accounted at a debit special sub-account 155 «Acquisition (making) of long-term biological|life-form| assets».

On the basis of the act perennial plantings are set|include| off in the structure of unripe LBAS which are accounted depending on their estimation|appraisal|:

either on an account|counting| 165 « Unripe long-term biological|life-form| assets which |what| are estimated |evaluate| at true value»;

or on an account|counting | 166 « Unripe long-term biological |life-form| assets which |what | are estimated| evaluate | at acquisition cost».

Облік зрілих (плодоносних) ДБАР ведеться залежно від їх оцінки:

або на рахунку 161 « Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю»;

або на рахунку 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінюються за первісною вартістю».

Бюджетні кошти виділяють суб'єктам господарювання (СГ) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством.. Цільове фінансування визнається доходом протягом періоду корисного використання плодоносних виноградників, садів і ягідників (зрілих ДБАР).

Для обліку поточних біологічних активів призначений активний рахунок 21 «Поточні біологічні активи».

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями біологічних активів, відображуються на дебеті рахунку 23 «Виробництво» у кореспонденції з кредитом рахунків обліку активів і зобов'язань. Сільськогосподарську продукцію при первісному визнанні, за винятком приросту живої маси молодняка тварин, відображають на дебеті рахунку 27 і кредиті рахунку 23.

9.2. Організація обліку діяльності державних підприємств

Підприємства державного та комунального    секторів економіки

- підприємства, що діють на основі лише державної або комунальної власності, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких

Expenses on maintenance |withhold-ing| of the yielding perennial plantings |attachment| accepted in exploitation |maintainance| i.e. ripe LBAS belong|behave| to the composition of production expenses and are represented at a debit special sub-account 231 « Vegetation ».

Ripe (yielding |) LBAS are accounted depending on their estimation|appraisal|:

either on account|counting| 161 « Long-term biological|life-form| assets of vegetation, which|what| are estimated|evaluate| at true value»;

or on account|counting| 162 «Long-term biological |life-form| assets of vegetation, which |what| are estimated |evaluate| at acquisition cost». Budgetary funds are appropriated

for |on-budget|ror the entities regardless any legal form of organization and ownership, which|what| are engaged in viticulture, gardening and hopgrow-ing. Special purpose funding is considered as a profit|acuests| during|for| a the usage period of high-yielding | vineyards|vinegrove|, gardens and berry patches (Ripe LBAS).

Active account 21«Current biological assets» is intended for the accounting of current biological assets.

Expenses connected with biological |life-form| transformations |transforma-tion| of biological |life-form | assets are represented on debit account |counting| 23 «Production» in correspondence|mail with the credit accounts |counting| of assets accounting and obligations|commitment|. Agricultural output at primary acquisition acknowledgement, except for |un-less | the live weight increase of young fat stock,|animal| is represented on the debit account|counting| 27 and credit account|counting| 23.

перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі або органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність. Особливістю господарювання підприємств державного та комунального секторів економіки є підтримка держави у вигляді надання бюджетного цільового фінансування на виконання окремих програм (заходів, проектів) та\або закріплення в статутному фонді державної частки (у вигляді майна, коштів, цінних паперів).

Складові методу бухгалтерського обліку мають ряд особливостей:

1.         Документування, зокрема,
передбачає затверджену на підпри-
ємстві внутрішню звітність за вико-
наннями етапів програм (проектів),
що мають цільове бюджетне фінан-
сування відповідно до кошторисів.

Інвентаризацію бажано поводити, крім визначених в загальному порядку випадків, на кінець звітного періоду, в якому відбулось інтенсивне списання державних активів з балансового обліку.

Оцінка майна та зобов'язань повинна ґрунтуватись на документальному підтвердженні.

Використання синтетичних та аналітичних рахунків передбачає: відокремлення обліку результатів діяльності, що має цільове бюджетне фінансування; достатній рівень аналітичного обліку для проведення внутрішнього контролю.

Фінплан державного підприємства складається на рік і має забезпечувати отримання чистого прибутку, розмір якого не може бути меншим за фактично досягнутий показник попереднього року. Фінансовий план 9.2. Organization of accounting of state|domainal| enterprises activity

Enterprises of government and household sectors are enterprises which operate only on the basis of communal (public) property as well as economic societies, which state or communal share in the ownership capital exceeds fifty percents or makes a figure which provides a state or local authorities with the right of determinative impact on their economic activity. The feature of enterprise economy of government and household sectors is a state support in the form of special purpose funding for implementation of the special programs (measures, projects) and/or fixing of state share in the ownership capital (as property, money, securities).

Constituents of accounting method have such features as |accounting|:

1. Documenting, in particular, stipulates ratified at an enterprise internal reporting about implementation of the programs (projects) stages which have special purpose funding in accordance with estimates.

2.Inventory is desirable to be carried out, except determined in general order cases, at the end of accounting period when the intensive writing off of the state assets from a balance account has been occurred.

Property and obligations estimation must be based on documentary confirmation.

Usage of synthetic and analytical accounts stipulates: separation of activity results accounting which has special purpose funding; a sufficient level of the analytical accounting for the conducting of internal control.

Finance plan of a state enterprise is built up for a year and must provide the відображає джерела формування коштів та напрями їх використання з метою забезпечення діяльності і розвитку підприємства, а також виконання його зобов'язань.

Спрямування державними підприємствами частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображається:

На розвиток виробництва — за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом субрахунку 426 «Фонди спеціального призначення».

На матеріальне заохочення — за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом субрахунку 426 «Фонди спеціального призначення».

На створення інших фондів — за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом субрахунку 426 «Фонди спеціального призначення».

До бюджету належна сума прибутку відповідно до чинного законодавства - за дебетом рахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом рахунку 641 «Розрахунки за податками».

База оподаткування — чистий прибуток наростаючим підсумком.

Питання для контролю

Які критерії віднесення біологічних активів до довгострокових та поточних ?

Назвіть особливості обліку поточних витрат, пов'язаних з біологічним перетворенням біологічних активів ?

В яких випадках можлива зміна вартості довгострокових біологічних активів ?

receipt of net income which size can not be less than the actually attained index of a previous year. Finance plan represents the sources of money formation and directions of its use to provide enterprise activity and development as well as implementation of its obligations.

Vectoring|directs| of a net income share by the state|domainal| enterprises to the quarterly and annual date of balance is represented:

On production development - at the debit of sub-account 443 «Income used|utillize| in an accounting period» and the credit of sub-account 426 « Special-purpose fund|purpose|».

On financial encouragement — at the debit of sub-account 443 «Income used|utillize| in an accounting period» and the credit of sub-account 426 « Special-purpose fund|purpose|».

On|making| other funds making — at the debit of sub-account 443 «Income used|utillize| in an accounting period» and the credit of sub-account 426 « Special-purpose fund|purpose|».

The proper sum|amount| of income in accordance with|according to| a current legislation is tended to a budget -at the debit of account|counting| 443 «Income used|utillize| in an accounting period» and the credit of account|counting| 641 «Tax calculations|computation|».

A tax base is a net income with an increasing result.

Control questions:

What are criteria to consider biological |life-form| assets as|by| long-term|long term| and current?

Name|call | the features of current expenses accounting connected with biological |life-form| transformation of biological |life-form| assets| conversi?

Як обліковується цільове фінансування виноградарства та садівництва ?

Що характерно для обліку витрат в операціях з поточними біологічними активами ?

Які особливості господарювання підприємств державного та комунального секторів економіки ?

Назвіть особливості застосування державними та комунальними підприємствами складових методу бухгалтерського обліку ?

Що являє собою фінплан державного підприємства ?

Охарактеризуйте систему відрахування до бюджету від чистого прибутку державного підприємства ?

Які фонди та резерви може створювати державне підприємство ?

In what cases |accident| a|possibly| cost change |changing| of long-term biological |life-form| assets is possible?

How is the special purpose funding of viticulture and gardening accounted?

What is typical for the accounting of expenses in operations with current biological |life-form| assets?

What are the features of enterprise economy of government and household sectors?

Name|call| the application features of accounting method constituents by state |domainal| and communal |public| enterprises.

What is a| finance plan of a state enterprise?

Describe the system of deduction to the budget from the net income of a state|domainal| enterprise.

What funds and reserves can a state|domainal| enterprise create?


UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARY OF THE TERMS

 

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

 

Section 1. Fundamentals of Accounting Organization

1

accounting organization

організація обліку

2

reliable information

достовірна інформація

3

job management

організація праці

4

accounting personnel

обліковий персонал

5

fulfilment

здійснення

6

conceptual fundamentals

концептуальні основи

7

authorized body

уповноважений орган

8

completing the documents

заповнення документів

9

business transactions

господарські операції

10

appropriate conditions

належні умови

11

methodical stage

методичний етап

12

synthetic and analytical accounts

синтетичні та аналітичні рахунки

13

double-entry method

метод подвійного запису

14

working card of accounts

робочий план рахунків

15

primary documentation

первинний облік

16

technical stage

технічний етап

17

complete accounting system

повна система обліку

18

simplified accounting system

спрощена система обліку

19

organizational stage

організаційний етап

20

optimum quantity of accountants

оптимальна кількість бухгалтерів

21

accountants' workplaces

робочі місця бухгалтерів

22

accounting documents archive

архів бухгалтерських документів

23

protection of accounting information

захист бухгалтерської інформації

24

managerial accounting

управлінський облік

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

 

Section 2. Legal and Regulatory Security of Accounting

25

statutory framework for accounting

нормативне регулювання бухгалтерського обліку

25

Economic Procedural Code of Ukraine

Господарський Кодекс України

27

Business Associations

господарські товариства

28

Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine

Постанови Кабінету Міністрів України

29

business entities

суб'єкти господарювання

30

National Accounting Regulations (Standards) (NAR(S))

Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО)

31

Ministry of Finance of Ukraine

Міністерство фінансів України

32

accounting policy

облікова політика

33

International Accounting Standards (IAS)

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)

34

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

35

Cash Flow Statements

Звіт про рух грошових коштів

36

Income Taxes

податки на прибуток

37

payroll

виплати працівникам

38

consolidated and separate financial statement

консолідовані та окремі фінансові звіти

39

shares in joint ventures

частки в спільних підприємствах

40

related party disclosures

розкриття інформації пов'язаних сторін

41

earnings per share

дохід на акцію

42

hyperinflationary economy

гіперінфляційна економіка

43

investment Property

інвестиційна нерухомість

44

State Treasury of Ukraine

Державне казначейство України

45

self-financing operations

госпрозрахункові операції

46

budget institutions

бюджетні установи

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

 

Section 3. Organization of Accounting Process

47

rational organization of accounting

раціональна організація бухгалтерського обліку

48

transactions record order

порядок документації господарських операцій

49

document flow

документообіг

50

accounting relations between the accounts department

облікові відносини в бухгалтерії

51

responsible person

матеріально відповідальна особа

52

accounting cycle

обліковий цикл (процес)

53

accounting technique

техніка обліку

54

appropriate journals (sheets)

спеціальні журнали (відомості)

55

ledger

головна книга

56

Processing of primary documents

обробка первинних документів

57

summary trial balance

заключний пробний баланс

58

technical operations

технічні операції

59

logical operations

логічні операції

60

auxiliary operations

допоміжні операції

61

average cost per unit

середньозважена собівартість одиниці

62

pricing principles in intra-organizational transactions

ціноутворення у

внутрішньогосподарських

операціях

63

deferred tax assets and deferred income tax liabilities

відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання

64

useful life of capital assets

строк корисного використання необоротних активів

65

write-off of precious metals

списання дорогоцінних металів

66

power to sign primary documents

право підпису первинних документів

67

to perform internal control

здійснювати внутрішній контроль

 

Section 4. Organization of Owner's Equity Accounting

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

68

owner's equity

власний капітал

69

advanced capital

авансований капітал

70

fixed capital

основний капітал

71

circulating capital

оборотний капітал

72

debt capital

залучений капітал

73

constant capital

постійний капітал

74

working capital

змінний капітал

75

directed funds

цільові кошти

76

budgetary funds

бюджетні кошти

77

authorized, statutory capital

статутний капітал

78

share capital

пайовий капітал

79

additional capital

додатково вкладений капітал

80

other added capital

інший додатковий капітал

81

reserve capital

резерви (резервний капітал)

82

retained profit

нерозподілений прибуток

83

uncovered losses

непокриті збитки

84

unpaid capital.

неоплачений капітал

85

withdrawn capital

вилучений капітал

86

promoters' property register

засновницький опис майна

87

certificate

свідоцтво

88

global certificate

глобальний сертифікат

 

Section 5. Organization of Liabilities Accounting

89

long-term liabilities

довгострокові зобов'язання

90

current liabilities

поточні зобов'зання

91

maturity value

повна сума (сума погашення)

92

present value

теперішня вартість

93

provisions

забезпечення

94

short-term bank loans

короткострокові кредити банків

95

current long-term debt

поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

96

drawn short-term notes

видані короткострокові векселі

97

current liabilities for received advance

поточна заборгованість за отриманими авансами

98

current liabilities for budget

поточна заборгованість з бюджетом

100

current liabilities for insurance

поточна зоборгованість зі страхування

101

current liabilities for remuneration of labou

поточна заборгованість з оплати праці

102

current liabilities for participants

поточна заборгованість з оплати праці

103

current liabilities for internal payments

поточна заборгованість за внутрішніми розрахунками

104

provisions for deferred expenses

забезпечення для відшкодування майбутніх витрат

105

for vacation pays (including social insurance benefits)

на виплати відпусток (з урахуванням зборів на соціальне страхування)

106

for supplementary pension provision

на додаткове пенсійне забезпечення

107

for fulfilment of contractual obligations

на виконання договірних зобов'язань

108

for conversion

на реструктуризацію

109

for fulfilment of obligations on onerous contracts

на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами

110

warranty costs

витрати гарантійного обслуговування

111

deferred revenues

доходи майбутніх періодів

112

value added taxation

податок на додану вартість

113

resource taxes and payments

ресурсні податки і платежі

114

penalties of the tax authority

штрафні санкції податкових органів

115

mandatory fees

обов'язкові платежі

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

 

SECTION|division| 6. Organization of long-term assets accounting and analysis

116

fixed assets

основні засоби

117

long-term assets

довгострокові активи

118

assessed valuation

вартісна оцінка

119

tangible basis

матеріальна основа

120

capitalized expenses for land improvement

капіталізовані витрати на поліпшення земель

121

houses|building|, buildings|erection| and transmission devices|transm

будинки, споруди та передавальні пристрої

122

machines|vehicle| and equipment|EQP|

машини та обладнання

123

instruments|tool|, devices, inventory (furniture)

інструменти, прилади, інвентар (меблі)

124

draught and productive livestock

робоча і продуктивні худоба

125

fulfilment of construction and installation operations

виконання будівельно-монтажних робіт

126

registration meetings|collection|, government duty

реєстраційні збори, державне мито

127

risks insurance expenses

витрати зі страхування ризиків

128

direct production expenses

прямі виробничі витрати

129

total production expenses

загальновиробничі витрати

130

similar objects

подібні об'єкти

131

free of charge receipt

безоплатно отримані

132

true value

справедлива вартість

133

acquisition cost

первісна вартість

134

sum-of-the-digits [sum-of-the-years] depreciation method

кумулятивний метод нарахування амортизації

135

straight-line depreciation method

прямолінійний метод нарахування амортизації

136

diminishing|tickle-off| of depreciated cost

зменшення залишкової вартості

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

137

low value |inactive|inconvertible| tangible assets

малоцінні необоротні матеріальні активи

138

temporal (untitle) buildings

тимчасові (не титульні) споруди

139

inventory container

інвентарна тара

140

articles of rent

предмети прокату

141

intangible assets

нематеріальні активи

142

rights for |use| natural resources using

права на користування природними ресурсами

143

property rights

права на користування майном

144

rights for commercial purporses

права на комерційні призначення

145

rights for the objects of industrial property

права на об'єкти промислової власності

146

copyright and contiguous rights

авторське право та суміжні з ним права

147

investments of the concerned parties

інвестиції пов'язаним сторонам

148

long-term|long term| bills

довгострокові векселі

149

method of capital participation

метод участі в капіталі

 

SECTION 7. Organization of circulating assets accounting and analysis

150

supplies, stock

запаси

151

circulating assets

оборотні активи

152

operating cycle

операційний цикл

153

production supplies/stock

виробничі запаси

154

production

виробництво

155

shortage|marriage| in production

брак у виробництві

156

semiproducts

напівфабрикати

157

finished products|production|

готова продукція

158

output |production|of agricultural|farin| production

продукція сільськогосподарського виробництва

159

commodities

товари

160

allocated production | expenses

розподілені виробничі витрати

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

161

submitted supplies/stock

передані запаси

162

identified product cost of the proper unit of supplies/stock

ідентифікована собівартість відповідної одиниці запасів

163

average cost per unit

середньозважена собівартість

164

cost of the first|first-run|- time stock receipt|entrance|

собівартість перших за часом надходження запасів

165

sales prices

ціна продажу

166

net realization cost

чиста реалізаційна вартість

167

responsible persons

матеріально відповідальні особи

168

verification of thefts or abuses facts

встановлення фактів крадіжок чи зловживань

169

order|binding over| of judiciary

припис судово-слідчих органів

170

technogenic disasters, fire |conflagration| or natural calamity

техногенні аварії, пожежі чи стихійні лиха

171

cashier's desk

каса

172

bank establishment

обслуговуючий банк

173

cash operations

касові операції

174

cash issued against and receipt

кошти, видані під звіт

175

business trip

відрядження

176

floats

платіжні доручення

177

clearing house checks

розрахункові чеки

178

requisitions and orders

платіжні вимоги-доручення

179

bills of exchange

векселі

180

accounts receivable

дебіторська заборгованість

181

discounted cost of deferred payments

дисконтова на вартість майбутніх платежів

182

hopeless accounts receivable

безнадійна дебіторська заборгованість

183

accrual methods

методи нарахування

184

reserve of doubtful debts|duty|

резерв сумнівних боргів

185

solvency of single debtors

платоспроможність окремих дебіторів

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

186

specific gravity of hopeless debts in the net profit from realization

питома вага безнадійних боргів в чистому доході від реалізації

187

coefficient of|coeff.| stock cover

коефіцієнт забезпеченості запасів

188

coefficient|coeff.| of correlation of expenses and stock

коефіцієнт співвідношення витрат і надходжень запасів

189

coefficient|coeff.| of stock circulation|convertible|

коефіцієнт оборотності запасів

190

period of one turnover |Felge| of stock

період одного обороту запасів

191

circulating coefficient|coeff.| |convertibleof accounts receivable

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

192

period of debt liquidation

період погашення боргу

 

SECTION 8. Organization of charges, income and results of enterprise activity accounting and analysis

193

operating|operation| activity

операційна діяльність

194

expenses

витрати

195

income

доходи

196

financial|cost| operations

фінансові операції

197

other ordinary|usual| activity

інша звичайна діяльність

198

extraordinary|emergency| events

екстраординарні події

199

income profits|acuests|

доходи від реалізації

200

degree of service operation completeness

ступінь завершеності операцій з надання послуг

201

accounting period

звітний період

202

inactive profits

пасивні доходи

203

royalties

роялті

204

dividends

дивіденди

205

period of decision-making

період прийняття рішень

206

sources|spring| of expenses coverage

джерела покриття витрат

207

percentage allocations

витрати на проценти

208

purpose financing

цільове фінансування

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

209

financial lease

фінансова оренда

210

unoperating exchange rate difference

неопераційні курсові різниці

211

principle of charging

принцип нарахування

212

to be foreseen

бути передбаченими

213

reporting period

звітний період

214

tangible wealth

матеріальні цінності

215

deferred expenses

майбутні витрати

216

insurance policy

страховий поліс

217

periodical subscription

періодична підписка

218

financial|cost| results

фінансові результати

219

explicit credit account

наявне кредитове сальдо по рахунку

220

expenses of deferred periods

витрати майбутніх періодів

221

retained profits

нерозподілені прибутки

222

uncovered losses

непокриті збитки

223

absolute stability

абсолютна стійкість

224

unstable financial state

нестійкий фінансовий стан

225

coefficient of stock providing with own money

коефіцієнт забезпечення запасів власним коштами

226

coefficient|coeff.| |slewability of owner's equity mobility

коефіцієнт мобільності власного капіталу

227

stability of circulating assets structure

стабільність структури оборотних коштів

228

monetary equilibrium

фінансова рівновага

229

coverage coefficient general

коефіцієнт покриття загальний

230

rapid liquidity coefficient

коефіцієнт швидкої ліквідності

 

9.1. Organization of biological|life-form| assets accounting

231

long-term biological assets of stock-raising

довгострокові біологічні активи тваринництва

232

industries of gardening and viticulture

галузі садівництва і виноградарства

 

UKRAINIAN

ENGLISH

1

2

3

233

current biological|life-form| assets

поточні біологічні активи

234

high-yielding perennial plantings

плодоносні багаторічні насадження

235

vineyards|vinegrove|

виноградарство

236

berry patches

ягідники

237

unripe long-term biological |life-form| assets

незрілі довгострокові біологічні активи

238

hopgrowing

хмелярство

 

9.2. Organization of accounting activity of statejdomainalj enterprises

239

enterprises of government sector

підприємства державного сектора

240

enterprises of household sector

підприємства комунального сектора

241

communal (public) property

комунальна (державна) власність

242

local authorities

органи місцевого самоврядування

243

implementation of the special programs

виконання спеціальних програм

244

ownership capital

власний капітал

245

internal reporting

внутрішня звітність

246

budgetary funds

бюджетні кошти

247

synthetic and analytical accounts

синтетичні та аналітичні рахунки

248

state enterprise

державні підприємства

249

previous year

попередній рік

250

vectoring|directs| of a net income share

спрямування частини чистого прибутку

251

production development

розвиток виробництва

252

financial encouragement

матеріальне заохочення

253

special-purpose fund

фонди спеціального призначення

254

income used|utillize| in an accounting period

прибуток, використаний в звітному періоді

255

tax calculations

розрахунки за податками