РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В зв'язку з очікуваним входженням України до європейського економічного та правового простору все більше зростає потреба керівників і власників підприємств у достовірній інформації про результати господарської діяльності. Прогрес у цій сфері в нашій країні залежить від вирішення великого комплексу завдань, одним із яких є організація бухгалтерського обліку.

Відповідно до економічної сутності організація - «сукупність процесів або дій, що зумовлюють об'єднання елементів у ціле, а ціле завжди більше від суми його складових, ...це особлива організуюча сила» [14, с.644-645]. Науковці розкривають сутність «організуючої сили» організації бухгалтерського обліку через комплекс завдань обліку.

Організація бухгалтерського обліку — це система умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства, здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової продукції. Її призначення - удосконалення та раціоналізація обробки інформації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова організація праці [57, с. 40].

Покращення аналітики та оперативності бухгалтерського обліку залежать від раціональної організації як бухгалтерського обліку, так і функціонування облікового апарату. Організація праці облікового апарату - це комплекс науково обґрунтованих організаційно — технічних заходів, що забезпечують виконання облікового процесу [14, с. 648]. Вдало здійснена організація праці облікового апарату дозволяє широко удосконалювати документацію, документообіг, реєстрацію операцій на рахунках бухгалтерського обліку, доцільніше використовувати робочий час облікових працівників.

Порядок організації і ведення бухгалтерського обліку в Україні регламентується Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та Національними положеннями (стан— 5 — дартами) бухгалтерського обліку. Концептуальними основами організації бухгалтерського обліку є [18]:

безперервність його ведення з дня реєстрації до ліквідації підприємства;

відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, документування та збереження документів покладено на власника або уповноваженого органа, що здійснює керівництво підприємством;

самостійність підприємства: у виборі організаційних та методологічних форм обліку, визначенні облікової політики, розробці форм внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій; в питаннях відокремлення підрозділів з відповідними зобов'язаннями ведення окремого обліку та звітності;

відповідальність керівника за створення належних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення виконання ним правомірних вимог головного бухгалтера (бухгалтера) щодо дотримання правил та принципів організації облікового процесу;

відповідальність головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) за: дотримання встановлених на підприємстві єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та підготовку фінансової звітності; контроль за безперервністю та повнотою облікового процесу; правильне відшкодування втрат від нестач, крадіжок і псування активів підприємства; перевірку стану бухгалтерського обліку в структурних підрозділах;

відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, покладається на утворену відповідно до законодавства ліквідаційну комісію.

Організація бухгалтерського обліку складається з трьох взаємопов'язаних етапів: методичного, технічного, організаційного.

На методичному етапі організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, на яких базуються документування, інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов'язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та узагальнення даних бухгалтерського обліку на звітну дату. На цьому етапі здійснюється вибір конкретного застосування елементів методу бухгалтерського обліку, зокрема:

проводиться комплекс заходів, що забезпечують організацію первинного документування: вибір об'єктів первинного документування та носіїв первинної інформації, складання переліку форм первинних документів, встановлення порядку та процедур здійснення записів в первинних документах;

встановлення строків та порядку проведення інвентаризації;

вибір методу оцінки активів та зобов'язань підприємства;

визначення елементів витрат, способу калькулювання собівартості;

вибір робочого плану рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням субрахунків аналітичного обліку; визначення переліку форм внутрішньої звітності і порядку їх заповнення.

Керівник підприємства в обов'язковому порядку:

забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або іншої особи (юридичної чи фізичної), на яку покладена відповідальність за ведення бухгалтерського обліку, порядок оформлення та подання для обліку відомостей і документів;

затверджує перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна (першочергово право підпису затверджується для розрахункових касових та банківських документів, бланків цінних паперів).

Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені графіком документообороту терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи [99].

Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції діючому законодавству, логічна погодженість окремих показників.

Основними вимогами до первинних документів є наступні.

1.         Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на
паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові
реквізити:

назву документа (форми);

дату і місце складання;

назву організації, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

2.         Документи, створені засобами обчислювальної техніки на маши-
нозчитуваних носіях, застосовуються у бухгалтерському обліку
за умови надання їм юридичної сили і доказовості. Документ, ви-
готовлений машинним способом, повинен бути записаний на ма-
теріальному носії (магнітному, паперовому), виготовлений і роз-
мічений за вимогами відповідного стандарту і закодований згідно
з затвердженою системою кодифікації.

3 Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов'язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм. Додаткові вимоги до порядку створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей розглядаються у відповідних розділах монографії.

4. Усі бланки суворої звітності підлягають нумерації, порядок нанесення якої (нумератором, друкарським способом) встановлюють міністерства і відомства. Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господар—  8 —

ських операцій, оформлення яких проводиться на таких бланках,

установлюються окремими нормативними актами.

Другий етап організації бухгалтерського обліку — технічний — вибір форми обліку, що найбільше відповідає економіко-організаційній характеристиці підприємства. Він полягає у виборі способу обробки облікових даних, розробці переліку і форм облікових регістрів (що в більшій мірі залежить від вибору підприємством повної або спрощеної системи обліку); встановленні порядку здійснення записів в регістрах і переносу даних в форми звітності.

Якщо під час першого та другого етапів здійснюється організація ведення облікових записів, то третій етап, організаційний, полягає в організації роботи облікового апарату, або іншими словами — налагодження системи адміністративного управління в бухгалтерії. В залежності від організаційної структури підприємства це передбачає:

встановлення найбільш ефективної системи обліку (облік централізований, децентралізований або змішаний);

визначення оптимальної штатної структури облікового апарату;

встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності бухгалтерів;

набір кадрів та їх навчання;

раціональну організацію робочих місць бухгалтерів: встановлення належних інформаційних зв'язків між оперативними підрозділами підприємства та зовнішнім середовищем; матеріальне, інформаційне і технічне забезпечення облікових працівників;

мотивацію працівників бухгалтерії (оплата праці, різні види стимулювання);

налагодження дієвої системи обліку роботи працівників та контролю за виконанням ними своїх функцій;

організацію архіву бухгалтерських документів;

9)         організацію безпеки та захисту облікової інформації [57, с.43-45].
Враховуючи вимоги сьогоденні до ведення бухгалтерського облі-
ку, організаційний етап варто доповнити такими питаннями, як:

організація системи безперервного підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії (передбачивши вивчення міжнародних облікових стандартів);

впровадження ефективної системи автоматизації робочого місця бухгалтера;

- забезпечення сучасних ергономічних вимог щодо психологічно сприятливої атмосфери в підрозділах як економічної служби, так і в адміністративній системі підприємства в цілому.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регламентується переліком документів, серед яких обов'язковими є положення про бухгалтерську службу, положення про головного бухгалтера, графіки документообігу тощо. Крім цього, документування бухгалтерського обліку передбачає посадові інструкції виконавцям, що розробляються безпосередньо керівником підприємства.

Належну увагу необхідно приділити плануванню організації бухгалтерського обліку, зокрема, плану документообігу (графіку руху документів з моменту їх виписки до передачі в архів), графіку виконання облікових робіт, графіку підготовки звітних даних, планам (графікам) проведення інвентаризацій, ревізій та перевірок.

Слід чітко відрізняти поняття «організація» і «ведення» обліку. Організація обліку — це прерогатива засновника (керівника), ведення обліку - виключно обов'язки головного бухгалтера. За правильність застосування методології (узгодженої із засновником) та технології обліку відповідальність покладається внутрішнім нормативним актом на бухгалтерську службу. Це може передбачатись в Положенні про бухгалтерську службу підприємства, Статуті, спеціальному наказі, контракті з головним бухгалтером тощо.

Ведення обліку — це застосування бухгалтерською службою узгодженої з керівництвом підприємства методології та технології відображення в обліку фактів господарського життя та складання фінансової звітності за діючими стандартами обліку [94, с.16-17].

Ведення обліку має на даний час певні суперечності. Адже законодавче регламентування в Україні двох видів обліку — бухгалтерського (фінансового) і внутрішньогосподарського (управлінського) без методичного підкріплення поставило перед бухгалтерами-практиками завдання, що на сьогодні не вирішено: вчені розділилися на прихильників розподілу бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський. М. Чумаченко, В Палій, В. Іваш-кевич, С. Голов та ін. визнають управлінський облік як інтегровану систему інформації, що об'єднує в собі планування, нормування, організацію виробництва, маркетинг, бухгалтерський облік, регулювання, стимулювання, ціноутворення тощо, і противників такою поділу. Я. Соколов, В. Валуєв, О. Бородін, В. Сопко, Г. Кирейцев та ін. визнають управлінський облік як частину бухгалтерського обліку, основним завданням якого є облік виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції

Детальніше організацію внутрішньогосподарського обліку на підприємстві розглянуто в розділі 11.1. «Організація внутрішньогосподарського обліку»

На даний час господарський облік в Україні об'єднує:

бухгалтерський - призначений забезпечувати повне, комплексне відображення господарської діяльності за відповідний звітний період;

управлінський (внутрішньогосподарський) — ведеться підприємствами для забезпечення власних потреб в інформації усіх рівнів управління і є комерційною таємницею конкретного підприємства

податковий - являє собою систему накопичення інформації, необхідної для розрахунків податків та обов'язкових платежів, контролю за їх сплатою, наданням про них своєчасної звітності контролюючим органам;

динамічний - система реєстрації фактів господарського життя, головною метою якої є вимірювання ефективності господарської діяльності;

актуарний - система, що використовує метод подвійного запису і надає інформацію про зміну ринкової вартості підприємства;

соціальний - розширення меж бухгалтерського обліку за двома напрямками - збільшення складу показників бухгалтерської звітності та концентрація уваги на обліку соціальних витрат, основна частина яких пов'язана з екологією (екологічно орієнтований облік);

креативний - облік, в основі якого будь-який науковий метод, що не відповідає загальноприйнятій практиці або встановленим стандартам і принципам; є результатом облікової політики та використовується без прямого порушення законодавства [5, с. 8];

стратегічний (прогнозний): фінансовий аналіз проблем, що пов'язані з зобов'язаннями, контролем, готівкою та потенціалом [7].

Паралельно функціонує статистичний облік - збір та узагальнення статистичної інформації:

за показниками господарської діяльності суб'єктів (вид господарського обліку);

за визначеними на державному рівні соціально-економічними явищами та процесами.

Очевидним є використання зазначеними видами господарського обліку даних бухгалтерського обліку, як гаранта достовірності, об'єктивності та співставності інформації.

За видами бухгалтерський облік поділяють на облік підприємницької діяльності (діяльності підприємств, організацій, об'єднань, що фінансують діяльність власними коштами) та облік бюджетної сфери (діяльності бюджетних установ та організацій).

За формами бухгалтерський облік можна класифікувати:

а)         в залежності від способу відображення господарських операцій
на рахунках бухгалтерського обліку: з використанням повного
або спрощеного Плану рахунків;

б)         в залежності від рівня деталізації інформації на рахунках бух-
галтерського обліку: аналітичний, синтетичний.

в)         в залежності від ступеня автоматизації обробки інформації:
за допомогою ручної обробки, з частковою автоматизацією, авто-
матизований;

г)         в залежності від періоду, за який узагальнюється інформація:
бухгалтерський облік за звітний період, бухгалтерський облік за
певний часовий проміжок (оперативний).

Досить дискусійною є точка зору вітчизняних науковців щодо взаємоув'язки та/або підпорядкованості бухгалтерського, статистичного, податкового та управлінського обліку (табл. 1.1). На наш погляд, узагальнення концептуальних основ зазначених видів обліку підтверджує їх самостійність.

Реальним питанням на сьогодні є реалізація на державному рівні методологічних засад трансформації бухгалтерського обліку як напряму розвитку інформатизації суспільства, зокрема, в розрізі: 1.   Формування наукової думки щодо критеріїв ефективного інформаційного джерела в процесі управління діяльністю СГ з урахуванням реалій економічного розвитку України.


Побудови уніфікованого з міжнародною практикою понятійного апарату бухгалтерського обліку (бюджетної сфери та підприємницької діяльності).

Науково-практичної діяльності державних, навчальних, професійних структур по обґрунтуванню Концепції бухгалтерського обліку як базового інформаційного джерела систем управління.

Розробки концептуальних основ побудови організації обліку з урахуванням економіко-організаційних характеристик СГ різних галузей національної економіки.

Види обліку

 

Критерії

Бухгалтерський облік

Статистичний

Податковий

Управлінський(внутрішньогосподарський)

1

2

 

 

3

Звітність

Фінансова, затверджена на державному рівні

Статистична, затверджена на державному рівні

Податкова, затверджена на державному рівні

Внутрішня

Періодичність звітності

Місячна,

квартальна,

річна

Декадна, місячна, квартальна, річна

Місячна, квартальна, річна

Оперативна

Об'єкт обліку та звітності

Господарська діяльність суб'єкта

Господарська діяльність суб'єкта, соціально-економічні явища та процеси

Господарська

діяльність

суб'єкта

Виробнича

діяльність

суб'єкта

Мета обліку

Складання фінансової звітності для потреб користувачів

Складання

статистичної

звітності для

проведення

державних

статистичних

спостережень

Складання

податкової

звітності

для сплати

податків та

обов'язкових

платежів

Надання інформації керівництву для здійснення ефективного управління діяльністю СГ

Принципи

Принципи

обліку, регламентовані П(С)

БО 1

Обов'язковість, систематичність, достовірність

Регламентовані чинною системою оподаткування

Обумовлені завданнями управлінського характеру

Базова структура

Балансове рівняння: Актив = Капітал + Зобов'язання

 

 

Залежить від

поставленої

мети

Види обліку

 

Критерії

Бухгалтерський облік

Статистичний

Податковий

Управлінський(вну-трішньогоспо-дарський)

1

2

 

 

3

Залежність від статутної діяльності

СГ

Залежить від еконо-міко-орга-нізаційної струк тури

СГ

Залежить від економіко-організаційної структури СГ

Залежить від економіко-організаційної структури СГ

Залежить від економіко-організаційної структури та технологічних процесів СГ

Відображення часу (націленість)

Здійснені

господарські

операції

Здійснені господарські операції, зареєстровані явища, процеси

Здійснені

господарські

операції

Здійснені операцій виробничого циклу

Критерії точності

Абсолютна точність

Абсолютна точність

Абсолютна точність

Можливі відхилення

Ступінь відповідальності

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність

Дисциплінарна (догана, зауваження, тощо)

Елементи

методу

обліку

Документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки й подвійний запис, баланс і узагальнення даних на звітну дату

Документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання; додатково для статистичних спостережень за господарською діяльністю СГ — рахунки й подвійний запис, баланс і узагальнення даних на звітну

дату

Документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки й подвійний запис, узагальнення даних на звітну дату

Документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання

—            обов'язково; рахунки, подвійний запис

—            застосовуються в пріоритетному, але не обов'язковому порядку

Види обліку

 

Критерії

Бухгалтерський облік

Статистичний

Податковий

Управлінський(вну-трішньогоспо-дарський)

1

2

 

 

3

Обмеження

Нормативні акти

Нормативні акти

Нормативні акти

Немає

Використання вимірників

Вартісні, кількісні (обмежено)

Вартісні, натуральні

Вартісні

Вартісні, кількісні, натуральні, якісні, трудові

Групування витрат

За елементами витрат

За елементами витрат, статтями калькуляції

За критеріями віднесення витрат до валових

За статтями калькуляції, за способами включення до собівартості, за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень итрат та ін.

Порядок розрахунку результатів

Фінансовий резултат від усіх видів діяль ності підприємства за звіт ний період узагальнюється на рахунках «нерозподілені прибутки», «непокриті збитки»

 

Прибуток до оподаткування як різниця валових доходів та валових витрат, ско-ригована на амортизацію виробничих необоротних активів

В залежності від мети обліку розраховують прибуток або маржинальний дохід як результат діяльності окремого центру відповідальності

На даний час все більшої актуальності набуває проблема узгодження бухгалтерського і податкового обліку. Фахівці з бухгалтерського обліку, власники та керівники одностайно стверджують, що ведення бухгалтерського обліку і податкових розрахунків не уніфіковано і відтак здійснюється неефективно, а державна податкова адміністрація нарікає на складність адміністрування і перевірки правильності платежів до бюджету.

Незважаючи на суттєві відмінності у веденні податкового і бухгалтерського обліку, проблема їх узгодження може і повинна бути вирішена. Для цього потрібно здійснити ряд важливих кроків, насамперед:

змінити податкове законодавство про оподаткування прибутку підприємства, де використано терміни та критерії визнання витрат та доходів, що не відповідають методичним засадам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Зрозуміло, що можливе збереження певних обмежень щодо включення витрат, визнаних у бухгалтерському обліку, до складу валових витрат;

внести зміни до форми податкової звітності по податку на прибуток: розробити форму, що розкривала б перехід від фінансового результату Ф№2 «Звіт про фінансові результати» до оподатковуваного прибутку за даними Декларації з податку на прибуток підприємства;

уточнити методику відображення на рахунках бухгалтерського обліку сум податкового кредиту, які дають право платнику податку на додану вартість зменшити відповідні податкові зобов'язання та ін.

Організація бухгалтерського обліку сьогодні - пошук раціональної системи відображення операцій і результатів діяльності з урахуванням економіко-організаційних особливостей підприємства, результати впровадження якої гарантують достовірність інформації, її повноцінність для прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень.

Питання для контролю

У чому полягає сутність організації бухгалтерського обліку?

Розкрийте економічний зміст терміну «організація праці облікового персоналу».

Який результат вдалої організації праці облікового апарату?

Якими документами регламентується порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні?

Перерахуйте концептуальні основи організації бухгалтерського обліку.

З яких етапів складається організація бухгалтерського обліку?

Що здійснюють на першому і другому етапах організації бухгалтерського обліку?

У чому полягає третій етап організації бухгалтерського обліку?

Як ви розумієте різницю між поняттями «організація» та «ведення» обліку?

Назвіть суперечності, що існують на даний час у веденні обліку.

Який вид обліку може допомогти власникам отримувати інформацію для обґрунтування інвестиційних рішень?

Охарактеризуйте проблему узгодження бухгалтерського та податкового обліку.

Які кроки необхідно здійснити для вирішення проблеми узгодження бухгалтерського та податкового обліку?

До якої форми податкової звітності пропонується внести зміни та доповнення?

Що характерно для організації бухгалтерського обліку сьогодні?