ДОДАТОК 5

Облік доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг


ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Облік інших операційних доходів


* Облік сум ПДВ, що були сплачені в періодах отримання авансу, відображено на рахунках 643

 

 

№ з/п

 

Кореспондуючі

Зміст

рахунки

 

Дт

Кт

1

2

3

4

2.

Відображено дохід від реалізації виробничих запасів та МШП

30,31, 36,681

712

 

Нараховано ПДВ від реалізації

712

641

 

Закриття рахунку доходу на фінансовий результат в

 

 

 

кінці звітного періоду

712

791

3.

Відображено дохід від операційної оренди

377

713

 

Нараховано ПДВ від орендної плати

713

641

 

Закриття рахунку доходу на фінансовий результат в

 

 

 

кінці звітного періоду

713

791

4.

Нараховано операційну курсову різницю по дебіторській заборгованості в іноземній валюті або по інвалютному рахунку при збільшенні курсу НБУ Закриття рахунку доходу на фінансовий результат в

362, 312

714

 

кінці звітного періоду

714

791

5.

Нараховано штрафи, пені, неустойки

Закриття рахунку доходу на фінансовий результат в

361, 631,

374

715

 

кінці звітного періоду

715

791

6.

Нараховано дебіторську заборгованість винної особи по нестачах або втратах матеріальних

 

 

 

цінностей

375

716

 

Нараховано ПДВ та інші платежі до бюджету

716

641

 

Закриття рахунку доходу на фінансовий результат в

 

 

 

кінці звітного періоду

716

791

7.

Включено у дохід прострочену дебіторську заборгованість

631, 685

717

 

Відновлення суми ПДВ

717

641

 

Закриття рахунку доходу на фінансовий

 

 

 

результат в кінці звітного періоду

717

791

8.

Відображено цільове фінансування в операційних

 

 

 

доходах підприємства

48

718

 

Закриття рахунку доходу на фінансовий

 

 

 

результат в кінці звітного періоду

718

791

9.

Виявлено надлишки матеріальних цінностей

під час інвентаризації

Закриття рахунку доходу на фінансовий

20, 22,

28

719

 

результат в кінці звітного періоду

719

791
 

 

Подпись: Облік адміністративних витрат

№ з/п

Зміст

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

5.

Дооцінка фінансових інвестицій Закриття рахунку доходу на фінансовий результат в кінці звітного періоду

14, 35 746

746 793

6.

Отримано запаси від ліквідації необоротних активів Закриття рахунку доходу на фінансовий результат в кінці звітного періоду

20, 22

746

746

793
 

 

 

 

 

 

№ з/п

Зміст

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

7.

Списано уцінку запасів

946

20-28

8.

Відображено вартість нестачі, втрат запасів

947

20-28, 30

9.

Відображено нараховані штрафи, пені, неустойки

948

641, 63

10.

Відображено витрати на утримання об'єктів соціального побуту та житла

949

20, 22, 661, 65, 13

11.

Списання витрат в кінці звітного місяця

791

941-949

Таблиця 5.8

Облік фінансових витрат

№ з/п

Зміст

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

1.

Нараховано відсотки за кредит

951

684

2.

Нараховано відсотки по векселях, облігаціях

952

684

3.

Нараховано втрати від участі в капіталі

96

14

4.

Списання витрат в кінці звітного місяця

792

95,96

Таблиця 5.9

Облік інших витрат

№ з/п

Зміст

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

1.

Відображено собівартість реалізації фінансових інвестицій

971

14, 35

2.

Відображено собівартість реалізації необоротних активів

972

10, 11, 12

3.

Відображено уцінку необоротних активів та фінансових інвестицій

975

10-12, 14

4.

Відображено залишкову вартість списаних необоротних активів при їх ліквідації

976

10-12

5.

Списання витрат в кінці звітного місяця

793

971-976


*Списання витрат майбутніх періодів на витрати звітного періоду може здійснюватись за двома принципами:

списання на витрати того періоду, до якого безпосередньо вони відносяться (наприклад, оренда, підписка);

розподіл здійснених витрат на витрати відповідного періоду за попередньо обраною і закріпленою наказом керівника підприємства базою розподілу (протягом першого року діяльності підприємства пропорційно отриманим доходам, рівномірно тощо).
 

 

Подпись: Аналіз фінансової стійкості (за абсолютними показниками)

№ з/п

Зміст

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

14.

Нарахування податку з прибутку

981 79

641 981

15.

Використання прибутку протягом звітного періоду:

-на виправлення помилок минулих років -на поповнення статутного фонду -відрахування до резервного фонду - на нарахування дивідендів

443 443

443 443

20,131,661 40

43 671

16.

Закриття рахунка 79 «Фінансові результати»: -нерозподілений прибуток -непокритий збиток

79

442

441

79

17.

Списання суми використаного прибутку за звітний період:

-в межах наявного сальдо за Кт 441

-на величину, що перевищує залишок за

Кт 441

441 442

443

443Подпись: №
з\п
Показник

Запас стійкості фінансового стану, днів:
р.8:\Ух360, де W - сума надходжень від
основної діяльності за попередній \ звітний
період

11.  Надлишок або нестача коштів на 1 грн. Запасів (р.8:6)

9. Тип фінансової стійкості 10.Аналіз відносних показників фінансової стійкості
№ з\п

Назва показника

Методика розрахунку з використанням даних Балансу

1

2

3

3.

Коефіцієнт мобільних та іммобілізованих коштів (К3)

Z + Яа + V F

4.

Коефіцієнт маневреності (К4)

В + Ве - F В + Ве

5.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (К5)

В + Ве + КЛ Z

6.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (К6)

Ііа - Кк+Яр В

7.

Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає частку короткострокових зобов'язань в загальній сумі зобов'язань (К7)

Кк+Яр Ш + Кк+Яр

8.

Коефіцієнт автономії джерел формування запасів і витрат характеризує частку кредиторської заборгованості та інших пасивів у загальній сумі зобов'язань (К8)

В + Ве - F В + Ве - F + М + Кк

9.

Коефіцієнт фінансової стійкості (К9)

В + Ве В - ЯЛ

10.

Загальний коефіцієнт ліквідності: коефіцієнт покриття (К10)

г + Яа Кк+Яр

11.

Коефіцієнт прогнозувань банкрутства характеризує частку чистих оборотних коштів у сумі активів балансу (К11)

Яа - Кк + Яр В