ДОДАТОК 3

Методика визнання необоротних активів у Ф№1 «Баланс»


ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ


 

 

Подпись: Облік купівлі основних засобів

Актив

Код рядка

Зміст статей Балансу за П(С)БО 2

Зміст статей Балансу за планом рахунків

Інші

фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу

Сальдо по Дт16 (за мінусом сальдо на рах.163 в частині, що припадає на капітальні аванси)

Відстрочені

податкові

активи

060

Відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах в наслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

Сальдо по Дт17

Інші

необоротні активи

070

Наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу »Необоротні активи»

Сальдо по Дт18

Подпись: Облік безоплатного отримання основних засобів

№ з/п

Найменування операції

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

4

Витрати на транспортування основного засобу (без ПДВ)

152

631

5

Відображено суму ПДВ у складі транспортних витрат

641

631

6

Капіталізація витрат зі складання та встановлення придбаного об'єкта (заробітна плата задіяних працівників, використані запчастини тощо)

152

661,

651653,

207

7

Зарахування об'єкта до певної групи основних засобів

101-109

152

Облік оперативної оренди у орендодавця

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дт

Кт

 

1

2

3

4

 

1

Відображено суми доходу від здавання об'єкта в оперативну оренду

373

713

 

Подпись: Облік операцій придбання нематеріальних активів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дт

Кт

 

1

2

3

4

 

2

Податкові зобов'язання з ПДВ

713

641

 

3

Списання суми чистого доходу ( без ПДВ), одержаного від операції оренди, на фінансові результати

713

791

 

4

Нараховано знос об'єкта оперативної оренди

949

131

 

5

Списано знос об'єкта оренди на фінансові результати

791

949

 

6

Одержано орендну плату від орендаря

311

373

 

7

Відображення капітальних інвестицій, внесених орендарем у тому випадку, якщо орендодавець відшкодовує витрати орендареві

152

685

 

8

Відображено податковий кредит в сумі здійснених інвестицій

641

685

 

9

Оплата здійсненого поліпшення

685

311

 

10

Збільшено вартість об'єкта оренди на суму поліпшення

10

152

 


№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

4

Відображено податковий кредит по ПДВ в розрахункових документах за операціями по установленню НА (п.5)

641

631

5

Оприбутковано НА

12

154

Типова кореспонденція за рахунком 142 «Інші інвестиції пов'язаним сторонам»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з\п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дт

Кт

 

1

2

3

4

 

1.

Придбання довгострокових боргових ЦП або надання довгострокової грошової позики за договором позики

142

31 (682)

 

Додаток 3

№ з\п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

2.

Включення до первісної вартості фінансових інвестицій податків або обов'язкових платежів, обкладенням якими супроводжується придбаний ЦП або укладення договорів позики

142

641

3.

Нарахування амортизації дисконту (на балансі утримувача облігацій)

142

733

4.

Погашення довгострокових облігацій або наданих позик

311

142

5.

Нарахування амортизації премії (на балансі утримувача облігацій), зарахування суми зниження вартості ЦП до складу фінансових витрат

952

142

6.

Списання довгострокових ЦП, а також інших довгострокових вкладень (крім позик) внаслідок їх продажу

971

142

7

Втрата фінансових інвестицій внаслідок надзвичайних подій

99

142

Таблиця 3.11

Типова кореспонденція за рахунком 143 «Інші інвестиції непов'язаним сторонам»

№ з\п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Придбання довгострокових боргових цінних паперів (ЦП) або надання довгострокової грошової позики за договором позики

143

311

2

Отримання довгострокового кредиту або позики довгостроковими борговими цінними паперами

143

50

3

Отримання короткострокового кредиту або позики довгостроковими борговими цінними паперами

143

60

4

Включення до первісної вартості фінансових інвестицій податків або обов'язкових платежів, обкладенням якими супроводжується придбаний ЦП або укладення договорів позики. Проведення можливе лише у випадках, коли ці податки і платежі не підлягають відшкодуванню

143

641


№ з\п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дт

Кт

 

1

2

3

4

 

5

Нарахування амортизації дисконту (на балансі утримувача облігацій), зарахування збільшеної таким чином вартості ЦП до складу фінансових доходів

143

733

 

6

Погашення довгострокових облігацій або наданих позик. Проведення можливе лише у разі, якщо зазначені інвестиції значилися у складі довгострокових аж до моменту погашення

311

143

 

7

Нарахування амортизації премії (на балансі утримувача облігацій), зарахування суми зниження вартості ЦП до складу фінансових витрат

952

143

 

8

Списання довгострокових ЦП, а також інших довгострокових вкладень (крім позик) внаслідок їх продажу

971

143

 

9

Втрата фінансових інвестицій внаслідок надзвичайних подій

99

143

 


Визнання запасів в Ф№1 «Баланс»