РОЗДІЛ 12. ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні можна охарактеризувати як симбіоз адміністративних та ринкових концепцій, національних і міжнародних стандартів. За останні 5-6 років в Україні відбулися суттєві зміни у системі бухгалтерського обліку щодо її гармонізації з міжнародними стандартами. Однак, реформа бухгалтерського обліку не супроводжувалася необхідними змінами правового поля та системи організаційних заходів в таких сферах, як статистика, оподаткування, в системі права, науки, освіти. Негативними наслідками такої невідповідності є обмеженість бухгалтерського обліку (до якої можна віднести застосування подвійного запису та виключно грошового вимірника;пасивне застосування принципів «професійного судження», пріоритетність податкових правил тощо), неефективність наукових досліджень та, як наслідок, некомплексне та непослідовне реформування. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку - ЗПБО (General accepted accounting principles - GAAP), сформульовані понад 100 років тому, і досі залишаються концептуальною основою стандартів бухгалтерського обліку. У сучасних умовах ЗПБО не лише гальмують розвиток бухгалтерського обліку, але є певною загрозою щодо довіри суспільства до фінансової звітності.

Головною практичною проблемою сьогодні є забезпечення в межах однієї системи потреб користувачів, інтереси яких суттєво відрізняються. Відмінності у змісті та структурі інформації, що її використовують інвестори, податкові та статистичні органи, управлінський персонал підприємства, зумовлюють потребу розробки та вдосконалення специфічних методів перетворення інформації. Складова бухгалтерського обліку, що охоплює діяльність з підготовки формалізованої фінансової звітності для зовнішніх користувачів (фінансовий облік) є підставою для аналізу (передусім, інвесторами) діяльності підприємства з використанням розгалуженої


 

системи коефіцієнтів рентабельності, ліквідності, заборгованості, платоспроможності.

Реформування принципів бухгалтерського обліку на основі МСБО не модифікувало в повній мірі положень теорії бухгалтерського обліку, методів та прийомів методології бухгалтерського обліку. Зовсім інше правове поле (а відповідно, вимоги, методи) податкового обліку - окремого функціонального обліку з метою посилення контрольно-аналітичної функції обліку правильності нарахувань та сплати податків [90, с.14]. Залишається дискусійним питанням узгодження методології фінансового та управлінського обліку, який здійснюється для внутрішнього користування з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. Управлінський облік є менш регламентованим, ніж фінансовий. Зазначені проблеми неможливо вирішити лише в межах системи рахунків бухгалтерського обліку на основі принципів національних облікових стандартів

Входження України в європейські та світові інституції призведе до різкого загострення конкурентної боротьби між вітчизняними та зарубіжними підприємствами. Тому існує необхідність вибору системи вимірювання результатів діяльності підприємств. Критика традиційних фінансових показників, джерелом яких є система бухгалтерського обліку та фінансової звітності, пояснюється тим, що інвестори та акціонери акцентують свою увагу на майбутніх результатах, тоді як фінансова звітність дає уявлення про результати діяльності підприємства за минулі періоди та його фінансовий стан. Ретроспективний характер цих показників суттєво зменшує їх цінність для прийняття стратегічних управлінських рішень. Система обліку повинна орієнтуватися на майбутній розвиток підприємства та покращення фінансових результатів його діяльності.

Серед сучасних вітчизняних вчених існують різні думки щодо визначення перспективних напрямів розвитку бухгалтерського обліку в Україні у контексті суспільних перетворень, що відбулися та відбуваються в світі в результаті інформатизації та глобалізації

(табл. 12.1).
 

Науковці

Точка зору

Науковець, що поділяє точку зору

1

2

3

 

методологічний напрям: обґрунтування та розробка нових методів бухгалтерського обліку в умовах його комп'ютеризації; обґрунтування можливостей розширення аналітичності бухгалтерського обліку (межі обліку); обґрунтування оптимальної кількості збільшення показників бухгалтерської звітності; розробка раціональної методики використання бухгалтерських знань у процесі здійснення судово-бухгалтерської експертизи та в процесі господарювання [7, с. 28 - 29].

 

Л.Нападовська

Бухгалтерський облік слід розглядати не лише як потужний важіль інтенсифікації поточної господарської діяльності, але й як засіб оцінювання перспектив бізнесу. Норми П(С)БО повинні дозволяти приймати управлінські рішення з метою оперативного, тактичного та стратегічного управління [44, с. 57].

С.Голов: економіка потребує системи бухгалтерського обліку, яка б не обмежувалася реєстрацією лише минулого [10, с. 18].

М.Білуха

Задоволення інформаційних потреб у суспільстві можливе лише за застосування комп'ютерних систем оброблення великих масивів інформації з використанням Інтернет-технологій для формування інформаційних систем. Основою інформаційних систем управління будь-яким господарським утворенням є облік, аналіз і контроль діяльності суб'єктів господарювання.

С.Голов: використання сучасної технології, зокрема, Інтернету

В умовах інформатизації економіки на мікро- та макрорівнях, розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, конкурентної боротьби на світовому ринку сучасні теоретичні й методологічні засади, включаючи і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, не задовольняють потреби управління бізнесом. Автономне існування бухгалтерського, управлінського, статистичного і податкового обліку призводить до дублювання інформації, зниження її оперативності та ефективності у прийнятті господарських рішень.

Дослідження вітчизняної і зарубіжної практики застосування комп'ютерних технологій для обробки обліково-економічної інформації є ефективним за інтеграції різних видів обліку діяльності підприємства на єдиній інтегрованій базі даних [46, с.64 - 65].

 

Науковці

Точка зору

Науковець, що поділяє точку зору

1

2

3

В.Моссаков ський

Загальні положення з уніфікації обліку в розвинених країнах доцільно розглядати щодо можливостей та необхідності застосування їх на підприємствах України.

В сучасних умовах доцільно там, де це можливо, здійснювати гармонізацію національних стандартів із подальшою стандартизацією та уніфікацією їх на рівні облікової політики підприємства [47, с.31].

-

Можливість формувати фінансову звітність в умовах реального часу, доповнювати її прогнозною інформацією про наміри та можливості підприємства дає Інтернет, що забезпечує доступ до такої інформації широкого кола користувачів. Засобами всесвітньої мережі Інтернет відбувається перехід до системи здачі звітних документів у податкову інспекцію в електронному вигляді. З метою затвердження такого сервісу Державна податкова адміністрація України затвердила формат (стандарт) електронного документу звітності платників податків [83, с. 4].

М.Метьюс і М.Перера, узагальнюючи власні думки та погляди інших авторів, зазначають, що необхідність гармонізації бухгалтерського обліку на міжнародному рівні стала явною. Така гармонізація дасть змогу, зокрема, підвищити порівнянність бухгалтерської звітності різних країн; активізувати оборот капіталу; підвищити загальний методологічний рівень бухгалтерського обліку; більш оптимально розподіляти світові ресурси.

Вчені стверджують, що в сучасних умовах цю роботу можна виконати за допомогою гармонізації, стандартизації та уніфікації обліку, розуміючи під ними наступне:

гармонізація - узгодження різних систем бухгалтерського обліку і звітності введенням їх у рамки загальної класифікації, тобто стандартизація форми із збереженням істотних відмінностей;

стандартизація - обмежений набір альтернативних методів для підтримання гнучкості бухгалтерського обліку;

уніфікація - це вилучення альтернативних методів обліку господарських операцій, подій та обставин.

На даний час проти МСБО виступають багато авторів, пояснюючи це тим, що національні стандарти мають одночасно відповідати міжнародним, але одночасно враховувати унікальність місцевих умов діяльності підприємств.

М.Метьюс і М.Перера зазначають, що гармонізація бухгалтерського обліку доцільна, якщо вона здійснюється у регіональній структурі, тобто в рамках групи країн із подібними соціально-економічними та політичними умовами. При цьому вирішення проблем щодо гармонізації бухгалтерського обліку на світовому рівні відбудеться завдяки: управлінню обліком всередині такої групи; створенню міжнародних бухгалтерських стандартів для регіонального рівня; ознайомленню ІАБС та інших регіональних груп зі специфічними проблемами регіону. Країни ЄС також прагнуть досягти подібності у взаємовідносинах між своїми членами та у побудові бухгалтерського обліку. На користь розвитку такого напряму розвитку обліку свідчить і те, що для країн певного регіону характерною, зазвичай, є певна подібність щодо раніше існуючої системи обліку, що спрощує підготовку переходу на міжнародні стандарти.

Як приклад, В.Моссаковський наводить країни СНД, де раніше існуюча система обліку була єдиною й досить розвиненою, мала низку особливостей [47]:

До моменту переходу економіки на ринкові умови діяльності облік був орієнтований на державну власність і централізоване керівництво, що полегшувало проведення на аналізу та контролю господарської діяльності.

Для характеристики стану та тенденцій розвитку економіки статистичні органи збирали звітність усіх підприємств (на відміну від більшості держав світу, де для цього, зазвичай, використовували вибіркове обстеження).

Слід визнати, що спостерігаються досить істотні відмінності щодо використання Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в різних країнах. Їх дозволено використовувати у країнах Південної Америки, крім того, у 31 країні, включаючи Латвію, Литву, Естонію, Росію. Обов'язкові МСБО та МСФЗ для компаній, що котируються на національних фондових ринках: всі - у 32-ох країнах, у тому числі у Вірменії, Грузії, Естонії, вибірково - у 10 країнах, у тому числі в Україні (для банківських фінансових установ).

Успіх запровадження міжнародних тсандіртів був би вагоміший, якби цьому не протистояли США та Канада, облікові системи яких визнані провідними у світі завдяки найбільшому й досить розвиненому фондовому ринку.

Проте країни СНД перебувають на різному рівні щодо впровадження цих стандартів, а також щодо юридичного та податкового законодавства, тому об'єднувати зусилля науковців і практиків на процес розробки регіональних стандартів, про що йшлося раніше, стає недоцільним.

Прийняття урядом України рішення щодо вступу до складу ЄС та СОТ потребує розгляду питань щодо гармонізації системи бухгалтерського обліку України відповідно до вимог цих організацій. Особливі труднощі щодо стандартизації обліку зумовлені вимогами ЄС. Існує стурбованість тим, що за певних обставин національні стандарти можуть втратити сенс, якщо вони повністю відповідатимуть міжнародним стандартам. П(С)БО, хоч і ґрунтуються на МСБО та МСФЗ, все одно відрізняються від них, зокрема [10]:

українські стандарти не охоплюють усі мінародні;

українські стандарти не передбачають певних альтернативних методів обліку, встановлених МСБО 8, МСБО 20, МСБО 23, МСБО 39 тощо;

П(С)БО 7 передбачає можливість застосування податкової амортизації в бухгалтерському обліку;

національні стандарти встановлюють жорсткі форми фінансової звітності, що обмежує можливість підприємства об'єднувати або виділяти окремі статті залежно від їх суттєвості;

українські стандарти дуже стислі за обсягом і не містять пояснювальних параграфів, які наведено в МСФЗ;

українські стандарти вимагають повного розкриття інформації лише від підприємств, що оприлюднюють річну фінансову звітність.

Крім того, в одних випадках П(С)БО містять дещо ширші вимоги, ніж МСБО, а в інших, навпаки, - значно вужчі.

Одночасне застосування юридичного та економічного підходів до обліку призвело до уніфікації форм фінансової звітності.

Для забезпечення диференціації фінансової звітності та задоволення вимог різних користувачів необхідно відмовитися від жорстких форм фінансової звітності з обов'язковими кодами рядків.

Потребує подальшого розвитку функція П(С)БО в питаннях уніфікації. Міжнародні стандарти зазвичай дають кілька варіантів вирішення певної проблеми, а у національних його слід чітко визначити (наприклад, метод оцінки витрачених запасів у П(С)БО 9, метод амортизації відповідно до П(С)БО 7, метод нарахування резерву безнадійних боргів в П(С)БО 10 та ін.). Це дало б можливість спростити роботу бухгалтерів-практиків і підвищити порівнянність звітної інформації, що дуже важливо для України.

Фінансова звітність України має будуватися на єдиних засадах. Без цього не може бути досягнута порівнянність результатів діяльності окремих господарюючих суб'єктів та країни загалом.

Враховуючи реальні потреби, на мікро- та макрорівнях стратегічними напрямками розвитку бухгалтерського обліку в Україні можуть бути наступні:

адаптація нормативно-правової бази бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського Союзу і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

удосконалення методологічних засад облікової політики суб'єктів державного сектору економіки;

реформування бухгалтерського обліку діяльності, що фінансується бюджетними коштами (бюджетних установ та організацій);

удосконалення державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку і аудиту з метою створення ефективної інформаційної інфраструктури ринкової економіки, забезпечення сприятливого інвестиційного клімату;

удосконалення обліку виробничих затрат та калькулювання продукції;

удосконалення бухгалтерського обліку діяльності непідприєм-ницьких (неприбуткових) організацій

удосконалення методології управлінського обліку;

удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності для суб'єктів малого підприємництва;

- розвиток бухгалтерської професії, правове регламентування рівня професійного визнання бухгалтера та ін.

Потреба розробки та вдосконалення специфічних методів перетворення інформації для задоволення різнопланових вимог користувачів фінансової звітності очевидна. Система обліку повинна орієнтуватися на майбутній розвиток та покращання фінансових результатів діяльності підприємства. Це дасть можливість забезпечувати користувачів, особливо управлінців та інвесторів, інформацією для прийняття рішень з урахуванням дійсного й прогнозного фінансового стану підприємства.

Гармонізацію бухгалтерського обліку в Україні зумовлено необхідністю порівнянності бухгалтерської звітності різних країн. Гармонізація обліку в рамках регіональної структури для країн СНД, що перебувають на різному рівні щодо впровадження МСФЗ, а також щодо юридичного та податкового законодавства, є недоцільною, як і повна відповідність національних стандартів МСФЗ. Для створення належної національної системи обліку в Україні потрібно, щоб у П(С) БО були визначені на основі МСФЗ окремі положення і принципи, які мають бути єдиними для всіх підприємств України. Необхідно відмовитися від жорстких форм фінансової звітності з обов'язковими кодами рядків, зберігши загальну структуру фінансових звітів і мінімальні вимоги до розкриття інформації.

Доцільним є перегляд досить жорсткої регламентації бухгалтерського обліку, заміна Інструкції до плану рахунків методичними рекомендаціями щодо його застосування. Все це дасть можливість підвищити порівнянність звітної інформації окремих господарюючих суб'єктів та країни загалом, що дуже важливо для України на даному етапі її ринкового становлення.

Питання для контролю

Як можна охарактеризувати сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні?

У чому полягає мета розробки концепції подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні?

Який результат відмінностей у змісті та структурі інформації, яку використовують інвестори, податкові, статистичні органи, управлінський персонал?

Чи відбулася при реформуванні бухгалтерського обліку в повній мірі модифікація положень теорії, методів і прийомів методології обліку?

До чого може призвести входження України в європейські та світові інституції?

На чому акцентують свою увагу інвестори та акціонери?

Які цілі повинні бути орієнтиром системи обліку?

Дайте характеристику можливостям, які надає користувачам фінансової звітності Інтернет.

Що М.Метьюс і М.Перера розуміють під термінами «гармонізація», «стандартизація» та «уніфікація»?

За рахунок чого спрощується підготовка переходу на міжнародні стандарти країн одного регіону?

За яких умов успіх запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності буде вагомішим?

Назвіть відмінності, що існують між положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами.

Яким чином можна підвищити порівнянність звітної інформації і спростити роботу бухгалтерів-практиків?

Якими можуть бути основні стратегічні напрямки розвитку бухгалтерського обліку в Україні на мікро- і макрорівнях?

Які заходи необхідно здійснити для створення належної національної системи обліку?

ВИСНОВКИ

У кожній галузі народного господарства є свої специфічні особливості технології та організації як виробничого процесу, так і організаційної будови підприємства, що обумовлюють відмінності в методології та організації обліку в різних галузях.

Підручник висвітлює основні аспекти організації обліку підприємницької діяльності з урахуванням актуальності відображення типових операцій в податковому обліку. Значне місце займають дослідження проблемних питань методологічних аспектів обліку діяльності підприємств з різними напрямками статутної діяльності.

Підручник підготовлено доктором економічних наук, професором кафедри обліку та аудиту Левицькою Світланою Олексіївною, яка має досвід роботи економіста, бухгалтера, головного бухгалтера, є сертифікованим аудитором.

В процесі дослідження здійснено комплексний підхід до викладення матеріалу, а саме: відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, оподаткування результатів податком на прибуток та податком на додану вартість, проведення структурно-динамічного та параметричного аналізу за показниками, що визнаються в основних звітних формах, є цінними з точки зору потреб підготовки фахівців з бухгалтерського обліку.

Враховано найбільш специфічні особливості найважливіших об'єктів обліку, відображено їхній вплив на організацію бухгалтерського обліку в галузях національної економіки.

Висвітлення передбачених змістом тем здійснюється у найбільш доступній для сприйняття читачем формі, оскільки поряд із теоретичними викладками у підручнику наводяться приклади, що сприяють засвоєнню матеріалу.

Для зручності користування підручником значну частину інформації систематизовано в таблицях, які винесено в додатки. Додатки містять типову кореспонденцію рахунків обліку управлінсько-


 

фінансових операцій, максимально наближені до потреб обліково-бухгалтерської та оперативної роботи.

При підготовці посібника враховано вимоги чинних нормативних актів, які врегульовують питання бухгалтерського та податкового обліку.

Зміст розділів впродовж тривалого проміжку часу апробовано при проведенні наукових досліджень та в процесі педагогічної діяльності в Національному університеті водного господарства та природокористування м. Рівне.

Сучасний розвиток суспільства вимагає подальшого вдосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки облікових працівників, тому питання, що розглядаються в посібнику, і підходи до їх вирішення можуть бути цікавими практичним працівникам бухгалтерського обліку, викладачам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, спеціалістам, бакалаврам, магістрам.

Отже, доцільність створення даного підручника визначається роллю бухгалтерського обліку в управлінні підприємств та організацій різних галузей економіки та необхідністю точного відображення в системі обліку і звітності результатів фінансової діяльності підприємств, їх виробничого і соціального розвитку, фінансового та майнового становища, дотримання договірної, фінансової, податкової та звітної дисципліни, рівня забезпеченості обіговими коштами, джерелами фінансування капітальних вкладень для своєчасного виконання покладених на підприємства зобов'язань та їх перспективного розвитку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — Житомир: ПП «Рута», 2002.- 544с.

Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. — №2. - 2001.

45-53с.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально

практичний посібник / під ред. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс - Клуб», 2001.- 832с.

Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч. І: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / 2-е вид., доп. і перероб. -Житомир: ПП «Рута», 2001. - 512 с.

Бутинець Ф.Ф., Лайчук С.М., Олійник О.В., Шигун М.М. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. — Житомир, 2002р. - 520с.

Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». Житомир: ЖІТІ, 2002. - 304 с.

Бутинець Ф. Ще раз про бухгалтерський облік як науку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 10. - С. 20 - 29.

Валуев Б.И. Проблемы управленческой ориентации бухгалтерского учета // Світ бухгалтерського обліку. - 1998. — №1. - 2-10с.

Голов С. Гармонізація фінансової звітності відповідно до плану дій « Україна - ЄС» // Бухгалтерськмй облік і аудит. - 2005. — № 4. -

с.7-17.

Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні. Антиміфологія // Бухгалтерський облік і аудит.

2006. - № 2. - С. 3 - 13.

Голов С. Бухгалтерський облік: спогади про майбутнє // Бухгалтерія. - 2005. - № 29.

Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: навч. Посібник \ За ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.:А.С.К., 2002. - 266с. - (Економіка. Фінанси, Право).

Гуцайлюк З. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 2. - С. 14 - 19.

Джога Р. Облік у бюджетних установах: основи побудови, нормативна база, реформування // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. — № 8-9 - с.26-37.

Економічна енциклопедія. Київ: « Академія», 2001. — 504с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Е 45. Т3.\ Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія»,

2002.-952 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 848 с.

Житній П. Організаційно - методологічні засади формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і ау-

дит.-2006.-№3.- с.3-8.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р за № 996-ХІУ (з чинними змінами та доповненнями).

Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97р. за №168/97-ВР (з чинними змінами та доповненнями).

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». У редакції Закону України від 22.05.97р. за №283/97-ВР (з чинними змінами та доповненнями).

Закон України «Про господарські товариства» від 14 жовтня 1992 року N 2692-ХІІ (з чинними змінами і доповненнями).

Закон України від 09.04.1999 за №587- XIV «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. - К., 2000. - 146с.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. за №69.

Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей. Затверджено наказом Міністерства фінансів України за №99 від 16.05.1996р.

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. за №291. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.1999р. за №893/4186.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджено Постановою Національного банку України від 21.01.2004р. за №22.


 

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. Затверджено наказом Міністерства фінансів України за №59 від 13.03.1998р. (з чинними доповненнями).

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. Посіб. - К.: Знання-Прес, 2003.- 349 с.

Івахненков С.Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. — № 7 - с.55-65.

Івахненков С.Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. — № 4 - с.52-58.

Корчажникова Л. Проблеми бухгалтерського й управлінського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. — 2001.-№12.- с.50-51.

Кужельний М. В. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку // Бухгалтерськмй облік і аудит. - 2005. — № 8-9 - с.45-49.

Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. — К.: Центр навчальної літератури. — 2003.-224с.

Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. — Киев.1998.-МАУП-267с.

Карпова Т.П. Управленческий учет.: Учебник для вузов. -М.:ЮНИТИ, 2003. - 350с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник.-К. :Т-во «Знання», КОО.-2001р.-378с.

Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятий. — М: Центр экономики и маркетинга, 2001.-256с.

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання. - К.: КНЕУ. — 2001.-388с.

Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. - Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2004. -528 с.

Лист Міністерства фінансів України «Про облікову політику» від 21.12.2005р. за №31-34000-10-5\27793.

Лист Держкомітету з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості від 24.02.1999 за №11\02-460 «Про нормативи питомих капітальних вкладень на створення плодових, ягідних і виноградних насаджень».

Лист ДПАУ від 27.01.2007р. за №1453\7\16-1517.

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України 29.12.2000 р. за № 356.

Микитенко Т. Сучасні інформаційні технології обліку та аудиту в управлінні підприємством // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. — № 10 - с.12-19.

Міжнародна наукова конференція з обліку, аналізу і аудиту// Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 2. - С. 65 - 66.

Моссаковський В. Гармонізація обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 4. - С. 24 - 32.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора. \у\\^.тіп£іп. gov.ua

Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено наказом Мінагрополітики від 18.05.2001р. за

№132.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006р. за №1315

Нападовська Л. Концепція подальшого розвитку обліку в умовах міжнародної інтеграції // Вісник КНТЕУ. - 2006. - № 1. - С. 57

-64.

Наказ Міністерства економіки України від 21 червня 2005 року за № 173 Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2005 р. за N 729/11009.

Наказ Мінагрополітики України від 07.04.2006р. за №182 «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики 16.08.2005р. за №383 «Про затвердження нормативів на компенсацію витрат із закладки молодих багаторазових насаджень».

Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» витих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-с вид., доп. і перероб. — Житомир:

ПФ»Рута», 2002. -592 с.

Охрамович О. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. — № 4. - с.48-53.

Онищенко Т., Борщ Н., Мякота В., Кавторєва Я. Альбом бухгалтерських проводок. - 7-ме вид., до. І перероб. - Х.: Фактор, 2003. - 164 с.

60. Пархоменко В. Розвиток бухгалтерського обліку: від реформування до адаптації та застосування // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. — № 8-9. - с.3-21.

Положення бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. за №87.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999р. за №396\3689.

Положення бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999р. за №399\3692.

Положення бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.012000р. за №20. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11.02. 2000р. за №85\4306.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. за №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.1999р. за №391/3684.

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємствами державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та\або користуються об'єктами державної, комунальної власності. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006р. за №1213. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.12.2006р. за №1364/13238.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. за №92. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р.

за №288/4509.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. за №318. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. за №27/4248 (з чинними змінами та доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. за №242. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.1999р. за №750/4043.

Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності. Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 року за №04230-04108.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. №246. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.1999р. за №751/4044.

Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення. Затверджено наказом Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України від 10.09.1996р. за №120/190. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.09.1996р. за №546/1571 (з чинними змінами та доповненнями).

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено Постановою Кабінету міністрів України за №116 від 22.01.1996р. (з чинними доповненнями).

Положення про ведення касових операції у національній валюті в Україні. Затверджено Постановою НБУ від 15.12.2004р. за №637. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2005р. за №40\10320.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів». Затверджено наказом Міністерства фінансів України за №193 від 10.08.2000р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.08.2000р. за №515/4736.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції». Затверджено наказом Міністерства фінансів України за №91 від 26.04.2000р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.05.2000р. за №284/4505.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. за №237. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.10.1999р. за №725\4018 (з чинними змінами та доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006р. за №415. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.05.2006р. №610\12484.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000р. за №181. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2000р. №487\4708 (із змінами та доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. за №290. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року №860\4153 (із змінами та доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. за №353. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01. 2001 року за №47\5238 (із змінами та доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002р. за №147. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.03.2002р. за №269\6557 (із змінами та доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005р. за №790. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.12.2005р. за №1456\11736 (із змінами та доповненнями).

Постанова Національного банку України «Про затвердження інструкції про порядок відкриття рахунків в національній та іноземній валютах» за №492 від 12.11.2003р. (з чинними змінами та доповненнями).

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. за №88. Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за №168/704.

Положення про порядок бухгалтерського обліку активів та операцій підприємствами державного, комунального секторів економіки та господарськими організаціями, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності. Проект. Затверджено на засіданні Методологічної ради при МФУ від 07.02.2007р. www. minfin.gov.ua

Постанова Кабінету міністрів України від 15 січня 2005 р. за № 50 «Про затвердження Порядку і нормативів відрахування господарськими організаціями до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році»

Постанова Кабінету міністрів України від 28 лютого 2005 р. за № 157 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 50».

Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Затверджений постановою КМУ від 15.07. 2005р. за №587 (у редакції постанови КМУ від 04.04.2007р. за №613).

Регеда С. Звітність не виходячи з офісу: зручно, економно, сучасно // Податкові вісті. - 2006. — № 28-29. - С.4.

Ричаківська В. Досвід впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності в банківській системі України // Бухгалтерськмй облік і аудит. - 2005. — № 8-9. - с.37-45.

Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — Київ, 2000 р.

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. за №34.

Сльозко Т.М. Види обліку: новітня інтерпретація. Фінанси України. — №1, 2007р. - с.118.

Ткаченко М.Н. Теоретико - методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку.-К.: А.С.К., 2001. с.3-23.

Фаріон І. Д., Перевозова І.В.: Навчальний посібник. - Тернопіль,

2004 р.

Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. Бухгалтерський управлінський облік.: Навчальний посібник / за редакцією д.е.н, проф. І.Д. Фаріона. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 566 с.

Хелферт Э. Техника финансового анализа. Пер. с англ. под редакцией Л.П.Белых.- М.:Аудит, ЮНИТИ, 1996.-663с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: Знання,

2004. - 447 с.

Ямборко Г. Проблеми взаємоузгодження бухгалтерського обліку і податкових розрахунків// Бухгалтерський облік і аудит.-2006.-

№5.-с.19-26.

Neil's Brock Copenhagen Business College. Kultorvet 2, Copenhagen K, Denmark.- 250р.

http://www.refine.org.ua/pageid-591-1.html

http://www.ufpaa.org/ua/news/?pid=266

www. Ukrreferat. Com/.chapters/23/5.htm.