РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО, ТЕХНІЧНОГО ТА ЕРГОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ 11.1. Організація внутрішньогосподарського обліку

Сучасне науково-практичне бачення концептуальних основ управлінського обліку приділяє йому чільне місце в системі менеджменту господарської діяльності. Управлінський облік є не тільки системою збору, реєстрації та узагальнення інформації, це — система управління підприємством, що інтегрує різні методи управління, а не лише обліку. Управлінський облік (на відміну від бухгалтерського, який відображає статику) характеризує динаміку процесів, що відбуваються на підприємстві.

Досить часто точка зору фахівців з питань управлінського обліку неоднозначна. Зокрема, проф. Нападовська Л.В. не є радикальною в питаннях розмежування процедур управлінського обліку, аналізу та контролю. Методом управлінського обліку, за Л.В. Нападовською, є «сукупність традиційних методів планування і контролю, обліку, аналізу, нормування, прийняття управлінських рішень, що сприяють дослідженню «поведінки» затрат і доходів з метою управління ними». Однак, Л.В. Нападовська підкреслює, що управлінський облік не підміняє контроль, аналіз, планування, а шляхом забезпечення необхідною інформацією координує їх ефективне функціонування [53, с.182].

У літературі йдеться знову ж таки про управлінський облік, в основі якого — бухгалтерський аналітичний облік (при цьому дані бухгалтерського обліку отримують і використовують в оперативному режимі). Проте, як зазначає Т. Сльозко, своє первісне значення, з чого все почалося у 60-70-х роках минулого століття, управлінський облік на практиці втратив повністю. Він став управлінською стратегією, ніяк не управлінським обліком [94, с.52].

Поділяємо думку вітчизняних науковців щодо тісного взаємозв'язку управлінського та бухгалтерського обліку. Професор Ф.Ф. Бутинець [4, с.17] вважає, що спільність управлінського та бухгалтерського обліку виражається, по-перше, тим, що вони ґрунтуються на


 

даних єдиної інформаційної системи обліку; по-друге, спираються на концепцію відповідальності в управлінні господарськими суб'єктами; по-третє, їх інформація служить для прийняття рішень, хоча й різної спрямованості.

Є кілька важливих причин, що не дають можливості розділити бухгалтерський облік та управлінський (внутрішньогосподарський).

По-перше, і в управлінському і в бухгалтерському обліку обліковуються ті самі об'єкти: запаси та витрати сировини, матеріалів, палива, випуск та реалізація готової продукції, надані послуги, понесені витрати та отримані доходи, визначаються фінансові результати.

По-друге, як зазначив О. Бородкін, ведення лише обліку витрат не дає змогу повноцінно керувати підприємством і приймати будь-які глобальні рішення без щоденного обліку грошових коштів і валютних операцій, або не здійснюючи розрахунків з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками, з бюджетом по обов'язкових платежах [2].

По-третє, з погляду Б.Валуєва, непереконливим є твердження, що основним завданням бухгалтерського обліку стає передбачення наслідків майбутніх операцій, чим приписуються непритаманні обліку якості, коли ототожнюються функції обліку та прогнозування. Адже «щоб здійснити стратегічне управління, треба знати результати роботи та чинники, що їх зумовлюють» [7]. В основі розмежування обліку науковець вбачає лише інформаційне забезпечення.

Особливості концептуальних основ бухгалтерського та управлінського обліку узагальнено в таблиці 11.1.


Таблиця 11.1

 

 

Критерії

Відмінності

Бухгалтерський облік

Управлінський облік

1

2

3

Базисна теорія

Подвійного запису

Облік за центрами відповідальності

Звітність

Фінансова, затверджена на державному рівні

Внутрішня

Періодичність звітності

Періодична (місячна, квартальна, річна)

Оперативна

Об'єкт обліку та звітності

Господарська діяльність суб'єкта

Виробнича діяльність суб'єкта

Мета обліку

Складання звітності для потреб зовнішніх користувачів (рідше - внутрішніх користувачів)

Надання інформації керівництву для реалізації заходів менеджменту

Принципи обліку

Загальноприйняті П(С) БО принципи обліку

Корисність інформації для прийняття рішень

Базова структура

Балансове рівняння: Актив = Капітал+ +Зобов'язання

Залежить від поставленої мети

Залежність від

внутрішньої

побудови

діяльності

(організаційна

структура,

технологічні

процеси)

Не залежить

Залежить

Відображення часу (націленість)

Результати здійснених господарських операцій

Здійснені операцій, орієнтація на майбутнє

Строки подання звітності

На вимогу користувачів або встановлені законодавством

Оперативно, по закінченні звітного періоду

Критерії точності

Абсолютна точність

Можливі відхилення

Критерії

Відмінності

 

Бухгалтерський облік

Управлінський облік

 

1

2

3

 

Ступінь

відповідальності

Адміністративна відповідальність

Дисциплінарна (догана, зауваження, тощо)

 

Елементи

бухгалтерського

обліку

Всі елементи методу: рахунки і подвійний запис, документація і інвентаризація, оцінка і калькуляція, баланс і звітність

Не обов'язково - рахунки, подвійний запис

 

Обмеження

Нормативні акти

Немає

 

Використання вимірників

Грошові

Грошові, кількісні, якісні, трудові

 

Групування витрат

За елементами витрат

За статтями калькуляції, за способами включення до собівартості, за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат

 

Порядок розрахунку фінансових результатів

Фінансовий результат від усіх видів діяльності підприємства за звітний період відображається на рахунку прибутків і збитків

В залежності від мети обліку розраховують прибуток або маржинальний дохід як результат діяльності окремого центру відповідальності

 

Зв'язок з іншими науками

Заснований на власному методі

Пов'язаний з економікою, фінансами, економічним аналізом, математичною статистикою

 

Методологію управлінського обліку повинно бути направлено на отримання великої кількості альтернативних варіантів рішення проблем, що виникають в діяльності підприємств та пов'язані з управлінням затратами та результатом. До особливостей методології управлінського обліку сьогодні науковці відносять:

забезпечення вибору таких варіантів дій, які сприяли б скороченню затрат при одночасному максимальному задоволенні потреб споживачів;

можливість безперервного впровадження, удосконалення на усіх етапах життєвого циклу продукції;

можливість постійного співставлення вартості кожної функції затрат з вигодами, отриманими внаслідок здійснення цих затрат;

забезпечення удосконалення лише тих властивостей продукту, які споживач згоден оплатити.

На нашу думку, сьогодні практично неможливо ототожнювати управлінський та внутрішньогосподарський облік. Сучасне поняття та функції управлінського обліку вийшли за межі внутрішньогосподарського обліку.

Спільним та невід'ємним елементом організації як управлінського, так і внутрішньогосподарського обліку є виділення в економіко-організаційній структурі суб'єкта господарювання центрів відповідальності (ЦВ).

В міжнародній практиці управлінського обліку виділяють чотири типи центрів відповідальності: центри витрат, центри доходів, центри прибутку та центри інвестицій.

Для здійснення контрольно-аналітичних функцій в рамках ЦВ, забезпечення підзвітності їх функціонування необхідна відповідна система обліку, яка забезпечувала б збирання, обробку та передачу інформації про результати діяльності кожного ЦВ - облік за центрами відповідальності (облік відповідальності).

Облік відповідальності(ОВ) (Responsibility Accounting) - система обліку, що забезпечує контроль і оцінку діяльності кожного центру відповідальності [9,10].

Створення і функціонування системи обліку за центрами відповідальності передбачає:

визначення складу виконавців з питань ведення обліку;

складання бюджету для кожного центру відповідальності;

отримання об'єктивної, оперативної та деталізованої інформації про господарські операції, що здійснюються в рамках ЦВ з використанням вартісних та натуральних показників;

регулярне складання звітності (насамперед, внутрішньої звітності) про виконання запланованих показників;

аналіз причин відхилень, оцінка виконання показників бюджету та ефективності ЦВ в цілому.

В основі організації обліку - бухгалтерський облік господарських операцій в рамках ЦВ, тому одним із визначальних питань методики є введення аналітичних субрахунків. Рекомендації щодо аналітичного обліку за ЦВ наведено в табл. 11.2.

Таблиця 11.2

Аналітичній облік в розрізі пріоритетних питань функціонування ЦВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з\п

Сальдо рахунку

Назва рахунку

Напрямок аналітичного забезпечення

1

2

3

4

 

 

Центр витрат

 

1

Дт23/п

«Виробництво»

За місцями та елементами витрат виробництва продукції (послуг)

2

Дт91/п

«Загально виробничі витрати»

3

Дт26/п

«Готова продукція»

За видами (номенклатурою) готової продукції

4

Дь92/п

«Адміністративні витрати»

За елементами операційних витрат адміністративно-управлінської ланки центру

5

Дт93/п

«Витрати на збут»

6

Дт94/п

«Інші витрати операційної діяльності»

 

 

Центр інвестицій

 

1

Дт151/п

Капітальне будівництво

За об'єктами здійснення капітальних інвестицій

2

Дт152/п

Придбання (виготовлення) основних засобів

3

Дт153/п

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

4

Дт154/п

Придбання (створення) нематеріальних активів

5

Дт155/п

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

6

Дт14/п

Довгострокові фінансові інвестиції

За об'єктами здійснення фінансових інвестицій

7

Дт35/п

Поточні фінансові інвестиції

№ з\п

Сальдо рахунку

Назва рахунку

Напрямок аналітичного забезпечення

1

2

3

4

8

Кт441/п

Прибуток нерозподілений

За економіко-структурними ділянками інвестування

9

Дт442/п

Непокриті збитки

10

Кт701/п

Дохід від реалізації готової продукції

За видами реалізованої продукції (послуг), виготовлених і з залученням інвестиційних ресурсів

11

Кт702/п

Дохід від реалізації товарів

12

Кт703/п

Дохід від реалізації робіт і послуг

13

Дт901/п

Собівартість реалізованої готової продукції

14

Дт902/п

Собівартість реалізованих товарів

15

Дт903/п

Собівартість реалізованих робіт і послуг

 

 

Центр виручки

 

1

Кт701/п

Дохід від реалізації готової продукції

За структурними підрозділами, що займаються збутом; за формою оплати; за видами реалізованої продукції (товарів, послуг); за категорією покупців

2

Кт702/п

Дохід від реалізації товарів

3

Кт703/п

Дохід від реалізації робіт і послуг

4

Дт93/п

Витрати на збут

За організаційними ланками збуту; за елементами витрат

 

 

Центр прибутку

 

1

Кт441/п

Прибуток нерозподілений

За економіко-структурними одиницями

2

Дт442/п

Непокриті збитки

3

Кт(Дт)791/п

Результат операційної діяльності

4

Кт(Дт)792/п

Результат фінансових операцій

5

Кт(Дт)793/п

Результат іншої звичайної діяльності