РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8.1. Облік доходів та витрат

За принципами національних П(С)БО доходи підприємств обліковуються в розрізі операційної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій [26].

Доходи від операційної діяльності включають:

доходи від реалізації продукції, товарів, послуг, передбачених статутними документами як основний вид діяльності;

інші операційні доходи (від реалізації іноземної валюти, реалізації інших оборотних активів, списання кредиторської заборгованості, відшкодування раніше списаних активів тощо).

Попередньо обліковані на рахунках 70,71, в кінці звітного періоду вони в повному обсязі (без ПДВ) списуються на результати операційної діяльності: Дт70,71 - Кт791.

Підприємства мають можливість створювати філії та інші підприємства для отримання додаткових джерел фінансування своєї статутної діяльності. Крім того, вони можуть розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках, отримуючи пасивні доходи, а також отримувати від обслуговуючого банку відсотки за користування тимчасово вільними коштами на поточному рахунку. Такі доходи є фінансовими доходами, в кінці звітного періоду підлягають списанню на фінансові результати: Дт72,73 - Кт792.

Підприємство проводить операції з необоротними активами: уцінку необоротних активів, реалізацію зайвих та списання непридатних необоротних активів. Перелічені операції, а також операції реалізації фінансових інвестицій, списання позитивної неопераційної курсової різниці, дохід від безоплатно одержаних необоротних активів формують інші доходи і підлягають списанню на результати від іншої звичайної діяльності Дт74 (без ПДВ) - Кт793

Крім того, в разі непередбачених екстремальних подій можуть виникнути результати надзвичайних подій.

В результаті співставлення доходів та витрат формуються прибутки (збитки) в розрізі видів діяльності, що дає змогу не тільки здійснювати аналітичний облік, а й аналізувати напрямки діяльності підприємства та джерела покриття витрат.

Визнання доходів від операційної діяльності визначено П(С)БО 15 в разі реалізації умов [79]:

покупцеві (споживачеві) передаються всі ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукт реалізації;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод;

сума доходу і витрат, пов'язаних з операцією реалізації, може бути достовірно визначена;

у випадку реалізації послуг достовірно визначена ступінь завершеності операції з надання послуг.

Облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) наведено в таблиці 5.1 додатка 5, інші операційні доходи - в табл. 5.2 додатка.

Дохід, що виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів і називається пасивним доходом.

Проценти - це плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.

Роялті - платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, авторського права, програмних продуктів тощо).

Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі інвестованого підприємства.

Порядок визнання такого доходу:

проценти визнаються в тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами;

роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

дивіденди визнаються доходами в період прийняття рішення про їх виплату.

Облік основних операцій по отриманню підприємством пасивних доходів показано в таблиці 5.3 додатка 5, облік доходів звичайної діяльності - в таблиці 5.4 додатка 5.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються в періоді їх здійснення (нарахування), незалежно від дати оплати.

Підприємство може мати витрати, які відповідно можливо або неможливо прямо пов'язати з доходом, для отримання якого вони здійснені. В першому випадку вони визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням такого доходу. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Витратами операційної діяльності можуть бути:

витрати по забезпеченню господарської діяльності підприємства;

витрати по виконанню програм (проектів), що мають цільове фінансування, інші витрати операційної діяльності, які обліковуються на рахунку 94.

В кінці звітного періоду вони повністю списуються на фінансові

результати:Дт791 - Кт92,93,94.

Облік формування адміністративних витрат здійснюється по дебету рахунку 92 «Адміністративні витрати» в кореспонденції з кредитами рахунків фактично понесених витрат. Облік типових операцій по формуванню адміністративних витрат показано в таблиці 5.5 додатка 5.

Витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (робіт, послуг) і обліковуються за дебетом рахунка 93. Облік типових операцій по формуванню витрат на збут показано в таблиці 5.6 додатка 5.

Кореспонденцію рахунків обліку інших операційних витрат показано в таблиці 5.7 додатка 5.

До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування отриманими кредитами, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу. Облік таких витрат здійснюється на рахунках 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі».

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі. В кінці місяця такі витрати списуються на результати фінансових операцій: Дт792 - Кт95,96.

Типові операції, що формують фінансові витрати, наведено в табл. 5.8 додатка 5.

До складу інших витрат включаються витрати, що виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (робіт, послуг).

Протягом звітного періоду ці витрати обліковуються на рахунку 97 «Інші витрати».

Типові кореспонденції рахунків обліку інших витрат показано в таблиці 5.9 додатка 5.

В кінці звітного періоду інші витрати діяльності списуються повністю на результати іншої звичайної діяльності: Дт793 - Кт97.

Надзвичайні події — це екстраординарні події, пов'язані з метеорологічними явищами, які не може передбачити підприємство.

Доходами в таких випадках будуть отримані підприємством майнові та грошові цінності, які списуються на результат надзвичайних подій:

Дт20,301,311 — Кт75 — визнання доходів;

•           Дт75 - Кт794 — списання доходів на фінансові результати. Витрати, пов'язані з ліквідацією чи попередженням надзвичайних подій, теж будуть списуватись на результат надзвичайних подій:

Дт99 - Кт20,661,651-653 — фактично понесені витрати;

Дт794 — Кт99 — списання витрат на фінансові результати.

Для обліку витрат, які здійснені, але, як очікується, будуть визнані підприємством в наступних періодах, використовується рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів». Насамперед, до таких витрат відносяться сплачені авансом орендні платежі, оплата страхового поліса, передплата на періодичні видання тощо.

Витрати майбутніх періодів, що забезпечують господарську діяльність підприємства: оплата за підписку на наступні періоди, підготовка до початку діяльності, оплата оренди приміщення наперед тощо.

За дебетом рахунка 39 відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом — їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Облік витрат майбутніх періодів показано в таблиці 5.10 додатка 5.