Анотація

 

|М. В. Кужельний, | С. О. Левицька

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ

ПІДРУЧНИК

Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010


УДК 657(075.8) ББК 65.052я73 К 89

Глифнадано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-466 від 04.02.2010р.)

Рецензенти:

Нападовська Л. В. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торгово-економічного університету; Давидов Г. М. — доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і фінансів Кіровоградського національного технічного університету; Гуменюк В. Я. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів та підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування;

Білецька Л. О. — головний бухгалтер ТОВ «Газотрон-Влатава» (м. Рівне).

Кужельний М. В.,| Левицька С. О.

К 89   Організація обліку: Підручник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 c.

ISBN 978-611-01-0087-8

У підручнику розкриваються особливості організації бухгалтерського обліку та фінансового аналізу для суб'єктів підприємницької діяльності з урахуванням: чинного нормативного поля з питань економіко-правової діяльності підприємств, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, податкового законодавства, міжнародної облікової практики.

Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів (спеціалістів, магістрів), які навчаються за фахом «Облік і аудит», керівників підприємств, бухгалтерів-практиків

УДК 657(075.8) ББК 65.052я73


ISBN 978-611-01-0087-8


© |Кужельний М. В., І Левицька С. О., 2010 © Центр учбової літератури, 2010.