6.2. Облік інших необоротних активів

Інші необоротні матеріальні активи обліковуються на рах.11 і класифікуються за групами:

бібліотечні фонди (рах.111);

малоцінні необоротні матеріальні активи (рах.112);

тимчасові (нетитульні) споруди (рах.113);

природні ресурси (рах.114);

інвентарна тара (рах.115);

предмети прокату (рах.116);

інші необоротні матеріальні активи (рах.117).

Вартісна ознака віднесення малоцінних необоротних активів до основних засобів визначається в наказі про облікову політику підприємства.

Облік інших необоротних матеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО 7 (аналогічно основним засобам) в питаннях переоцінки, поліпшення, оприбуткування та вибуття. При придбанні будь-яким способом (купівля, самостійне виготовлення) для обліку використовується рахунок 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».

За дебетом рахунка 11 відображається:

надходження придбаних, створених або безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів за первісною вартістю (приклад 10);

сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єктів;

сума дооцінки вартості таких об'єктів. За кредитом рахунка 11 відображається:

вибуття об'єктів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності їх критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації;

сума уцінки інших необоротних матеріальних активів. Ліквідація інших необоротних активів, собівартість реалізованих

необоротних матеріальних активів відображаються з використанням рахунка 97 «Інші витрати». Фінансовий результат від їх вибуття визначається як різниця між доходом від операції вибуття і сумою залишкової вартості об'єктів, непрямих податків і витрат, пов'язаних з операцією вибуття, і обліковується на рах.793 «Результат від іншої звичайної діяльності».

Метод амортизації інших необоротних активів обирається підприємством самостійно, з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від їх використання (П(С)БО 7).

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може також нараховуватись: прямолінійно; у першому місяці використання об'єкта у розмірі 50% вартості, яка амортизується, і решта 50% вартості у місяці їх виключення зі складу активів; у першому місяці використання у сумі 100% їх вартості.

Приклад 7. Підприємство придбало малоцінні необоротні матеріальні активи для забезпечення потреб своєї діяльності (елементом облікової політики підприємства є визнання іншими необоротними активами малоцінних необоротних активів собівартістю до 1000 грн.):

письмові столи у кількості 10 шт. за ціною 138 грн. (10шт. х 138грн. = 1380 грн.);

стільці у кількості 10 шт. за ціною 60 грн. (10 шт. х 60 грн. = 600

грн.);

10 шт. полиць для книжок загальною вартістю 420 грн.

Вартість перевезення сторонніми організаціями - 120 грн. Підприємство зареєстровано як платник ПДВ, вартість придбання наведено з урахуванням ПДВ.

 

 

 

 

№ з\п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1.

Оплачено рахунок магазину за офісні меблі

371

311

2400

2.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

400

3.

Відображено вартість перевезення офісних меблів

153

631

100

4.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

20

5.

Оприбутковано офісні меблі на склад

631 153

371 631

2400 2000

6.

Відображено розрахунки по податковому кредиту з ПДВ

644

631

400

7.

Оплачено рахунок за транспортування

631

311

120

8.

Передані в експлуатацію:

•           столи (10 шт.)

•           стільці(10 шт)

•           полиці для книг ( 10 шт. )

112 112 112

153 153 153

1150 500 350

9.

Відображено суму зносу в розмірі 100% амортизованої вартості

92

132

2000

10.

Списано суму зносу на фінансові результати

791

92

2000