5.4. Документування зобов'язань

Кредитні взаємовідносини встановлюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником в письмовій формі.

Кредитний договір повинен містити наступні положення: визначення сторін угоди та основні зобов'язання цих сторін (зобов'язання банку надавати грошові кошти в розпорядження позичальника) і зобов'язання позичальника повернути суму з відсотками; сума позики; графік повернення позики; розмір відсоткової ставки і обставини, за яких вона може бути змінена; сума комісійних по виданій позиці; належні банку виплати у зв'язку з використанням кредиту і забезпечення цього кредиту заставою; умови використання кредиту позичальником; строк погашення позики; зобов'язання позичальника надавати банку інформацію та документи про його фінансовий стан.

Первинними документами з обліку зобов'язань з оренди є розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку, акти приймання-передачі основних засобів, видатковий касовий ордер тощо.

Відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань за виконані роботи (надані послуги) здійснюється на підставі акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

Основні документи, на підставі яких проводиться нарахування податків до бюджету:

по ПДВ - податкова накладна;

по податку на прибуток — первинні документи за операціями, що формують валові доходи і валові витрати, довідки бухгалтерії;

по податку з доходу - розрахунково-платіжна відомість;

по ресурсних податках та платежах - розрахунки бухгалтерії;

штрафні санкції податкових органів оформляються за допомогою актів або протоколів.

Податкова накладна складається постачальником для розрахунку суми ПДВ, що є податковим зобов'язанням постачальника. Продавець товару (робіт, послуг), який зареєстрований як платник ПДВ, зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що дає право на одержання податкового кредиту.

У податковій накладній повинні обов'язково заповнюватися такі реквізити: дата виписки; порядковий номер; особи - продавець і покупець, їх індивідуальні податкові номери, місцезнаходження і номер телефону продавця і покупця, номери свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість; умови продажу; форма проведення розрахунків; номенклатура поставки товарів (робіт, послуг) продавця; одиниці виміру товару; кількість, ціна продажу одиниці продукції без урахування ПДВ, обсяг продажу без урахування ПДВ, що підлягає оподаткування за ставками 20%, 0%, звільнення від ПДВ; загальна сума коштів, що підлягає сплаті без ПДВ; податок на додану вартість і загальна сума ПДВ; надбавки і знижки, надані покупцю.

Перерахування податків та обов'язкових платежів здійснюється на підставі платіжних доручень. Крім того, про сплату податків можуть свідчити виписки банку.

Для забезпечення оплати підприємством-покупцем бажаних цінностей на його адресу від постачальника виставляється рахунок (рахунок-фактура), в якому вказується кількість, ціна і загальна сума (з урахуванням ПДВ) щодо їх оплати. В свою чергу, перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника здійснюється за допомогою платіжного доручення. Підтвердженням здійснення оплати постачальнику є виписка банку по розрахунковому рахунку підприємства.

Більш детально первинний облік розрахункових операцій розкрито в розділах 6-8.

Питання для контролю

Розкрийте економічний зміст терміну «зобов'язання».

Як поділяються зобов'язання з метою бухгалтерського обліку ?

Дайте визначення довгострокових і поточних зобов'язань.

Які зобов'язання є забезпеченнями?

Які зобов'язання підприємства обліковують на позабалансовому рахунку 042?

Опишіть особливості обліку забезпечень.

У якому випадку на річну дату звітності здійснюється інвентаризація суми забезпечень?

Що вважають підставою кредитних взаємовідносин?

Наведіть положення, які повинен містити кредитний договір.

Перелічіть первинні документи з обліку зобов'язань з оренди.

На підставі яких документів проводиться нарахування податків до бюджету?

Хто складає податкову накладну?

Назвіть основні реквізити податкової накладної.

Які документи використовують для сплати податків і платежів?

За якими ознаками здійснюють аналітичний облік доходів майбутніх періодів?