Практичне заняття № 6 ВИВЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

6.1.      Мета заняття

Ознайомитись з періодичністю, змістом і трудомісткістю виконання операцій щоденного, першого та другого технічних обслуговувань доро­жньо-транспортних засобів (ДТЗ).

6.2.      Теоретичні відомості

Дивись Положення про ТО ДТЗ (додаток В).

6.3.      Порядок виконання роботи

Вивчити технологічні операції з технічного обслуговування ДТЗ.

Скоригувати перелік операцій ТО, які обов'язково виконуються.

Відповісти на контрольні запитання (відповідно до завдання викла­дача).

Побудувати графік залежності трудомісткості обслуговування від маси машини.

Контрольні запитання

Яка мета технічного обслуговування та ремонту ДТЗ?

Назвіть основні терміни, які використовуються у Положенні.

Які основні нормативні документи повинні визначати технічний

стан ДТЗ?

Що таке система технічного обслуговування та ремонту ДТЗ?

Яка встановлена періодичність технічного обслуговування ДТЗ?

6.         Назвіть приблизний перелік операцій першого (ТО-1), другого (ТО-
2), сезонного технічного обслуговування.

7.         Перелічіть базові агрегати ДТЗ.

8.         Які встановлені нормативи трудомісткості робіт з технічного обслу-
говування та ремонту ДТЗ.

6.4.      Вихідні дані для виконання роботи
Вид обслуговування:

ТО-1 — 1-а підгрупа; ТО-2 — 2-а підгрупа.

6.5.      Висновки про виконану роботу.